СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

 
Ръководител на съдебно-изпълнителна служба:
Държавен съдебен изпълнител - Детелин ДРАГНЕВ
 
Телефони за връзка:
Държавен съдебен изпълнител - (0605) 6-34-06
Деловодство (канцелария) - (0605) 6-34-72
Работно време на деловодството: от 8:30 ч. до 17:00 ч., без прекъсване
 
В съдебно-изпълнителна служба се извършват следните административни услуги:
  • Приемане на молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложени изпълнителни листа, обезпечителни заповеди и др.
  • Извършване на справки по несвършени изпълнителни дела.
  • Приемане на документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплащане на суми по изпълнителни дела.
  • Издаване на преписи по изпълнителните дела.
  • Издаване на удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
  • Приемане на жалби и възражения по изпълнителните дела.
*Забележка: Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.
Съдебно-изпълнителна служба се намира в съдебна палата, ет. 1, стая № 8.

Публични продажби:
Публичните продажби се обявяват на информационното табло в сградата на Районен съд – Омуртаг.
Интересуващите се от имотите/движимите вещи могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба, Съдебна палата, етаж 1, стая № 8, всеки присъствен ден и час и да прегледат книжата.
Предложения за участие в наддаването се подават в същата канцелария, като предварително се внася задатък от 10% върху началната цена на имотите/движимите вещи, по сметка на Държавен съдебен изпълнител в банка „Обединена българска банка“ АД, клон град Омуртаг, банкова сметка № BG60 UBBS 8002 3300 1250 30, BIC – UBBS BGSF.

 

С П И С Ъ К

на публичните продажби
на движими вещи и недвижими имоти
провеждани от Държавен съдебен изпълнител
при Районен съд – Омуртаг

Към настоящия момент има обявена една продажба на движими вещи и недвижими имоти!

#1 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 76/2010 г.
Обявление:    Обявление № 20103510400076 » [153 KB]
Вид продан:   Публична продан
Период (срок):   от 09.09.2019 г. до 09.10.2019 г.
Вид имущество:   Недвижимо имущество
Описание:   1./ Селскостопански обект - Краварник, застроена площ 571 кв.м., построен в дворно място с площ 1.837 дка, за който е отреден ПИ № 020003 в местността „САТЪЛМИШ“ по плана за земеразделяне на село Орач, Община Антоново собственост на ДПФ... (8 560,00 лева);
2./ Селскостопански обект - навес със застроена площ от 372 кв.м., по документ за собственост, а по експертиза 145.92 кв. м. построен в дворно място с площ 1.784 дка, за който е отреден ПИ № 020004, в местността „САТЪЛМИШ“ по плана за земеразделяне на село Орач, Община Антоново собственост на ДПФ... (2 160,00 лева).
Местоположение:   село Орач, община Антоново
Начална цена:   10 720.00 лв.
   

Последна актуализация: вторник, 20 август 2019 г.
 
Заявление за допускане до участие в публична продан
Наддавателно предложение