ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2016 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през отчетната 2016 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г. и писмо вх. № 47/11.01.2016 г. от Окръжен съд – Търговище
 
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. Брой на работещите в Районен съд – Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията (незаети щатни бройки).
1.2. Брой на служителите.
1.3. Становище за промени в щата.
1.4. Структура и управление на съда.
2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД − ОМУРТАГ
2.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 2014 година – 2016 година в Районен съд – Омуртаг.
2.2. Брой свършени (решени) дела – граждански и наказателни, в края на годината. Срочност на правораздавателната дейност. Решени в срок до 3 месеца.
2.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
2.4. Брой прекратени дела - анализ на причините.
2.5. Срочност на изготвяне на съдебните актове.
2.6. Качество на съдебните актове. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
2.7. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
2.8. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
2.9. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
2.10. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
2.11. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
2.12. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди - не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство - материално, процесуално, конкретни предложения.
3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
4.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела (Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един).
4.2. Брой на свършените изпълнителни дела. (Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един).
4.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период (2014 г., 2015 г. и 2016 г.)
4.4. Вписвания.
5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
5.1. Сграда, оборудване, проблеми.
5.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ
Районен съд – Омуртаг осъществява правораздавателна дейност в рамките на съдебен район, който е част от съдебния район на Окръжен съд – Търговище и на Апелативен съд – Варна. Съдебният район на Районен съд – Омуртаг обхваща територията на две общини с обща площ 873 квадратни километра – Община Омуртаг, с площ 401 квадратни километра и Община Антоново, с площ 472 квадратни километра. Според последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на Община Омуртаг е било 21 853 души, които живеят в 42 населени места, а населението на Община Антоново 6 262 души, живеещи в 57 населени места. От изложените статистически данни следва, че броят на населението, живеещо в рамките на съдебния район на Районен съд – Омуртаг е общо 28 115 души. Икономически активното население в община Омуртаг е 7 748 човека и се превъзхожда от броя на икономически неактивното население като броят на пенсионерите е почти равен на броя на заетите лица. В Община Антоново броят на икономически активното население е 1 965 човека като също преобладава броят на икономически неактивното население, а броят на пенсионерите е по-голям от броят на заетите лица. Общият брой на заетите лица в двете общини е 6 493 човека, а общият брой на населението в трудоспособна възраст е 17 287 човека, което свидетелства за ръста на безработицата в района. От изложените данни следва, че процентът на икономически неактивното население и в двете общини е висок, като това обстоятелство, както и факта, че част от населението работи в чужбина, влияе и върху показателите за дейността на съда - постъпление, отлагане на дела, срочност на разглеждане и др.
Съдържание 1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
До 30.06.2016 г. по щатното разписание на Районен съд - Омуртаг са били утвърдени три щатни броя места за магистрати: административен ръководител - председател и двама съдии, 1 щатна бройка за държавен съдебен изпълнител и 1 щатна бройка за съдия по вписванията. С Решение по т. 46.3 по Протокол № 22 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 19.05.2016 г. е открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд – Омуртаг в Районен съд – София, като е съкратена една щатна длъжност „съдия“ в РС – Омуртаг, считано от 01.07.2016 г. и е разкрита една такава в РС – София. С Решение по т. 6.3 по Протокол № 6 от проведено на 31.05.2016 г. заседание на Съдийската колегия на ВСС един от съдиите в РС – Омуртаг – съдия Станимир Йорданов – Кюлеров, е преназначен на длъжност „съдия“ в РС – София, считано от 01.07.2016 г., на основание чл. 194 от ЗСВ. В резултат на тази кадрова промяна щатната численост на РС – Омуртаг е намаляла на 18 щатни бройки, в т.ч. 2 бр. магистратски длъжности. Към края на отчетния период магистратските места са били заети по следния начин: Невяна Захариева – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 17 години и 7 месеца, съдия Анета Петрова с юридически стаж - 19 години и 7 месеца. През цялата 2016 г. длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ е била заета от Красимир Стефанов Петков с юридически стаж 17 години и 7 месеца. Длъжността „съдия по вписванията“ е била заета от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 15 години и 11 месеца. Изложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати. Не са провеждани и атестационни процедури на магистрати.
През 2016 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните обучения:
„Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита съгласно Конвенцията. Преглед на съдебната практика по ЗОДОВ.“ – участвал: съдия Анета Петрова;
„Задружна престъпна дейност. Материалноправни и процесуални въпроси“ – участвал: съдия Анета Петрова.
