ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2017 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през отчетната 2017 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г. и писмо вх. № 47/11.01.2016 г. от Окръжен съд – Търговище
 
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. Брой на работещите в Районен съд – Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията (незаети щатни бройки)
1.2. Брой на служителите.
1.3. Становище за промени в щата.
1.4. Структура и управление на съда.
2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД − ОМУРТАГ
2.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 2015 – 2017 година в Районен съд – Омуртаг.
2.2. Брой свършени (решени) дела – граждански и наказателни, в края на годината. Срочност на правораздавателната дейност. Решени в срок до 3 месеца.
2.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
2.4. Брой прекратени дела - анализ на причините.
2.5. Срочност на изготвяне на съдебните актове.
2.6. Качество на съдебните актове. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
2.7. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
2.8. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
2.9. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
2.10. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
2.11. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
2.12. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди - не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство - материално, процесуално, конкретни предложения.
3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
4.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела (Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един).
4.2. Брой на свършените изпълнителни дела. (Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един).
4.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)
4.4. Вписвания.
5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
5.1. Сграда, оборудване, проблеми.
5.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ
Районен съд – Омуртаг осъществява правораздавателна дейност в рамките на съдебен район, който е част от съдебния район на Окръжен съд – Търговище и на Апелативен съд – Варна. Съдебният район на Районен съд – Омуртаг обхваща територията на две общини с обща площ 873 квадратни километра – Община Омуртаг, с площ 401 квадратни километра и Община Антоново, с площ 472 квадратни километра. Според последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на Община Омуртаг е било 21 853 души, които живеят в 42 населени места, а населението на Община Антоново 6 262 души, живеещи в 57 населени места. От изложените статистически данни следва, че броят на населението, живеещо в рамките на съдебния район на Районен съд – Омуртаг е общо 28 115 души. Икономически активното население в община Омуртаг е 7 748 човека и се превъзхожда от броя на икономически неактивното население като броят на пенсионерите е почти равен на броя на заетите лица. В Община Антоново броят на икономически активното население е 1 965 човека като също преобладава броят на икономически неактивното население, а броят на пенсионерите е по-голям от броят на заетите лица. Общият брой на заетите лица в двете общини е 6 493 човека, а общият брой на населението в трудоспособна възраст е 17 287 човека, което свидетелства за ръста на безработицата в района. От изложените данни следва, че процентът на икономически неактивното население и в двете общини е висок, като това обстоятелство, както и факта, че част от населението работи в чужбина, влияе и върху показателите за дейността на съда - постъпление, отлагане на дела, срочност на разглеждане и др.
Съдържание 1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2017 г. по щатното разписание на Районен съд - Омуртаг са били утвърдени 18 щатни бройки, в това число две щатни бройки за магистрати: административен ръководител - председател и един съдия, 1 щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, 1 щатна бройка за съдия по вписванията и 14 броя за съдебни служители. Към края на отчетния период магистратските места са били заети по следния начин: Невяна Захариева – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 18 години и 7 месеца, съдия Анета Петрова с юридически стаж - 20 години и 7 месеца. Длъжността „съдия по вписванията“ е била заета от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 16 години и 11 месеца. До 06.09.2017 г., длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ е била заета от Красимир Стефанов Петков, с юридически стаж 19 години, а считано от 06.10.2017 г. на същата е назначена, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ, Силвия Тодорова Иванова. Изложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати. Не са провеждани и атестационни процедури на магистрати.
През 2017 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните обучения:
Семинар „Пътнотранспортни произшествия“ – участвали: съдия Анета Иванова Петрова и адм. ръководител - председател Невяна Пейчева Захариева
Семинар „Прилагането на принципа „ne bis in idem“ при конкуренция между наказателната отговорност и административнонаказателната отговорност спрямо едно лице за едно и също деяние“ – участвал: съдия Анета Иванова Петрова.
Силвия Тодорова Иванова – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Омуртаг, е завършила електронно дистанционно обучение на тема: „Публична продан на недвижим имот като способ за индивидуално принудително изпълнение“.
През 2017 г. се е запазила утвърдената през 2016 г. щатната численост на съдебните служители, включваща 14 щатни бройки. Съдебната администрация на РС – Омуртаг е работила при 100% попълнен щат. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че служителите в съда са получили оценка „1 – отличен“. Изложените данни водят до извод, че съдебната администрация на РС – Омуртаг работи много добре. На видно място в сградата на съда е поставена кутия за жалби и сигнали по повод некоректно отношение на съдебни служители, в която няма постъпили оплаквания. Достъпна е и електронна кутия за сигнали и мнения, на интернет страницата на съда, в която също не са постъпили сигнали и оплаквания от гражданите. При възникнала необходимост, по конкретни въпроси или проблеми, се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на Районен съд – Омуртаг, на които съответните въпроси и проблеми се обсъждат, като по този начин се подобрява качеството на работа на съдебната администрация и качеството в дейността на съда като цяло.
През 2017 г. в обучения са се включили следните съдебни служители:
1. Евгени Маринов Станчев – семинар организиран за счетоводители от системата на съдебната власт в град Велинград на тема „Начисление на амортизации на активи“.
Изложеното води до извод, че е необходимо занапред служителите да вземат по-активно участие в обучения за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият през 2017 г. щат на работните места за магистрати е 2 броя. Практиката през отчетния период затвърждава установеното през периода след намаляването на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг през 2016 г., че при тази щатна численост се нарушава постигната в предходни периоди добра организация на работата в съда. При щатна численост от двама магистрати не е налице възможност за спазване на редица добри практики утвърдени през годините, които са водели до постигане на много добри резултати в работата на съда. Работещите в РС – Омуртаг съдии се стремят да спазват предвидените процесуални срокове за решаването на делата и изписване на съдебните актове, но след намаляване на щатната численост на магистратите са в обективна невъзможност да насрочват делата в по-кратки срокове, което оказва влияние в негативна насока върху движението на делата и разглеждането им в разумен срок. Според данните от СИНС работещите в съда двама магистрати трайно – както през 2016 г., така и през 2017 г., са били високо натоварени по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите. Двамата магистрати разглеждат всички видове дела, което не влияе на качеството на работата им - същите се стремят да поддържат необходимите знания, както по отношение на законодателството и честите промените в него, така и по отношение на съдебната практика. Това изисква допълнителен времеви ресурс за подготовка на делата, поради факта, че ежедневно всеки от съдиите работи по граждански, наказателни и административни дела и съответно води до допълнително увеличаване на натоварването му. Наред с това работещите в съда магистрати са дежурни през ден всяка работна седмица, като съдия Петрова е дежурна три работни дни седмично, а председателя на съда Захариева 2 работни дни седмично. Всеки от съдиите в оставащите му два работни дни провежда открити съдебни заседания по разпределените му граждански и наказателни дела, съобразно утвърден график, като поради по–големия брой дела често се налага магистратите да заседават и извън този график. Всеки от магистратите е дежурен и най–малко по две съботи и недели в един календарен месец, а в случай, че в същия те са пет един от двамата съдии е дежурен и трета събота и неделя в рамките на един месец. Разпределението на делата се осъществява от адм. ръководител председател, а в негово отсъствие от заместващия го съдия. Тази дейност също изисква допълнително време, най-вече поради необходимостта разпределящият да се запознае с постъпилите искови молби, заявления, молби, обвинителни актове, споразумения, частни тъжби и жалби, с оглед прецизно определяне на шифъра на делото. Намаляването, през 2016 г., на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг доведе до затруднения при организация в работата на съда и при ползване на платените годишни отпуски или други видове отпуски от съдиите. В сравнително продължителен период от време – съдебната ваканция през 2017 г. и месец септември 2017 г. съдиите в РС - Омуртаг са работили по един, като съответния магистрат е осъществявал общото административно ръководство на съда, разглеждал е освен разпределените му дела, които се движат по общия ред и всички други дела, постъпили в периода на отсъствие на колегата му, които съдът следва да администрира или по които следва да се произнесе в регламентираните в закона по-кратки срокове, респективно в деня на постъпването и образуването им, осъществявал е функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, поемал е доклада по свършените дела на колегата си, поемал е абсолютно всички дежурства - в работни и почивни дни, в продължение на седмици. Всички тези обстоятелства водят до по-високо натоварване на всеки от двамата магистрати в периодите, в които са работили по един, но не е налице възможност за отразяване на това натоварване в СИНС, тъй като в системата няма опция да се въведат съответните коефициенти за периодите на заместване на адм. ръководител - председател и на съдията, на когото са възложени функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Изложеното по-горе е валидно и за времето на ползване на по-кратък отпуск от съдиите, извън посочените периоди, а и за периода на ползвания по–продължителен отпуск по болест от адм. ръководител – председател за времето от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г. Следва да се посочи, че през летния сезон по постоянните си адреси в Община Омуртаг и Община Антоново се завръщат голям брой лица, които приоритетно живеят извън страната и това обуславя по-голямо постъпление на дела в този период. След намаляване на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг на две щатни бройки е налице реална възможност да възникнат ситуации, при които да отсъстват и двамата работещи в съда магистрати. Такава ситуация би възникнала в случаите, в които в период на отсъствие на един от съдиите, поради ползване на отпуск или на друго законово основание, настъпи внезапно заболяване на другия магистрат, което да налага ползване на отпуск по болест или му се наложи да отсъства на друго основание. В тези случаи би било изключително трудно или невъзможно да се организира работата на съда, включително и чрез командироване на магистрат от друг съд, по отношение издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост, предвид необходимостта образец от подписа на съдията да е представен пред Министерство на правосъдието, по отношение своевременното разпределение на делата, с оглед необходимостта съответният разпределящ да разполага с електронен подпис и да има създаден профил в Централизираната система за разпределение на делата и по отношение на разглеждането на делата, по които законът регламентира незабавно произнасяне или произнасяне в по-кратки срокове. Намаляването на щатните бройки за магистрати в РС – Омуртаг поражда и редица други затруднения, които нямат пряка връзка с разглеждането и решаването на делата или обслужването на граждани. Налице са затруднения при сформиране на атестационна комисия и невъзможност за сформиране на комисии, които следва да извършат проверки по отделните служби, „Бюро съдимост“ и др. Наред с това магистратите са затруднени, а често са и в невъзможност да участват в различни инициативи, утвърдени програми и в обучения. Изложеното води до извод, че утвърдената към 31.12.2017 г. щатна численост на магистратите е недостатъчна. Оптимална кадрова обезпеченост по отношение на съдиите в PC - Омуртаг би била налице при утвърден щат на работните места за магистрати в съда от 3 броя. Практиката до момента показва, че при тази щатна численост се постига добра организация, както по отношение движението на делата, спазване на предвидените процесуални срокове за разглеждането и решаването им и своевременното обслужване на граждани, така и при отсъствие на магистрат поради платен годишен отпуск или друга причина - отпуск по болест и др. Предвид изложеното и с оглед данните от СИНС, от които е видно, че работещите в съда двама магистрати трайно – както през 2016 г., така и през 2017 г., са били високо натоварени по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, следва през настоящата година, на основание цитираната разпоредба да бъде направено искане за увеличаване на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг с една щатна бройка. Това би довело до постигане на добра организация в работата на съда и би дало възможност отново да бъдат постигани положителните резултата отчитани в предходни периоди. Не се налагат промени и в щата по отношение щатните бройки за ДСИ и съдия по вписванията. При отсъствие на съдията по вписванията през отчетния период функциите му се изпълняват от държавния съдебен изпълнител, като заместването се осъществява по силата на заповед на министъра на правосъдието. През отчетния период съобразно утвърдената щатна численост към 31.12.2017 г., съотношението „съдии – съдебни служители“ е както следва: съотношението съдебни служители - магистрати в РС – Омуртаг е 7:1, а съотношението съдебни служители – съдии, включително държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, е 3,5:1. Сравнително високото съотношение се дължи на намаляването на щатните бройки за магистрати в РС – Омуртаг през предходния отчетен период – 2016 г., а не на наличие на необосновано голям брой съдебна администрация. Щатът по отношение на длъжностите на съдебните служители, въпреки високото съотношение спрямо магистратите в съда, е оптимизиран, като част от служителите в съда съвместяват и допълнителни функции. От работещите в съда трима съдебни деловодители един се занимава само с образуването и обработването на изпълнителните дела в съдебно–изпълнителна служба. В служба Съдебно деловодство в Районен съд – Омуртаг съгласно утвърдения щат работят двама съдебни деловодители, като при разписване на индивидуалните длъжностни характеристики служебните им задължения са разпределени по следния начин: на единия съдебен деловодител е възложена изцяло работата по образуване, докладване и обработка на наказателните дела и му е възложено и осъществяване на дейността в служба „Бюро Съдимост“, а на втория съдебен деловодител е възложена работата по образуване, докладване и обработка на гражданските дела и осъществяване на дейността в служба „Регистратура“. Необходимостта от сканиране на постъпилите в Районен съд – Омуртаг документи, с оглед попълването на образуваните електронни папки на делата, води до допълнително натоварване на съдебния деловодител, който осъществява дейността в служба „Регистратура“, респективно при заместването му, на неговия колега. При ползване на редовен платен годишен отпуск или отсъствие на друго законово основание на съдебния деловодител, на който е възложена работата по обработка на гражданските дела и дейността в служба „Регистратура“, тази дейност, както и работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда се възлага на другия съдебен деловодител. Съответно при отсъствие на последния на законово основание, работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда, се възлага на неговия колега, а дейността в служба „Бюро Съдимост“ се възлага на съдебния архивар, който е с обособено работно място в кабинета на служба „Съдебно деловодство“. Работата по изпълнението на свършените дела – граждански и наказателни, също е възложена на съдебния архивар. При негово отсъствие поради отпуск или на друго законово основание работата по изпълнението на свършените граждански и наказателни дела се възлага на съдебните деловодители.
