Организационна структура на Районен съд – Омуртаг

Към настоящият момент щатната численост на Районен съд – Омуртаг включва 2 броя магистрати, 2 броя съдии - държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, както и 14 броя съдебни служители, разделени в специализирана и обща администрация.
Организационна структура на съда