В началото на 2016 г. се е запазила утвърдената през 2015 г. щатната численост на съдебните служители, включваща 15 щатни бройки. С Решение т. 39 по Протокол № 7 от заседание на ВСС, проведено на 04.02.2016 г., е намалена щатната численост на РС – Омуртаг с една щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ – незаета и към 31.12.2016 г. утвърдената щатна численост на съдебните служители е включвала 14 щатни бройки. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че служителите в съда са получили оценка „1 – отличен“. Изложените данни водят до извод, че съдебната администрация на РС - Омуртаг работи много добре. На видно място в сградата на съда е поставена кутия за жалби и сигнали по повод некоректно отношение на съдебни служители, в която няма постъпили оплаквания. Достъпна е и електронна кутия за сигнали и мнения, на интернет страницата на съда, в която също не са постъпили сигнали и оплаквания от гражданите. При възникнала необходимост, по конкретни въпроси или   проблеми, се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които съответните въпроси и проблеми се обсъждат, като по този начин се подобрява качеството на работа на съдебната администрация и качеството в дейността на съда като цяло.
През 2016 г. в обучения са се включили следните съдебни служители:
1. Евгени Маринов Станчев – обучение на „Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит.“.
Изложеното води до извод, че е необходимо служителите да вземат по-активно участие в обучения за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият към края на 2016 г. щат на работните места за магистрати е 2 броя. Практиката в периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г., след преназначаването на един от съдиите в РС - Омуртаг на длъжност „съдия“ в РС – София, на основание чл. 194 от ЗСВ, показва, че при тази щатна численост на магистратите се нарушава постигната в предходни периоди добра организация на работата в съда. Работещите в РС – Омуртаг съдии спазват предвидените процесуални срокове за решаването на делата и изписване на съдебните актове, но след намаляване на щатната численост на магистратите са в обективна невъзможност да насрочват делата в по-кратки срокове, което от своя страна влияе негативно на разглеждането на делата в разумен срок. Намаляването на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг доведе до затруднения при организация в работата на съда и при ползване на платените годишни отпуски или други видове отпуски от съдиите. В сравнително продължителен период от време – цялата съдебна ваканция през 2016 г. и месец септември 2016 г. съдиите в РС - Омуртаг са работили по един, като съответния съдия е осъществявал общото административно ръководство на съда, разглеждал е освен разпределените му дела, които се движат по общия ред и всички други дела, постъпили в периода на отсъствие на колегата му, които съдът следва да администрира или по които следва да се произнесе в регламентираните в закона по-кратки срокове, респективно в деня на постъпването и образуването им, осъществявал е функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост „Бюро съдимост“,   поемал е доклада по свършените дела на колегата си, поемал е абсолютно всички дежурства - в работни и почивни дни, в продължение на седмици. В тази връзка следва да се посочи, че през летния сезон по постоянните си адреси в Община Омуртаг и Община Антоново се завръщат голям брой лица, които приоритетно живеят извън страната и това обуславя по-голямо постъпление на дела в този период. През периода е имало и случаи, при които за няколко дни съдията е изпълнявал и функциите на съдия по вписванията, което води до допълнително натоварване. Изложеното по-горе е валидно и за времето на ползване на по-кратък отпуск от съдиите, извън посочените по-горе периоди. След намаляване на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг на две щатни бройки е налице реална възможност да възникнат ситуации, при които да отсъстват и двамата работещи в съда магистрати. Такава ситуация би възникнала например ако в период на отсъствие на един от тях, поради ползване на отпуск или на друго законово основание настъпи внезапно заболяване на другия магистрат, което да налага ползване на отпуск по болест. В тези случаи би било изключително трудно или невъзможно да се организира работата на съда по отношение издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост, предвид необходимостта образец от подписа на съдията да е представен пред Министерство на правосъдието, по отношение своевременното разпределение на делата, с оглед необходимостта съответният разпределящ да разполага с електронен подпис и да има създаден профил в Централизираната система за разпределение на делата и по отношение на разглеждането на делата, по които законът регламентира незабавно произнасяне или произнасяне в по-кратки срокове. Наред с това намаляването на щатните бройки за магистрати в РС – Омуртаг поражда редица други затруднения, които нямат пряка връзка с разглеждането и решаването на делата или обслужването на граждани – при сформиране на атестационна комисия, при сформиране на комисии, които следва да извършат проверки по отделните служби и „Бюро съдимост“ и др. Води и до невъзможност съдиите да участват в различни инициативи, утвърдени програми и в обучения. Изложеното води до извод, че утвърдената към 31.12.2016 г. щатна численост на магистратите е недостатъчна. Оптимална кадрова