Общото организационно и административно ръководство на Районен съд – Омуртаг в периода се е осъществявало от административния ръководител – председател Невяна Захариева. При нейно отсъствие организационното и административно ръководство на Районен съд – Омуртаг се е осъществявало от съдия Анета Петрова. Съдебната администрация се ръководи от административния секретар – Мариана Рускова Василева.
Съдържание 2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
През 2017 година в Районен съд – Омуртаг са разгледани общо 995 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2017 г. са общо 128 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 864 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 13%, а новообразуваните са 87%. От висящите дела по-голям е бил броят на останалите несвършени граждански дела - 101 броя, към 27 броя наказателни дела. При съпоставяне с данните от предходната 2016 г. следва извода, че за 2017 г. е бил леко намален относителния дял на останалите несвършени от предходен период дела - общо 131 броя дела към 01.01.2016 г., от които 105 броя граждански дела и 26 броя наказателни дела. Увеличен е значително дела на новообразуваните дела спрямо предходните периоди – 867 броя дела през 2017 г., спрямо 716 броя дела през 2016 г. и 818 броя през 2015 г.
В сравнителен аспект е увеличен и броя на общо разгледаните дела спрямо предходните периоди, тъй като разгледаните дела през 2017 г. са 995 броя, през 2016 г. са 847 броя, а през 2015 г. са 918 броя.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2017 г. са 674 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2017 г. са 101 броя, а новопостъпили са 573 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 68% от всички разгледани дела. През настоящия отчетен период се отчита значително увеличение на броя постъпили през годината граждански дела в сравнение с предходната 2016 година, когато те са били 482 броя. През 2016 г. се отчита леко увеличение на броя образувани бързи производства по чл. 310 от ГПК – 11 броя, спрямо 10 броя за 2016 г. и 7 броя за 2015 г. Установява се намаление на броя постъпили граждански дела, разглеждани по общия ред спрямо предходни периоди – 162 броя при 174 броя дела през 2016 г. и 228 броя за 2015 г. Отчита се увеличение на броя на постъпилите заповедни производства спрямо предходните отчетни периоди – 323 броя към 208 през 2016 г. и 254 броя през 2015 г. През отчетната 2017 г. тези производства съставляват 56% от всички постъпили през годината граждански дела, като е увеличено нивото на показателя спрямо 2016 г. и 2015 г., когато са били 43%. През 2017 г. са постъпили 2 броя дела по приложението на ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ, което е над броя на тези дела за 2016 г., когато е постъпило само 1 дело и е на нивото на броя им за 2015 г.
Диаграма 1 – Сравнение на броя на образуваните дела - видове дела (2015–2017)
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2017 г. са 321 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2017 г. са 27 броя, а новопостъпили са 294 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 32% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява увеличение броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходните отчетни периоди за 2016 г. и 2015 г., когато се били съответно 260 броя и 231 броя.
През 2017 г. е налице увеличение в броя на постъпилите НОХД – 102 броя, спрямо този вид дела, постъпили през 2016 г. - 78 броя и през 2015 г. – 76 бр. След като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 от НПК – 46 броя, от постъпилите през 2017 г. 102 броя НОХД, следва, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 56 броя, спрямо 46 броя за 2016 г. и 37 броя за 2015 г. Следователно през настоящия отчетен период се установява увеличение на образуваните НОХД въз основа на обвинителен акт, като при съпоставка с предходни години е видно, че тази тенденция се запазва. Броя на образуваните НОХД по внесени споразумения през отчетния период е увеличен. От гореизложените данни следва извода, че е прекратена наложила се през предходните години тенденция на намаляващо постъпление на НОХД, като през настоящия отчетен период увеличението на постъпилите дела от този вид е значително спрямо предходните два отчетни периода. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Диаграма 2 – Образувани дела - видове (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2017 г. от общо 995 броя дела за разглеждане, работещите в съда съдии са свършили 830 броя граждански и наказателни дела или това са 83% от всички разгледани дела. Този показател е леко понижен в сравнение с предходната 2016 г. - 85%. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 686 броя или това са 83% от свършените дела. Този резултат е увеличен със 6% спрямо 2016 г. (77%), но остава под нивото му за 2015 г. (93%). Изложеното води до извод, че работещите в съда магистрати са положили усилия да приключат по-голяма част от дела в 3-месечен срок, а запазване нивото на показателя под нивото му за 2015 г. се дължи основно на промяна в метода за отчитане срока за разглеждане на гражданските дела. За 2017 г., както и за 2016 г. този срок за гражданските дела е отчетен съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга. За 2015 г. срока за отчитане продължителността на разглеждане на гражданските дела е започвал от датата на насрочване на първото открито съдебно заседание по делото, поради което и логично процентното съотношение на разгледаните в тримесечен срок дела в тези периоди е по-висок.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 165 броя, което е 16% от всички разгледани дела. Следователно по отношение на показателя „висящи дела в края на отчетния период“ е налице влошаване като брой – за 2016 г. останалите несвършени дела са били 128 бр. леко влошаване в процентно съотношение към разгледаните дела, тъй като нивото му е увеличено с 1% спрямо нивото от 2016 г. (15%). Влошаването на този показател се дължи, както на обстоятелството, че в съда работят само двама магистрати, което по изложените по-горе причини води до невъзможност същите да насрочват и решават делата в по-кратки срокове, така и на продължителното отсъствие на адм. ръководител - председател в последното тримесечие от периода, поради ползване на отпуск по болест от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г., което е препятствало както своевременното приключване на част от вече разпределените му дела, така и своевременното насрочване и приключване на разпределените му в периода на отсъствие дела, най-вече НОХД и АНД. От останалите 165 висящи дела 49 броя или 30% са наказателни, а 116 броя или 70% са граждански. При тези данни следва извода за значително увеличаване броя на останалите несвършени наказателни дела – с 22 броя спрямо 2016 г., когато са били 27 броя и спрямо от 2015 г. – 26 броя и за увеличаване броя на несвършените граждански дела в края на отчетния период спрямо предходната 2016 г., когато са били 101 броя и спрямо 2015 г. - 105 броя.
Диаграма 3 – Постъпили граждански дела - видове производства (2017)
От останалите висящи граждански дела в края на периода (116 броя) 111 броя са искови производства, разглеждани по общия ред, 3 броя бързи производства по ГПК, 1 брой дело е по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ и 1 брой други граждански дела. Показателят е влошен спрямо 2016 г. и 2015 г., когато са били съответно 101 броя и 105 броя. Част от гражданските дела останали висящи в края на периода са постъпили и са образувани през последното тримесечие на годината, като предвид естеството на процедурата по разглеждането им, включваща процедурата по чл. 131 от ГПК, приключването на която винаги трае над един месец, а в някои случаи – при местоживеене на ответниците в отдалечени от гр. Омуртаг населени места или при невъзможност за връчване на съобщенията и книжата на същите, много по-голям период от време, е била налице невъзможност тези дела да бъдат приключени до края на 2017 г. Причина за влошаване а показателя е и обстоятелството, че част от останалите несвършени през отчетния период, са делбени производства, които поради продължителността на производството, преминаващо през 2 фази, са останали висящи за следващия отчетен период. Обстоятелството, че в съда работят само двама магистрати също оказва влияние върху този показател в негативна насока, тъй като същите са висока натовареност, което от своя страна води до обективна невъзможност да насрочват и разглеждат делата в по-кратките срокове, в които са насрочвани и разглеждани в предходни периоди. Негативно е повлияло на показателя и продължителното отсъствие на единия от работещите в съда магистрати, в последното тримесечие от отчетния период, поради ползване на отпуск по болест от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г., което го е препятствало да приключи своевременното част от разпределените му дела, а от друга страна е препятствало и колегата му, който е работил сам, да насрочи и разгледа част от делата, по които е съдия – докладчик, поради натоварването му с всички производства, които следва да се разгледат от съда в предвидените от закона по-кратки срокове. Не без значение е и влиянието на други обективни фактори, като съдебната ваканция и ползването на платен годишен отпуск през същата от магистратите, които в периода на отпуск нямат възможност да извършват процесуални действия по разпределените им дела.
