СЪДЕБНИ БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ

На тази страница са прикачени примерни съдебни бланки и формуляри (образци на молби, заявления, декларации и др.), с възможност за попълване (редактиране на съдържанието със съответна текстообработваща програма, за файловите формати .rtf и .odt), които може да бъдат изтеглени свободно и съхранени. Това дава възможност на всеки след като попълни (редактира) и отпечата съответната бланка (формуляр) да я подаде на гишето на служба „Регистратура“ в Районен съд – Омуртаг.
 
Предоставените съдебни бланки и формуляри са в следните файлови формати:
.RTF (Rich Text Format)
.PDF (Portable Document Format)
.ODT (OpenDocument Text)
 

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
Молба за издаване на съдебно удостоверение
Молба за издаване на изпълнителен лист
Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела
Молба за издаване на документи по брачни дела
Молба за издаване на заверен препис
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Молба за връщане на внесена парична гаранция
Молба за връщане на представени документи
Молба за освобождаване от съдебни такси
Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете
Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете
Заявление за отказ от наследство
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние
Заявление за кандидатстване на работа
Образец за сигнал до Комисия „Борба с корупцията“ към ВСС
Заявление за достъп до обществена информация, Приложение № 1
Заявление за достъп до обществена информация, Приложение № 2
Заявление за разрешение за видео и фото заснемане
Заявление за допускане до участие в публична продан
Наддавателно предложение