НАРЕДБА № 8
от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността  на бюрата за съдимост

Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г., попр., бр. 15 от 15.02.2013 г., доп., бр. 58 от 15.07.2014 г., в сила от 15.07.2014 г., изм. и доп., бр. 78 от 9.10.2015 г., в сила от 9.10.2015 г., изм. и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г.

Глава първа.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюро за съдимост има при всеки районен съд и Централно бюро за съдимост при Министерството на правосъдието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и актуализира данните за съдимост, като обменя информация с бюрата за съдимост при районните съдилища и с централните органи на други държави - членки на Европейския съюз, както и със системи на Европейския съюз и на международни организации.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) За предаването и получаването по електронен път на информацията по ал. 2, включително подаването на заявление по електронен път за издаване на свидетелство за съдимост и на справки за съдимост в електронен вид, Министерството на правосъдието създава и поддържа информационна система.
Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюрото за съдимост при районен съд събира, съхранява данни и обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда, които са:
1. осъдени от български съдилища;
2. освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
3. български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 - 470 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК).
Чл. 3. (1) Централното бюро за съдимост събира и съхранява данните за съдимост по чл. 2, когато лицата са:
1. родени извън страната;
2. с неизвестно месторождение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и актуализира сведения за осъдени извън страната български граждани и предоставя сведения на бюрата за съдимост.
Чл. 4. (1) Бюрото за съдимост при районен съд издава свидетелства и справки за съдимост на лицата, родени в района на съда.
(2) Централното бюро за съдимост издава свидетелства и справки за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1, както и сведения за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 2.
Чл. 5. (1) Регистрирането на осъдените лица в бюрата за съдимост се извършва чрез бюлетини за съдимост и бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК на хартиен носител и в електронен архив.
(2) Бюрата за съдимост поддържат и съхраняват картотеки на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив.

Глава втора.

БЮЛЕТИНИ ЗА СЪДИМОСТ

Чл. 6. Бюлетини за съдимост се съставят за всички осъдени лица на наказания по чл. 37 НК, вкл. и в случаите, когато осъденият е освободен от изтърпяване на наказанието или не е наказан съгласно чл. 64, 158, чл. 182, ал. 3, чл. 183, ал. 3 и чл. 191, ал. 4 НК, или е приложено условно осъждане по чл. 66 НК.
Чл. 7. (1) В бюлетина за съдимост на осъденото лице се вписват:
1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) собственото, бащиното и фамилното име, а ако е встъпил в брак - и фамилното име, придобито при сключването му и предходни имена, ако е извършвана промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация;
2. единният граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ);
3. денят, месецът и годината на раждане;
4. месторождението;
5. гражданството;
6. собственото, бащиното и фамилното име на майката и бащата на осъденото лице;
7. извлечение от влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, отразяващо диспозитива на съдебния акт;
8. датата на влизане в сила на съдебния акт.
(2) Извлечението по ал. 1, т. 7 съдържа:
1. номера на делото;
2. датата и номера на съдебния акт и съда, който го е постановил;
3. извършеното престъпление и неговата квалификация;
4. времето и мястото на извършване на престъплението;
5. вида и размера на наложеното наказание;
6. приспадането и зачитането на предварителното задържане по чл. 59, ал. 1 НК;
7. освобождаването от изтърпяване на наказанието и неналагането на наказание съгласно чл. 64, 158, чл. 182, ал. 3, чл. 183, ал. 3 и чл. 191, ал. 4 НК, както и условното осъждане по чл. 66 НК, при което се посочва и изпитателният срок.
(3) Когато актът на съда е отменен по реда на глава тридесет и трета НПК, в бюлетина за съдимост се отразява актът по чл. 425 НПК.
Чл. 8. (1) Бюлетинът за съдимост се съставя в седемдневен срок от влизане в сила на съдебния акт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюлетинът за съдимост се съставя на хартиен носител - картон, по образец съгласно приложение № 1.