Диаграма 4 – Постъпили наказателни дела - видове производства (2017)
От висящите в края на 2017 г. 49 броя наказателни дела 16 броя са НОХД, 23 броя са АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, 2 броя са НЧХД, 6 броя АНД по чл. 78а НК и 2 броя ЧНД. Този показател също е влошен спрямо 2016 г. и 2015 г., в края на които останалите несвършени наказателни дела са били съответно 27 броя и 26 броя. Неприключването на НОХД се дължи на нередовно призоваване на свидетели или неявяване на редовно призовани свидетели, нередовно призоваване на пострадали лица, събиране на нови писмени и гласни доказателства и в някои случаи на неявяване на подсъдими. В случаите на неявяване на редовно призовани лица без последните да са посочили уважителни причини за това съдебните състави са прилагали санкционните разпоредби на НПК, а при неявяване на подсъдими е променяна мярката им за неотклонение в по-тежка. Друга причина за неприключването на делата е необходимостта от събиране на допълнителни писмени и гласни доказателства, както и от допускането на съдебни експертизи - първоначални или допълнителни и повторни. И през този отчетен период, както по НОХД, така и по други видове наказателни дела, остава изключително сериозен проблемът с дефицита на специалисти, които да бъдат назначени за вещи лица. Намирането на специалисти, които да поемат ангажимента на вещи лица е изключително трудно и често се налага търсенето на експерти от други съдебни райони по възможност в териториална близост с оглед избягване оскъпяването на експертизата. През 2017 г. се установява подобряване на показателя за висящи НЧХД, които в края на настоящия отчетен период са 2 броя. Причините за неприключването на НЧХД са, че едното от тях е образувано през месец декември 2017 г., а второто не е свършено поради ползване на отпуск по болест от съдията – докладчик, в периода от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г., в който период е било насрочено съдебно заседание по делото. По същата причина не са свършени и някои от останалите видове наказателни дела, висящи към края на отчетния период, като по част от тях са били насрочени съдебни заседание в периода на ползване на отпуск по болест от съдията – докладчик, а друга част – 15 броя, са му били разпределени в този период, поради което, както и с оглед необходимото технологично време за призоваване на страните не е било възможно насрочването и приключването им в рамките на един месец до края на отчетния период.
Диаграма 5 – Брой разгледани и брой свършени граждански дела (2015–2017)
Диаграма 6 – Брой разгледани и брой свършени наказателни дела (2015–2017)
Граждански дела – от разгледаните 674 броя граждански дела през годината са свършени 558 дела, спрямо 486 дела през 2016 г. и 554 броя през 2015 г. Следователно при този показател се забелязва значително увеличение спрямо предходната 2016 г. и леко увеличение спрямо 2015 г., като е налице прекратяване на тенденцията на спадане на нивото му спрямо предходни периоди. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2017 г. е 83%, през 2016 г. е 83%, а през 2015 г. е 84%. Констатира се запазване на процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния отчетен период. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 116 броя, което е 17% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение също е запазено спрямо 2016 г. и е леко увеличено спрямо 2015 г. – с 1%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок, отчетен в съответствие с Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга, са общо 449 броя или това са 80% от свършените дела, като относно този показател е налице подобрение спрямо предходния отчетен период със 7%. Нивото на показателя е под нивото му за 2015 г. – 95%, но това се дължи основно на промяна в метода на отчитането му, тъй като за 2015 г. 3-месечния срок е отчитан от датата на насрочване на първото заседание по делото, а не от датата на образуването му. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 30% са свършени в 3-месечен срок спрямо 32% за 2016 г. и 85% за 2015 г. Гражданските дела, разгледани по общия ред, свършени в срок над 3 месеца са 70% или 103 броя. Влошаване на показателя за настоящия и предходния отчетен период се дължи на комплексни причини. От една страна показателя е влошен поради промяната в метода на отчитане на тримесечния срок. За 2017 г. и 2016 г. този срок за гражданските дела, както бе посочено, е отчетен съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга. За 2015 г. срока за отчитане продължителността на разглеждане на гражданските дела е започвал от датата на насрочване на първото открито съдебно заседание по делото, поради което и съответно процентното съотношение на разгледаните в тримесечен срок дела за този предходен отчетен период е по-висок. Голяма част от гражданските дела е невъзможно да бъдат приключени в 3-месечен срок, при отчитане на същия от датата на образуване на делото до свършването му, тъй като е необходимо технологично време за осъществяване на процедурата по размяна на книжа, която отнема време, особено когато ответниците са с адреси в населени места извън района на РС – Омуртаг. Допълнително забавяне е налице, когато са давани указания на ищеца за отстраняване на нередовности в исковата молба. Преди насрочване на делото в открито съдебно заседание следва да е изтече регламентирания в чл. 131, ал. 1 от ГПК едномесечен срок, предоставен на ответника да подаде отговор по предявения срещу него иск. По много от делата самата размяна на книжа отнема над три месеца. Технологично време е необходимо за насрочване на открито съдебно заседание по делото и за връчване на призовките на страните, като насрочването не може да бъде в твърде кратки срокове, с оглед спазване на разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ГПК. Наред с това закона регламентира едномесечен срок за произнасяне на решение по гражданските дела по общия ред. От изложеното следва, че при по-голяма част от гражданските дела, разглеждани по общия ред, съдията е в обективна невъзможност да разгледа и приключи делото със съдебен акт в 3-месечен срок, считано от образуването му. Други причини, освен горепосочените, за приключване на гражданските дела в отчетния период в срок над три месеца, са, че в тези дела се включват делбени производства, които поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото след второто съдебно заседание, като в някои случаи се е налагало изпращане проекта за разделителен протокол относно земеделски земи и гори на ОС „Земеделие“, което допълнително е забавяло приключването на производството. Други граждански дела са приключили в срок над 3 месеца, поради възникнала необходимост от събиране на писмени и гласни доказателства или от извършване на съдебни експертизи. Влияние оказва и съдебната ваканция, през която съдиите и страните по делата могат да ползват полагащия им се платен годишен отпуск и през която се насрочват приоритетно дела, налагащи разглеждане в кратки срокове. Причина за неприключване на част от делата в 3-месечен срок е и обстоятелството, че поради висока натовареност работещите в съда съдии са в обективна невъзможност да насрочат и разгледат делата в по-кратки срокове. Изменението на чл. 47, ал. 1 и ал. 3 от ГПК /ДВ бр.86/27.10.2017г./ и новата разпоредба на чл. 60, ал. 2 от ГПК, също предполага удължаване на производството по граждански дела във времето, като влиянието му за отчетния период не е значително, предвид влизането в сила на ЗИДГПК в края на периода, но ще е съществено за следващите периоди.
Отложените в първото открито съдебно заседание граждански дела - 76 броя, съставляват 19% от насрочените такива (231 броя). Този показател е намален спрямо 2016 г., когато е бил 22%. Отложените граждански дела във второ по ред заседание са 31 броя и съставляват 13%, от всички насрочени граждански дела. Равнището на този показател е влошено спрямо 2016 г. – 10% и 2015 г. - 6%. Основните причини за влошаване на показателя е необходимостта, мотивирана от съда, за събиране на писмени и гласни доказателства и необходимостта от допускане и извършване на съдебни експертизи – основни и допълнителни, което в много случаи води до отлагане на делата, поради дефицита на вещи лица и тяхната натовареност. Част от отложените дела са делбени производства, по които във фазата по извършване на делбата е следвало да бъде изпратен проекта за разделителен протокол относно разделянето на земеделските земи за одобрение от ОС „Земеделие“. Причина за отлагането на граждански дела е и нередовното призоваване на страни, при което са искани и обяснения от съответните връчители, както и от невъзможност на страна и неин представител да се явят в насроченото открито съдебно заседание по уважителни причини. Изложените данни показват, че причините наложили отлагане на делата са обективни и съдиите са положили усилия за намаляване на отложените дела, но предвид все още високите нива на показателите следва да продължат да полагат такива усилия и занапред. През отчетния период е продължил да действа механизма за контролиране нивото на този показател чрез изготвяне на ежемесечни справки относно отложените дела и причините за отлагането им.
Диаграма 7 – Брой отложени спрямо насрочени граждански дела (2015–2017)
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 89% от разгледаните от нея граждански дела, а съдия Захариева е приключила 76%, като негативно влияние по отношение на този показател за съдия Захариева е оказало ползването на отпуск по болест през последното тримесечие от годината, в периода от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г., включително, което е довело до невъзможност да приключи част от разпределените й граждански дела в рамките на отчетния период. Поради ползване на този отпуск пет броя дела първоначално разпределени на съдия Захариева са преразпределени, разгледани от командировани съдии и са свършени към края на отчетния период. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили по-голяма част от всички разгледани от тях граждански дела, като останалите несвършени такива са резултат на поведението на връчители, страни и вещи лица, както и на обстоятелството, че двамата магистрати работещи в съда са с високо натоварване.
Диаграма 8 – Брой разгледани, свършени, свършени в 3 месечен срок и несвършени граждански дела (2015–2017)
Наказателни дела - от разгледаните през отчетния период 321 броя наказателни дела са свършени 272 дела. През 2016 г. от разгледаните 260 броя наказателни дела са били свършени също 233 дела, през 2015 г. от разгледаните 259 броя наказателни дела са били свършени 233 дела. Следователно през 2017 г. се установява по-голям брой свършени дела спрямо предходните периоди, предвид увеличеното постъпление. Същевременно процентното съотношение свършени спрямо разгледани дела е влошено – с 5%, спрямо 2016 г. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2017 г. е 85%, през 2016 г. е било 90%, а през 2014 г. също е било 90%
Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 49 броя, което е 15% от всички разгледани дела от този вид, като и тук съответно се констатира влошаване на показателя спрямо предходните отчетни периоди. Нивото на показателя през 2016 г. е било 10% и през 2015 г. – 10%.
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 93% от разгледаните от нея наказателни дела, а съдия Захариева е приключила 75% от разгледаните от нея наказателни дела. Негативно влияние и по отношение на този показател за съдия Захариева е оказало ползването на отпуск по болест през последното тримесечие от годината, в периода от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г., включително, което е довело до невъзможност да приключи част от разпределените й наказателни дела в рамките на отчетния период и са останали висящи към 31.12.2017 г. Поради ползване на този отпуск осем броя дела първоначално разпределени на съдия Захариева са преразпределени, разгледани от командировани съдии и са свършени към края на отчетния период. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са положили усилия да приключат разгледаните от тях наказателни дела, като останалите несвършени такива са резултат предимно на обективни причини, дължащи се на необходимостта от събиране на нови доказателства и поведението на страни, свидетели и вещи лица, като при наличие на предпоставките за това същите са санкционирани, както и на ползване на отпуск по болест от съдия - докладчик.
Диаграма 9 – Брой отложени спрямо насрочени наказателни ОХ дела (2015–2017)
От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 237 броя или това са 87%. Забелязва се леко повишение на нивото на този показател спрямо 2016 г. за която съотношението между свършените в 3-месечен срок наказателни дела спрямо общо свършените е било 86%, но нивото му е под това за 2015 г., когато е било 90%. Повишено е нивото на показателя свършени в 3-месечен срок НОХД – 93%, с 2% спрямо 2016 г. - 91% и с 8% спрямо 2015 г. - 85% Отложените НОХД съставляват 26% от насрочените дела от този вид, тъй като 31 НОХД от общо насрочените 116 броя дела от този вид са били отложени. Налице е подобряване нивото на показателя „отложени наказателни дела от общ характер“, изразяващо се в намаляване с 3% на отложените наказателни дела от общ характер през годината спрямо предходния отчетен период за 2016 г., когато съотношението е било 30%, и със 7% спрямо 2015 г., когато е било 34%. Преобладаващи причини за отлагане на НОХД през отчетния период са били неявяване на подсъдим, неявяване на свидетели и вещи лица, като в случаите на неявяване при редовно призоваване, същите са санкционирани, а мерките за неотклонение на подсъдимите са изменяни в по-тежки. Друга причина за отлагане на НОХД е била необходимостта от изясняване на въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на допълнителни или повторни експертизи и събиране на нови писмени и гласни доказателства. При някои наказателни дела отлаганията и съответно надвишаването на 3-месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция. От изложеното следва, че основна причина за отлагане на НОХД през отчетния период е било поведението на подсъдимите, свидетелите и вещите лица, които, при наличие на предпоставките за това са били санкционирани. Друга причина е необходимостта от събиране на доказателства, които не са били събрани на досъдебното производство, поради което са останали неизяснени обстоятелства по делото. Това е налагало да се допускат нови или допълнителни експертизи, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели.
През 2016 г. се констатира намаление – 19% спрямо предходния период, на приключените в 3-месечен срок наказателни дела от частен характер – 17% спрямо 36% за 2016 г. и 25% за 2015 г. Намалено е леко процентното съотношение на свършените НЧХД към разгледаните такива – 75%, спрямо 78% за 2016 г., но нивото на показателя е значително над нивото му за 2015 г. - 50%. В края на отчетния период са останали несвършени 2 броя НЧХД, като за 2016 г. са били 3 броя НЧХД, а за 2015 г. са били 4 броя. По НЧХД са проведени общо 13 броя открити съдебни заседания, от които в 10 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 78% отложени наказателни дела от частен характер. Този показател за отложени НЧХД е влошен спрямо предходните периоди – 69% за 2016 г., за 2015 г. - 50%. Влошаването на показателя се дължи най-вече на необходимостта от назначаване на експертизи и събиране на писмени и гласни доказателства по искане на страните. Някои отлагания се дължат и на необходимост от изискване на справки за това наказан ли е подсъдимия по административен ред за същото деяние, предвид разпоредбата на чл. 4, §1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ и ТР № 3/2015 г., ОСНК на ВКС. Въпреки това предвид влошаването на нивото на показателя за отложени НЧХД за 2017 г., следва да се полагат повече усилия от съдиите за подобряването му, като при разглеждане на наказателни дела от частен характер, направените искания за отлагане на делата се преценяват внимателно и да се прилагат способи за доброволно уреждане на спора чрез напътване на страните към сключване на спогодба.
Административно-наказателните дела (АНД) - през 2017 г. в РС – Омуртаг са разглеждани такива дела по чл. 78а НК и образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН.
От разгледаните през годината 62 броя АНД по чл. 78а НК са приключени 56 дела, или това са 90%. Налице е влошаване на този показател с 5% спрямо предходния период. От свършените дела от този вид 56 броя са разгледани в 3-месечен срок - 100%. При тези данни следва извода за запазване на процентното съотношение между свършените АНД по чл. 78а НК в 3-месечен срок спрямо всички свършени дела от този вид – за 2016 г. също 100% от делата са свършени в 3-месечен срок и увеличение на показателя спрямо 2015 г., когато това съотношение е било 96%. Изложените данни водят до извод, че в РС – Омуртаг всички АНД по чл. 78а от НК са приключени в 3-месечен срок от съдиите.
При разгледани през годината общо 73 АНД по ЗАНН, 50 броя са свършени, или това са 68%, спрямо 82% за 2016 г. и 89% за 2015 г. От тях в 3-месечен срок са приключени 54%. За 2016 г. това процентно съотношение е било 70% а за 2015 г. 88%. От изложеното следва, че при този вид дела се констатира влошаване на показателите за свършени дела и за приключени дела в 3-месечен срок в сравнение с 2016 г. и 2015 г. Влошаването на нивото на показателя се дължи на по-високото натоварване на работещите в съда двама магистрати и на обстоятелството, че в последното тримесечие от отчетния период единия от тях е ползвал продължителен отпуск по болест, което го е препятствало да приключи в по-кратки срокове разпределените му дела от този вид, а същевременно в периода на отсъствието му в съда е работил само едни съдия и е разглеждал приоритетно делата които е следвало да се приключат в предвидените по-кратки срокове. През настоящата година съдиите следва да положат усилия за подобряване на показателя.
От разгледаните АНД (по жалби против наказателни постановления и по чл. 78а НК) 23 броя са останали висящи към 01.01.2018 г. Причината за останалите висящи дела е посоченото по-горе отсъствие поради заболяване на единия от работещите в съда двама магистрати в края на отчетния период, както и че част от образуваните през 2017 г. АНД са отложени с оглед събиране на писмени и гласни доказателства, а друга част са постъпили в края на отчетния период, което е направило невъзможно насрочването, разглеждането и решаването им до края на годината.
Диаграма 10 – Брой разгледани, свършени, свършени в 3 месечен срок и несвършени наказателни дела (2015–2017)
През отчетният период за 2017 г. от общо 830 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 664 броя дела или това са 80% от свършените дела и 67% от всички разгледани дела. Налице е увеличение на показателя спрямо 2015 г., когато решените по същество дела са били 75% от свършените дела и 64% от разгледаните дела. Изложените данни водят до извод, че и през този отчетен период съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела - свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 486 броя или това са 87% от всички свършени граждански дела, като за 2016 г. са били 85%, а за 2015 г. те са били 84%. Следователно налице е леко увеличение по този показател с 2%, спрямо 2016 г. и с 3% спрямо 2015 г. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 116 броя са дела по общия исков ред, 7 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 287 броя заповедни производства, 74 частни граждански дела, 1 друго дело и 1 дело по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. През 2017 г. се констатира намаление броя на приключилите с акт по същество граждански дела по общия ред - 116 броя спрямо 145 през 2016 г. и 134 броя през 2015 г., и на други граждански дела (1 брой спрямо 7 броя за 2016 г.) През отчетния период се констатира значително увеличение на решените по същество заповедни производства - 287 бр. спрямо 189 броя за 2016 г. и 238 броя за 2015 г., както и увеличение на решените по същество частни граждански дела - 74 броя спрямо 64 броя за 2016 г. и 59 броя за 2015 г.
От предявените искове по СК 14 дела са получили решение по съществото на спора, като 12 иска са уважени изцяло, а 2 частично. От облигационните искове от 39 иска, получили решение по същество, 26 са уважени изцяло, 7 са частично уважени, а 6 броя са отхвърлени. От предявените вещни искове по 4 е постановено решение по същество, като 1 е уважен частично, а 2 са отхвърлени. От решените 4 делбени иска всички са уважени изцяло. От предявените установителни искове уважени изцяло са 13 иска, а 2 са отхвърлени.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2017 г. решени по същество са 178 броя или това са 65% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице увеличение с 9% на процентното съотношение на приключилите с акт по същество наказателни дела спрямо 2016 г. – 56%, като нивото на показателя е и над това за 2015 г. – 61%. Същевременно е намален броя на решените по същество НОХД - 20 броя, спрямо 2016 г. - 23 бр. и 2015 г., когато са били 21 бр. От свършените НЧХД с присъда са приключили 2 броя спрямо 5 бр. за 2016 г. и 3 бр. за 2015 г. От приключилите АНД 97 бр. са с постановен акт по същество, от които 49 бр. по чл. 78а от НК и 48 бр. по жалби срещу наказателни постановления, като е налице значително увеличение по този показател спрямо 2016 г. – 74 бр. и 2015 г. – 65 бр. Решените с акт по същество ЧНД 39 броя спрямо 28 броя за 2016 г. и 33 бр. през 2015 г. От НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления за общоопасни престъпления по глава ХІ НК – 9 броя. За престъпления против собствеността по глава V от НК и за престъпления против стопанството по глава VІ от НК, са постановени по 4 броя присъди. Постановени са 2 броя присъди за престъпления против личността.
Общият брой прекратени дела през 2017 г. е 166 броя или това са 20% от свършените дела. Налице е значително намаление на нивото на този показател в сравнение с предходната 2016 г., когато са били 32%, а и спрямо 2015 г. - 22%. От всички прекратени през отчетния период дела 43% заемат гражданските дела, а 57% заемат наказателните дела, следователно по-голям е относителния дял на прекратените наказателни производства. Броя на прекратените производства е намален спрямо 2016 г. и 2015 г., когато са били съответно 176 бр. и 174 бр. Запазено е съотношението между прекратени НД и ГД.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 72 броя или това са 13% от всички свършени граждански дела, като е налице намаляване нивото на показателя спрямо 2016 г. и 2015 г. – 15%. Най-много са прекратените заповедните производство - 36 броя, следвани от граждански дела по общия ред - 31 броя, следвани от, частни граждански дела - 3 бр. и делата по чл. 310 от ГПК – 2 броя. От прекратените граждански дела 9 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 63 броя са прекратени по други причини. Броят на прекратените поради постигната съдебна спогодба дела е незначително увеличен спрямо 2016 г. – 8 бр., но е под този за 2015 г. – 13 бр. От тях 4 дела са по искове по СК и 4 са делбени производства. Прекратените по други причини дела са 36 заповедни производства, 14 дела по СК и ЗЗДН, 5 дела по облигационни искове, 2 дела по вещни искове, 1 делбено производство, 1 производство по установителен иск, 1 дело по иск по КТ и 3 частни граждански дела. Причините за прекратяването на 63 граждански дела по „други причини“ са следните: 28 броя дела са прекратени поради изпращането им по подсъдност на компетентния съд, 6 дела са прекратени поради неотстраняване в срок на констатирани нередовности в исковата молба, 3 дела са прекратени поради недопустимост на иска, 2 бр. са изпратени на горестоящия съд за определяне на друг компетентен съд, 11 бр. дела са прекратени поради оттегляне на иска, 1 дело е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК - след като е било спряна в законния 6-месечен срок не е поискано възобновяването му, а 8 броя дела (заповедни производства) са прекратени поради смърт на длъжника.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 94 броя или това са 34% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице намаление на общия брой прекратени наказателни дела и на процентното отношение на прекратените наказателни дела спрямо общо свършените такива в сравнение с предходния период – 44% за 2016 г., а за 2015 г. са 39%. Увеличен е спрямо предходната година броя прекратени НОХД, образувани по внесено споразумение по чл. 382 НПК – 38 бр. Намален е значително спрямо предходната отчетна година броя на прекратените по други причини наказателни дела – 22 броя, спрямо 49 за 2016 г. и 31 бр. за 2015 г. Увеличен е броят на върнатите за доразследване наказателни дела на прокуратурата – 14 бр. спрямо 9 бр. за 2016 г. и 6 бр. през 2015 г. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 58 броя, от които 38 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство и 20 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. По отношение на разгледаните от съда споразумения за прекратяване на наказателни производства е налице увеличение на броя им спрямо 2016 г. – 44 бр. и 2015 г. – 39 бр. През отчетния период са налице 4 бр. прекратени НЧХД, като 2 дела са прекратени на основание чл. 4, §1 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за правата на човека по реда на чл. 24, ал. 1, т. 8а от НПК, във връзка с ТР № 3 от 2015 г. на ОСНК на ВКС, 1 дело е прекратено поради оттегляне на жалбата, а 1 дело е прекратено поради постигната спогодба. От приключените АНД по чл. 78а НК през отчетния период са прекратени 7 броя дела, като всички са върнати на прокуратурата. Налице увеличение на броя им спрямо 2016 г. и 2015 г., когато са били прекратени по 2 броя АНД по 78а НК. През 2017 г. са прекратени 3 броя ЧНД са за провеждане на разпити пред съдия, поради неявяване на лицата. Наказателните частни дела, прекратени „по други причини“ са 4 броя, като две съдебни производства са прекратени поради необходимост от администриране от страна на прокуратурата на жалбите подадени против актове на РП – Омуртаг, 1 дело е прекратено поради наличие на образувано в съда ЧНД със същия предмет и същите страни и 1 дело е прекратено поради недопустимост на жалбата, по която е било образувано.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 6,9% от постъпилите през 2017 г. НОХД в съда, и 6,4% от разгледаните дела от този вид. Тази констатация сочи на намаление на процентното отношение между върнати и постъпили НОХД през годината спрямо 8,9% за 2016 г., като същото е незначително над това за 2015 г. - 6,6%. Тези данни водят до извод за поддържане нивото на показателя за върнати НОХД на прокуратурата за последния тригодишен период, като следва да се отчете снижаването на нивото на показателя за 2017 г. Връщането на делата на прокурора се дължи на: констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите е пострадалите лица.
През настоящия отчетен период не са констатирани случаи на връщане на НОХД на прокурора без да се спазват указанията по ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС. По три от делата разпорежданията, с които се прекратява съдебното производство и се връща делото на РП – Омуртаг са протестирани и потвърдени от въззивната инстанция. От върнатите на РП – Омуртаг НОХД 6 дела са върнати в разпоредително заседание съгласно чл. 249, ал. 2 НПК /ред. ДВ бр. 42 от 2015 г./, а едно дело в открито съдебно заседание по реда на чл. 288, ал.1 от НПК /ред. ДВ бр. 42 от 2015 г./ .
През 2017 г., както и през предходните години съдиите в Районен съд – Омуртаг са изготвяли по-голяма част от съдебните си актове в законоустановените срокове. Изключение правят 2 броя актове (решения) по граждански дела и 7 броя актове по наказателни дела (пет решения и мотиви по две дела), изписани в срок от 1 до 3 месеца, със съдия - докладчик Невяна Захариева. Причината за изписване на посочените актове в срокове над законоустановените е, че регламентираните в ГПК и НПК срокове за изписване на тези актове са изтекли в период на ползване на продължителен отпуск по болест от съдията – докладчик, над един месец, поради което актовете са изписани след връщането му на работа.
През 2017 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 98 броя, от които граждански – 38 броя, и наказателни – 60 броя. Следователно 12% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като и през настоящия отчетен период по-голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела. Тези данни показват, че през отчетния период е увеличен броят на изпратените на инстанционен контрол актове в сравнение с 2016 г. – 86 броя и 2015 г. - 84 броя. Съотношението между обжалваните актове по двата основни вида дела е запазено спрямо 2016 г. и 2015 г.
Граждански дела – Констатира се увеличаване броя на обжалваните актове по граждански дела по отношение на предходните две години, като за отчетния период са обжалвани 38 бр. актове по граждански дела, спрямо 22 бр. за 2016 г. и 32 бр. за 2012 г. Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по искови производства – 27 бр., от които преобладават актовете по облигационни искове – 13 броя, решения по установителни искове - 5 броя, решения по вещни искове – 4 броя, решения по искове по КТ - 4 броя и актове по искове за делба - 1 брой. Обжалвани са и 2 акта по административни производства, 8 акта по заповедни производства, 2 акта произнесени по други граждански дела и 1 акт по ЧГД.
Върналите се през 2017 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2017 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 25 броя, като този брой е по-голям спрямо броя им за 2016 г. – 23 броя, но е по-малък в сравнение с 2015 г. – 32 бр. От тези дела 16 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 9 дела са с проверени определения. Както и през 2016 г. и 2015 г., през 2017 г. преобладават проверените решения. От справката за проверените решения следва, че 8 от тях са потвърдени изцяло, 5 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 1 решение е отменено изцяло и 1 решение е обезсилено. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 8 броя са потвърдени изцяло, а 1 брой е напълно отменено поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 50% от проверените решения са потвърдени изцяло и 89% от проверените определения са потвърдени изцяло. В това отношение се констатира намаление на процентното отношение между потвърдени решения спрямо всички обжалвани решения в сравнение с предходните 2016 г. и 2015 г., когато то е било съответно 53% и 65%. От изложените данни следва извода, че 64% от всички проверени съдебни актове по граждански дела са били потвърдени, докато за предходната година са били 48%, а за 2015 г. това съотношение е било 63%. Изложените данни и констатации показват, че следва да се наблегне върху качеството на произнасяните от съдебните състави решения по граждански дела.
През 2017 г. в РС – Омуртаг е върнато от ВКС 1 гражданско дело, по което решението, постановено от РС – Омуртаг, е било потвърдено от ОС – Търговище в обжалваната му част, а ВКС е отменил въззивното решение.
Наказателни дела – От общо 60 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните решения по АНД образувани по жалби против наказателни постановления - 32 броя, като следват присъдите по НОХД - 14 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 4 броя, а на решенията по АНД по чл. 78а от НК – 5 броя. При съпоставка с предходната 2016 г. следва извода, че е налице леко намаление на броя на обжалваните актове по наказателни дела спрямо предходния отчетен период, като през 2016 г. той е бил 64 броя, но не е достигнат броят им за 2015 г., когато са били 52 броя.
От всички върнали се през годината 63 обжалвани и протестирани наказателни дела 51 броя са присъди и решения, а 9 броя са определения, Констатира се увеличаване на броя на проверените присъди, решения и определения спрямо предходния период. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 39 броя са потвърдени. Едно решение по АНД е отменено изцяло и делото е върнато за ново разглеждане на съда. Отменени изцяло от горната инстанция, с постановено решение по съществото на спора са 6 бр. решения по АНД, постановени по жалби против наказателни постановления. Частично отменено е едно решение по АНД образувано по жалба против наказателно постановление. Изменена в наказателната част е била една присъда, 1 присъда е изменена в наказателната и в гражданската част и една присъда е изменена в частта за разноските. От преминалите инстанционен контрол определения 11 броя са потвърдени, 1 бр. определение е било отменено изцяло, като е постановено нова определение от въззивната инстанция. От направените констатации следва извода, че 79% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове, като това съотношение е увеличено спрямо предходната 2016 г. – 72% и спрямо 2015 г., когато също е било 72%
През 2017 г. няма върнати в РС – Омуртаг наказателни дела с резултат от касационна проверка.
През 2017 г. в РС – Омуртаг са върнати от АС - Варна 2 бр. НОХД, по които са били подадени искания за възобновяване. Двете дела са били възобновени, като по едното частично е изменена постановената от РС – Омуртаг присъда, а по второто е изменено въззивното решение на ОС - Търговище.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2017 г. са 674 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2017 г. са 101 броя, а новопостъпили са 573 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 68% от всички разгледани дела, следователно се запазва тенденцията за намаляване на дела на гражданските дела във всички разгледани дела спрямо предходните отчетни периоди, като за 2016 г., този дял е бил 69%, а за 2015 г. – 72%. Постъпилите през годината граждански дела представляват 66% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява значително увеличение в сравнение с предходната 2016 г., когато броят им е бил 482, но не е достигнат броят им за 2015 г., когато са постъпили 587 броя. От разгледаните 674 броя граждански дела през годината са свършени 558 дела спрямо 486 броя през 2016 г. и 554 броя през 2015 г. или това са 83% от разгледаните граждански дела и 67% от всички свършени дела. През 2016 г. свършените дела са били 486 бр., а през 2015 г. 554 бр. Налице е значително увеличение по показателя „брой свършени дела“ и е запазен процентния дял на свършените граждански дела от разгледаните дела от този вид спрямо предходния период, когато също е бил 83%. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 116 броя, което е 17% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено с 3% спрямо предходната 2016 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2017 г. са 321 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2017 г. са 27 броя, а новопостъпили са 294 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 32% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 34% от всички новопостъпили дела. През този отчетен период се установява увеличение на постъплението на наказателни дела спрямо предходната година, когато са постъпили 234 бр. и спрямо 2015 г. – 231 бр. Значително е увеличено постъплението на НОХД – 102 бр. спрямо 78 бр. през 2016 г. и 76 бр. през 2015 г. Значително е увеличен и броят на АНД по 78а от НК – 61 бр. спрямо 18 бр. за 2016 г. и 24 бр. за 2015 г. От разгледаните 321 броя наказателни дела през годината са свършени 272 дела (85%). През 2016 г. и 2015 г. свършените наказателни дела са били по 233 бр. Следователно по отношение на наказателните дела са констатира увеличаване броя на свършените дела спрямо предходния отчетен период и същевременно намаляване на процентното съотношение спрямо разгледаните Свършените наказателни дела заемат 33% от свършените дела от всички видове, като това съотношение е леко увеличено в сравнение с предходните отчетни периоди - 32% за 2016 г. и 30% за 2015 г. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 49 броя, което е 15% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е влошен като брой – с 22 бр. и като процент – с 5%, в сравнение с предходната 2016г., което се дължи на повишеното постъпление на наказателни дела, по-високото натоварване на съдиите, предвид намаляване на щатните бройки за магистрати в съда и на продължителното отсъствие на единия от тях, поради заболяване, в последното тримесечие на годината. Изводът от направените констатации е, че през 2017 г. е налице значително увеличено постъпление на наказателни дела и увеличение на броя свършени дела от този вид в сравнение с предходната година. Съдиите са приключили в рамките на периода по-голям процент от разгледаните наказателни дела, като са предприемали необходимите мерки за добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове и за дисциплиниране на страните, вещите лица и свидетелите, при виновно тяхно поведение. През отчетния период е прилаган въведения в предходен период контролен механизъм - изготвяни са ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг през 2017 г. дела - наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор и при спазване на утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, като разпределението на делата се е осъществявало чрез Централизирана система за случайно разпределение на делата. През отчетния период съдия Невяна Захариева е ползвала отпуск по болест в периода от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г., включително. При това положение отработените от съдиите човекомесеци през 2017 г. са общо 23,33, като в тях са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите. През отчетния период се констатира увеличение на натовареността по щат, отчетена съобразно утвърдените за съда щатни бройки за магистрати в края на отчетния период, която е 41,46 броя средно месечно на съдия от разгледаните дела и 34,58 броя средно месечно на съдия от свършените дела. През 2016 г. натовареността по щат е била 35,29 броя средно месечно от разгледаните дела и 29,96 броя средно месечно на съдия от свършените дела, а през 2015 г. е била 25,50 броя от разгледаните дела и 21,86 броя от свършените дела. Съобразно отработените през годината 23,33 човекомесеца действителната натовареност по отношение на разгледаните през годината дела е 42,65 броя, а по критерия „свършени дела“ е 35,58 броя средно месечно. От изложените данни следва, че през 2017 г. се е увеличила значително действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледаните и по отношение на свършените граждански и наказателни дела. За сравнение през 2016 г. действителната натовареност за разглежданите дела е била 28,23 броя, а за свършените дела 23,97. През 2015 г. действителната натовареност за разгледаните дела е била 25,50 броя, а за свършените такива 21,86 броя. Според данните от СИНС през 2017 г. съдия Анета Петрова е разгледала и приключила дела, които формират индекс на натовареност 177,61, т. е. натовареността на съдия Петрова е била към горната граница на интервала, за който се приема, че натоварването е високо, а разгледаните от председателя на съда Невяна Захариева дела формират индекс на натовареност 167,85, т. е. също към горната граница на интервала приет за високо натоварване. При направена справка за индивидуалната натовареност на работещите в съда магистрати към 02.01.2018 г., преди разпределение на коефициентите на делата останалите висящи към 31.12.2017 г. се установява, че сбора от коефициентите на разпределените дела на съдия Анета Петрова е 205,28, а на председателя на съда невяна Захариева е 223,26. Според данните от СИНС в периода 01.04.2016 г. – 31.12.2016 г. съдия Анета Петрова е разгледала и приключил дела, които формират индекс на натовареност 125,55, а разгледаните от председателя на съда Невяна Захариева дела формират индекс на натовареност 134,00. Изложените данни водят до извод, че работещите в съда двама магистрати трайно са високо натоварени по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите. Следва отново да се посочи, че реално е налице по-високо натоварване на всеки от двамата магистрати в периодите, в които са работили по един, но липсва възможност за отразяване на това натоварване в СИНС, тъй като в системата няма опция да се въведат съответните коефициенти за периодите на заместване на адм. ръководител - председател и на съдията, на когото са възложени функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда. Със Заповед № РД-12-053/30.06.2016 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг, е определена следната натовареност на магистратите при разглеждане на двата вида дела – граждански и наказателни: административен ръководител – председател Невяна Захариева – 90%, съдия Анета Петрова 100%.
С най-голям брой разгледани дела през годината е била съдия Анета Петрова – общо 512, от които 347 граждански дела и 165 наказателни дела.
Председателят на съда е разгледала през годината общо 470 броя дела, в т. ч. 322 броя граждански и 148 броя наказателни дела.
Пет граждански дела и седем наказателни дела са били разгледани от командировани в съда съдии в периода на ползване на отпуск по болест от Невяна Захариева.
Председателят на съда Невяна Захариева е приключила общо 356 дела или това са 76% от делата, които е разгледала, като намаляването на процентното съотношение спрямо предходни периоди се дължи основно на ползването на продължителен отпуск по болест в последното тримесечие от отчетния период. От свършените дела 299 броя или 84% от тях са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Анета Петрова е приключила общо 461 броя дела или 90% от разгледаните от нея дела, като 378 броя или 82% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок.
Данните относно делата разгледани от съдиите в тримесечен срок са отчетени, като тримесечния срок за гражданските дела, е отчетен съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга, на което основно се дължи влошаването на показателя спрямо 2015 г., като спрямо 2016 г. е налице повишаване на процентното съотношение на свършените от съдиите в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела.
Диаграма 11 – Общ брой разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела (граждански и наказателни)
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили по-голяма част от всички разглеждани от тях дела през годината.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2017 г. 25 граждански дела, 16 са с проверени решения, като 8 от тях са потвърдени изцяло, 5 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 1 решение е отменено изцяло и 1 решение е обезсилено. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения – 9 броя, 8 броя са потвърдени изцяло, а 1 брой е напълно отменено поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 50% от проверените решения са потвърдени и 89% от проверените определения са потвърдени. Изложените данни показват, че през 2017 г. леко се е влошило нивото на показателя по отношение на потвърдените решения спрямо 2016 г., когато те са били 53% от проверените решения, но същевременно е намален броя на изцяло отменените решения. Цитираните данни водят до извод за значително повишено качество на проверените определения по граждански дела в сравнение с 2016 г., когато са били потвърдени 33% от тях. Тези резултати водят до извод, че магистратите са положили усилия за изготвяне на мотивирани и законосъобразни съдебни актове, но следва да подобрят качеството на работата си при постановяване на решенията по граждански дела.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2017 г. 63 наказателни дела 50 са с потвърдени актове, а 13 броя са с отменени и изменени съдебни актове. Тези данни сочат, че по 79% от проверените дела актовете са потвърдени. Констатираният резултат сочи повишаване на нивото на показателя спрямо предходния отчетен период, през 2016 г. и 2015 г. този показател се е равнявал на 72%.
Председателят на съда Невяна Захариева има 31 потвърдени съдебни акта през 2017 г. (26 бр. по НД и 5 бр. по ГД), които съставляват 79% от проверените й актове (39 бр.), като са налице 5 изцяло отменени акта.
Съдия Анета Петрова има потвърдени 35 акта (24 бр. по НД и 11 бр. по ГД), които съставляват 73% от проверените й актове през годината (48 бр.), като изцяло отменените й актове са 6 броя.
От изложените данни следва извода, че с най-висок процент потвърдени съдебни актове е председателят на съда Невяна Захариева, следвана от съдия Петрова. С най-висок брой потвърдени съдебни актове е съдия Петрова, следвана от Невяна Захариева, а последната е с по-малък брой изцяло отменени актове, следвана от съдия Петрова.
От свършените през годината 272 наказателни дела броят на приключените НОХД е 94, на НЧХД е 6 а на АНД по чл. 78а от НК е 56. От разгледаните НОХД 20 броя са приключили с присъда, а 58 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. Два броя НЧХД са с постановени присъди, а 4 броя са прекратени. По 49 броя АНД по чл. 78а от НК са постановени решения, а 7 броя са прекратени.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди, решения и одобрени споразумения през 2017 г. е 128 лица, като 20 лица са осъдени по НОХД с присъди, 5 лица – по НЧХД, 59 бр. по НОХД по внесено споразумение, а 44 лица са с наложено административно наказание по чл. 78а НК. Констатира се незначително увеличение на броя осъдени лица по НОХД в сравнение с 2016 г., когато осъдените лица по НОХД са били 19 бр. По НЧХД е незначително увеличен броя на осъдените лица с 1 брой. Увеличен е броя на лицата, на които е наложено наказание с определение за одобряване на внесено споразумение спрямо 2016 г., когато са били 44 броя. Значително е увеличен броя на лицата с наложено административно наказание по чл. 78а от НК (19 броя за 2016 г.). Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД по общия ред са за общоопасни престъпления по гл. ХІ от НК – 45 бр., следват осъдените лица за престъпления против собствеността – 11 бр. и за престъпления против стопанството - 10 броя. Налице е запазване на тенденцията за най-голям брой осъдени лица за общоопасни престъпления в сравнение с предходните отчетни периоди, когато те са били по 34 бр. за 2016 г. и 2015 г. Осъдените лица за престъпления против собствеността през 2016 г. са били 8 броя, а през 2015 г. 22 броя. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ от НК са 10 бр. спрямо 11 бр. за 2016 г. и 7 бр. за 2015 г. За престъпления против личността по гл. ІІ НК са осъдени 5 лица, като леко е увеличен броя им спрямо 2016 г. и 2015 г., когато за такива престъпления са били осъдени по 4 лица. За документни престъпления по гл. ІХ от НК е осъдено 1 лице, като през 2016 г. не е имало осъдени лица за такива престъпления, а през 2015 г. също е било осъдено едно лице. Две лица са осъдени за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV от НК спрямо 1 лице за 2016 г. и 2 лица за 2015 г. За престъпления против правата на гражданите е осъдено 1 лице, което е с 1 бр. по-малко от осъдените за такива престъпления през 2016 г. и 2015 г. За престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации са осъдени 3 лица. За престъпления против реда и общественото спокойствие по гл. Х от НК е осъдено 1 лице.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 102 броя, 38 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 64 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове осъдените са общо 79 лица: 59 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 20 броя са осъдени с присъди, спрямо 19 лица за 2016 г. и 21 лица за 2015 г. При тези данни следва, че през 2017 г. е запазена тенденцията от предходния отчетен период за намаляване броя на лицата осъдени с присъди спрямо тези, осъдени въз основа на одобрено споразумение. От подсъдимите 64% са признати за виновни, при ниво на показателя 68% за 2016 г. и 87% за 2015 г., а 25% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди спрямо 30% за 2016 г. и 29% за 2015 г. Осъдените по тези НОХД, приключили със споразумение, съставляват 75% от всички осъдени лица, спрямо 70% за 2016 г. и 71% за 2015 г. Данните сочат, че 71% са осъдените подсъдими за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК (налице е намаляване нивото на показателя спрямо 2016 г. - 92%), 41% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени (налице е леко повишаване нивото на показателя спрямо 2016 г. - 41%), а осъдените за престъпления против стопанството глава VІ НК съставляват 83% от подсъдимите по тези дела спрямо 46% за 2016 г. (налице е значително повишаване нивото на показателя спрямо предходния отчетен период), 33% процента са осъдените подсъдими за престъпления против реда и общественото спокойствие (налице е значително намаляване на показателя спрямо 2016 г., когато са били 100%), 50 % са осъдените подсъдими за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК, за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации и за документни престъпления, 100% са осъдените лица за престъпления против личността по гл. ІІ НК, т. е. нивото на показателя е увеличено спрямо 2016 г. – 75%.
От съдените лица по АНД по чл. 78 а от НК - 65 броя, 44 броя или 68% (спрямо 90% за 2016 г. и 81% за 2015 г.) са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК. Изложените данни водят до извод, че нивото на показателя осъдени лица АНД по чл. 78а НК е намалено в сравнение с изминалия тригодишен период.
Сред осъдените по НОХД общо 63 лица липсват непълнолетни.
На едно непълнолетно лице е наложено административно наказание по чл. 78а от НК.
Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период по НОХД са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание „лишаване от свобода“ – 55 броя, спрямо 51 бр. за 2016 и 42 бр. за 2015 г., като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 39 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 16 (спрямо 12 лица за 2016 г. и 9 лица за 2015 г.). Следователно се констатира увеличен брой наложени наказания „лишаване от свобода“ спрямо предходния отчетен период и увеличен брой на тези от тях, за които е постановено ефективно изтърпяване.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието „глоба“ – 13 броя (спрямо 6 бр. за 2016 г. и 2 бр. за 2015 г.). Тук се установява значително увеличен брой на наложените наказания „глоба“ спрямо предходните отчетни периоди.
Наложените наказания „пробация“ – 11 броя (спрямо 6 броя за 2016 г. и 29 бр. за 2015 г.). Установява се увеличен брой на наложените наказания „пробация“ спрямо предходната 2016 г., но броят им е под този за 2015 г.
По НЧХД са осъдени 5 лица, на едно от които е наложено наказание „пробация“, като всички са освободени от наказателна отговорност и им е наложено административно наказание по чл. 78а от НК.
По АНД по чл. 78а от НК са съдени общо 44 лица, като на 43 броя са с наложени административни наказания глоба по чл. 78а от НК, а 1 лице е с наложено наказание обществено порицание.
Влезли в сила присъди (включително освен постановените от ОРС и влезли в сила присъди от 2017 година и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2017 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период) в края на отчетния период са 19 броя, но с три от тях подсъдимите са освободени от наказателна отговорност и им е наложено наказание по чл. 78а от НК. Следователно влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 16 броя, които ведно с 59 одобрени през отчетния период споразумения сочат, че по 75 броя наказателни дела са налице осъдени лица. По тези дела броят на осъдените лица е 73. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди и определения за одобряване на споразумения за престъпления по гл. ХІ „Общоопасни престъпления“ на НК – 42 лица, като само 3 лица са осъдени с постановена присъда, а 39 лица са осъдени с определения за одобряване на споразумения, за престъпления по глава V „Престъпления против собствеността“ на НК с ВЗС съдебни актове са осъдени 12 лица, от които 6 с присъди и 6 с определение за одобряване на споразумение. Осъдени за извършени престъпления против стопанството са общо 9 лица, от които 5 лица са осъдени на основание одобрено споразумение, а 4 лице с присъда. За престъпления по гл. ІІ „Престъпления против личността“ по НК са осъдени с ВЗС актове общо 3 лица, от които 1 лице с присъда и 2 лица по споразумение. За престъпления против правата на гражданите е осъдено 1 лице по споразумение. За престъпления против брака, семейството и младежта по гл. ІV НК, е осъдено 1 лице с определение за одобряване на споразумение. За престъпления против дейността на държавните и обществените организации са осъдени 3 лица по споразумение. За престъпления по глава Х „Против реда и общественото спокойствие“ е осъдено 1 лице с определение за одобряване на споразумение. От изложените данни следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава ХІ „Общоопасни престъпления“ на НК и е запазена тенденцията от предходните 2016 г. и 2015 г. Видно е от горното, че по делата за престъпления по глава ХІ „Общоопасни престъпления“ от НК преобладават осъдените по силата на одобрено от съда споразумение, а по делата за други престъпления броят на осъдените по с определения за одобряване на споразумения е приблизително равен на броят на лицата осъдени с влезли в сила присъди.
От съдените през годината 201 лица по НОХД, НЧХД, АНД по чл. 78а НК, 9 броя са оправдани, а това са 4% от съдените лица, спрямо 5% за 2016 г. и 10% за 2015 г. Едно е оправданото лице по НОХД, което съставляват 0,8% от подсъдимите по този вид дела спрямо 6% за 2016 г. и 11% за 2015 г. Следователно през отчетния период е налице значително намаление с 5,2% на оправданите лица по НОХД спрямо предходния такъв. По НЧХД има 1 оправдано лице. По АНД по чл. 78а НК има 7 оправдани лица. Причина за постановената една оправдателна присъди по НОХД е недоказаност на обвинението. Постановената присъда по НЧХД е с оправдателен диспозитив по отношение само на едни от общо пет подсъдими по делото, като същият е оправдан поради недоказаност на обвинението. По 6 от постановените общо 7 броя решения с оправдателен диспозитив по АНД по чл. 78а от НК, съдът е оправдал обвиняемите, като е приел, че извършените от тях деяния се явяват малозначителни по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК, а по едно решение обвиняемият е оправдан поради недоказаност на обвинението.
Съдържание 3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.
През отчетния период в Районен съд – Омуртаг не са извършвани проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Извършена е ревизия в Районен съд – Омуртаг по гражданските и наказателните дела за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно Заповед № АЗ - 143/18.12.2017 г. на Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище. Докладите по същата не са постъпили в съда към датата на изготвяне на настоящия отчетен доклад.
Съдържание 4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В Съдебно–изпълнителна служба при Районен съд – Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 2 щ. бр. за съдебни служители. До 06.09.2017 г., длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ е била заета от Красимир Стефанов Петков, с юридически стаж 19 години, а считано от 06.10.2017 г. на същата е назначена, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ, Силвия Тодорова Иванова.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 170 бр. спрямо 149 броя през 2016 г., а несвършени в началото на отчетния период са 485 бр. спрямо 482 броя за 2016 г., или общо делата са били 655 броя спрямо 631 броя за 2016 г. Изложените данни водят до извод за повишено постъпление на изпълнителни дела през отчетния период, за леко намаляване броя на несвършените дела в началото на същия и за повишаване броя на изпълнителните дела спрямо предходната година. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 352 686 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2016 г. изпълнителни дела, е 2 657 148 лева. Следователно всички изпълнителни дела през отчетния период са водени за общата сума от 3 009 834 лева. През отчетния период са постъпили 26 изпълнителни дела в полза на граждани в т. ч. 12 дела за издръжки и 14 други. Постъпили са 11 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т. ч. 7 изпълнителни дела в полза на банки, 2 в полза на търговци и 2 бр. в полза на други ЮЛ. Налице са 132 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на държавни вземания - 3 бр. за частни вземания и 129 броя за публични вземания.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 14,16 бр. спрямо 12,42 бр. за 2016 г.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 94 броя в т. ч. 48 броя свършени чрез реализиране на вземането, 3 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 43 изпълнителни дела – прекратени по други причини (прекратени по перемпция).
Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 242 987 лева спрямо 320 324 лева за 2016 г. и 158 727 лева за 2015 г. От цялата събрана сума сумата в размер на 138 661 лева е заплатена доброволно от длъжниците. През 2016 г. доброволно заплатените от длъжниците суми са възлизали на 179 179 лева, а през 2015 г. са били в размер на 80 396 лева. Събраните като държавни такси суми са с общ размер 22 048 лева спрямо 29 636 лева за 2016 г. и 18 314 лева за 2015 г. През годината са прекратени дела от предходни години по перемпция, поради изпращане по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 612 404 лева спрямо 605 104 лева за 2016 г. и 243 527 лева за 2015 г. През 2016 г. от общо 217 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата 20 бр. са свършени чрез реализиране на вземането, а 3 бр. са прекратени по други причини. От всички дела в полза на ЮЛ и търговци - 156 бр., свършените са 6 броя и събраната по тях сума е в размер на 102 954 лева спрямо 123 387 лева за 2016 г. и 73 175 лв. за 2015 г. В полза на граждани са водени общо 268 броя изпълнителни дела през годината, като свършените с реализиране на вземането са общо 21 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 93 361 лева спрямо 154 803 лева за 2016 г. и 72 600 лева.
Средно месечно ДСИ в свършвал 7,8 бр. изпълнителни дела спрямо 12,16 бр. за 2016 г. и 10,33 бр. за 2015 г. Свършените изпълнителни дела съставляват 14% от водените през годината дела, като е налице намаление по този показател спрямо 2016 г. - 23% и 2015 г. - 20%.
В сравнителен аспект с предходните три години се установява следното:
Диаграма 12 – Брой останали несвършени дела, образувани и свършени изпълнителни дела (2015–2017)
Диаграма 13 – Общо останала сума за търсене, търсена и общо събрана сума по изпълнителни дела (2015–2017)
От направеното сравнение следва извода, че през 2017 г. са образувани най-много изпълнителни дела за целия тригодишен период, но същите имат за предмет събиране на обща сума, която е най-малка по размер в сравнение с подлежащите на събиране суми по образуваните през предходните години дела. По-малка по размер, в сравнение с предходната година е общата събрана сума през отчетния период, но е над размера на същата сума за 2015 г. През 2017 г. се констатира значително увеличение на броя на образуваните изпълнителни дела в полза на държавата – с 61 бр., като е увеличен незначително броя на делата образувани за събиране на частни държавни вземания - с 2 броя, но е увеличен значително броя на делата за събиране на публични държавни вземания – с 59 броя спрямо 2016 г. През отчетния период е намален значително броят на ИД, образувани в полза на юридически лица, които през настоящия период са 11 бр. спрямо 37 бр. през 2016 г. Намален е значително спрямо 2015 г. броят на образуваните дела в полза на физически лица, които през 2017 г. са 26 бр., през 2016 г. са били 40 бр., а през 2015 г. 33 броя.
Броят на свършените дела през 2017 г. е 94 изпълнителни дела и същият е намален спрямо предходните периоди, като за 2016 г. те са били 146 изпълнителни дела, а за 2015 г. 124 изпълнителни дела. През този отчетен период е налице леко увеличаване на броя на изпълнителните дела, приключени чрез реализиране на вземането – 48 спрямо 45 за 2016 г., като за 2015 г. са били 56 броя.
Насрочените описи пред отчетната година са 27 броя, от които са реализирани 5 бр., насрочени са 15 публични продажби на недвижими вещи, от които са осъществени 6. През годината не са насрочвани въводи във владение на недвижим имот. Причините за нереализирания голям брой насрочени изпълнителни действия, най-вече описи са следните: По-голямата част от нереализираните описи – 9 бр., са отложени поради неявяване на взискател, 3 бр. са отложени поради нередовно призоваване на страните, по молба на взискател са отложени 2 описа, 2 описа са отложени поради погасяване на 30% от задължението, 1 опис е отложен поради неявяване на длъжника, 1 е отложен поради отказ на взискателя и 1 поради смърт на страна. По отношение на нереализираните публични продажби на недвижими имоти причините се състоят най-често в неявяване на купувачи.
През отчетния период са постъпили две жалби срещу действията на ДСИ, които не са уважени.
През 2017 г. съдията по вписванията при Районен съд – Омуртаг е извършил общо 2 364 броя вписвания, (спрямо 3 489 за 2016 г. и 3 543 за 2015 г.), като в това число са: 45 вписвания на искови молби, 49 вписани съдебни решения, 10 броя съдебно – разделителни протоколи, 18 броя АДС, 407 броя АОС, 367 броя вписани договори и 1 468 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се намален общ брой на вписванията спрямо 2016 г., което се дължи на по-малкия брой вписани искови молби, съдебни решения, АОС и договори. Констатира се леко увеличаване броя на вписаните съдебно – разделителни протоколи и АДС. През годината са издадени 207 броя удостоверения, като е увеличен броят им спрямо предходната година – 315 бр. и 551 броя преписи на вписани актове спрямо 550 бр. за предходната година. Съдията по вписванията е постановявал 11 отказа за вписване през отчетния период, които не са обжалвани.
Диаграма 14 – Брой вписвания (2015–2017)
Съдия по вписванията в Районен съд – Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 16 години и 11 месеца. Същият работи заедно с главния специалист в Службата по вписванията в общ кабинет, с малка площ, която е недостатъчна. Това обстоятелство създава редица затруднения, както във връзка с приема на граждани, така и във връзка с организирането на нормален работен процес на съдията по вписванията и служителя. Районен съд – Омуртаг не разполага със самостоятелна сграда и с достатъчно на брой помещения. Предвид това обстоятелство и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава Районен съд – Омуртаг. Становище в този смисъл е давано многократно и в отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг за предходни периоди, но до настоящия момент не са предприети действия от компетентните лица.
Съдържание 5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
От много години проблем на Районен съд – Омуртаг е липсата на собствена сграда. Този проблем е изтъкван във всички отчетни доклади за предходни периоди, търсени са възможности за решаването му през годините, но до настоящият момент не е решен. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда, находяща се в парцел IV пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 550/30.05.2016 г. целият втори етаж и част от първия етаж, а именно общо 181,21 кв. м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Третия етаж от сградата е одържавен по ЗИПО. Част от първия етаж, обхващаща площ от 203,73 кв. м., е предоставена на ВСС по АДС № 4660/10.08.2017 г. и се ползва от Районен съд – Омуртаг Със заповед № 143/29.02.1996 г. на кмета на Община Омуртаг е било предоставено на РС – Омуртаг ползването на източното крило от първия етаж, включващо четири стаи и две тоалетни помещения, като фоайето и стаята за дежурни от този етаж се ползват от общината. С Решение № 195/30.12.2016г. на Общински съвет – Омуртаг, е предоставено ползването на описаните по-горе помещения в източното крило на първи етаж от сградата, издадена е Заповед №30/25.01.2017 г. на Кмета на Община Омуртаг, изготвен е проект на договор и същият е изпратен на ВСС. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ, заемаща част от първия етаж от гореописаната административна сграда. Общият брой на помещенията на етажа, на който се помещава Районен съд – Омуртаг, е 14. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали. Съдиите и съдебната администрация на РС – Омуртаг работят при трудни условия, като недостатъчния брой помещения препятства обособяване на работните места според изискванията на трудовата медицина. Административния секретар и главния счетоводител работят в едно помещение с малка площ, в което е трудно да се обособяват места за съхранение на трудовите досиета на работещите в съда, документация и кореспонденция на съда и счетоводна документация. Съдията по вписванията и служителят към службата по вписванията ползват една стая. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на Съдебно-изпълнителна служба. Налице е и обективна невъзможност да бъдат обособени помещения за определени цели според изискванията на различните закони. Достъпа до съда и до администрацията на Община Омуртаг е през един общ вход, което затруднява служителите на съдебната охрана да изпълняват функциите си, тъй като голяма част от преминаващите през този вход лица са служители на общината и граждани, които посещават общинската администрация. Не е налице възможност да се обособи помещение за съхраняване на веществените доказателства по наказателни дела. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито поставят и Закона за защита на класифицираната информация, правилника за приложението му и ПАС. Липсва възможност за обособяване на място (още повече подходящо за целта) за изграждане на помещение за регистратура на класифицирана информация, както и на помещение за съдебната охрана. Архивните дела се съхраняват в помещение представляващо бивше тоалетно помещение на общинската администрация, което е с малка площ и повишена влажност и съществува риск от повреждане и унищожаване на делата. Архивите на Съдебно-изпълнителна служба и на Служба по вписванията се съхраняват общо в помещение представляващо преградена част от края на единия от коридорите ползвани от съда, което е с площ от около 4 кв. м. с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не е налице възможност за обособяване и на адвокатска стая, в която адвокатите да се запознават с материалите по делата, както и помещение за престой на задържани лица, доведени за участие в дела.
През 2017 година в Районен съд – Омуртаг продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т.е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в обща среда. Към момента всички компютри на Районен съд – Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост“. Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
През изминалият отчетен период бе извършена подмяна на акумулаторните батерии на непрекъсваемите токозахранващи устройства – UPS, на които капацитета на батериите бе достигнал до критичния минимум.
Чрез централизирана доставка на компютърна техника се извърши подмяна на компютърни конфигурации с което се реши проблема с остарялата компютърна техника. Със същата доставка се извърши се подмяна на четири броя принтери, а за нуждите на съдебно деловодство бе доставен и въведен в експлоатация скенер, чрез който се сканират постъпващите документи на хартиен носител и в последствие се прикачат в електронните папки на делата.
Постъпилите преписки и дела в съда се разпределят на случаен принцип, чрез Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), която с решение на Висшият съдебен съвет (Протокол № 37 от 29.09.2015 г.) е въведена в експлоатация от 1 октомври 2015 година.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – „Съдебно деловодство“, с разработчик „Информационно обслужване“ АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. Системата обхваща всички дейности свързани с воденето на делата, като позволява извършването на бързи справки във всеки един момент и способства бързото и навременно обслужване на страните по делата.
В служба „Бюро съдимост“ функционира единен за цялата страна програмен продукт - Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост“. Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт „JES“ за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ „Темида 2000“. Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата разработчик.
В Районен съд – Омуртаг се използва правно-информационна система „АПИС“, достъпна за всички потребители, включени в локалната мрежа на съда.
В съдебните зали на Районен съд – Омуртаг работят системи за аудио запис с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд – Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. В изпълнение на чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени със Заповед на административния ръководител - Председател на РС - Омуртаг „Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове“ в Районен съд – Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове. С утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда и начина на публикуване на постановени съдебни актове, спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и отговорните за изпълнението съдебни служители.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, образци на формуляри и друга полезна информация.
Районен съд – Омуртаг е включен в единния уеб портал на Апелативен съд – Варна за предоставяне на информация за движението на съдебните дела, посредством който регистрирани потребители имат лесен достъп до цялата информация по движението на делото от неговото образуване до приключването му. Включването на Районен съд – Омуртаг в посочения уеб портал има положителни ефекти в няколко насоки – лесен достъп на гражданите до интересуващата ги информация по делата, приближаване дейността на съда към електронното правосъдие и прозрачност в работата на съда, което води до повишаване на доверието в него.
Съдържание 6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
От изложените в настоящия доклад данни следва извода, че въпреки недостатъчните условия за нормален работен процес и през отчетната 2017 г. съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено по-голямата част от постъпилите в съда дела, повечето от тях в тримесечен срок. Запазени са добрите показатели за работата на съдебната администрация и същата е била на много добро ниво.
През годината е установено повишено постъпление на дела и от двата основни вида – граждански и наказателни. През отчетния период е увеличен броя на делата останали висящи в края на периода, като влошаването на този показател се дължи, както на обстоятелството, че в съда работят само двама магистрати, което по изложените в настоящия доклад причини води до невъзможност същите да насрочват и решават делата в по-кратки срокове, така и на продължителното отсъствие на адм. ръководител - председател в последното тримесечие от периода, поради ползване на отпуск по болест от 23.10.2017 г. до 30.11.2017 г., което е препятствало както своевременното приключване на част от вече разпределените му дела, така и своевременното насрочване и приключване на разпределените му в периода на отсъствие дела, най-вече НОХД и АНД, а е довело и до по-голямо натоварване на колегата му. Увеличен е в сравнение с 2016 г. процентния дял на делата разгледани в тримесечен срок. В сравнение с 2015 г., нивото на показателя е по-ниско, което се дължи основно на промяна в метода на отчитане на срока на разглеждане на гражданските дела по общия ред съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България. Следва да се положат усилия от съдиите за подобряване на показателя относно отложените дела. Въпреки високото натоварване и повишеното постъпление на дела през отчетния период работещите в съда магистрати са запазили качеството на правораздаване, за което свидетелстват и данните за броя на изцяло отменените съдебни актове.
Изложените в доклада показатели за дейността на Районен съд – Омуртаг водят до извода за положени усилия за запазване през 2017 г. на постигнатите през предходните години резултати относно решаването на делата и сроковете на изписване на съдебните актове, но обстоятелството, че през предходен отчетен период бе намалена щатната численост на магистратите в Районен съд – Омуртаг и през 2017 г. в съда са работили само двама магистрати, оказва влияние в негативна насока върху движението на делата, тъй като повишената им натовареност - според данните от СИНС същите са с трайно високо натоварване, ги поставя в обективна невъзможност да насрочват и разглеждат делата в сроковете, в които същите са насрочвани и разглеждани в предходни периоди. При преценка на реалното натоварване на работещите в съда двама магистрати следва да се вземат предвид освен броя разгледани и приключени дела и редица други обстоятелствата, част от които са: броя на дежурствата на всеки от двамата съдии, както в работни, така и в почивни дни, факта, че в дълги периоди от време всеки от магистратите е работил съм, като е осъществявал общото административно ръководство на съда, разглеждал е освен разпределените му дела, които се движат по общия ред и всички други дела, постъпили в периода на отсъствие на колегата му, които съдът следва да администрира или по които следва да се произнесе в регламентираните в закона по-кратки срокове, респективно в деня на постъпването и образуването им, поемал е доклада по свършените дела на колегата си, в продължение на седмици е поемал абсолютно всички дежурства - в работни и почивни дни, осъществявал е в „Бюро съдимост“ функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
 
януари 2018 година                            НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
град Омуртаг                                   Административен ръководител - председател на Районен съд – Омуртаг