ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

На тази страница е предоставена информация за утвърдени вътрешни правила и правилници в Районен съд – Омуртаг.

ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите правила имат за цел осигуряване незабавна и пълна информация на медиите и обществото по организацията в съда и работата на съда по конкретни дела. Те са създадени в съответствие с медийната стратегия на ВСС. При осъществяване на тази цел се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни и Закон за защита на класифицираната информация.

Основополагащото начало при осъществяване на комуникациите между съдилищата и медиите е принципа за законосъобразност.

Конституцията на Република България гарантира правото на гражданите да бъдат информирани. Ограниченията на това право са допустими само с цел запазване на други, също защитени от закона, права и интереси.

При осъществяване на комуникациите на съдилищата с медиите е необходимо да се съблюдават принципите за:

  • точност и юридическа издържаност;
  • достоверност и пълнота на информацията;
  • отговорност и прозрачност;
  • зачитане правата на страните в съдебния процес;
  • защита на личната информация;
  • етичност, равнопоставеност и безпристрастност към представителите на различните медии;
  • уважение към професионализма на работещите в съдилищата;
  • уважение към професионализма на работещите в средствата за масова информация;
  • непрекъснатост на диалога с останалите звена на съдебната система, с пресслужбите на органите на местната и държавна власт.

 

I. КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

 

1.1. ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

Прессъобщенията са подходящ начин за оповестяване на официална информация в кратък срок. Този комуникационен канал може да се използва за ефективно отразяване на цялостната дейност в съдилищата, с акцент върху това, че институциите функционират в условията на публичност, спазвайки законите и етичните правила при упражняване на професията.

Съобщения до медиите се изготвят по различни информационни поводи:

  • разглеждани от съда дела;
  • постановени съдебни актове;
  • административни, организационни и процедурни промени в работата на съда;
  • кадрови промени в съда;
  • инициативи на съда, нововъведения;
  • работа по проекти;
  • официални срещи и посещения;
  • статистическа информация.

 

1.1.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

  • Да са актуални - по теми, ползващи се със значим обществен интерес или засягащи важни моменти от работата на правораздавателните институции.
  • Съдържащата се в прессъобщението информация да отговоря на въпросите: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?, за да бъде текстът в оптимална степен ясен, полезен и достатъчен за потребителите.
  • Съдържанието трябва да бъде точно по отношение на изложените факти и нормите на закона. Текстът - да е еднозначен и да не съдържа предположения и коментари (особено що се отнася до информация по съдебни дела).
  • Прессъобщенията да се предоставят на достъпен за гражданите и медиите език. Сложният юридически изказ почти винаги и навсякъде създава затруднения за медиите. Създаване на прессъобщение на ясен език би довело до излъчването на достъпни и еднозначни послания от съда към обществото и би улеснило журналистите в работата им.
  • Съобщението трябва да съдържа - лого на съответния съд, адрес на интернет страницата на съда, информация за възможностите за обратна връзка - име и координати (телефони, e-mail) на конкретен служител, който може да предостави по-подробни данни или да направи разяснения.

 

1.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

 

А) Съобщения за насрочени дела

Практиката показва, че наказателните дела от общ характер представляват в най-голяма степен обществен интерес. На тях следва да се дава широка публичност, за да се реализира пълноценно генералната превенция, прокламирана в чл. 36, ал. 1, т. 3 от НК, а именно: "да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото". В случаите, когато подсъдимият е оправдан е наложително да се даде публичност на оправдателната присъда, за да се възстанови общественото доверие към конкретното лице.

Обществен интерес могат да представляват и наказателни дела от частен характер, както и някои административни или граждански дела.

Информация за насрочени дела се оповестява в позволените от закона рамки, когато:

  • по преценка на съдията - докладчик е налице обществен интерес и информация по делото следва да стане достояние на по-широк кръг от граждани (например: страни по делото са държавни институции, популярни личности или юридически лица и от изхода на съдебния спор са заинтересовани различни обществени слоеве);
  • определена медия /репортер/ следят и отразят развитието на конкретен съдебен спор;
  • налице е подчертан интерес от страна на медиите и гражданите към определен правен казус.

Прессъобщенията за насрочени дела съдържат информация за това пред кой съд се разглежда делото, датата и началния час на съдебното заседание, страните по делото (без да се идентифицират конкретно физическите лица) и:

  • за НОХД - предявено на подсъдимите обвинение въз основа на обвинителния акт, предвидено от закона наказание;
  • за наказателни дела от частен характер - обвинението по тъжбата на частния тъжител, предвидено от закона наказание;
  • за граждански дела - ищец, ответник, предмет на спора;
  • за административни дела - жалбоподател, срещу какъв административен акт е жалбата, основание.