Чл. 9. (1) Съдебният служител, определен да съставя бюлетините за съдимост, отбелязва върху бюлетина датата на съставянето му, прави заверка "Вярно извлечение от оригинала", написва собственото, бащиното и фамилното си име и се подписва. Когато лицето е било осъждано, в горната дясна страна на бюлетина за съдимост се прибавя думата "осъждан".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Съставеният бюлетин за съдимост се проверява и подписва от председателя на съда или определен от него - заместник, председател на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция.
(3) Съдебният служител по ал. 1 отбелязва върху оригинала на влезлия в сила съдебен акт, че е изготвен бюлетин за съдимост, написва собственото, бащиното и фамилното си име, датата и се подписва.
Чл. 10. Когато със съдебен акт са осъдени повече лица, за всяко едно от тях се съставя отделен бюлетин за съдимост, в който след извлечението по чл. 7, ал. 2 се вписват имената на другите осъдени лица.
Чл. 11. (1) Когато осъденото лице има повече от едно име, се съставя бюлетин за съдимост по името, което най-много се ползва, и напомнителни бюлетини по другите имена. Напомнителен бюлетин се съставя и за лице, имащо псевдоним.
(2) На всеки екземпляр от бюлетина се отбелязва съответният брой.
Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Съдебният служител изпраща бюлетина за съдимост в тридневен срок от подписването му в съответното бюро за съдимост, придружен с писмо. Съдебният служител може да изпрати и електронно копие на бюлетина за съдимост.
(2) Служителят от бюрото за съдимост, получил писмото, написва върху него собственото, бащиното и фамилното си име, датата, подписва се, поставя печат и го връща на съда, който го е изпратил, в тридневен срок от получаването. Писмото се прилага към делото, по което е издаден бюлетинът за съдимост.
Чл. 13. (1) Бюлетинът за съдимост се завежда незабавно в азбучния указател и в електронния архив. Вписват се датата на постъпването му и данните, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 8 и в ал. 2, т. 1 и 2. Бюлетинът за съдимост се подрежда в картотеката по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.
(2) Когато за едно лице са съставени повече бюлетини за съдимост, те се подреждат в плик в поредност по датата на съставянето им. Върху плика се написват собственото, бащиното и фамилното име, ЕГН или ЛНЧ на осъденото лице.
Чл. 14. (1) Бюлетините, които се съхраняват в Централното бюро за съдимост, се разпределят в два раздела:
1. бюлетини за лица, родени в чужбина;
2. бюлетини за лица с неизвестно месторождение.
(2) Сведенията за осъдени извън страната български граждани, които се съхраняват в Централното бюро за съдимост, се завеждат в отделен азбучен указател. Вписват се данните, посочени в сведението. Сведенията се подреждат в отделна картотека по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.
Чл. 15. (1) Бюлетините за съдимост се съхраняват в предназначени за целта технически съоръжения, които се държат заключени на място с ограничен достъп за външни лица и в електронен архив.
(2) Забранява се изнасянето на бюлетините за съдимост от местата за съхранението им освен в случаите на разпореждане на председателя на съда или на ръководителя на Централното бюро за съдимост.
Чл. 16. (1) Когато се установи, че за определено лице в бюрото за съдимост се намират бюлетини и под други имена, председателят на съда или определен от него заместник прави незабавно съответните отметки в бюлетините за съдимост, в азбучния указател и в електронния архив, като съставя напомнителни бюлетини.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и когато се установи, че за определено лице съществуват различия в единния граждански номер, в личния номер на чужденец, в датата на раждането му или други различия.
Чл. 17. (1) В бюлетина за съдимост служебно се отбелязват допълнителни сведения, когато:
1. престъплението, за което лицето е осъдено, е амнистирано;
2. лицето е реабилитирано;
3. е било допуснато или отменено условно предсрочно освобождаване;
4. определеното наказание е заменено с друго наказание;
5. е било определено общо наказание по чл. 23, 25 и 27 НК;
6. има дата на изтърпяване на наказанието.
7. (нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) е постановен съдебен акт по чл. 425 НПК.
(2) При амнистия се посочва законът, с който е дадена.