обезпеченост по отношение на съдиите в PC - Омуртаг би била налице при утвърден щат на работните места за магистрати в Районен съд - град Омуртаг от 3 броя. Практиката до момента показва, че при тази щатна численост се постига добра организация, както по отношение движението на делата, спазване на предвидените процесуални срокове за разглеждането и решаването им и своевременното обслужване на граждани, така и при отсъствие на магистрат поради платен годишен отпуск или друга причина - отпуск по болест и др. Не се налагат промени и в щата по отношение щатните бройки за ДСИ и съдия по вписванията. При отсъствие на съдията по вписванията функциите му се изпълняват от съдия, определен със заповед на Административния ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг, или от държавния съдебен изпълнител, като в този случай заместването се осъществява по силата на заповед на министъра на правосъдието. През отчетния период съобразно утвърдената щатна численост към 31.12.2016 г., съотношението „съдии – съдебни служители“ е както следва: съотношението съдебни служители - магистрати в РС – Омуртаг, след намаляването на щатната численост на магистратите, е 7:1, а съотношението съдебни служители – съдии, включително държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, е 3,5:1. Сравнително високото съотношение се дължи на намаляването на щатните бройки за магистрати в РС – Омуртаг, а не на наличие на необосновано голям брой съдебна администрация. Щатът по отношение на длъжностите на съдебните служители, въпреки високото съотношение спрямо магистратите в съда, е оптимизиран, като част от служителите в съда съвместяват и допълнителни функции. От работещите в съда трима съдебни деловодители един се занимава само с образуването и обработването на изпълнителните дела в съдебно–изпълнителна служба. В служба Съдебно деловодство в Районен съд – Омуртаг съгласно утвърдения щат работят двама съдебни деловодители, като при разписване на индивидуалните длъжностни характеристики служебните им задължения са разпределени по следния начин: на единия съдебен деловодител е възложена изцяло работата по образуване, докладване и обработка на наказателните дела и му е възложено и осъществяване на дейността в служба „Бюро Съдимост“, а на втория съдебен деловодител е възложена работата по образуване, докладване и обработка на гражданските дела и осъществяване на дейността в служба „Регистратура“. При ползване на редовен платен годишен отпуск или отсъствие на друго законово основание на съдебния деловодител, на който е възложена работата по обработка на гражданските дела и дейността в служба „Регистратура“, тази дейност, както и работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда се възлага на другия съдебен деловодител. Съответно при отсъствие на последния на законово основание, работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда, се възлага на неговия колега, а дейността в служба „Бюро Съдимост“ се възлага на съдебния архивар, който е с обособено работно място в кабинета на служба „Съдебно деловодство“. Извършването на справки относно данни от автоматизираните информационни фондове на Национална база „Население“ по наказателните и гражданските дела, образувани в Районен съд – Омуртаг и работата по изпълнението на свършените дела – граждански и наказателни, също са възложена на съдебния архивар, като в длъжностната му характеристика са включени посочените деловодни функции. При негово отсъствие поради отпуск или на друго законово основание работата по изпълнението на свършените граждански и наказателни дела се възлага на съдебните деловодители. Необходимостта от сканиране на постъпилите в Районен съд – Омуртаг документи, с оглед попълването на образуваните електронни папки на делата води до допълнително натоварване на съдебния деловодител, който осъществява дейността в служба „Регистратура“, респективно при заместването му на неговия колега.
Общото организационно и административно ръководство на Районен съд – Омуртаг в периода се е осъществявало от административния ръководител – председател Невяна Захариева. При нейно отсъствие организационното и административно ръководство на Районен съд – Омуртаг се е осъществявало от съдия Анета Петрова. Съдебната администрация се ръководи от административния секретар – Мариана Рускова Василева, като при отсъствие е заместван от съдебните служители Кирил Димитров Кирилов, Снежана Андреева Миленкова и Диянка Константинова, съгласно заповеди на административния ръководител – председател.
Съдържание 2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
През 2016 година в Районен съд – Омуртаг са разгледани общо 847 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2016 г. са общо 131 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 716 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 15%, а новообразуваните са 85%. От висящите дела по-голям е бил броят на останалите несвършени граждански дела - 101 броя, към 27 броя наказателни дела. При съпоставяне с данните от предходната 2015 г. следва извода, че за 2016 г. е бил увеличен относителния дял на останалите несвършени от предходен период дела (общо 100 броя дела към 01.01.2015 г., от които 72 броя граждански дела и 28 броя наказателни дела), което се дължи на увеличено постъпление на граждански дела през последните седмици на 2015 г. Намален е и дела на новообразуваните дела – 716 броя дела през 2016 г. спрямо 918 броя дела през 2015 г.