 

Б) Съобщения с информация за хода на делото

Представители на медиите могат да присъстват при разглеждане на дела при открити врата. Твърде често журналистите не разполагат с необходимото време за това и не притежават специфичните познания, които да им позволят да вникнат в съдържанието, нюансите и правните последици от процесуалното поведение на страните по делото. Поради това не винаги е възможно да се направят обективни изводи за развитието на делото и необходимостта от извършване на определени процесуални действия.

Затова е от особена важност точното изясняване на причините за отлагане на съответното дело. Редица публикации в пресата създават внушения за бавност, мудност на съдебните процеси ("за пореден път съдът отложи", "отново съдът отложи" и т.н.). Изясняването и популяризирането на обективните причини за отлагане на делата, от една страна е начин да се посочи истинският "виновник" за забавяне на съдопроизводството, а от друга - предоставя възможност на гражданите да се запознаят по-добре с процесуалните норми.

С оглед информиране на обществеността за действителните причини за отлагане на делата, при изготвяне на прессъобщение с такова съдържание е необходимо точно да се посочат законовите разпоредби, на основание на които съдът е длъжен да отложи разглеждането на делото и да насрочи ново съдебно заседание (с курсив се цитира текста от закона).

 

В) Прессъобщения за постановени съдебни актове

Съобщението съдържа информация от диспозитива на постановената присъда, решение или определение. Посочва се в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване или протестиране съответният съдебен акт. Може да се цитира и текста на закона, въз основа на който е постановен той.

При изготвяне на съобщения за приключили административни и граждански дела, наред с информацията от диспозитива, накратко могат да бъдат представени становищата на страните и техните процесуални представители и както и някои подробности от обстоятелствената част на постановения акт, след предварително съгласуване със съдията-докладчик с оглед охраняване интересите на гражданите.

За повече яснота и при проявен интерес от страна на медиите, по наказателни дела текстът може да бъде допълнен с кратка информация за искането на прокуратурата, становището на гражданския ищец и частен обвинител (ако има такъв), тезата на защитата и подсъдимия.

Предоставянето на възможност журналистите да се запознаят с мотивите към дадено съдебно решение би съдействало за повишаване на доверието в правораздавателните институции и би доказало, че съдът постановява съдебните си актове на базата на предоставените доказателства, въз основа на закона и вътрешното си убеждение. Това е полезна за съдебните репортери информация и с оглед на по-задълбоченото познаване от тяхна страна на материалните и процесуални закони. Определен казус може да представлява обществен интерес продължително време, което обуславя необходимостта, медиите да изясняват постфактум аргументите за постановяване на съответния съдебен акт.

За да бъдат спазени разпоредбите относно достъпа до делата, журналистите могат да се запознаят с мотивите на съда при постановяване на определен съдебен акт, след разрешение от съдията, който ги е изготвил. Прочитането на мотивите става задължително в присъствието на съдебен служител в деловодството на съда.

 

Г) Съобщения за кадрови промени и назначения

Прессъобщенията включват информация за акта на ВСС, с който се назначават или преназначават съдии; законовите разпоредби, регламентиращи съответното назначение; кратка професионална биография на магистрата.

 

Д) Изготвяне и предоставяне на статистически данни

Предоставянето на статистически данни на журналистите е подходяща форма за популяризиране и онагледяване на резултатите от дейността на правораздавателните институции. Подробна информация за различни аспекти от работата на съда се съдържа в Отчетния доклад за съответната година, който се помества на интернет-страницата на Районен съд град Омуртаг. При проявен интерес от страна на медиите могат да бъдат оповестени данни от статистическите формуляри. Може да бъде предоставена информация за:

  • брой постъпили дела през съответния период;
  • брой решени дела през периода;
  • средностатистическа натовареност на отделния съдия;
  • брой и вид проекти, програми и инициативи, в които съдът е участвал;
  • брой преминати обучения от съдии и съдебни служители за определен период, теми на обученията, резултати за съда;
  • брой граждани - потребители на Интернет страницата на съда.

 

Е) Други прессъобщения (работа по проекти, нововъведения, участие в семинари и конференции, срещи и посещения и др.)