(3) В тридневен срок от освобождаване на лицето ръководителите на местата за лишаване от свобода изпращат данни за изтърпяното наказание на бюрото за съдимост при съответния районен съд по месторождението на лицето или на Централното бюро за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1 за отбелязване в бюлетина за съдимост.
Чл. 18. (1) Съдът, който определя общото наказание по чл. 23, 25 и 27 НК, както и съдът, който постановява реабилитацията или условното предсрочно освобождаване или отменя условното предсрочно освобождаване, в седемдневен срок от влизането в сила на определението изпраща на съответното бюро за съдимост извлечение от него за вписване в бюлетина за съдимост.
(2) Когато бюлетините са повече от един, вписването се извършва върху последния бюлетин.
Чл. 19. Когато определеното наказание е заменено с друго наказание, в седемдневен срок от постановяване на съдебния акт съдът, който го е постановил, уведомява за това съответното бюро за съдимост, като съобщава номера и датата на акта, с който е извършено заменянето, както и наложеното друго наказание.
Чл. 20. При отбелязване на условното предсрочно освобождаване и на реабилитацията от съд в бюлетина за съдимост се посочват номерът и датата на съдебния акт и извлечение от диспозитива му.
Чл. 21. Поправките и отбелязванията в бюлетина за съдимост се вписват и подписват от председателя на районния съд или от определен от него заместник, а в Централното бюро за съдимост - от неговия ръководител или от определен служител юрист.
Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Когато в бюрото за съдимост се установи, че лице е било осъдено условно или е освободено условно предсрочно и в изпитателния срок е извършило ново престъпление, но съдът не се е произнесъл по изтърпяване на отложеното наказание, в седемдневен срок от установяването се изпраща уведомление на съответния прокурор или съд за това обстоятелство. Уведомление до прокурора се изпраща и когато от бюрото за съдимост се установи, че към определено лице вече е била приложена разпоредбата на чл. 182, ал. 3 НК, съответно на чл. 183, ал. 3 НК.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.).
Чл. 23. Всички обстоятелства във връзка с необходимите поправки и отбелязвания на допълнителни сведения в бюлетините за съдимост се отразяват и в електронния архив.
Чл. 24. (1) Бюлетините за съдимост, по които от датата на раждането на лицата са изтекли сто години, се отделят в специална картотека и се унищожават, след като бъдат микрофилмирани.
(2) В азбучния указател се отбелязват определените за унищожаване бюлетини, без да се заличават имената на лицата и вписаните сведения. Отбелязванията се подписват от председателя на съда или от определен от него заместник, а в Централното бюро за съдимост - от ръководителя или от определен служител юрист.
(3) Подлежащите на унищожаване бюлетини за съдимост се унищожават по реда на Закона за националния архивен фонд.
Чл. 25. (1) При загубване или унищожаване на бюлетин за съдимост преди изтичане на срока за съхраняването му бюрото за съдимост изисква нов бюлетин от съда, постановил съдебния акт. Съставянето на нов бюлетин за съдимост се извършва по реда на чл. 7 - 10.
(2) Когато не може да бъде издаден нов бюлетин за съдимост поради изтичане на сроковете за съхраняване на съдебния акт, въз основа на който е издаден бюлетинът, съответното бюро за съдимост изготвя на база данните, съдържащи се в азбучния указател и в електронния архив, бюлетин за съдимост, в който на горната лява страна се прибавя думата "дубликат".

Глава трета.

БЮЛЕТИНИ ЗА НАЛОЖЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 78а ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Чл. 26. (1) В бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се вписват данните, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 1 - 6, и извлечение от съдебния акт, с който спрямо осъдения е приложено освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК, и датата на влизане на съдебния акт в сила.
(2) Извлечението от съдебния акт по ал. 1 съдържа:
1. номера на делото;
2. датата и номера на съдебния акт и съда, който го е постановил;
3. извършеното престъпление и неговата квалификация;
4. времето и мястото на извършване на престъплението;
5. вида и размера на административното наказание.
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се изготвя от определения съдебен служител и се подписва от председателя на съда или определен от него - заместник, председател на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция, съгласно приложение № 5.