В сравнителен аспект е намален и броя на общо разгледаните дела спрямо предходния тригодишен период (2013 г. - 2015 г.), тъй като разгледаните дела през 2015 г. са 918 броя, през 2014 г. са 933 броя, а през 2013 г. са 1 004 бр.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2016 г. са 587 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2016 г. са 105 броя, а новопостъпили са 482 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 69% от всички разгледани дела. През настоящия отчетен период се отчита намаление на броя постъпили през годината граждански дела в сравнение с предходната 2015 година, когато те са били 587 броя, както и спрямо 2014 г., когато са били 503 броя. През 2016 г. се отчита увеличение на броя образувани бързи производства по чл. 310 от ГПК – 10 броя, спрямо 7 броя за 2015 г., но не е достигнато нивото на показателя за 2014 година, когато са били 15 броя. Установява се намаление на броя постъпили граждански дела, разглеждани по общия ред спрямо предходни периоди – 174 броя дела през 2016 г., при 228 броя за 2015 г. и 181 броя за 2014 г. Отчита се намаление на броя на постъпилите заповедни производства спрямо предходната 2015 г. – 208 броя към 254 броя през 2015 г., но нивото по този показател се е запазило над нивото му за 2014 г., когато са били 197 броя. През отчетната 2016 г. тези производства съставляват 43% от всички постъпили през годината граждански дела, като е запазено нивото на показателя през 2015 г., когато също са били 43%, а през 2014 г. те са били 39%. През 2016 г. е постъпило само 1 брой дело по приложението на ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ, което е под броя на тези дела от предходни отчетни периоди за 2014 г. и 2013 г., когото са постъпили по 2 броя дела през всяка от годините.
Диаграма 1 – Сравнение на броя на образуваните дела - видове дела (2014 – 2016)
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2016 г. са 260 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2016 г. са 26 броя, а новопостъпили са 234 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 31% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява леко увеличение броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния отчетен период за 2015 г., когато се били 231 броя, но не е достигнато нивото на този показател през 2014 г., когато техният брой е бил 285.
През 2016 г. е налице незначително увеличение в броя на постъпилите НОХД – 78 броя, спрямо този вид дела, постъпили през 2015 г. – 76 бр., но и през този отчетен период броя им е намален в сравнение с предходните периоди: 112 броя дела през 2014 г., през 2013 г. – 116 броя. След като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 от НПК – 32 броя, от постъпилите през 2016 г. 78 броя НОХД, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 46 броя, спрямо 37 броя за 2015 г. и 76 броя за 2014 г. Следователно през настоящия отчетен период се установява увеличение на образуваните НОХД въз основа на обвинителен акт, но при съпоставка с предходни години е видно запазването на намаления брой на същите спрямо предходните периоди. Броя на образуваните НОХД по внесени споразумения през отчетния период е леко намален. От гореизложените данни следва извода за трайно продължаване на наложила се тенденция през предходните години на намаляващо постъпление на НОХД, което през последните два отчетни периода е почти двойно спрямо предходните. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Диаграма 2 – Образувани дела - видове (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2016 г. от общо 847 броя дела за разглеждане, работещите в съда съдии са свършили 719 броя граждански и наказателни дела или това са 85% от всички разгледани дела. Този показател е леко понижен в сравнение с предходната 2015 г. - 86%. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 553 броя или това са 77% от свършените дела. Този резултат е понижен с 16% спрямо 2015 г. (93%) и с 11% спрямо 2014 г. (88%), което се дължи основно на промяна в метода за отчитане срока за разглеждане на гражданските дела. За 2016 г. този срок за гражданските дела е отчетен съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му   - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга. За предходните периоди – 2015 г. и 2014 г., срока за отчитане продължителността на разглеждане на гражданските дела е започвал от датата на насрочване на първото открито съдебно заседание по делото, поради което и логично процентното съотношение на разгледаните в тримесечен срок дела в тези периоди е по-висок.  
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 128 броя, което е 15% от всички разгледани дела. Следователно по отношение на показателя „висящи дела в края на отчетния период“ е налице леко подобряване като брой – за 2015 г. останалите несвършени дела са били 131 бр., но същевременно леко влошаване в процентно съотношение към разгледаните дела, тъй като нивото му е увеличено с 1% спрямо нивото от 2015 г. (14%). Причина за влошаване на този показател е и намаляването на щатните бройки за магистрати в съда през 2016 г. От останалите 128 висящи дела 27 броя или 21% са наказателни, а 101 броя или 79% са граждански. При тези данни следва извода за незначително увеличаване броя на останалите несвършени наказателни дела – с един брой спрямо 2015 г., като не е достигнато нивото от 2014 г. – 28 броя и за леко намаляване броя на несвършените граждански дела в края на отчетния период спрямо предходната 2015 г., когато са били 105 броя. Несвършените граждански дела в края на 2016 г. са повече като брой от несвършените в края на 2014 г. - 72 бр.
