ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

На тази страница е предоставена информация за утвърдени вътрешни правила и правилници в Районен съд – Омуртаг.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК
ЗА ВРЕМЕТО НА ОТСЪСТВИЕ НА СЪДИЯТА - ДОКЛАДЧИК

 

Общи условия

Чл.1 Настоящите правила уреждат начина и реда за определяне на заместник на избран вече съдия – докладчик по насрочени дела, както и за преглед на доклада по свършените дела, за времето на отсъствие на съдията поради ползван отпуск за временна нетрудоспособност или на платен годишен отпуск.

 

Определяне на заместник за времето на отсъствие на съдията – докладчик поради ползван отпуск за временна нетрудоспособност

Чл.2 При отсъствие на избрания вече съдия – докладчик поради ползван отпуск за временна нетрудоспособност определянето на негов заместник по наказателни дела е както следва:

  1. При отпуск за временна нетрудоспособност с продължителност над 20 дни административният ръководител на случаен принцип чрез използване на програмата “Low choice” определя измежду другите съдии, които не заседават и не отсъстват в този ден, съдия - докладчик по насрочените в този период наказателни дела, по които не е даден ход на делото. При отпуск за временна нетрудоспособност с продължителност до 20 дни включително съдията докладчик, а при невъзможност на последния административният ръководител, отсрочват насрочените през периода на отсъствие наказателни дела.
  2. При отпуск за временна нетрудоспособност докладът по свършените дела на отсъстващия съдия се осъществява от работещ през периода съдия, определен със Заповед на административния ръководител на съда след съобразяване на неговата натовареност през това време.

Чл.3 При отсъствие на избрания вече съдия – докладчик поради ползван отпуск за временна нетрудоспособност определянето на негов заместник по граждански дела е както следва:

  1. При отпуск за временна нетрудоспособност с продължителност над 20 дни административният ръководител на случаен принцип чрез използване на програмата “Low choice” определя измежду другите съдии, които не заседават и не отсъстват в този ден, съдия - докладчик по насрочените в този период граждански дела. При отпуск за временна нетрудоспособност с продължителност до 20 дни включително съдията докладчик, а при невъзможност на последния административният ръководител, отсрочват насрочените през периода на отсъствие наказателни дела.
  2. Независимо от продължителността на отпуска за временна нетрудоспособност бързите производства по глава 25 на ГПК, както и насрочени в съдебно заседание искания по Закона за закрила на детето се преразпределят на друг от присъстващите съдии за произнасяне в закрито или открито заседание. При преразпределяне на насрочено в открито заседание бързо производство или производство по ЗЗДетето се изключват съдиите, имащи насрочено дело за същия ден и час.
  3. При отпуск за временна нетрудоспособност докладът по свършените дела на отсъстващия съдия се осъществява от работещ през периода съдия, определен със Заповед на административния ръководител на съда след съобразяване на неговата натовареност през това време.

 

Определяне на заместник за времето на отсъствие на съдията – докладчик поради ползван годишен платен отпуск

Чл.4 При отсъствие на съдия – докладчик поради ползван годишен платен отпуск определянето на негов заместник по граждански дела е както следва:

  1. Бързите производства по глава 25 на ГПК, както и насрочени в съдебно заседание искания по Закона за закрила на детето се преразпределят на друг от присъстващите съдии за произнасяне в закрито или открито заседание. При преразпределяне на насрочено в открито заседание бързо производство или производство по ЗЗДетето се изключват съдиите, имащи насрочено дело за същия ден и час.
  2. Докладът по свършените дела на отсъстващия съдия се осъществява от работещ през периода съдия, определен със Заповед на административния ръководител на съда след съобразяване на неговата натовареност през това време.

Чл.5 При отсъствие на съдия – докладчик поради ползван годишен платен отпуск докладът по свършените наказателни дела на отсъстващия съдия се осъществява от работещ през периода съдия, определен със Заповед на административния ръководител на съда след съобразяване на неговата натовареност през това време.

Чл.6 Във всички случаи на отсъствие на определен съдия – докладчик съдебният секретар, обработващ съответното дело, насрочено в периода на отсъствие на съдията, е длъжен да докладва същото на административния ръководител на съда с оглед прилагане на настоящите правила.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен.

Настоящите правила са приети на Общо събрание на съдиите от РС – Омуртаг, проведено на 18.02.2015 г., и са утвърдени със Заповед № РД 12-22/18.02.2015 г. на и.ф. административния ръководител – председател на РС – Омуртаг.