(2) Съдебният служител по ал. 1 отбелязва върху оригинала на влезлия в сила съдебен акт, че е изготвен бюлетин, написва собственото, бащиното и фамилното си име, датата и се подписва.
(3) Изпращането на бюлетина за наложено административно наказание по чл. 78а НК се извършва по реда на чл. 12.
Чл. 28. (1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК след получаването му в бюрото за съдимост се завежда в азбучния указател и в електронния архив и в тях се вписват:
1. датата на получаването на съдебния акт;
2. данните, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4 и 6;
3. датата и номерът на съдебния акт;
4. датата на влизане на съдебния акт в сила;
5. съдът, който го е постановил;
6. номерът на делото, по което му е наложено административното наказание.
(2) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подрежда в отделна картотека по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) В азбучния указател се отбелязват определените за унищожаване бюлетини, без да се заличават имената на лицата и вписаните сведения. Отбелязванията се подписват от председателя на съда или от определен от него заместник, а в Централното бюро за съдимост - от ръководителя или от определен служител юрист.
Чл. 29. В бюлетина за налагане на административно наказание по чл. 78а НК се отбелязва амнистирането на престъплението, за което на лицето е наложено административното наказание.
Чл. 30. Когато в бюрото за съдимост се установи, че административното наказание по чл. 78а НК е наложено на лице, осъждано за престъпление от общ характер или освобождавано от наказателна отговорност по глава осма НК, се изпраща уведомление до съответната прокуратура.
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се съхраняват и унищожават в срок петнадесет години от влизане в сила на съдебния акт.
(2) При загубване или унищожаване на бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК преди изтичане на срока за съхранение бюрото за съдимост изисква нов бюлетин от съда, постановил съдебния акт по чл. 78а НК. Новият бюлетин се съставя съответно по реда на чл. 8 - 10.
(3) В случай че не може да бъде издаден нов бюлетин, се постъпва по реда на чл. 25, ал. 2.
Чл. 32. По искане на органите по чл. 33, ал. 5 бюрото за съдимост издава справки за наложени административни наказания по чл. 78а НК по реда на чл. 36, чл. 38, ал. 2 и чл. 40.

Глава четвърта.

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ И СПРАВКИ ЗА СЪДИМОСТ

Чл. 33. (1) Бюрата за съдимост издават свидетелства за съдимост и справки за съдимост.
(2) Свидетелство за съдимост се издава на:
1. лице по негово заявление, подадено в съответното бюро за съдимост;
2. български гражданин по негово заявление, подадено в българско задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата държава;
3. чужд гражданин чрез чуждестранно дипломатическо или консулско представителство в Република България или чрез българско задгранично представителство.
(3) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой починал възходящ, низходящ, съпруг, брат и сестра.
(4) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица.
(5) Справка за съдимост се издава за служебна цел на:
1. съд, прокуратура и разследващи органи;
2. органите по § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация;
3. учреждения и ведомства, когато по закон имат право да получават такива сведения;
4. съдебни органи на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на Европейския съюз (ЕС);
5. централен орган за предаване или приемане на информация за съдимост от страна - членка на ЕС;
6. чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България за техни граждани.
7. (Нова – ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 9.10.2015 г.) Централната избирателна комисия – за кандидатите за народни представители, за президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент и за общински съветници и кметове.
Чл. 34. (1) Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска, ако същата е отбелязана в заявлението. Справката може да се поиска по факс или по електронен път. След получаване на справката съдът издава свидетелство за съдимост.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм., бр. 78 от 2015 г., в сила от 9.10.2015 г.) В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, председателят на районния съд по местоживеене на заявителя или определен от него заместник извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост, предвид целта, за която то се иска, ако същата е отбелязана в заявлението. В случай че в получената справка липсват данни за изтърпяване на наказанията, съдът по местоживеенето на заявителя служебно изисква такива от компетентните органи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп., бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Когато заявлението за издаване на свидетелство за съдимост бъде подадено чрез българско задгранично представителство, Централното бюро за съдимост съставя по съответния ред свидетелство за съдимост, поставя апостил, ако е поискан, и го изпраща по надлежния ред. Свидетелството за съдимост може да бъде изпратено до българско задгранично представителство като електронно подписан документ, който се разпечатва на хартиен носител и се заверява от оправомощения в представителството служител.
