ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

На тази страница е предоставена информация за част от административните услуги извършвани от администрацията в Районен съд – Омуртаг. Може да намерите отговори на често задавани въпроси свързани с изпълнение на необходимите процедури по издаване и получаване на документи и книжа.

Издаване на препис от документи

 

Преписите са копия от документи по делата, които се издават на заинтересованите страни и се ползват от същите.

За получаване на препис е необходимо следното:

В деловодството на съда да се подаде молба, заедно с квитанция за внесена съответната държавна такса.

В молбата следва да се посочи от кои от приложените към делата книжа се иска препис, както и номера и вида на делото от което да се направи преписа.

 

Молбата за издаване на препис от документи съдържа следните данни:

» Собственото, бащиното и фамилното име и адреса на молителя;

» Единен граждански номер (ЕГН) на молителя;

» Номер на Гражданско/Наказателно дело, по което се иска преписа;

» Посочва се вида на документа от който да бъде издаден препис;

 
Молба за издаване на заверен препис