Уважаеми потребители, официалният сайт на Районен съд – Омуртаг е преместен на нов адрес: https://omurtag-rs.justice.bg
Текущият сайт ще престане да работи след 1 януари 2020 г.!
Информацията в настоящият сайт ще се актуализира до 30.11.2019 г., след тази дата актуална информация се публикува само в новия сайт!

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 
Съдебни актове съгласно чл. 64 от ЗСВ (Закон за съдебната власт)
чл. 64. (1) Актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на страницата на съответния съд в интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.
(3) Публикуването на актовете по ал. 1 се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове.
(4) Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.
 
Постановените и влезлите в сила съдебни актове (обезличен вариант), подлежащи на публикуване съгласно утвърдени „Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове“ в районен съд – Омуртаг, са подредени хронологично по години и периоди, като един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате постановените съдебни актове, по дела, разглеждани от Районен съд – Омуртаг, е необходимо да изберете период (седмица) от списъка по-долу. Може да използвате и формата за търсене на постановени съдебни актове за да намерите постановен съдебен акт по конкретно дело!
 
Съдебни актове - 2019 г. [стр. 4]
Изберете период от списъка по-долу, за да разгледате публикуваните съдебни актове!

Последна актуализация: понеделник, 2 декември 2019 г. | 09:58 ч.
 
Постановени съдебни актове по години
Списъци с постановените и влезлите в сила съдебни актове (обезличен вариант), през текущата и предходните години:
 
Допълнителна информация
От началото на 2010 година на разположение е „Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове“ (ЦУБИПСА), на адрес legalacts.justice.bg. Чрез него е създадена възможност за търсене на постановени съдебни актове от съдилищата на територията на страната и може да се извършва както опростено търсене на съдебен акт по определени критерии - „Съд“, „Вид дело/Година“ и „Дело №“, така и Разширено търсене на съдебен акт.