Чл. 35. (1) Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа:
1. собственото, бащиното и фамилното име и адреса на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
2. ЕГН на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, ако е български гражданин, или ЛНЧ, ако е чужденец;
3. деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
4. месторождението на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
5. гражданството на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
6. собственото, бащиното и фамилното име на бащата и майката на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
7. целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност.
(2) Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници.
(3) Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно.
(4) Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта.
(6) В заявлението се посочва постановената съдебна реабилитация или амнистията, ако има такива, и се представят необходимите доказателства.
(7) (Изм., бр. 18 от 2018 г.) Служителят от бюрото за съдимост при приемане на заявлението по ал. 1 извършва проверка за съответствието на посочените в него данни с представените документи. Посочените данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, се проверяват посредством служебен достъп до Национална база данни „Население“.
(8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Свидетелство за съдимост може да се заяви и без посочване на информацията по ал. 1, т. 7, с изключение на случаите по чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3. В този случай свидетелството за съдимост не може да послужи за цел или постъпване на работа, когато закон или указ не заличават последиците от осъждането или наложено административно наказание по чл. 78а НК.
Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Издаване на електронно свидетелство за съдимост се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път. Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.
(2) Електронно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) (Изм., бр. 18 от 2018 г.) Заявлението по ал. 1 се подава чрез попълване на данни на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(4) Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(5) След идентифициране на заявителя и въвеждането от негова страна на пълна информация за ЕГН и допълнителна информация за име, презиме и фамилия с английска транслитерация, съответстващи на документа за самоличност, системата генерира уникален код на заявката и визуализира информация, чрез която да се заплати държавна такса за извършване на услугата.
(6) Министерството на правосъдието предоставя възможност на заявителя да въведе електронен адрес за получаване на код за достъп до електронното свидетелство за съдимост. Електронното свидетелство за съдимост е достъпно чрез предоставения код не по-късно от три работни дни след постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка.
(7) Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система.
(8) (Изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост е достъпно на интеренет страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп, визуализирано по образец, съгласно приложение № 6.
(9) Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
(10) (Изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страницата на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
(11) Вписаните в електронното свидетелство за съдимост данни удостоверяват статуса за лицата по ал. 1.
(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват безсрочно в информационната система на Министерството на правосъдието.
Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) (1) Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт чрез оправомощени от тях лица. Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред.
(2) Електронното служебно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на съответния орган на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава по образец чрез попълване на електронна форма, която се достъпва на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис.
(5) В заявлението по ал. 1 се попълва ЕГН на лицето, за което се иска издаване на ЕССС, и системата визуализира допълнителна информация за име, презиме и фамилия.
(6) Заявителят получава автоматично генерирано съобщение в случаите, в които лицето не попада в обхвата на ал. 1, изречение второ.
(7) Срокът за издаване на ЕССС е не по-късно от три работни дни от датата на заявяване. В случай че за същото лице вече има издадено валидно ЕССС, заявителят може да прецени дали да използва вече издаденото ЕССС, или да заяви издаването на ново ЕССС.
(8) За издаване на ЕССС не се дължи държавна такса.
(9) Електронното служебно свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат по образец съгласно приложение № 7 чрез информационната система на Министерството на правосъдието и се съхранява в нея за срок от 20 години. (10) Електронното служебно свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на издаване.
(11) Вписаните в ЕССС данни удостоверяват статуса на лицата по ал. 1.
(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на ЕССС се съхраняват в информационната система на Министерството на правосъдието. В информационната система за издаване на ЕССС задължително се пазят записи за заявяването на всяко ЕССС, за лицето, заявило издаването и/или получило ЕССС, за времето на заявяването/получаването. Записите не подлежат на изтриване за срок от 20 години и са защитени с криптографски методи.
