СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Ръководител на служба по вписванията:
Съдия по вписванията - Мариан ГЕОРГИЕВ
Телефон за връзка: (0605) 6-23-02
Работно време на службата по вписвания:
сутрин - от 10:30 до 12:30 часа
следобед - от 13:00 до 15:00 часа
След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията. Службата по вписване се намира в сградата на Районен съд – Омуртаг, стая № 3 и извършва следните дейности:
 1. Вписване на актове относно недвижими имоти.
 2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
 3. Извършване на устни справки, след заплащане на съответната държавна такса.
 4. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения.
 5. Издаване на удостоверения за вещна тежест.
 6. Вписване на ипотеки. Вписване на залози по закона за особените залози (ЗОЗ).
 7. Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения
Административни услуги, извършвани от Агенция по вписванията:
» Удостоверение за тежест:
Необходими документи:
 • Заявление - по образец;
 • Копие от акта за собственост;
 • Квитанция за внесена държавна такса - в зависимост от срока за изпълнение 10 лв., 20 лв., 50 лева на собственик;
За издаване на удостоверение се събират следните такси:
 • за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
 • за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;
 • за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.;
» Разпечатка на партида:
Необходими документи:
 • Заявление свободен текст;
 • Квитанция за внесена държавна такса - по 2.00 лева за първа страница и по 0.50 лева за всяка следваща, като се добавя към сумата таксата от 3.00 лева, за извършената устна справка;
» Копие на нотариален акт:
Необходими документи:
 • Заявление свободен текст;
 • Квитанция за внесена държавна такса - по 5.00 лева на нотариален акт за първа страница и по 0.50 лв. за всяка следваща страница, като допълнително се заплаща при желание за заверка - 3.00 лева за първа страница и по 2.00 лева за всяка следваща страница;
» Устни справки:
Необходими документи:
 • Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика и квитанция за внесена държавна такса;
 • Квитанция за внесена държавна такса - по 3.00 лева на нотариален акт;
*Забележка: Всички плащания за Агенция по вписванията се извършват по сметката на Агенция по вписванията.
Банкова сметка:
Агенция по вписванията (служба по вписванията)
Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър:
IBAN - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код - CREXBGSF,
при ТБ „ТОКУДА БАНК“ АД - Офис „Централно управление“ София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 21

*Забележка: Съдиите не дават правни консултации!