Съобщението трябва да съдържа ключови думи и послания, подчертаващи значимостта на съответното събитие, с оглед подобряване работата на институцията с гражданите, професионалното израстване на съдии и служители, перспективите за развитие на институцията.

 

1.1.3. МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

Прессъобщение за разглеждано дело се изработва от административния секретар на съда въз основа на данните по делото и законовите разпоредби. Текстът се предоставя на съдията-докладчик по делото и/или на административния ръководител -председателя на съответния съд, за нанасяне на корекции, включване на пояснения или допълнения, ако това се налага. Когато се изготвят прессъобщения за събития, не свързани с работата по дела, готовият за оповестяване текст се предоставя на председателя на съда.

След съгласуването с административния ръководител или със съдията-докладчик, административния секретар на съда изпраща прессъобщението до медиите и го помества на интернет-страницата на съда.

 

1.1.4. МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ДО МЕДИИТЕ

Прессъобщенията се разпространяват чрез:

  • публикации в интернет-страницата на съда - дава възможност за оповестяване на официална информация сред неограничен обществен кръг;
  • електронна поща - възможност за своевременно предоставяне на информация на отделни или на всички работещи със съдилищата репортери, които разполагат с възможност за такъв тип комуникация;
  • факс - при невъзможност да се използва някое от гореспоменатите средства за комуникация, когато е наложително, подготвената официална информация може да се изпрати и по факс;
  • телефонна връзка - поради опасността от неточности при комуникацията е необходимо този механизъм да се използва особено внимателно - предимно в случаите, когато информацията вече е предоставена по друг, по-надежден начин и трябва само да се направят допълнителни уточнения, които няма да променят смисъла и фактите в изложението.

 

1.1.5. ВРЕМЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО

Съобщението се оповестява своевременно, съобразно определените дата и начален час на визираното събитие, и в съответствие с крайните срокове за публикуване или излъчване в различните медии. Навременното оповестяване на официална информация от съдилищата е необходимо, за да се подчертае готовността им да функционират в условия на прозрачност. Забавянето й може да бъде предпоставка за разгласяване на неверни данни и неблагоприятни за правораздавателните органи коментари или внушения.

При интерес от страна на медиите към дело, или към друга информация -свързана с работата на съда, административният секретар прави справка и изготвя съобщение във възможно най-кратък срок. Прессъобщението се разпространява, след съгласуване с председателя на съда или съответния съдия, разглеждащ делото.

 

1.1.6. АДРЕСАТИ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

Прессъобщенията за дейността на съда се изпращат до редакциите на местните средства за масова информация и регионалните кореспонденти на националните медии. При проявен интерес от страна на медии от други региони е възможно прессъобщения да се адресират и до тях.

За популяризиране на отделни инициативи на съда - новаторски и значими не само в регионален, но и национален мащаб, както и по дела, привличащи общественото внимание, съобщения се изпращат и на централните медии, които нямат свои регионални кореспонденти. Адресати на такива съобщения могат да бъдат и пресслужбите на другите звена в съдебната система, държавни институции, органи на местната власт, неправителствени организации и др.

Поместването на прессъобщението на интернет страницата на съда фактически го адресира до всички потребители, ползващи мрежата.

 

2. УЕБ САЙТ

Уеб сайта на Районен съд – град Омуртаг (www.rs-omurtag.org) предоставя на гражданите възможност да се запознаят с историята на съда, с неговата структура и състав, както и да обогатят своята правна култура и да използват препратките към други полезни сайтове.

Уеб сайта на съда съдържа още информация за част от насрочените дела и постановени съдебни актове в Районен съд – град Омуртаг.

 

2.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РУБРИКИ

"За съда"

Този раздел е с падащо подменю, където е представена ивформация за историята на Районен съд град Омуртаг, структурата на съда, инфармация за съдебния район който обслужва РС - град Омуртаг; банкови сметки и Тарифа № 1 към закона да държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерство на правосъдието; Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК и Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията; информацията за провежданите конкурси от Районен съд град Омуртаг, както и обяви и съобщения.

"Администрация"

В падащото подменю се съдържа информация както за съда, а така също за Съдебно - изпълнителна служба и служба по врисванията.

"Администрация - Съдебно - изпълнителна служба"

Съдържа информация за публичните продани по изпълнителни дела и препратки към обявленията за публични продани, обявени от държавните съдебни изпълнители.

"Администрация - Служба по вписванията"

Освен информация за службата по вписванията, са посочени услугите, които се извършват в службата, както и банковита сметка за внасяне на държавна такса за определена услуга.