(13) Всяко лице може да получи справка за заявените за него ЕССС. Справките се предоставят след подаване на изрично заявление до Министерство на правосъдието или при техническа възможност на лицето директно на интернет страница на Министерство на правосъдието.
Чл. 36. (1) Справката за съдимост се издава въз основа на искане на съответния орган. Искането трябва да съдържа данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4. Данните по чл. 35, ал. 1, т. 6 се посочват, ако са известни на органа, поискал справката.
(2) Искането по ал. 1 се изпраща до бюрото за съдимост по месторождение на лицето, за което се иска справката. В справката се посочват всички осъждания, независимо от последвалата амнистия или реабилитация, и се написват собственото, бащиното и фамилното име на служителя, изготвил справката. Копия от бюлетините за съдимост се изпращат на органа, направил искането, по преценка на председателя на районния съд или определен от него заместник в зависимост от целта, за която се иска справката. В Централното бюро за съдимост тази преценка се прави от неговия ръководител или от определен служител юрист.
(3) Справката се изпраща служебно на органа, направил искането.
(4) В неотложни случаи съответният орган може да подаде искане за издаване на справка за съдимост по факс или по електронен път, като се мотивира за това.
Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) (1) Органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 – 3 могат да получават електронна справка за съдимост, която се генерира от информационната система, обслужваща бюрата за съдимост.
(2) Електронната справка за съдимост по ал. 1 се получава след попълване от органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 – 3 на заявление в електронна форма до съответното бюро за съдимост. Заявлението трябва да съдържа данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4. Заявлението може да съдържа част от данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4, когато се отнасят за чужденци.
(3) Ръководителите на органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 – 3 определят служител/и с права за заявяване на електронни справки за съдимост.
(4) Получената електронна справка за съдимост, възпроизведена на хартиен носител и заверена от служителя/ите по ал. 3, има доказателствена сила.
(5) Министерството на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 – 3 за предоставяне на достъп до електронни справки за съдимост по ал. 1.
Чл. 37. (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Заявленията и исканията за издаване на свидетелства и справки за съдимост се завеждат във входящ регистър на хартиен носител и в електронния архив освен в случаите по чл. 35а и 36а.
Чл. 38. (1) Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по- късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Справка за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от следващия работен ден с изключение на случаите по чл. 36а.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) В неотложни случаи справката за съдимост се издава незабавно, но не по-късно от деня на поискването с изключение на случаите по чл. 36а.
(4) Когато е поискано издаване на справка за съдимост, но се установи, че в бюрото за съдимост се намира бюлетин за съдимост на лице, за което данните за самоличност са сходни, но не съвпадат напълно с посочените в искането, издава се специална справка, в която това обстоятелство се отбелязва.
Чл. 39. (1) В свидетелството за съдимост се вписват данните по чл. 35, ал. 1 и всички осъждания на лицето.
(2) В свидетелството за съдимост не се вписва осъждането за престъпление:
1. което е амнистирано;
2. за което лицето е реабилитирано.
(3) Осъждане, за което лицето е реабилитирано, се вписва само когато реабилитацията съгласно закон или указ не заличава последиците от осъждането. В този случай в свидетелството за съдимост се отбелязва, че лицето е реабилитирано, и се посочва датата на реабилитацията.
(4) Осъжданията се вписват в свидетелството за съдимост по реда на влизане в сила на съдебните актове.
(5) В свидетелството за съдимост се отбелязва конкретната цел, за която то се издава. Когато то се отнася за постъпване на работа, отбелязва се длъжността, за която кандидатства лицето.
Чл. 40. (1) В справката за съдимост се вписват всички осъждания и наложени административни наказания по чл. 78а НК.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които има вписани осъждания, се подписват от председателя на районния съд или от определен от него заместник, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от неговия ръководител или от определен служител юрист с изключение на случаите по чл. 36а. Под подписите се написват името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп., бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост се издават на хартиен носител, освен в случаите по чл. 35а и 36а, без поправки и задрасквания.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които няма вписано осъждане, се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост с изключение на случаите по чл. 36а. Под подписа си той написва името и фамилията си и полага печат.
