ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

На тази страница е предоставена информация за утвърдени вътрешни правила и правилници в Районен съд – Омуртаг.

ПРАВИЛА

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ. 4 ОТ ГПК

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 от ГПК от Районен съд - град Омуртаг.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОБЯВЯВАНЕ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС НА СЪДА

Чл. 2. Районен съд - град Омуртаг обявява публично – чрез интернет страницата си www.rs-omurtag.org и чрез информационните табла в съда, своя електронен пощенски адрес Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите , чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.

Чл. 3. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.

Чл. 4. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда www.rs-omurtag.org, както и чрез информационните табла в съда и по всякакъв друг подходящ начин.

Чл. 5. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

Чл. 6. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ
ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

Чл. 7. (1) Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те.

(2) Заявяването се осъществява чрез подаване заявление на хартиен носител, подписано лично от страната (или процесуалния й представител) и заведено в Регистратурата на Районен съд - град Омуртаг.

(3) След получаване на заявлението по ал. 2, същото се прилага по делото, като на корицата се поставя стикер със съдържание: "Кореспонденцията е по електронен път за .............".

Чл. 8. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

Чл. 9. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.

(3) Всички съобщения се изпращат с искане за обратна разписка ("Delivery receipt") и/или разписка за прочитане ("Read receipt").

(4) Копие от електронния запис на електронното съобщение (включващо електронния адрес на съда, електронния адрес на получателя, дата и час на изпращане, идентификатор на съобщението в пощенския сървър, обслужващ съда, и др.) се прилага по делото.

Чл. 10. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

Чл. 11. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл. 38 от ГПК).

Чл. 12. (1) Ако страна е променила електронния си адрес, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си електронен адрес.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, съдът изпраща съобщенията на посочения по делото съдебен адрес, а при невъзможност за връчване на същия ги изпраща последователно на настоящия адрес и постоянния адрес.

Чл. 13. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение № 1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 от ГПК са изготвени на основание Заповед № 70 от 20.04.2011 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд - град Омуртаг и във връзка с чл. 42 ал. 4 ГПК.

§2. Правилата за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 от ГПК влизат в сила след утвърждаването им.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заявление за изпращане на съобщения и призовки - Приложение 1