"Насрочени дела"

Предоставя се пълен списък, по дните от седмицата, на насрочените за разглеждане дела в Районен съд – град Омуртаг (вид дело; номер и година; предмет на спора; страни по делото; съдия - докладчик и председател на съдебния състав; начален час на заседанието). Информацията се актуализира в края на всяка седмица.

"Съдебни актове"

Разделът съдържа информация за постановени по делата съдебни актове и препратки към пълното им съдържание, като същите са подредени по дата на постановяване. В раздела има препратка към указанията за потребителите за достъп до съдебните актове и препратка към централизирания уеб базиран интерфейс за достъп до съдебните актове. Към препратките се правят и отбелязванията за датата на влизане в законна сила на съдебния акт.

"Образци"

На тази страница са прикачени примерни съдебни бланки и формуляри (образци на молби, заявления, декларации и др.), с възможност за попълване (редактиране на съдържанието със съответна текстообработваща програма, за файловите формати .rtf и .odt), които може да бъдат изтеглени свободно и съхранени. Това дава възможност на всеки след като попълни (редактира) и отпечата съответната бланка (формуляр) да я подаде на гишето на служба  "Регистратура"  в Районен съд - град Омуртаг

"Вътрешни правила"

Разделът съдържа:

"Полезна информация"

На тази страница е предоставена информация за част от административните услуги извършвани от администрацията в Районен съд - град Омуртаг. Може да бъдат намерени отговори на често задавани въпроси свързани с изпълнение на необходимите процедури по издаване и получаване на документи и книжа.

"За контакти"

Разделът е с подменю в което са посочени телефони за контакти с администрацията на Районен съд - град Омуртаг и кутия за предложения.

За улесняване на комуникацията с администрацията на Районен съд - град Омуртаг на разположение са телефонни номера на отделните служби и звена, както и на Районните съдии, Държавен съдебен изпълнител и Съдия по вписванията.

На тази страница, чрез формата за обратна връзка с администрацията на Районен съд - град Омуртаг, може да напишете и подадете Вашите мнения, предложения, оплаквания или въпроси свързани с работата на съда.

"Интернет връзки"

Връзки към Интернет сайтове на държавни институции, сайтове на Апелативни съдилища, Административни съдилища, Окръжни съдилища и Районни съдилища, както и интернет връзки към сайтове на регионални институции.

 

3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

Този комуникационен канал дава възможност за пряк контакт между работещите в съдилищата и представителите на регионални и централни медии. Пресконференции се организират и провеждат със съгласието на председателя на съда при наличие на информационен повод:

  • годишен отчет;
  • важни кадрови промени;
  • участие в реализацията на значими проекти;
  • съществени законодателни промени, отразяващи се върху цялостната работа на съдебната система;
  • при възникването на сериозен проблем, свързан с работата на съда, към който медиите и обществото проявяват подчертан интерес;
  • ежемесечно, след уговорка с административния секретар;

Пресконференциите дават възможност желаната информация да достигне до широк кръг от обществеността (чрез медиите) при минимални ресурсни и времеви разходи. Това е начин едновременно за всички заинтересовани страни да се огласи и разясни позицията на институцията по даден въпрос. При организирането им е необходимо да се вземат предвид следните фактори: предварително огласяване - да се извърши достатъчно рано, така че всички представители на различните медии да имат възможност да се подготвят и отразят събитието.

Участници в пресконференцията - компетентни и добре запознати с информационния повод;

Време за провеждане на пресконференцията - по възможност да не съвпада по време с други насрочени събития;

Място на провеждане - съобразено с броя на присъстващите журналисти и други участници, както и с възможностите за използване на звукозаписна и видеозаписна техника;

Предварително подготвени материали (медийни пакети) - спомагат недвусмислено да се представи позицията на съда по разглеждания въпрос и да се създадат условия за пълно и коректно отразяване; в тях се съдържа резюме на основните тези, конкретни данни, схеми, диаграми и др.

 

4. ИНТЕРВЮТА И УЧАСТИЯ В РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ

Участието в радио и телевизионни предавания, даването на интервюта и други медийни изяви на съдиите могат да допринесат в голяма степен за изграждане на реалистична обществена представа за институцията. Авторитетното присъствие на представител на съда в медийното пространство е предпоставка за повишаване на гражданското доверие към работата на правораздавателните органи. По този начин се опровергават твърденията за капсулираност и недостъпност на правораздавателната система, създават се условия за по-точно представяне на спецификата на работа в съдилищата.