Чл. 42. Когато свидетелството или справката за съдимост се издават, за да послужат в чужбина, те се подписват от председателя на районния съд или от определен от него заместник, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от определен служител юрист. Под подписите се написват името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.
Чл. 43. Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Свидетелство за съдимост се издава срещу заплащане на държавна такса освен в случаите, когато е поискано чрез централен орган на друга държава - членка на ЕС.
Чл. 45. (1) Свидетелството за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 2.
(2) Справката за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 46. (1) Справка за осъждане на лице или препис от бюлетин за съдимост се издава по реда на тази наредба по искане на чуждестранен орган, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или при условията на взаимност, както и по дипломатически път.
(2) Справка за съдимост за български граждани се издава за служебна цел при поискване от чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България. В искането се посочва конкретно служебната цел.
(3) Предоставянето на справки за съдимост по ал. 2 става при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Глава пета.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 47. (1) Централното бюро за съдимост изпълнява задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган по международни двустранни и многостранни договори и по актовете на ЕС относно приемане и предаване на информация за съдимост с други държави.
(2) Обменът на информация за съдимост с други държави се осъществява съгласно условията, посочени в съответния международен договор.
Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и предоставя информация относно гражданството или гражданствата на лицата, за които има постановени присъди от български съд.
(2) Отговорът на искане за информация за съдимост се придружава от справка за съдимост, когато е поискана от централен орган, или от свидетелство за съдимост, когато е поискано от гражданин чрез централен орган на друга държава - членка на ЕС.
(3) Личните данни, посочени в исканията и в отговорите на исканията за информация за съдимост, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите и на основанията, за които са били поискани, изрично вписани във формуляра по ал. 1.
Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост съхранява цялата информация за български граждани, която му е предадена по реда на чл. 48, ал. 2 - 4, с цел предоставянето й при запитване от централен орган на друга държава членка.
(2) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане за информация за съдимост в срок до десет работни дни от получаването му, когато искането е:
1. от централен орган на държава - членка на ЕС;
2. от съдебен орган и е предназначено за нуждите на наказателно, административно или гражданско съдопроизводство в съответната държава - членка на ЕС.
(3) При необходимост Централното бюро за съдимост може да изисква допълнителни данни във връзка с искането на информация за съдимост. Срокът по ал. 1 тече от датата на получаване на допълнителните данни.
(4) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане за информация за съдимост в срок до двадесет работни дни от получаването му, когато искането е от гражданин на държава - членка на ЕС, изпратено чрез централен орган на държава - членка на ЕС, или от български гражданин, постоянно пребиваващ в държава - членка на ЕС, изпратено чрез централния орган на тази държава.
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Искане за информация от регистъра за съдимост на друга държава членка за целите на наказателното производство срещу дадено лице или за други цели се подава чрез Централното бюро за съдимост, което отправя искане към централния орган на другата държава членка.
(2) След получаване на отговор от централния орган на държавата - членка на ЕС, Централното бюро за съдимост незабавно уведомява лицето на адреса за кореспонденция, посочен от него на територията на Република България, за да получи свидетелството си за съдимост.
Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) При постъпило искане от централен орган на друга държава членка за предоставяне на информация от регистъра за съдимост за целите на наказателно производство Централното бюро за съдимост предоставя информация относно:
1. присъди и решения, постановени в Република България за лица с българско гражданство;
2. присъди, постановени в други държави членки за лица с българско гражданство, които са предадени, съхранявани и вписани в регистъра за съдимост;
3. съдебни актове за лица с българско гражданство, постановени в трети страни и предадени на Централното бюро за съдимост.
(2) При постъпило искане от централен орган на друга държава членка за предоставяне на информация от регистъра за съдимост за цели, различни от наказателно производство, Централното бюро за съдимост предоставя следната информация при спазване на националното законодателство:
1. присъди и решения, постановени в Република България за лица с българско гражданство, и;
2. съдебни актове за лица с българско гражданство, постановени в трети страни и предадени на Централното бюро за съдимост.
