СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) в Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 22.04.2019 г. до 12.05.2019 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 17/2019 (от 22.04.2019 г. до 28.04.2019 г.)
вторник, 23 април 2019 г. (23.04.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 155/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: БНП "П. П. Ф. С. А." КЛОН БЪЛГАРИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.Х.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
ЧГД № 101/2019
Предмет: Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице
Обвинител, ищец, жалбоподател: БАНКА "Д." ЕАД ГР. СОФИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:15 ч.
АНД № 41/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Р.А.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 409/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Т. ООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "А." ЕООД
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 34/2019
Предмет: Иск за установяване на трудов стаж
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.С.Т.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
АНД № 50/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Г.Я.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
15:30 ч.
НОХД № 64/2019
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 24 април 2019 г. (24.04.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 127/2019
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 393/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: К.С.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.И.Г., К.И.П., Д.С.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
НОХД № 67/2019
Предмет: Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 25 април 2019 г. (25.04.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 43/2019
Предмет: БАБХ
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.М.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 44/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.М.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 18/2019 (от 29.04.2019 г. до 05.05.2019 г.)
четвъртък, 2 май 2019 г. (02.05.2019 г.)
10:00 ч.
АНД № 52/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.Т.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 19/2019 (от 06.05.2019 г. до 12.05.2019 г.)
вторник, 7 май 2019 г. (07.05.2019 г.)
10:30 ч.
АНД № 60/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 8 май 2019 г. (08.05.2019 г.)
11:30 ч.
Гражданско дело № 145/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.А.Ч., М.Ш.Я., Е.Ш.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 9 май 2019 г. (09.05.2019 г.)
10:30 ч.
НОХД № 278/2017
Предмет: Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: П.С.П.Н., П.Б.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 10 май 2019 г. (10.05.2019 г.)
10:30 ч.
АНД № 58/2019
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: Л.П.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 59/2019
Предмет: ИАРА
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ОТДЕЛ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ-ЦЕНТРАЛЕН ДУНАВ"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
 
Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Последна актуализация: четвъртък, 25 април 2019 г. | 09:05 ч.