При организиране и провеждане на подобни медийни изяви не могат да бъдат пренебрегнати наложените от законовите разпоредби ограничения, но използвайки предоставените им от средствата за масова информация възможности, магистратите могат да съдействат за повишаване правната култура на гражданите, чрез разясняване на принципни юридически въпроси - процесуални срокове, процедури, действащи закони.

Процедура за участия на съдии в интервюта - журналистическите въпроси да бъдат предварително подготвени и писмено представени на административния секретар на съда, който ги предоставя на съответния съдия. Преди публикацията или предаването интервюираният се запознава с подготвения текст или видеоматериал.

 

5. ДОСТЪП НА ЖУРНАЛИСТИ ДО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

Журналистите могат да направят справка само след писмено разрешение на съдията-докладчик или председателя на съответния съд (в случай, че е невъзможно разрешението да бъде дадено от докладчика).

За целта се попълва стандартна бланка по утвърден образец, за издаване на разрешение за достъп до конкретно дело (виж Приложение 1 от Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Районен съд - град Омуртаг).

Бланката се представя от репортера на деловодителя и е основание за предоставяне на достъп до съответното дело или част от него.

Журналистът се запознава с материалите по делото в присъствието на съдебен служител в деловодството на съда.

Бланките се съхраняват в специален регистър при административния секретар.

 

6. ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРИ В СЪДА

Видеозаписи и фотографии в коридорите и административните служби на съда се допуска, само след разрешение на председателя на Районен съд - град Омуртаг. За разрешението се уведомяват съответните съдебни служители и служителите на Областно звено "Охрана". При видеозаснемането и фотографирането следва да се съблюдават разпоредбите на чл. 32 ал. 2 от Конституцията на Република България - никой не може да бъде фотографиран и филмиран без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие.

Видеозаписи и фотографиране в съдебната зала по време на съдебно заседание се правят само с разрешение на председателя на състава,  разглеждащ делото,  към което има проявен интерес и със съгласието на страните-участници. Заявеното от страните съгласие да се заснемат кадри от процеса се записва в протокола за заседанието.

Камери и фотоапарати се допускат само в началото – за протоколни кадри и снимки, след което в залата остават само желаещите журналисти, без оператори и фоторепортери.

За обезпечаване на реда и сигурността в съдебната палата и осигуряване на съответната организация е необходимо заявлението за заснемане да се направи при служба "Регистратура" на съда, най-малко 1 (един) ден преди датата на заседанието на разглежданото дело. Заявлението е желателно да е в писмен вид, за да може да се докладва за разрешение на председателя (виж Приложение 1 към настоящите правила).

В случай на разрешение за заснемане е необходимо да се спазват изискванията на утвърдените от Министерство на правосъдието Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти.

При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от председателя на съда, в определен ден и час може да се осигури свободен достъп до залите в съда (когато в тях не се провеждат заседания) и коридорите на палатата. В този случай могат да се заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на материали, когато репортерите не са били в състояние да присъстват на място при разглеждане на конкретно дело.

Правенето на звукозаписи в съдебна зала по време на заседание е недопустимо.

 

7. ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕКОРЕКТНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА

При публикувано опровержение от страна на съда, същото се прилага към съответния материал,  твърденията в който се опровергават.

Отговор от страна на съда може да се даде, когато публикацията не съответства на реалността и законите или е отправена необоснована критика и по тази причина се създава негативно отношение към отделен съдия, определена служба в съда или институцията като цяло. За изготвянето на отговор трябва да се вземат под внимание важна ли е критиката или допуснатата неточност,  каква вреда е нанесла,  каква е ползата от отговор.

При некоректна публикация в пресата или неточно изявление в електронните медии е необходимо внимателно да се анализира написаното (казаното) и да се прецени точно кои моменти се нуждаят от опровержение. Когато се касае за необоснована критика или неточност по отношение цялостната работа на институцията,  отговорът се съгласува с председателя на съда. Когато некоректно (непълно, невярно) е отразена работата по определено дело – анализът и опровержението се изготвят с участието на съдията, разглеждащ делото.

Опровержението при некоректно отразяване на работата на съда може да се даде на пресконференция, в писмо до главния редактор на съответната медия или под формата на официално писмено изявление, разпространено до всички средства за масова информация.

 

 
 
Заявление за разрешение за видео и фото заснемане