(3) В случаите на ал. 2 Централното бюро за съдимост предава при спазване на националното законодателство и информация, съхранявана съгласно чл. 49, ал. 1 и 2.
(4) В случаите, когато Централното бюро за съдимост е било уведомено за забрана за използване на предадената информация за други цели освен за целите на наказателното производство, то уведомява централния орган на запитващата държава членка коя държава членка е предала информацията.
(5) При постъпило искане от трета страна за предоставяне на информация от регистъра за съдимост Централното бюро за съдимост може да предостави информация за присъди, постановени в други държави членки, при спазване на условията в ал. 1 - 4.
(6) В случаите, когато се иска от централния орган на друга държава членка информация от регистъра за съдимост за гражданин на друга държава членка, гражданин на трета страна или лице без гражданство, Централното бюро за съдимост предоставя следната информация:
1. за целите на наказателно производство - цялата налична информация по чл. 40, ал. 1;
2. за цели, различни от наказателно производство - при спазване на националното законодателство.
Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Исканията за информация и отговорите на искания за информация за съдимост от държава членка се изготвят съгласно формуляр по образец съгласно приложение № 4.
(2) Отговорът на искане за информация за съдимост се придружава от справка за съдимост, когато е поискана от централен орган на друга държава - членка на ЕС, или от свидетелство за съдимост, когато е поискано от гражданин, чрез централен орган на друга държава - членка на ЕС. Централното бюро за съдимост посочва кода на наказуемото деяние в съответствие с таблицата на наказуеми деяния от приложение № 4.
(3) Централното бюро за съдимост подава и приема искания от централните органи на другите държави членки, изпратени по системата ECRIS, на български и на английски език.
Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане, отправено от централен орган на друга държава членка по смисъла на чл. 50, ал. 1, незабавно, но не по-късно от 10 работни дни от деня на получаване на искането.
(2) В случаите, когато е необходимо предоставяне на допълнителна информация за идентификация на лицето, Централното бюро за съдимост се консултира незабавно с централния орган на другата държава членка, отправил искането, с цел изготвяне на отговор в рамките на 10 работни дни от получаване на искането.
(3) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане, отправено чрез централен орган на друга държава членка по смисъла на чл. 50, ал. 2, в срок от 20 работни дни от деня на получаване на искането.
Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Личните данни, получени в отговор на отправено искане от Централното бюро за съдимост, се обработват при условията и по реда на Закона за защита на личните данни и в съответствие с целите, за които са били поискани.

Глава шеста.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ

Чл. 51. (1) Председателят на районния съд упражнява постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за съдимост.
(2) Ръководителят на Централното бюро за съдимост упражнява постоянен и непосредствен контрол върху дейността му.
(3) Председателят на районния съд и ръководителят на Централното бюро за съдимост контролират дали унищожаването на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се извършва по установения ред, проверяват спазено ли е съответствието между вписаните в азбучниците обстоятелства за осъдените лица и тези, вписани в бюлетините, подредени в картотеките, както и изпълнението на други изисквания на наредбата.
(4) При констатирани нарушения контролиращите лица дават препоръки и срокове за отстраняването им, ако не са налице обстоятелства за търсене на дисциплинарна или друга отговорност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)

§ 1. (1) Председателите на районни съдилища до края на месец януари на съответната година изпращат в Министерството на правосъдието списък с имената и образци от подписите на длъжностните лица, които ще подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост.
(2) При промяна в списъка председателите на районните съдилища уведомяват министъра на правосъдието в тридневен срок от настъпване на обстоятелството и изпращат образци от подписите на новите длъжностни лица, които ще подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост.
Заключителни разпоредби
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Издаването на свидетелство за съдимост по електронен път не е електронна административна услуга по смисъла на Закона за електронното управление.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Министърът на правосъдието уведомява Генералния секретариат на Европейската комисия за правомощието по чл. 47, ал. 1 в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата.
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Тази наредба въвежда разпоредбите на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.) и Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) в изпълнение на чл. 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР (ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.).
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 77, ал. 4 от Закона за съдебната власт и отменя Наредба № 1 от 2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 10 от 2000 г.).