ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

На тази страница е предоставена информация за част от административните услуги извършвани от администрацията в Районен съд – Омуртаг. Може да намерите отговори на често задавани въпроси свързани с изпълнение на необходимите процедури по издаване и получаване на документи и книжа.

Издаване на съдебно удостоверение

 

Съдебните удостоверения са официални документи, издавани от съда. Използват се за получаване на документи от държавни органи или частни фирми, които са необходими във връзка с движението на дадено дело.

За получаване на съдебно удостоверение е необходимо следното:

В деловодството на съда да се подаде молба, заедно с квитанция за внесена съответната държавна такса.

В молбата следва да се посочи целта за която се иска удостоверението.

 

Молбата за издаване на съдебно удостоверение съдържа следните данни:

» Собственото, бащиното и фамилното име и адреса на молителя;

» Единен граждански номер (ЕГН) на молителя;

» В качеството на какъв, молителя иска издаване на съдебно удостоверение;

» Номер на Гражданско дело, по което се иска удостоверението;

» Точното наименование на учреждението, предприятието или организацията, пред които да послужи исканото съдебно удостоверение;

» Точните наименования на документите и за какви обстоятелства се отнасят;

 
Молба за издаване на съдебно удостоверение