ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

На тази страница е предоставена информация за част от административните услуги извършвани от администрацията в Районен съд – Омуртаг. Може да намерите отговори на често задавани въпроси свързани с изпълнение на необходимите процедури по издаване и получаване на документи и книжа.

Издаване на свидетелство за съдимост

 


Процедурата по издаване на свидетелство за съдимост е уредена в НАРЕДБА № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от Министерството на правосъдието Обн. ДВ. бр. 24 от 4 Март 2008 г.

Свидетелство за съдимост се издава на:

 • лице по негово заявление, подадено в съответното бюро за съдимост;
 • български гражданин по негово заявление, подадено в българско задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата държава;
 • чужд гражданин чрез чуждестранно дипломатическо или консулско представителство в Република България или чрез българско задгранично представителство.

Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой починал възходящ, низходящ, съпруг, брат и сестра.

Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица.

Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му.

 • Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска. Справката може да се поиска по факс или по електронен път. След получаване на справката съдът издава свидетелство за съдимост.
 • В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, председателят на районния съд по месторождение на лицето или определен от него заместник отбелязва в бюлетина за съдимост датата на реабилитацията или на амнистията и извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в поисканата справка, предвид целта, за която се иска свидетелството за съдимост.
 • Когато заявлението за издаване на свидетелство за съдимост бъде подадено чрез българско задгранично представителство, Централното бюро за съдимост съставя по съответния ред свидетелство за съдимост, поставя апостил, ако е поискан, и го връща надлежно.

Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа:

 • собственото, бащиното и фамилното име и адреса на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
 • ЕГН на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, ако е български гражданин, или ЛНЧ, ако е чужденец;
 • деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
 • месторождението на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
 • гражданството на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
 • собственото, бащиното и фамилното име на бащата и майката на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
 • целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност.

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят:

 • лична карта, в оригинал;
 • документ за платена държавна такса, по обявената бюджетна сметка на Районен съд - Омуртаг.

Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници.

Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно.

Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение.

В заявлението се посочва постановената съдебна реабилитация или амнистията, ако има такива, и се представят необходимите доказателства.

Служителят от бюрото за съдимост при приемане на заявлението извършва проверка за съответствието на посочените в него данни с представените документи.

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

В свидетелството за съдимост се вписват данните посочени по-горе и всички осъждания на лицето.

В свидетелството за съдимост се отбелязва конкретната цел, за която то се издава. Когато то се отнася за постъпване на работа, отбелязва се длъжността, за която кандидатства лицето.

В свидетелството за съдимост не се вписва осъждането за престъпление:

 • което е амнистирано;
 • за което лицето е реабилитирано.

Осъждане, за което лицето е реабилитирано, се вписва само когато реабилитацията съгласно закон или указ не заличава последиците от осъждането. В този случай в свидетелството за съдимост се отбелязва, че лицето е реабилитирано, и се посочва датата на реабилитацията.

Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

След издаването на свидетелството за съдимост представените документи се връщат. Това се отбелязва върху заявлението за издаване на свидетелството.

Такса за идаване на свидетелство за съдимост.

Свидетелството за съдимост се издава срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.

При подаване на заявлението заявителят прилага вносна бележка за внесена държавна такса по сметка на районния съд в размер на 5.00 (пет) лева.

ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ!

Гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

От 2013 година Министерство на правосъдието предоставя услуга – електронно свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството на адрес: https://cs.mjs.bg. За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).

 
 
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост