ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2018 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през отчетната 2018 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г. и писмо вх. № 47/11.01.2016 г. от Окръжен съд – Търговище
 
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. Брой на работещите в Районен съд – Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията (незаети щатни бройки)
1.2. Брой на служителите.
1.3. Становище за промени в щата.
1.4. Структура и управление на съда.
2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД − ОМУРТАГ
2.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 2016 – 2018 година в Районен съд – Омуртаг.
2.2. Брой свършени (решени) дела – граждански и наказателни, в края на годината. Срочност на правораздавателната дейност. Решени в срок до 3 месеца.
2.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
2.4. Брой прекратени дела - анализ на причините.
2.5. Срочност на изготвяне на съдебните актове.
2.6. Качество на съдебните актове. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
2.7. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
2.8. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
2.9. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
2.10. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
2.11. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
2.12. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди - не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство - материално, процесуално, конкретни предложения.
3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
4.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела (Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един).
4.2. Брой на свършените изпълнителни дела. (Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един).
4.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период (2016 г., 2017 г. и 2018 г.)
4.4. Вписвания.
5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
5.1. Сграда, оборудване, проблеми.
5.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ
Районен съд – Омуртаг осъществява правораздавателна дейност в рамките на съдебен район, който е част от съдебния район на Окръжен съд – Търговище и на Апелативен съд – Варна. Съдебният район на Районен съд – Омуртаг обхваща територията на две общини с обща площ 873 квадратни километра – Община Омуртаг, с площ 401 квадратни километра и Община Антоново, с площ 472 квадратни километра. Според последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на Община Омуртаг е било 21 853 души, които живеят в 42 населени места, а населението на Община Антоново 6 262 души, живеещи в 57 населени места. От изложените статистически данни следва, че броят на населението, живеещо в рамките на съдебния район на Районен съд – Омуртаг е общо 28 115 души. Икономически активното население в Община Омуртаг и Община Антоново се превъзхожда от броя на икономически неактивното население като броят на пенсионерите е почти равен на броя на заетите лица, ръстът на безработицата в района е висок, като това обстоятелство, както и факта, че част от населението работи в чужбина, влияе и върху показателите за дейността на съда – постъпление, отлагане на дела, срочност на разглеждане и др.
Съдържание 1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2018 г. по щатното разписание на Районен съд – Омуртаг са били утвърдени 18 щатни бройки, в това число две щатни бройки за магистрати: административен ръководител – председател и един съдия, 1 щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, 1 щатна бройка за съдия по вписванията и 14 броя за съдебни служители. Към края на отчетния период магистратските места са били заети по следния начин: Невяна Захариева – административен ръководител – председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 19 години и 7 месеца, съдия Анета Петрова с юридически стаж – 21 години и 7 месеца. Длъжността „съдия по вписванията“ е била заета от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 17 години и 11 месеца. До 11.06.2018 г., длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ е била заета от Силвия Тодорова Иванова, а считано от 01.10.2018 г. на същата е назначен, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ, Детелин Георгиев Драгнев. Изложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети, с изключение на щатната бройка за ДСИ в периода от 11.06.2018 г. до 30.09.2018 г.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати. Не са провеждани и атестационни процедури на магистрати.
През 2018 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните обучения:
Семинар „Актуални проблеми на съдебната практика във връзка с измененията на НПК. Процесуални нарушения в наказателното производство“ – участвали: адм. ръководител – председател Невяна Пейчева Захариева и съдия Анета Иванова Петрова;
Семинар „Доказателства и доказателствени средства в гражданския процес“ – участвал: съдия Анета Иванова Петрова.
Силвия Тодорова Иванова – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Омуртаг до 11.06.2018 г., е участвала в обучение на тема: „Действие на ипотеката върху поземлен имот върху сгради, построени в него след учредяването й“.
През 2018 г. се е запазила утвърдената през 2017 г. щатната численост на съдебните служители, включваща 14 щатни бройки. Съдебната администрация на РС – Омуртаг е работила при 100% попълнен щат. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че служителите в съда са получили оценка „1 – отличен“. Изложените данни водят до извод, че съдебната администрация на РС – Омуртаг работи много добре. На видно място в сградата на съда е поставена кутия за жалби и сигнали по повод некоректно отношение на съдебни служители, в която няма постъпили оплаквания. Достъпна е и електронна кутия за сигнали и мнения, на интернет страницата на съда, в която също не са постъпили сигнали и оплаквания от гражданите. При възникнали в процеса на работа конкретни въпроси или проблеми същите се обсъждат своевременно, което води до подобряване на качеството на работа на съдебната администрация и качеството в дейността на съда като цяло.
През 2018 г. в обучения са се включили следните съдебни служители:
1. Мариана Рускова Василева, на длъжност административен секретар е завършила електронно дистанционно обучение на тема: „Работа с текстове съгласно актуални граматически правила“ и е участвала в семинар на тема: „Управление на човешките ресурси. Организационни аспекти на съдебната администрация. Статут на съдебните служители“.
Изложеното води до извод, че е необходимо занапред служителите да вземат по-активно участие в обучения за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият през 2018 г. щат на работните места за магистрати е 2 броя. Практиката през отчетния период затвърждава установеното през предходния отчетен период, че при тази щатна численост се нарушава постигната в предходни периоди добра организация на работата в съда. При щатна численост от двама магистрати не е налице възможност за спазване на редица добри практики утвърдени през годините, които са водели до постигане на много добри резултати в работата на съда. Работещите в РС – Омуртаг съдии се стремят да спазват предвидените процесуални срокове за решаването на делата и изписване на съдебните актове, но след намаляване на щатната численост на магистратите са в обективна невъзможност да насрочват делата в по-кратки срокове, което оказва влияние в негативна насока върху движението на делата и разглеждането им в разумен срок. Според данните от СИНС работещите в съда двама магистрати трайно – както през 2017 г., така и през 2018 г., са били високо натоварени по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите. Двамата магистрати разглеждат всички видове дела, което не влияе на качеството на работата им – същите се стремят да поддържат необходимите знания, както по отношение на законодателството и честите промените в него, така и по отношение на съдебната практика. Това изисква допълнителен времеви ресурс за подготовка на делата, поради факта, че ежедневно всеки от съдиите работи по граждански, наказателни и административни дела и съответно води до допълнително увеличаване на натоварването му. Наред с това работещите в съда магистрати са дежурни през ден всяка работна седмица, като съдия Петрова е дежурна три работни дни седмично, а председателя на съда Захариева 2 работни дни седмично. Всеки от съдиите в оставащите му два работни дни провежда открити съдебни заседания по разпределените му граждански и наказателни дела, съобразно утвърден график, като поради по-големия брой дела често се налага магистратите да заседават и извън този график. Всеки от магистратите е дежурен и най-малко по две съботи и недели в един календарен месец, а в случай, че в същия те са пет един от двамата съдии е дежурен и трета събота и неделя в рамките на един месец. Разпределението на делата се осъществява от адм. ръководител председател, а в негово отсъствие от заместващия го съдия. Тази дейност също изисква допълнително време, най-вече поради необходимостта разпределящият да се запознае с постъпилите искови молби, заявления, молби, обвинителни актове, споразумения, частни тъжби и жалби, с оглед прецизно определяне на шифъра на делото. Утвърдената през последните две години щатна численост на магистратите в РС – Омуртаг доведе до затруднения при организация в работата на съда и при ползване на платените годишни отпуски или други видове отпуски от съдиите. В сравнително продължителен период от време – съдебната ваканция през 2018 г. и месец септември 2018 г. съдиите в РС – Омуртаг са работили по един, като съответния магистрат е осъществявал общото административно ръководство на съда, разглеждал е освен разпределените му дела, които се движат по общия ред и всички други дела, постъпили в периода на отсъствие на колегата му, които съдът следва да администрира или по които следва да се произнесе в регламентираните в закона по-кратки срокове, респективно в деня на постъпването и образуването им, осъществявал е функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, поемал е доклада по свършените дела на колегата си, поемал е абсолютно всички дежурства – в работни и почивни дни, в продължение на седмици. Изложеното по-горе е валидно и за времето на ползване на по-кратък отпуск от съдиите, извън посочените периоди. Всички тези обстоятелства водят до по-високо натоварване на всеки от двамата магистрати в периодите, в които са работили по един. В тази връзка следва да се посочи, че през летния сезон по постоянните си адреси в Община Омуртаг и Община Антоново се завръщат голям брой лица, които приоритетно живеят извън страната и поради това е налице по-голямо постъпление на дела в този период. Утвърдената щатна численост на магистратите в РС – Омуртаг, не позволява в случай на отсъствие на единия работещ в съда магистрат за период от над седем дни, да бъде приложена разпоредбата на чл. 384а, ал. 2 от НПК /в сила от 05.11.2017 г./. След намаляване на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг на две щатни бройки е налице реална възможност да възникнат ситуации, при които да отсъстват и двамата работещи в съда магистрати – в случаите, в които в период на отсъствие на един от съдиите, поради ползване на отпуск или на друго законово основание, настъпи внезапно заболяване на другия магистрат, което да налага ползване на отпуск по болест или му се наложи да отсъства на друго основание. В тези случаи би било изключително трудно или невъзможно да се организира работата на съда, включително и чрез командироване на магистрат от друг съд, по отношение издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост – предвид необходимостта образец от подписа на съдията да е представен пред Министерство на правосъдието, по отношение своевременното разпределение на делата – с оглед необходимостта съответният разпределящ да разполага с електронен подпис и да има създаден профил в Централизираната система за разпределение на делата и по отношение на разглеждането на делата, по които законът регламентира незабавно произнасяне или произнасяне в по-кратки срокове. Утвърдената щатна численост на магистратите в РС – Омуртаг поражда и редица други затруднения, които нямат пряка връзка с разглеждането и решаването на делата или обслужването на граждани. Налице са затруднения при сформиране на атестационна комисия и затруднения при сформиране на комисии, които следва да извършат проверки по отделните служби, „Бюро съдимост“ и др. Наред с това магистратите са затруднени, а често са и в невъзможност да участват в различни инициативи, утвърдени програми и в обучения. Изложеното води до извод, че утвърдената към 31.12.2018 г. щатна численост на магистратите е недостатъчна. Оптимална кадрова обезпеченост по отношение на съдиите в PC – Омуртаг би била налице при утвърден щат на работните места за магистрати в съда от 3 броя. Практиката до момента показва, че при тази щатна численост се постига много добра организация, както по отношение движението на делата, спазване на предвидените процесуални срокове за разглеждането и решаването им и своевременното обслужване на граждани, така и при отсъствие на магистрат поради платен годишен отпуск или друга причина – отпуск по болест и др. Предвид изложеното и с оглед данните от СИНС, от които е видно, че работещите в съда двама магистрати трайно – както през 2017 г., така и през 2018 г., са били високо натоварени по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, следва през настоящата година, на основание цитираната разпоредба отново да бъде направено искане за увеличаване на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг с една щатна бройка. Това би довело до постигане на много добра организация в работата на съда и би дало възможност отново да бъдат постигани положителните резултата отчитани в предходни периоди. Не се налагат промени и в щата по отношение щатните бройки за ДСИ и съдия по вписванията. При отсъствие на съдията по вписванията през отчетния период функциите му се изпълняват от държавния съдебен изпълнител, като заместването се осъществява по силата на заповед на министъра на правосъдието. През отчетния период съобразно утвърдената щатна численост към 31.12.2018 г., съотношението „съдии – съдебни служители“ е както следва: съотношението съдебни служители – магистрати в РС – Омуртаг е 7:1, а съотношението съдебни служители – съдии, включително държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, е 3,5:1. Сравнително високото съотношение се дължи на намаляването на щатните бройки за магистрати в РС – Омуртаг през предходен отчетен период – 2016 г., а не на наличие на необосновано голям брой съдебна администрация. Щатът по отношение на длъжностите на съдебните служители, въпреки високото съотношение спрямо магистратите в съда, е оптимизиран, като част от служителите в съда съвместяват и допълнителни функции. От работещите в съда трима съдебни деловодители един се занимава с образуването и обработването на изпълнителните дела в съдебно-изпълнителна служба. В служба „Съдебно деловодство“ в Районен съд – Омуртаг съгласно утвърдения щат работят двама съдебни деловодители, като при разписване на индивидуалните длъжностни характеристики служебните им задължения са разпределени по следния начин: на единия съдебен деловодител е възложена изцяло работата по образуване, докладване и обработка на наказателните дела и му е възложено и осъществяване на дейността в служба „Бюро Съдимост“, а на втория съдебен деловодител е възложена работата по образуване, докладване и обработка на гражданските дела и осъществяване на дейността в служба „Регистратура“. Необходимостта от сканиране на постъпилите в Районен съд – Омуртаг документи, с оглед попълването на образуваните електронни папки на делата, води до допълнително натоварване на съдебния деловодител, който осъществява дейността в служба „Регистратура“, респективно при заместването му, на неговия колега. При ползване на редовен платен годишен отпуск или отсъствие на друго законово основание на съдебния деловодител, на който е възложена работата по обработка на гражданските дела и дейността в служба „Регистратура“, тази дейност, както и работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда се възлага на другия съдебен деловодител. Съответно при отсъствие на последния на законово основание, работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда, се възлага на неговия колега, а дейността в служба „Бюро Съдимост“ се възлага на съдебния архивар, който е с обособено работно място в кабинета на служба „Съдебно деловодство“. Работата по изпълнението на свършените дела – граждански и наказателни, също е възложена на съдебния архивар. При негово отсъствие поради отпуск или на друго законово основание работата по изпълнението на свършените граждански и наказателни дела се възлага на съдебните деловодители.
Общото организационно и административно ръководство на Районен съд – Омуртаг в периода се е осъществявало от административния ръководител – председател Невяна Захариева. При нейно отсъствие организационното и административно ръководство на Районен съд – Омуртаг се е осъществявало от съдия Анета Петрова. Съдебната администрация се ръководи от административния секретар – Мариана Рускова Василева.
Съдържание 2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
През 2018 година в Районен съд – Омуртаг са разгледани общо 901 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01. 01.2017 г. са общо 165 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 864 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 18%, а новообразуваните са 82%. От висящите дела по-голям е бил броят на останалите несвършени граждански дела – 116 броя, към 49 броя наказателни дела. При съпоставяне с данните от предходната 2017 г. следва извода, че за 2018 г. е бил увеличен относителния дял на останалите несвършени от предходен период дела – общо 165 броя дела към 01. 01.2017 г., от които 116 броя граждански дела и 49 броя наказателни дела. Намален е дела на новообразуваните дела спрямо предходния период – 735 броя дела през 2018 г. спрямо 867 броя дела през 2017 г., но не е достигнато нивото му от 2016 г., когато новообразуваните дела са били 716 броя.
В сравнителен аспект е намален и броя на общо разгледаните дела спрямо предходния период, тъй като разгледаните дела през 2018 г. са 901 броя, но и нивото на този показател е над нивото му за 2016 г., когато разгледаните дела са били 867 броя.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2018 г. са 593 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01. 01.2018 г. са 116 броя, а новопостъпили са 477 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 66% от всички разгледани дела. През настоящия отчетен период се отчита значително намаляване на броя постъпили през годината граждански дела в сравнение с предходната 2017 година, когато те са били 573 броя. През 2018 г. се отчита леко увеличение на броя образувани бързи производства по чл. 310 от ГПК – 12 броя, спрямо 11 броя за 2017 г. и 10 броя за 2016 г. Установява се намаление на броя постъпили граждански дела, разглеждани по общия ред спрямо предходни периоди – 125 броя, при 162 броя през 2017 г. и 170 броя дела за 2016 г. Отчита се намаление на броя на постъпилите заповедни производства спрямо предходния отчетен период – 266 броя към 322 през 2017 г., но броят им е по-висок от този през 2016 г., когато са били 208 броя. През отчетната 2018 г. тези производства съставляват 55% от всички постъпили през годината граждански дела, като нивото на показателя е леко намалено спрямо 2017 г. – 56%, но се запазва увеличено спрямо 2016 г., когато са били 43%. През 2017 г. са постъпили 4 броя дела по приложението на ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ, което е над броя на тези дела за 2017 г., когато са постъпили 2 дела и за 2016 г., когато е постъпило само 1 дело.
Диаграма 1 – Сравнение на броя на образуваните дела (по видове дела) 2016 – 2018
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2018 г. са 308 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01. 01.2018 г. са 49 броя, а новопостъпили са 259 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 34% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява намаление броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния отчетен период., когато са били 294 броя, но броят им е над този за 2016 г., когато се били 234 броя.
През 2018 г. е налице намаление в броя на постъпилите НОХД – 92 броя, спрямо този вид дела, постъпили през 2017 г. – 102 броя, но нивото на показателя се запазва по-високо спрямо 2016 г., когато новопостъпилите НОХД са били – 78 броя. След като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 от НПК – 51 броя, от постъпилите през 2018 г. 92 броя НОХД, следва, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 41 броя, спрямо 56 броя за 2017 г. и 46 броя за 2016 г. От изложеното следва, че през настоящия отчетен период се установява намаляване на образуваните НОХД въз основа на обвинителен акт спрямо предходните години, а броят на образуваните НОХД по внесени споразумения през отчетния период е увеличен. Върху резултата на тези показатели пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Диаграма 2 – Образувани дела през 2018 г. (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2018 г. от общо 901 броя дела за разглеждане, работещите в съда съдии са свършили 755 броя граждански и наказателни дела или това са 84% от всички разгледани дела. Този показател е леко увеличен в сравнение с предходната 2017 г. – 83%. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 652 броя или това са 86% от свършените дела. Този резултат е увеличен със 3% спрямо 2017 г. – 83% и 2016 г. – 77%. Изложеното води до извод, че работещите в съда магистрати са положили усилия да приключат по-голяма част от дела в 3-месечен срок. Влияние върху показателя оказва и изменението на метода на отчитане на 3-месечния срок по гражданските дела, който за 2018 г. се отчита от датата на насрочване на първо открито заседание до датата на произнасяне на съдебния акт.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 146 броя, което е 16% от всички разгледани дела. Следователно по отношение на показателя „висящи дела в края на отчетния период“ е налице подобряване като брой – за 2017 г. останалите несвършени дела са били 165 бр., процентното съотношение към разгледаните дела е запазено спрямо предходния отчетен период. Влияние върху тези показатели оказва обстоятелството, че в съда работят само двама магистрати, което по изложените по-горе причини води до невъзможност същите да насрочват и решават делата в по-кратки срокове. От останалите 146 висящи дела 47 броя или 32% са наказателни, а 99 броя или 68% са граждански. При тези данни следва извода за леко намаляване на броя на останалите несвършени наказателни дела – с 2 броя спрямо 2017 г., когато са били 49 броя, но не е достигнато нивото на показателя за 2016 г., когато са били 27 броя и за намаляване броя на несвършените граждански дела в края на отчетния период спрямо предходната 2017 г., когато са били 116 броя и спрямо 2016 г. – 101 броя.
Диаграма 3 – Постъпили граждански дела (по видове производства) 2018
От останалите висящи граждански дела в края на периода (99 броя) 89 броя са искови производства, разглеждани по общия ред, 3 броя бързи производства по ГПК, 2 броя дела е по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ и 5 броя частни граждански дела. Показателят е подобрен спрямо 2017 г. и 2016 г., когато са били съответно 116 броя и 101 броя. Част от гражданските дела останали висящи в края на периода са постъпили и са образувани през последното тримесечие на годината, като предвид естеството на процедурата по разглеждането им, включваща процедурата по чл. 131 от ГПК, приключването на която винаги трае над един месец, а в някои случаи – при местоживеене на ответниците в отдалечени от гр. Омуртаг населени места или при невъзможност за връчване на съобщенията и книжата на същите, много по-голям период от време, е била налице невъзможност тези дела да бъдат приключени до края на 2018 г. Обстоятелството, че в съда работят само двама магистрати също оказва влияние върху този показател в негативна насока, тъй като същите са натоварени, разглеждат всички видове дела, което от своя страна води до обективна невъзможност да насрочват и разглеждат делата в по-кратките срокове, в които са насрочвани и разглеждани в предходни периоди. Причина за влошаване а показателя е и обстоятелството, че част от останалите несвършени през отчетния период, са делбени производства, които поради продължителността на производството, преминаващо през 2 фази, са останали висящи за следващия отчетен период. Не без значение е и влиянието на други обективни фактори, като съдебната ваканция и ползването на платен годишен отпуск през същата от магистратите, които в периода на отпуск нямат възможност да извършват процесуални действия по разпределените им дела.
Диаграма 4 – Постъпили наказателни дела (по видове производства) 2018
От висящите в края на 2018 г. 47 броя наказателни дела 8 броя са НОХД, 23 броя са АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, 4 броя са НЧХД, 7 броя АНД по чл. 78а НК и 5 броя ЧНД. Този показател е леко подобрен спрямо 2017 г., в края на която останалите несвършени наказателни дела са били 49 броя, но не е достигнато нивото му за 2016 г. – 27 броя. Значително е намален броя на неприключилите в края на периода НОХД – 8 броя спрямо 16 броя за 2017 г. Неприключването на НОХД се дължи на неявяване на подсъдими, нередовно призоваване на свидетели или неявяване на редовно призовани свидетели, събиране на нови писмени и гласни доказателства. В случаите на неявяване на редовно призовани лица без последните да са посочили уважителни причини за това съдебните състави са прилагали санкционните разпоредби на НПК, а при неявяване на подсъдими е променяна мярката им за неотклонение в по-тежка. Друга причина за неприключването на делата е необходимостта от събиране на допълнителни писмени и гласни доказателства, както и от допускането на съдебни експертизи – първоначални или допълнителни и повторни.
Диаграма 5 – Брой разгледани и брой свършени наказателни дела 2016 – 2018
И през този отчетен период, както по НОХД, така и по други видове наказателни дела, остава изключително сериозен проблемът с дефицита на специалисти, които да бъдат назначени за вещи лица. Намирането на специалисти, които да поемат ангажимента на вещи лица е изключително трудно и често се налага търсенето на експерти от други съдебни райони по възможност в териториална близост с оглед избягване оскъпяването на експертизата.
През 2018 г. се установява влошаване на показателя за висящи НЧХД, които в края на настоящия отчетен период са 4 броя, спрямо 2 броя за 2017 г. и 3 броя за 2016 г. Всички останали висящи към 31.12.2018 г. НЧХД се образувани в последното тримесечие на отчетния период, като едното от тях е образувано през месец декември 2018 г. и съответно е било обективно невъзможно да бъде приключено до края на годината. Останалите три НЧХД не са свършени, тъй като са отложени поради нередовно призоваване на подсъдим, за извършване на съдебно – медицинска експертиза и поради неявяване по уважителни причини на повереника на тъжителите.
Диаграма 6 – Брой разгледани и брой свършени граждански дела 2016 – 2018
Граждански дела – от разгледаните 593 броя граждански дела през годината са свършени 494 дела, спрямо 558 през 2017 г. и 486 дела през 2016 г. Следователно при този показател се забелязва намаление спрямо предходната 2017 г., като нивото на показателя се запазва над нивото му за 2016 г. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2018 г. е 83%, през 2017 г. и 2016 г. също е било 83%. Констатира се запазване на процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходните отчетни периоди. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 99 броя, което е 16% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е леко намалено спрямо 2017 г. и 2016 г. – с 1%. Намален е броят на останалите несвършени граждански дела към края на периода със 17 дела. От свършените граждански дела в 3-месечен срок са решени общо 449 броя или това са 91% от свършените дела, като относно този показател е налице подобрение спрямо предходния отчетен период с 11% и спрямо 2016 г. с 18%. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 74% са свършени в 3-месечен срок спрямо 30% за 2017 г. и 32% за 2016 г. Влияние върху показателя оказва промяната в метода на отчитане на тримесечния срок, като за 2018 г. срокът се отчита от датата на насрочване на първото открито съдебно заседание по делото до свършването му със съдебен акт и обявяването на същия в срочната книга. Гражданските дела, разгледани по общия ред, свършени в срок над 3 месеца са 26% или 39 броя. Една от причините за приключване на гражданските дела в отчетния период в срок над три месеца, са, че в тези дела се включват делбени производства, които поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза, предполагат удължаване на производството над 3 месеца. Други граждански дела са приключили в срок над 3 месеца, поради възникнала необходимост от събиране на писмени и гласни доказателства или от извършване на съдебни експертизи. Влияние оказва и съдебната ваканция, през която съдиите и страните по делата могат да ползват полагащия им се платен годишен отпуск и през която се насрочват приоритетно дела, налагащи разглеждане в кратки срокове.
Отложените в първото открито съдебно заседание граждански дела –41 броя, съставляват 17% от насрочените такива (231 броя). Този показател е намален спрямо 2017 г., когато е бил 19% и 2016 г. – 22%. Отложените граждански дела във второ по ред заседание са 30 броя и съставляват 13%, от всички насрочени граждански дела. Равнището на този показател е запазено спрямо 2017 г., но остава над това за 2016 г. – 10%. Основните причини за отлагане на граждански дела е необходимостта – мотивирана от съда, за събиране на писмени и гласни доказателства и необходимостта от допускане и извършване на съдебни експертизи – основни и допълнителни, което в много случаи води до отлагане на делата, поради дефицита на вещи лица и тяхната натовареност. Част от отложените дела са делбени производства във фазата по извършване на делбата на недвижими имоти представляващи земеделски земи или гори, по отношение на които преди включването им в кадастралната карта проекта относно разделянето им е изпращан за одобрение от ОС „Земеделие“, но след включване на тези имоти в кадастралната карта, за да бъде изготвен проект за разделителен протокол страните следва да инициират процедура по изготвяне на цифров модел на новообособените имоти и снабдяването им с нови идентификатори, за осъществяване на която е необходим продължителен период от време и тези обстоятелства често водят до няколкократни отлагания на делата. Причина за отлагането на граждански дела е и нередовното призоваване на страни, при което са искани и обяснения от съответните връчители, както и от невъзможност на страна и неин представител да се явят в насроченото открито съдебно заседание по уважителни причини. Изложените данни показват, че причините наложили отлагане на делата са обективни и съдиите са положили усилия за намаляване на отложените дела, но предвид все още високите нива на показателите следва да продължат да полагат такива усилия и занапред. През отчетния период е продължил да действа механизма за контролиране нивото на този показател чрез изготвяне на ежемесечни справки относно отложените дела и причините за отлагането им.
Диаграма 7 – Брой отложени спрямо насрочени граждански дела 2016 – 2018
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 85% от разгледаните от нея граждански дела, а съдия Захариева е приключила 81%. Изложените данни водят до извод, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили по-голяма част от всички разгледани от тях граждански дела. Останалите несвършени такива са резултат на поведението на връчители, страни и вещи лица, както и на обстоятелството, че в съда работят само двама магистрати, които разглеждат всички видове дела и чието натоварване е високо, като това препятства насрочването и разглеждането на делата в по-кратки срокове, а и част от делата са образувани в последното тримесечие на отчетния период.
Диаграма 8 – Брой разгледани, свършени, свършени в 3-месечен срок и несвършени граждански дела 2016 – 2018
Наказателни дела – от разгледаните през отчетния период 308 броя наказателни дела са свършени 261 дела. През 2017 г. от разгледаните 321 броя наказателни дела са били свършени също 272 дела, през 2016 г. от разгледаните 260 броя наказателни дела са били свършени 233 дела. Следователно през 2018 г. се установява леко намаляване на броя свършени наказателни дела спрямо 2017 г., но не и спрямо 2016 г.. Същевременно процентното съотношение свършени спрямо разгледани дела е запазено спрямо предходния отчетен период. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2018 г. е 85%, през 2017 г. е било също 85%, а през 2016 г. е било 90%.
Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 47 броя, което е 15% от всички разгледани дела от този вид, като и тук съответно се констатира запазване на показателя спрямо предходния отчетен период, но същият остава над нивото за 2016 г. Нивото на показателя през 2017 г. е било 15%, а през 2016 г. – 10%.
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 81% от разгледаните от нея наказателни дела, а съдия Захариева е приключила 88% от разгледаните от нея наказателни дела. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са положили усилия да приключат разгледаните от тях наказателни дела, като останалите несвършени такива са резултат предимно на обективни причини, дължащи се на необходимостта от събиране на нови доказателства и поведението на страни, свидетели и вещи лица, като при наличие на предпоставките за това същите са санкционирани. Част от делата са били образувани през последните седмици от годината, поради което е било обективно невъзможно да бъдат приключени до края на отчетния период.
Диаграма 9 – Брой отложени спрямо насрочени наказателни ОХ дела 2016 – 2018
От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 203 броя или това са 78%. Забелязва се намаляване нивото на този показател спрямо 2017 г. – 87% и 2016 г. – 86%. Намалено е нивото на показателя свършени в 3-месечен срок НОХД – 82%, спрямо 93% за 2017 г. и 91% за 2016 г. Отложените НОХД съставляват 44% от насрочените дела от този вид, тъй като 78 НОХД от общо насрочените 179 броя са били отложени. Налице е влошаване на нивото на показателя „отложени наказателни дела от общ характер“, изразяващо се в увеличаване с 18% на отложените наказателни дела от общ характер през годината спрямо предходния отчетен период за 2017 г., когато съотношението е било 26% и с 14% спрямо 2016 г., когато е било 30%. Влияние върху значителното влошаване нивото на показателя оказват промените в част ІV от НПК „Съдебно производство“ /ЗИДНПК ДВ бр. 63/04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г./, с които бе въведено провеждането на разпоредително заседание, в което след обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК делото се отлага и насрочва по общия ред, в случай, че не приключи по някоя от диференцираните процедури по глава ХХVІІ, глава ХХVІІІ и глава ХХІХ от НПК или не са налице предпоставките по чл. 249, чл. 250 или чл. 251 от НПК. Други причини за отлагане на НОХД през отчетния период са били неявяване на подсъдим, неявяване на свидетели и вещи лица, като в случаите на неявяване при редовно призоваване, същите са санкционирани, а мерките за неотклонение на подсъдимите са изменяни в по-тежки. Причина за отлагане на НОХД е била и необходимостта от изясняване на въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на допълнителни или повторни експертизи и събиране на нови писмени и гласни доказателства. При някои наказателни дела отлаганията и съответно надвишаването на 3-месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция. От изложеното следва, че основна причина за отлагане на НОХД, при разглеждането му по общия ред, през отчетния период е било поведението на подсъдимите, свидетелите и вещите лица, които, при наличие на предпоставките за това са били санкционирани, както и необходимостта от събиране на доказателства, които не са били събрани на досъдебното производство, поради което са останали неизяснени обстоятелства по делото. Това е налагало да се допускат нови или допълнителни експертизи, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели.
През 2018 г. се констатира значително увеличение – с 54% спрямо предходния период, на приключените в 3-месечен срок наказателни дела от частен характер – 71%, спрямо 17% за 2017 г. и 36% за 2016 г. Намалено е процентното съотношение на свършените НЧХД към разгледаните такива – 64%, спрямо 75% за 2017 г. и 78% за 2016 г. В края на отчетния период са останали несвършени 4 броя НЧХД, като за 2017 г. са били 2 броя НЧХД, а за 2016 г. са били 3 броя. По НЧХД са проведени общо 8 броя открити съдебни заседания, от които в 4 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 50% отложени наказателни дела от частен характер. Този показател за отложени НЧХД е значително подобрен спрямо предходните периоди – 78% за 2017 г. и 69% за 2016 г. Изложеното води до извод, че съдиите работещи в съда са положили нужните усилия за намаляване нивото на показателя, и следва и занапред да се полагат такива, като при разглеждане на наказателни дела от частен характер, направените искания за отлагане на делата се преценяват внимателно и да се прилагат способи за доброволно уреждане на спора чрез напътване на страните към сключване на спогодба.
Административно-наказателните дела (АНД) – през 2018 г. в РС – Омуртаг са разглеждани такива дела по чл. 78а НК и образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН.
От разгледаните през годината 61 броя АНД по чл. 78а НК са приключени 54 дела, или това са 89%. Налице е леко влошаване на този показател с 1% спрямо предходния период. От свършените дела от този вид 52 броя са разгледани в 3-месечен срок – 96%. При тези данни следва извода за запазване на леко влошаване процентното съотношение между свършените АНД по чл. 78а НК в 3-месечен срок спрямо всички свършени дела от този вид спрямо 2017 г. и 2016 г., когато 100% от делата са свършени в 3-месечен срок.
Диаграма 10 – Брой разгледани, свършени, свършени в 3-месечен срок и несвършени наказателни дела 2016 – 2018
При разгледани през годината общо 92 броя АНД по ЗАНН, спрямо 73 броя за 2017 г. и 78 броя за 2016 г., 69 броя са свършени, или това са 75%. Налице е повишаване нивото на показателя спрямо 2017 г. – 68%, но нивото му е под това за 2016 г. – 82%. От тях в 3-месечен срок са приключени 48%. За 2017 г. това процентно съотношение е било 54%, а за 2016 г. 70%. От изложеното следва, че при този вид дела се констатира влошаване на показателя за приключени дела в 3-месечен срок в сравнение с 2017 г. и 2016 г. Влошаването на нивото на показателя се дължи на по-високото натоварване на работещите в съда само двама магистрати, които разглеждат всички видове дела. През настоящата година съдиите следва да положат усилия за подобряване на показателя.
През отчетният период за 2018 г. от общо 830 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 575 броя дела или това са 76% от свършените дела и 64% от всички разгледани дела. Налице е леко намаление на показателите спрямо 2017 г., когато решените по същество дела са били 80% от свършените дела и 67% от разгледаните дела. Изложените данни водят до извод, че и през този отчетен период съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела – свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 410 броя или това са 83% от всички свършени граждански дела, като за 2017 г. са били 87%, а за 2016 г. те са били 85%. Следователно налице е леко намаление по този показател с 4%, спрямо 2017 г. и с 2% спрямо 2016 г. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 114 броя са дела по общия исков ред, 7 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 239 броя заповедни производства, 47 частни граждански дела, 1 друго дело и 2 дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. През 2018 г. се констатира намаление броя на приключилите с акт по същество граждански дела по общия ред, което е незначително спрямо предходния отчетен период – 114 броя спрямо 116 през 2017 г. и 145 през 2016 г., както и намаление на броя на решените по същество заповедни производства – 239 броя спрямо 287 броя през 2017 г., но броят им остава значително над приключилите с акт по същество през 2016 г., когато са били 189 броя. През отчетния период се констатира и намаление на решените по същество частни граждански дела – 47 броя спрямо 74 броя за 2017 г. и 64 броя за 2016 г. Запазен е броят на решените по същество други граждански дела спрямо предходния отчетен период – 1 брой и на приключилите с акт по същество бързи производства по чл. 310 ГПК – 7 броя. Увеличен е незначително броят на решените по същество дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 2 броя спрямо 1 брой за 2017 г. и 1 брой за 2016 г.
От предявените искове по СК и ЗЗДН 37 дела са получили решение по съществото на спора, като 21 иска са уважени изцяло, а 16 частично. От облигационните искове от 37 иска, получили решение по същество, 30 са уважени изцяло, 4 са частично уважени, а 3 броя са отхвърлени. От предявените вещни искове по 4 е постановено решение по същество, като 1 е уважен изцяло, 2 са уважени частично, а 1 е отхвърлен. По 2 делбени иска са постановени решения по същество, като исковете са уважени частично. От предявените установителни искове уважени изцяло са 11 иска, 3 иска са уважени частично, а 5 са отхвърлени.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2018 г. решени по същество са 165 броя или това са 63% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице незначително намаление с 2% на процентното съотношение на приключилите с акт по същество наказателни дела спрямо 2017 г. – 65%, като нивото на показателя е над това за 2016 г. – 56%. С 1 брой е намален броя на решените по същество НОХД – 19 броя, спрямо 20 броя през 2017 г. и 23 броя през 2016 г. От свършените НЧХД с присъда е приключило 1 брой спрямо 2 броя за 2017 г. и 5 броя за 2016 г. От приключилите АНД 119 броя са с постановен акт по същество, от които 53 броя по чл. 78а от НК и 66 броя по жалби срещу наказателни постановления, като е налице значително увеличение по този показател спрямо 2017 г. – 97 броя и 2016 г. – 74 броя Решените с акт по същество ЧНД 21 броя спрямо 39 броя за 2017 г. и 28 броя за 2016 г. От НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления за общоопасни престъпления по глава ХІ НК – 8 броя. За престъпления против личността и престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации са постановени по 3 броя присъди, за престъпления против брака и семейството са постановени 2 броя присъди, за престъпления против собствеността, за престъпления против стопанството и за престъпления против реда и общественото спокойствие са постановени по 1 присъда.
Общият брой прекратени дела през 2018 г. е 180 броя или това са 22% от свършените дела. Налице е незначително увеличение на нивото на този показател в сравнение с предходната 2017 г., когато са били 20%, но не и спрямо 2016 г. – 32%. От всички прекратени през отчетния период дела 47% заемат гражданските дела, а 53% заемат наказателните дела, следователно по-голям е относителния дял на прекратените наказателни производства. Броя на прекратените производства е увеличен спрямо 2017 г. и 2016 г., когато са били съответно 166 броя и 176 броя. Запазено е съотношението между прекратени наказателни дела и граждански дела.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 84 броя или това са 17% от всички свършени граждански дела, като е налице леко увеличаване нивото на показателя спрямо 2017 г. – 13% и 2016 г. –15%. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 34 броя, следвани от заповедните производство – 27 броя, частни граждански дела – 17 броя, дела по чл. 310 от ГПК – 5 броя и дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 1 брой. От прекратените граждански дела 4 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 80 броя са прекратени по други причини. Броят на прекратените поради постигната съдебна спогодба дела е намален спрямо 2017 г. – 9 броя и 2016 г. – 8 броя. От тях 3 дела са по искове по СК и 1 е делбено производство. Прекратените по други причини дела са 27 заповедни производства, 21 дела по СК, 6 дела по облигационни искове, 2 дела по вещни искове, 2 делбени производства, 4 производства по установителен иск, 1 административно производство и 7 частни граждански дела. Причините за прекратяването на 80 граждански дела по „други причини“ са следните: 23 броя дела са прекратени поради изпращането им по подсъдност на компетентния съд, 4 дела са прекратени поради неотстраняване в срок на констатирани нередовности в исковата молба, 4 дела са прекратени поради недопустимост на иска, 3 броя са изпратени на горестоящия съд за определяне на друг компетентен съд, 15 бр. дела са прекратени поради оттегляне на иска, 1 дело е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК – след като е било спряна в законния 6-месечен срок не е поискано възобновяването му, а 6 броя дела (заповедни производства) са прекратени поради смърт на длъжника.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 96 броя или това са 37% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице увеличение с 2 броя на общия брой прекратени наказателни дела и на процентното отношение на прекратените наказателни дела спрямо общо свършените такива в сравнение с предходния период – 34% за 2017 г., но за 2016 г. това съотношение е било 44%. Увеличен е спрямо предходните периоди броя прекратени НОХД, образувани по внесено споразумение по чл. 382 НПК – 47 броя, спрямо 38 броя през 2017 г. и 32 броя през 2016 г. Намален е спрямо предходната отчетна година броя на прекратените по други причини наказателни дела – 19 броя спрямо 22 броя за 2017 г. и 49 броя за 2016 г. Намален е значително броят на върнатите за доразследване наказателни дела на прокуратурата – 2 броя, спрямо 14 броя за 2017 г. и 9 броя за 2016 г. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 75 броя, от които 47 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство и 28 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. От останалите прекратени НОХД 3 броя са прекратени след като съдът не е одобрил постигнатото между страните споразумение, а един брой е прекратено и изпратено по подсъдност на компетентния съд. През отчетния период са налице 6 броя прекратени НЧХД, като 2 дела са прекратени поради постигната спогодба, 1 дело е прекратено поради невъзможност да се формира съдебен състав, който на разгледа делото, 2 дела са прекратени тъй като не са били подсъдни на съда и 1 дело е прекратено поради неявяване на частния тъжител в съдебно заседание без уважителни причини. От приключените АНД по чл. 78а НК през отчетния период е прекратено 1 дело, което е върнато на прокуратурата. Налице е намаляване на броят им спрямо 2017 г. – 7 броя и 2016 г., когато са били прекратени по 2 броя АНД по 78а НК. От образуваните в съда АНД по жалби против наказателни постановления 3 броя са прекратени поради нередовности на жалбите, които не са били отстранени в указаните срокове. Наказателните частни дела, прекратени „по други причини“ са 5 броя, като четири съдебни производства са прекратени поради недопустимост на искането и жалбите, по които са били образувани, а едно дело е било образувано по искане за изпълнение на съдебна поръчка.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 2.2% от постъпилите през 2018 г. НОХД в съда, и 1,9% от разгледаните дела от този вид. Тази констатация сочи на значително намаление на процентното отношение между върнати и постъпили НОХД през годината спрямо 6,9% за 2017 г. и 8,9% за 2016 г. Тези данни водят до извод за значително понижаване нивото на показателя за върнати НОХД на прокуратурата за последния тригодишен период. Връщането на делата на прокурора се дължи на: констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите.
През настоящия отчетен период не са констатирани случаи на връщане на НОХД на прокурора без да се спазват указанията по ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС. Всички върнати на РП – Омуртаг НОХД са върнати в разпоредително заседание съгласно чл. 249, ал. 2 НПК /ред. ДВ бр. 42 от 2015 г./.
През 2018 г., както и през предходните години съдиите в Районен съд – Омуртаг са изготвяли съдебните си актове в законоустановените срокове.
През 2018 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 65 броя, от които граждански – 23 броя, и наказателни – 42 броя. Следователно 8.6% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като и през настоящия отчетен период по-голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела. Тези данни показват, че през отчетния период е намален броят на изпратените на инстанционен контрол актове в сравнение с 2017 г. – 98 броя и 2016 г. – 86 броя. Съотношението между обжалваните актове по двата основни вида дела е запазено спрямо 2017 г. и 2016 г.
Граждански дела – Констатира се намаляване броя на обжалваните актове по граждански дела по отношение на предходния отчетен период, като за 2018 г. са обжалвани 18 броя актове по граждански дела, спрямо 2017 г. – 38 бр. актове, а за 2016 г. са били 22 бр. Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по искови производства – 11 бр., от които преобладават актовете по установителни искове – 4 броя, решения по облигационни искове – 3 броя, решения по искове по СК – 3 броя, решения по вещни искове – 2 броя и решения по искове по КТ – 1 брой. Обжалвани са и 2 акта по административни производства, 2 акта по заповедни производства и 1 акт произнесен по други граждански дела.
Върналите се през 2018 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2018 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 23 броя, като този брой е по-малък спрямо броя им за 2017 г. – 25 броя и е равен на броя за 2016 г. – 23 броя. От тези дела 20 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 3 дела са с проверени определения. Както и през 2017 г. и 2016 г., през 2018 г. преобладават проверените решения. От справката за проверените решения следва, че 12 от тях са потвърдени изцяло, 5 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 1 решение е отменено изцяло и 2 решения са обезсилени. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 1 брой е потвърден изцяло, а 2 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 60% от проверените решения са потвърдени изцяло и 30% от проверените определения са потвърдени изцяло. В това отношение се констатира увеличаване на процентното отношение между потвърдени решения спрямо всички обжалвани решения в сравнение с предходните 2017 г. и 2016 г., когато то е било съответно 50% и 53%. От изложените данни следва извода, че 57% от всички проверени съдебни актове по граждански дела са били потвърдени, докато за предходната година са били 64%, а за 2016 г. това съотношение е било 48%. Изложените данни и констатации показват, че съдиите са подобрили качеството на постановените решения по граждански дела, като следва да продължат да полагат усилия в тази насока и следва да се наблегне върху качеството на произнасяните от съдебните състави определения по граждански дела.
През 2018 г. в РС – Омуртаг са върнати от ВКС 5 граждански дела, по 3 от които решенията, постановени от РС – Омуртаг, са били потвърдено от ОС – Търговище, по едно дело решението е било отменено, а по едно дело частично отменено, като ВКС не е допуснал касационно обжалване по нито едно от делата.
Наказателни дела – От общо 53 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните решения по АНД образувани по жалби против наказателни постановления – 38 броя, като следват присъдите по НОХД – 13 броя. От произнесените актове по ЧНД са обжалвани 2 броя. Не са обжалвани произнесените присъди по НЧХД и решения по АНД по чл. 78а от НК. При съпоставка с предходната 2017 г. следва извода, че е налице намаление на броя на обжалваните актове по наказателни дела спрямо предходния отчетен период, като през 2017 г. той е бил 60 броя, а през 2016 г. – 64 броя.
От всички върнали се през годината 39 обжалвани и протестирани наказателни дела 37 броя са присъди и решения, а 2 броя са определения, Констатира се намаляване на броя на проверените присъди, решения и определения спрямо предходния период, когато са били 51 броя. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 23 броя са потвърдени. Четири решения по АНД по жалби против наказателни постановления са отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на съда. Отменени изцяло от горната инстанция, с постановено решение по съществото на спора са 7 бр. решения по АНД, постановени по жалби против наказателни постановления. Частично отменено е едно решение по АНД образувано по жалба против наказателно постановление. Изменени в наказателната част са били 2 присъди. От преминалите инстанционен контрол определения 2 броя са потвърдени. От направените констатации следва извода, че 62% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове, като това съотношение е намалено спрямо предходната 2017 г. – 79%, и спрямо 2016 г., когато е било 72%.
През 2018 г. няма върнати в РС – Омуртаг наказателни дела с резултат от касационна проверка.
През 2018 г. в РС – Омуртаг са върнати от АС – Варна 3 бр. НОХД, по които са били подадени искания за възобновяване. Две от делата са били възобновени, като по едното частично е изменена постановената от РС – Омуртаг присъда, а по второто е отменена и делото е върнато в РС – Омуртаг за ново разглеждане. По едно от делата искането за възобновяване е оставено без уважение.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2018 г. са 593 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01. 01.2018 г. са 116 броя, а новопостъпили са 477 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 66% от всички разгледани дела, следователно се запазва тенденцията за намаляване на дела на гражданските дела във всички разгледани дела спрямо предходните отчетни периоди, като за 2017 г. този дял е бил 68%, а за 2016 г. 69%. Постъпилите през годината граждански дела представляват 65% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява значително намаление в сравнение с предходните периоди, като през 2017 г. са постъпили 573 броя, а през 2016 г. броят им е бил 482. От разгледаните 593 броя граждански дела през годината са свършени 494 дела спрямо 558 броя през 2017 г. и 486 броя през 2016 г. или това са 83% от разгледаните граждански дела и 75% от всички свършени дела. През 2017 г. свършените дела са били 558 бр., а през 2016 г. 486 бр. Налице е намаление по показателя „брой свършени дела“ и е запазен процентния дял на свършените граждански дела от разгледаните дела от този вид спрямо предходния период, когато също е бил 83%, а процентното съотношение на разгледаните граждански дела спрямо всички свършени дела е увеличено – през 2017 г. е било 68%. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 99 броя, което е 17% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е запазено спрямо предходната 2017 г. и е подобрено с 3% спрямо 2016 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2018 г. са 308 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01. 01.2018 г. са 49 броя, а новопостъпили са 259 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 34% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 35% от всички новопостъпили дела. През този отчетен период се установява намаление на постъплението на наказателни дела спрямо предходната година, когато са постъпили 294 броя, но броя на новопостъпилите наказателни дела се запазва по-висок спрямо 2016 г., когато са били 234 броя. Отчита се намаляване на постъплението на НОХД – 92 броя спрямо 102 броя през 2017 г., но нивото на показателя е над това за 2016 г., когато са били 78 броя. Намален е и броят на АНД по чл. 78а от НК – 55 броя, спрямо 61 бр. за 2018 г., но нивото и на този показател е значително над нивото му за 2016 г., когато са били 18 броя. От разгледаните 308 броя наказателни дела през годината са свършени 261 дела (85%). През 2017 г. и 2016 г. свършените наказателни дела са били съответно 272 броя и 233 броя. Следователно по отношение на наказателните дела са констатира намаляване броя на свършените дела спрямо предходния отчетен период и същевременно запазване на процентното съотношение спрямо разгледаните Свършените наказателни дела заемат 35% от свършените дела от всички видове, като това съотношение е леко увеличено в сравнение с предходните отчетни периоди – 33% за 2017 г. и 32% за 2016 г. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 47 броя, което е 15% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е леко подобрен като брой – с 2 бр., а процентното съотношение е запазено в сравнение с предходната 2017 г. Изводът от направените констатации е, че през 2018 г. е налице намалено постъпление на наказателни дела и леко намаляване на броя свършени дела от този вид в сравнение с предходната година. Съдиите са приключили в рамките на периода по-голям процент от разгледаните наказателни дела, като са предприемали необходимите мерки за добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове и за дисциплиниране на страните, вещите лица и свидетелите, при виновно тяхно поведение. През отчетния период е прилаган въведения в предходен период контролен механизъм – изготвяни са ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички дела постъпили в РС – Омуртаг през 2018 г. – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор и при спазване на утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, като разпределението на делата се е осъществявало чрез Централизирана система за случайно разпределение на делата. Отработените от съдиите човекомесеци през 2018 г. са общо 24, като в тях са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от магистратите. През отчетния период се констатира леко намаление на натовареността по щат, отчетена съобразно утвърдените за съда щатни бройки за магистрати в края на отчетния период, която е 37,54 броя средно месечно на съдия от разгледаните дела и 31,46 броя средно месечно на съдия от свършените дела. През 2017 г. натовареността по щат е била 41,46 броя средно месечно на съдия от разгледаните дела и 34,58 броя средно месечно на съдия от свършените дела, а през 2016 г. натовареността по щат е била 35,29 броя средно месечно от разгледаните дела и 29,96 броя средно месечно на съдия от свършените дела. Съобразно отработените през годината 24 човекомесеца действителната натовареност по отношение на разгледаните през годината дела е 37,54 броя, а по критерия „свършени дела“ е 31,46 броя средно месечно. От изложените данни следва, че през 2018 г. леко е намаляла действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледаните и по отношение на свършените граждански и наказателни дела. През 2017 г. действителната натовареност по отношение на разгледаните през годината дела е била 42,65 броя, а по критерия „свършени дела“ е била 35,58 броя средно месечно, но се запазва по-високата действителна натовареност на съдиите спрямо предходните периоди, като през 2016 г. действителната натовареност за разглежданите дела е била 28,23 броя, а за свършените дела 23,97 броя, а през 2015 г. действителната натовареност за разгледаните дела е била 25,50 броя, а за свършените такива 21,86 броя. Според данните от СИНС през 2018 г. председателя на съда Невяна Захариева е разгледала дела, които формират индекс на натовареност 171,98, т. е. натовареността на съдия Захариева е била към горната граница на интервала, за който се приема, че натоварването е високо, а разгледаните от съдия Анета Петрова дела формират индекс на натовареност 137,09, т. е. също в интервала приет за високо натоварване. През 2017 г. съдия Анета Петрова е разгледала и приключила дела, които формират индекс на натовареност 177,61, т. е. натовареността на съдия Петрова е била към горната граница на интервала, за който се приема, че натоварването е високо, а разгледаните от председателя на съда Невяна Захариева дела формират индекс на натовареност 167,85, т. е. също към горната граница на интервала приет за високо натоварване. Според данните от СИНС в периода 01.04.2016 г. – 31.12.2016 г. съдия Анета Петрова е разгледала и приключил дела, които формират индекс на натовареност 125,55, а разгледаните от председателя на съда Невяна Захариева дела формират индекс на натовареност 134,00. Изложените данни водят до извод, че работещите в съда двама магистрати трайно са високо натоварени по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите.
Всички съдии работещи в РС – Омуртаг са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда. Със Заповед № РД-12-053/30.06.2016 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг, е определена следната натовареност на магистратите при разглеждане на двата вида дела – граждански и наказателни: административен ръководител – председател Невяна Захариева – 90%, съдия Анета Петрова 100%.
Диаграма 11 – Общ брой разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела (граждански и наказателни)
С най-голям брой разгледани дела през годината е била председателят на съда Невяна Захариева – общо 465 броя, от които 306 граждански дела и 159 наказателни дела.
Съдия Анета Петрова е разгледала през годината общо 436 броя дела, в т. ч. 287 броя граждански и 149 броя наказателни дела.
Председателят на съда Невяна Захариева е приключила общо 389 дела или това са 84% от делата, които е разгледала. От свършените дела 326 броя или 84% от тях са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Анета Петрова е приключила общо 366 броя дела или 84% от разгледаните от нея дела, като 326 броя или 89% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок.
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили по-голяма част от всички разглеждани от тях дела през годината, като по-голямата част от свършените от тях дела са приключени в 3-месечен срок.
Председателят на съда Невяна Захариева има 13 потвърдени съдебни акта през 2018 г. (9 бр. по НД и 4 бр. по ГД), които съставляват 48% от проверените й актове (27 бр.), като са налице 9 изцяло отменени акта.
Съдия Анета Петрова има потвърдени 23 акта (15 бр. по НД и 8 бр. по ГД), които съставляват 68% от проверените й актове през годината (34 бр.), като изцяло отменените й актове са 6 броя.
От изложените данни следва извода, че с най-висок процент и брой потвърдени съдебни актове е съдия Петрова, следвана от председателят на съда Невяна Захариева.
От свършените през годината 261 наказателни дела броят на приключените НОХД е 100, на НЧХД е 7 бр. а на АНД по чл. 78а от НК е 54 бр.. От разгледаните НОХД 19 броя са приключили с присъда, а 75 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. Един брой НЧХД е с постановена присъда, а 6 броя са прекратени. По 53 броя АНД по чл. 78а от НК са постановени решения, а 1 брой е прекратено.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди, решения и одобрени споразумения през 2018 г. е 157 лица, като 25 лица са осъдени по НОХД с присъди, 1 лице – по НЧХД, 78 бр. по НОХД с одобрено споразумение, а 53 лица са с наложено административно наказание по чл. 78а НК. Отчита се увеличение на общия брой на осъдените лица спрямо 2017 г., когато са били 128 броя. Констатира се увеличение на броя осъдени лица по НОХД с присъди в сравнение с 2017 г., когато осъдените лица по тези НОХД са били 20 бр. По НЧХД е намален броят на осъдените лица с 4 броя. Увеличен е значително броят на лицата, на които е наложено наказание с определение за одобряване на споразумение спрямо 2017 г., когато са били 59 броя. Увеличен е броят на лицата с наложено административно наказание по чл. 78а от НК, които за 2017 г. са били 44 броя. Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД по общия ред са за общоопасни престъпления по гл. ХІ от НК – 59 бр., следват осъдените лица за престъпления против собствеността – 18 бр. и за престъпления против стопанството – 9 броя. Налице е запазване на тенденцията за най-голям брой осъдени лица за общоопасни престъпления в сравнение с предходните отчетни периоди, когато те са били по 45 за 2017 г. и 34 бр. за 2016 г. Осъдените лица за престъпления против собствеността през 2017 г. са били 11 броя, а за 2016 г. са били 8 броя. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ от НК са 9 бр. спрямо 10 бр. за 2017 г. и 11 бр. за 2016 г. За престъпления против личността по гл. ІІ НК са осъдени 6 лица, като леко е увеличен броя им спрямо 2017 г., когато са били 5 лица и 2016 г., когато за такива престъпления са били осъдени 4 лица. За документни престъпления по гл. ІХ от НК са осъдени 4 лица, като през 2017 г. за такова престъпление е било осъдено 1 лице, а през 2016 г. не е имало осъдени лица за такива престъпления. Две лица са осъдени за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV от НК спрямо 2 лица през 2017 г. и 1 лице за 2016 г. За престъпления против правата на гражданите през отчетния период няма осъдени лица, през 2017 г. за такова престъпление е било осъдено 1 лице, а през 2016 г. 2 лица. За престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации са осъдени 3 лица, като броят им е запазен спрямо осъдените за такива престъпления през 2017 г. За престъпления против реда и общественото спокойствие по гл. Х от НК са осъдени 2 лица, спрямо 1 лице осъдено за такова престъпление през 2017 г.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 92 броя, 47 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 45 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове осъдените са общо 103 лица: 78 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 25 броя са осъдени с присъди, спрямо 20 лица за 2017 г. и 19 лица за 2016 г. При тези данни следва, че през 2018 г. не е запазена тенденцията от предходните отчетни периоди за намаляване броя на лицата осъдени с присъди спрямо тези, осъдени въз основа на одобрено споразумение. От подсъдимите 84% са признати за виновни, при ниво на показателя 64% за 2017 г. и 68% за 2016 г., а 24% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди спрямо 25% за 2017 г. и 30% за 2016 г. Осъдените по тези НОХД, приключили със споразумение, съставляват 76% от всички осъдени лица, спрямо 75% за 2017 г. и 70% за 2016 г. Данните сочат, че: 91% са осъдените подсъдими за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК (налице е увеличаване нивото на показателя спрямо 2017 г. – 71%); 72% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени (налице е повишаване нивото на показателя спрямо 2017 г. – 41%); осъдените за престъпления против стопанството глава VІ НК съставляват 75% от подсъдимите по тези дела спрямо 83% за 2017 г. (налице е намаляване нивото на показателя спрямо предходния отчетен период); 66% процента са осъдените подсъдими за престъпления против реда и общественото спокойствие (налице е значително увеличаване нивото на показателя спрямо 2017 г., когато са били 33%); 100% са осъдените подсъдими за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК, спрямо 50% за 2017 г., т. е. налице е значително увеличаване нивото на показателя; за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации осъдените лица са 75% спрямо 100% за 2017 г. (налице е намаляване нивото на показателя); осъдените за документни престъпления са 100%, като нивото на показателя е запазено спрямо предходния отчетен период; 75% са осъдените лица за престъпления против личността по гл. ІІ НК, като нивото на показателя е намалено спрямо 2017 г. – 100%.
От съдените лица по АНД по чл. 78а от НК – 61 броя, 53 броя или 87% (спрямо 68% за 2017 г. и 90% за 2016 г.) са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78а НК. Изложените данни водят до извод, че нивото на показателя осъдени лица АНД по чл. 78а НК е значително увеличено в сравнение с предходния отчетен период и се доближава до нивото от за 2016 г.
Сред осъдените по НОХД общо 103 лица липсват непълнолетни.
На три непълнолетни лица са наложени административни наказания по чл. 78а от НК.
Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период по НОХД са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание „лишаване от свобода“ – 73 броя, спрямо 55 броя за 2017 г. и 51 бр. за 2016 г., като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 55 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 18 броя (спрямо 16 лица за 2017 г. и 12 лица за 2016 г.). Следователно се констатира увеличен брой наложени наказания „лишаване от свобода“ спрямо предходния отчетен период и увеличен брой на тези от тях, за които е постановено ефективно изтърпяване.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието „глоба“ – 15 броя (спрямо 13 броя за 2017 г. и 6 броя за 2016 г.). Установява увеличен брой и на наложените наказания „глоба“ спрямо предходните отчетни периоди.
Наложените наказания „пробация“ – 8 броя (спрямо 11 броя за 2017 г. и 6 броя за 2016 г.). Установява се намален брой на наложените наказания „пробация“ спрямо предходната 2017 г., но броят им е над този за 2016 г.
По НЧХД е осъдено едно лице, на което е наложено наказание „глоба“.
По АНД по чл. 78а от НК са съдени общо 53 лица, като на 50 броя са с наложени административни наказания глоба по чл. 78а от НК, а 3 лица са с наложено наказание обществено порицание.
Влезли в сила присъди (включително освен постановените от РС – Омуртаг и влезли в сила присъди от 2018 година и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2018 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период) в края на отчетния период са 16 броя, като с 1 от тях подсъдимият е освободен от наказателна отговорност и му е наложено наказание по чл. 78а от НК, а трима подсъдими са оправдани. Следователно влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 13 броя. С одобрени от съда споразумения са осъдени 78 лица. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди и определения за одобряване на споразумения за престъпления по гл. ХІ „Общоопасни престъпления“ на НК – 58 лица, като само 7 лица са осъдени с постановена присъда, а 51 лица са осъдени с определения за одобряване на споразумения. За престъпления по глава V „Престъпления против собствеността“ на НК с ВЗС съдебни актове са осъдени 16 лица, от които 1 лице с присъда и 15 лица с определение за одобряване на споразумение. Осъдени за извършени престъпления против стопанството са общо 8 лица, от които 7 лица са осъдени на основание одобрено споразумение, а 1 лице с присъда. За престъпления по гл. ІІ „Престъпления против личността“ по НК са осъдени с ВЗС актове общо 5 лица, от които 2 лица с присъда и 3 лица по споразумение. През периода няма лица осъдени с влязла в законна сила присъда за престъпления против правата на гражданите. За престъпления против брака, семейството и младежта по гл. ІV НК, е осъдено 1 лице с присъда. За престъпления против дейността на държавните и обществените организации е осъдено 1 лице по споразумение. За престъпления по глава Х „Против реда и общественото спокойствие“ са осъдени 2 лица – 1 лице с присъда и 1 лице с определение за одобряване на споразумение. От изложените данни следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава ХІ „Общоопасни престъпления“ на НК и е запазена тенденцията от предходните 2017 г. и 2018 г. Видно е от горното, че по делата за престъпления по глава ХІ „Общоопасни престъпления“ от НК и по глава V „Престъпления против собствеността“ на НК преобладават осъдените по силата на одобрено от съда споразумение, а по делата за други престъпления броят на осъдените по с определения за одобряване на споразумения е приблизително равен на броят на лицата осъдени с влезли в сила присъди.
От съдените през годината 195 лица по НОХД, НЧХД, АНД по чл. 78а НК, 3 броя са оправдани, а това са 1.5% от съдените лица, спрямо 4% за 2017 г., 5% за 2016 г. Оправданите лица по НОХД са 3, което съставляват 2,4% от подсъдимите по този вид дела спрямо 0,8% за 2017 г. и 6% за 2016 г. Следователно през отчетния период е налице увеличение с 1,6% на оправданите лица по НОХД спрямо предходния такъв. По НЧХД няма оправдани лица през 2018 г. По АНД по чл. 78а НК няма оправдани лица през отчетния период. Причина за постановените две оправдателни присъди по НОХД е недоказаност на обвинението, а по едно НОХД несъставомерност на деянието.
Съдържание 3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.
През отчетния период в Районен съд – Омуртаг не са извършвани проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Извършена е ревизия в Районен съд – Омуртаг по гражданските и наказателните дела за периода от 01. 01.2018 г. до 31.12.2018 г., съгласно Заповед № АЗ-120/21.12.2018 г. на Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище, изменена със Заповед № АЗ-2/10.01.2019 г. на Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище. Докладите по същата не са постъпили в съда към датата на изготвяне на настоящия отчетен доклад.
Съдържание 4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 2 щ. бр. за съдебни служители. До 11.06.2018 г., длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ е била заета от Силвия Тодорова Иванова, а считано от 01.10.2018 г. на същата е назначен, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ, Детелин Георгиев Драгнев.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 180 бр. спрямо 170 броя през 2017 г и 149 броя през 2016 г., а несвършени в началото на отчетния период са 561 бр. спрямо 485 бр. за 2017 г. и 482 броя за 2016 г., или общо делата са били 741 броя, спрямо 655 броя за 2017 г. и 631 броя за 2016 г. Изложените данни водят до извод за повишено постъпление на изпълнителни дела през отчетния период, за леко увеличаване броя на несвършените дела в началото на същия и за повишаване броя на изпълнителните дела спрямо предходната година. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 404 052 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2018 г. изпълнителни дела, е 2 240 003 лева. Следователно всички изпълнителни дела през отчетния период са водени за общата сума от 2 644 055 лева. През отчетния период са постъпили 27 изпълнителни дела в полза на граждани в т. ч. 11 дела за издръжки, 1 дело по трудов спор, 2 дела за предаване на дете и 13 други. Постъпили са 16 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т. ч. 13 изпълнителни дела в полза на банки и 3 бр. в полза на други ЮЛ. Налице са 137 образувани изпълнителни дела в полза на държавата, всички за събиране на публични държавни вземания.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 15 броя, спрямо 14,16 бр. за 2017 г. и 12,42 бр. за 2016 г.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 144 броя в т. ч. 43 броя свършени чрез реализиране на вземането, 6 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 95 изпълнителни дела – прекратени по други причини (прекратени по молба на взискателя и по перемпция).
Диаграма 12 – Брой останали несвършени дела, образувани и свършени изпълнителни дела 2016 – 2018
Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 144 434 лева, спрямо 242 987 лева за 2017 г. и 320 324 лева за 2016 г. От цялата събрана сума сумата в размер на 102 170 лева е заплатена доброволно от длъжниците. През 2017 г. доброволно заплатените от длъжниците суми са възлизали на 138 661 лева, а през 2016 г. са били в размер на 179 179 лева. Събраните като държавни такси суми са с общ размер 16 757 лева, спрямо 22 048 лева за 2917 г. и 29 636 лева за 2016 г. През годината са прекратени дела от предходни години по перемпция, поради изпращане по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 256 867 лева, спрямо 612 404 лева за 2017 г. и 605 104 лева за 2016 г. През 2018 г. от общо 331 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата 30 бр. са свършени чрез реализиране на вземането, 42 бр. са прекратени по други причини, а 1 бр. е изпратено на друг съдебен изпълнител. От всички дела в полза на ЮЛ и търговци – 140 бр., свършените чрез реализиране на вземането са 2 броя и събраната по тях сума е в размер на 39 501 лева, спрямо 102 954 лева за 2017 г. и 123 387 лева за 2016 г. В полза на граждани са водени общо 257 броя изпълнителни дела през годината, като свършените с реализиране на вземането са общо 10 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 74 514 лева, спрямо 93 361 лева за 2017 г. и 154 803 лева за 2016 г..
Средно месечно ДСИ в свършвал 12 броя дела спрямо 7,8 бр. изпълнителни дела за 2017 г. и 12,16 бр. за 2016 г. Свършените изпълнителни дела съставляват 19% от водените през годината дела, като е налице увеличение по този показател спрямо 2017 г. – 14%, но нивото му е под това за 2016 г. – 23%.
В сравнителен аспект с предходните три години се установява следното:
Диаграма 13 – Общо останала сума за търсене, търсена и общо събрана сума по изпълнителни дела 2016 – 2018
От направеното сравнение следва извода, че през 2018 г. са образувани най-много изпълнителни дела за целия тригодишен период, като същите имат за предмет събиране на обща сума, която е по-голяма по размер в сравнение с подлежащите на събиране сума по образуваните през предходния период дела, но е под общия размер на сумата подлежаща насъбиране по делата образувани през 2016 г. По-малка по размер, в сравнение с предходните периоди е общата събрана сума през отчетния период. През 2018 г. се констатира незначително увеличение на броя на образуваните изпълнителни дела в полза на държавата – с 5 бр., като през периода няма дела образувани за събиране на частни държавни вземания. През отчетния период е леко увеличен броят на изпълнителни дела, образувани в полза на юридически лица, които през настоящия период са 16 броя, спрямо 11 бр. през 2017 г. С едно дело е увеличен броят на образуваните дела в полза на физически лица, които през 2018 г. са 27 броя, през 2017 г. са били 26 бр., а през 2016 г. са били 40 бр.
Броят на свършените дела през 2018 г. е 144 изпълнителни дела и същият е значително увеличен спрямо предходния период, като 2017 г. са били 94 броя и нивото на показателя е близо до нивото му за 2016 г., когато са били 146 изпълнителни дела. През този отчетен период е налице намаляване на броя на изпълнителните дела, приключени чрез реализиране на вземането – 30, спрямо 48 за 2017 г. и 45 за 2016 г.
Насрочените описи пред отчетната година са 16 броя, от които е реализиран 1 бр., насрочени са 2 публични продажби на недвижими вещи, от които е осъществена 1. През годината е насрочен и проведен 1 въвод във владение на недвижим имот. Причините за нереализирания голям брой насрочени изпълнителни действия, най-вече описи са следните: По-голямата част от нереализираните описи – 8 бр., не са проведени поради неявяване на взискател, 4 бр. са отложени поради нередовно призоваване на страните, 2 описа не са проведени поради погасяване на задължението. Причината за нереализиране на 1 публична продажба на недвижим имот е неявяване на купувач.
През отчетния период са постъпили две жалби срещу действията на ДСИ, които са уважени.
През 2018 г. съдията по вписванията при Районен съд – Омуртаг е извършил общо 2 620 броя вписвания, (спрямо 2 364 за 2017 г. и 3 489 за 2016 г.), като в това число са: 36 вписвания на искови молби, 34 вписани съдебни решения, 3 броя съдебно – разделителни протоколи, 14 броя АДС, 476 броя АОС, 225 броя вписани договори и 1 832 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се увеличен общ брой на вписванията спрямо 2017 г., което се дължи на по-големия брой вписани АОС и други вписвания, включително нотариални актове. Констатира се намаляване броя на вписаните искови молби, съдебни решения и съдебно – разделителни протоколи. През годината са издадени 254 броя удостоверения, като е увеличен броят им спрямо предходната година – 207 бр. Издадени са през отчетния период 381 броя преписи на вписани актове спрямо 551 бр. за предходната година. Съдията по вписванията е постановявал 2 отказа за вписване през отчетния период, които са обжалвани и отменени от ОС – Търговище.
Диаграма 14 – Брой вписвания 2016 – 2018
Съдия по вписванията в Районен съд – Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 17 години и 11 месеца. Същият работи заедно с главния специалист в Службата по вписванията в общ кабинет, с малка площ, която е недостатъчна. Както е отбелязано в доклади и за предходни периоди. Това обстоятелство създава редица затруднения, както във връзка с приема на граждани, така и във връзка с организирането на нормален работен процес на съдията по вписванията и служителя. Не е налице и помещение с достатъчна площ за съхраняване на архива на службата. Районен съд – Омуртаг не разполага със самостоятелна сграда и с достатъчно на брой помещения. Предвид това обстоятелство и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава Районен съд – Омуртаг. Становище в този смисъл е давано многократно и в отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг за предходни периоди, но до настоящия момент не са предприети действия от компетентните лица.
Съдържание 5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
От много години проблем на Районен съд – Омуртаг е липсата на собствена сграда. Този проблем е изтъкван във всички отчетни доклади за предходни периоди, търсени са възможности за решаването му през годините, но до настоящият момент не е решен. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда, находяща се в парцел IV пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 550/30.05.2016 г. целият втори етаж и част от първия етаж, а именно общо 181,21 кв. м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Третия етаж от сградата е одържавен по ЗИПО. Част от първия етаж, обхващаща площ от 203,73 кв. м., е предоставена на ВСС по АДС № 4660/10.08.2017 г. и се ползва от Районен съд – Омуртаг Със заповед № 143/29.02.1996 г. на кмета на Община Омуртаг е било предоставено на РС – Омуртаг ползването на източното крило от първия етаж, включващо четири стаи и две тоалетни помещения, като фоайето и стаята за дежурни от този етаж се ползват от общината. С Решение № 195/30.12.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг, е предоставено ползването на описаните по-горе помещения в източното крило на първи етаж от сградата, издадена е Заповед № 30/25.01.2017 г. на Кмета на Община Омуртаг. На 30.07.2018 г. между Община Омуртаг и ВСС е подписан Договор № ВСС – 9403/18.07.2018 г. за учредяване безвъзмездно право на управление на имот – публична общинска собственост, по силата на който, в изпълнение на посочените по-горе решение на Общински съвет – Омуртаг и заповед на кмета на Община Омуртаг, е учредено безвъзмездно право на управление на ВСС, за нуждите на Районен съд – Омуртаг, върху част от административна сграда – публична общинска собственост, а именно: помещения с обща площ 181.21 кв. м., представляващи самостоятелен обект в сграда, част от първи етаж на административната сграда, в която се помещава съда. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ, заемаща част от първия етаж от гореописаната административна сграда. Общият брой на помещенията на етажа, на който се помещава Районен съд – Омуртаг, е 14. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали. Съдиите и съдебната администрация на РС – Омуртаг работят при трудни условия, като недостатъчния брой помещения препятства обособяване на работните места според изискванията на трудовата медицина. Административния секретар и главния счетоводител работят в едно помещение с малка площ, в което е трудно да се обособяват места за съхранение на трудовите досиета на работещите в съда, документация и кореспонденция на съда и счетоводна документация. Съдията по вписванията и служителят към службата по вписванията работят в един кабинет. Налице е и обективна невъзможност да бъдат обособени помещения за определени цели според изискванията на различните закони. Достъпа до съда и до администрацията на Община Омуртаг е през един общ вход, което затруднява служителите на съдебната охрана да изпълняват функциите си, тъй като голяма част от преминаващите през този вход лица са служители на общината и граждани, които посещават общинската администрация. Не е налице възможност да се обособи помещение за съхраняване на веществените доказателства по наказателни дела. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито поставят и Закона за защита на класифицираната информация, правилника за приложението му и ПАС. Липсва възможност за обособяване на място (още повече подходящо за целта) за изграждане на помещение за регистратура на класифицирана информация, както и на помещение за съдебната охрана. Архивните дела се съхраняват в помещение представляващо бивше тоалетно помещение на общинската администрация, което е с малка площ и повишена влажност и съществува риск от повреждане и унищожаване на делата. Архивите на Съдебно-изпълнителна служба и на Служба по вписванията се съхраняват общо в помещение представляващо преградена част от края на единия от коридорите ползвани от съда, което е с площ от около 4 кв. м. с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не е налице възможност за обособяване и на адвокатска стая, в която адвокатите да се запознават с материалите по делата, както и помещение за престой на задържани лица, доведени за участие в дела.
През изминалия отчетен период в Районен съд – Омуртаг продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т.е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда, което осигурява сигурността и надеждността на информационните системи в администрацията.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в единна информационна среда, което пести ресурси, гарантира непрекъсваемостта на работния процес и осигурява максимална ефективност на административното обслужване. Към момента всички компютри на Районен съд – Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост“. Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
Постъпилите преписки и дела в съда се разпределят на случаен принцип, чрез Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), която с решение на Висшият съдебен съвет (Протокол № 37 от 29.09.2015 г.) е въведена в експлоатация от 1 октомври 2015 година.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – „Съдебно деловодство“, с разработчик „Информационно обслужване“ АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. Системата обхваща всички дейности свързани с воденето на делата, като позволява извършването на бързи справки във всеки един момент и способства бързото и навременно обслужване на страните по делата.
В служба „Бюро съдимост“ функционира единен за цялата страна програмен продукт – Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост“. Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт „JES“ за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ „Темида 2000“. Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата разработчик.
В Районен съд – Омуртаг се използва правно-информационна система „АПИС“, достъпна за всички потребители, включени в локалната мрежа на съда.
В съдебните зали на Районен съд – Омуртаг работят системи за аудио запис с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд – Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. В изпълнение на чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени със Заповед на административния ръководител – Председател на РС – Омуртаг „Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове“ в Районен съд – Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове. С утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда и начина на публикуване на постановени съдебни актове, спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и отговорните за изпълнението съдебни служители.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация свързана с работата на съда – съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, образци на формуляри и друга полезна информация.
Районен съд – Омуртаг е включен в единния уеб портал на Апелативен съд – Варна за предоставяне на информация за движението на съдебните дела, посредством който регистрирани потребители имат лесен достъп до цялата информация по движението на делото от неговото образуване до приключването му. Включването на Районен съд – Омуртаг в посочения уеб портал има положителни ефекти в няколко насоки – лесен достъп на гражданите до интересуващата ги информация по делата, приближаване дейността на съда към електронното правосъдие и прозрачност в работата на съда, което води до повишаване на доверието в него.
Съдържание 6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
От изложените в настоящия доклад данни следва извода, че въпреки недостатъчните условия за нормален работен процес и през отчетната 2018 г. съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено по-голямата част от постъпилите в съда дела, повечето от тях в тримесечен срок. Запазени са добрите показатели за работата на съдебната администрация и същата е била на много добро ниво.
През годината е налице намалено постъпление на дела и от двата основни вида – граждански и наказателни. През отчетния период е намален броя на делата останали висящи в края на периода, което води до извод, че работещите в съда магистрати са положили усилия да приключат по-голям брой от разгледаните от тях дела. Увеличен е в сравнение с 2017 г. и 2016 г. процентния дял на делата разгледани в тримесечен срок.
Изложените в доклада показатели за дейността на Районен съд – Омуртаг водят до извода за положени усилия за запазване през 2018 г. на постигнатите през предходните години резултати относно решаването на делата и сроковете на изписване на съдебните актове, но обстоятелството, че и през 2018 г. в съда са работили само двама магистрати, оказва влияние в негативна насока върху движението на делата, тъй като повишената им натовареност – според данните от СИНС същите са с трайно високо натоварване, ги поставя в обективна невъзможност да насрочват и разглеждат делата в сроковете, в които същите са насрочвани и разглеждани в предходни периоди. При преценка на реалното натоварване на работещите в съда двама магистрати следва да се вземат предвид освен броя разгледани и приключени дела и редица други обстоятелствата, част от които са: броя на дежурствата на всеки от двамата съдии, както в работни, така и в почивни дни, факта, че в дълги периоди от време всеки от магистратите е работил сам, като е осъществявал общото административно ръководство на съда, разглеждал е освен разпределените му дела, които се движат по общия ред и всички други дела, постъпили в периода на отсъствие на колегата му, които съдът следва да администрира или по които следва да се произнесе в регламентираните в закона по-кратки срокове, респективно в деня на постъпването и образуването им, поемал е доклада по свършените дела на колегата си, в продължение на седмици е поемал абсолютно всички дежурства – в работни и почивни дни, осъществявал е в „Бюро съдимост“ функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
 
януари 2019 година                            НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
град Омуртаг                                   Административен ръководител - председател на Районен съд – Омуртаг