ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

На тази страница е предоставена информация за част от административните услуги извършвани от администрацията в Районен съд – Омуртаг. Може да намерите отговори на често задавани въпроси свързани с изпълнение на необходимите процедури по издаване и получаване на документи и книжа.

Издаване на изпълнителен лист

 

Изпълнителен лист се издава по писмена молба въз основа на следните актове подлежащи на принудително изпълнение: влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, заповедите за изпълнение, съдебно-спогодителните протоколи, решенията и заповедите за изпълнение, които подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение, както и решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела.

Молбата въз основа на горепосочените актове се подава до първоинстанционния съд, който е разглеждал делото, или до съда, който е издал заповедта за изпълнение, а когато актът подлежи на незабавно изпълнение - до съда, който е постановил решението или заповедта за изпълнение.

Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника.

 

Изпълнителният лист се издава в полза на страните по делата, по тяхна молба, в тридневен срок от постъпване на молбата.

За получаване на изпълнителен лист е необходимо следното:

В деловодството на съда да се подаде молба, заедно с квитанция за внесена съответна държавна такса.

 

Молбата за издаване на изпълниетлен лист съдържа следните данни:

» Собственото, бащиното и фамилното име и адреса на молителя;

» Единен граждански номер (ЕГН) на молителя;

» Номер на влязлото в сила решение /присъда/;

» Номер на Гражданско/Наказателно дело, по което е постановен съдебния акт;

 
Молба за издаване на изпълнителен лист