Диаграма 3 – Постъпили граждански дела - видове производства (2016)
От останалите висящи граждански дела в края на периода (101 броя) 96 броя са искови производства, разглеждани по общия ред, 1 брой бързо производство по ГПК, 2 броя дела са частни граждански дела и 2 броя други граждански дела. Показателят е леко подобрен спрямо 2015 г., когато са били 105 броя, но остава влошен спрямо 2014 г., когато висящите граждански дела в края на периода са били 72 броя. Висящността на гражданските дела в края на периода се обяснява с това, че част от тях са постъпили и са образувани в края на годината – през месеците октомври, ноември и декември, като предвид естеството на процедурата по разглеждането им, включваща процедурата по чл. 131 от ГПК, приключването на която трае над един месец, необходимостта от насрочване на открито съдебно заседание също в рамките на срок от около един месец с оглед редовното призоваване на страните, е била налице невъзможност тези дела да бъдат приключени до края на 2016 г. Причина за влошаване а показателя е и обстоятелството, че част от останалите несвършени през отчетния период, са делбени производства, образувани през 2016 г., които поради продължителността на производството, преминаващо през 2 фази, са останали висящи за следващия отчетен период. Съкращаването на щатната численост на магистратите в РС – Омуртаг също оказва влияние върху този показател в негативна насока, тъй като се е повишила натовареността на работещите в съда двама магистрати, на които са преразпределени и останалите несвършени дела с първоначален докладчик съдия Кюлеров и поради тези обстоятелства същите са в обективна невъзможност да насрочват и разглеждат делата в сроковете, в които същите са насрочвани и разглеждани в предходни периоди. Не без значение е и влиянието на други обективни фактори, като съдебната ваканция и ползването на платен годишен отпуск през същата от магистратите, които в периода на отпуск нямат възможност да извършват процесуални действия по разпределените им дела.
Диаграма 4 – Постъпили наказателни дела - видове производства (2016)
От висящите в края на 2015 г. 27 броя наказателни дела 8 броя са НОХД, 14 броя са АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, 3 броя са НЧХД, 1 брой   АНД по чл. 78а НК и 1 брой ЧНД. Този показател е незначително влошен спрямо 2015 г., в края на която останалите несвършени наказателни дела са били 26 броя, но не е стигнато нивото му за 2014 г., когато делата са били 28 броя и е запазено значителното, почти двойното, намаляване броя на несвършените наказателни дела спрямо 2013 г. – 42 бр. Неприключването на НОХД се дължи на допускането на съдебни експертизи (първоначални или допълнителни и повторни), което предвид дефицита на вещи лица в района на РС – Омуртаг, а и в района на ОС – Търговище, по отношение на някои специалисти, често също е причина за разглеждане на делата в по-дълъг срок,   също и на нередовно призоваване на свидетели или неявяване на редовно призовани свидетели, нередовно призоваване на пострадали лица, събиране на нови писмени и гласни доказателства и в някои случаи на неявяване на подсъдими. В случаите на неявяване на призовани лица без последните да са посочили уважителни причини за това съдебните състави са прилагали санкционните разпоредби на НПК, а на подсъдимите е променяна мярката за неотклонение в по-тежка. Причина за продължителното разглеждане на някои АНД е необходимостта от назначаване на съдебни експертизи и събиране на гласни и писмени доказателства. И през този отчетен период, както по НОХД, така и по други видове наказателни дела, остава изключително сериозен   проблемът с дефицита на специалисти, които да бъдат назначени за вещи лица. Намирането на специалисти, които да поемат ангажимента на вещи лица е изключително трудно и често се налага търсенето на експерти от други съдебни райони по възможност в териториална близост с оглед избягване оскъпяването на експертизата. По някои от делата обема и спецификата на експертните задачи,   затруднява вещите лица, които често се нуждаят от повече време за извършване на допуснатите експертизи и изготвяне на заключения по тях, а в други случаи са назначени повече от една експертизи и тези обстоятелства от   своя страна водят до забавяне приключването на делата. През 2015 г. се установява   подобряване на показателя за висящи НЧХД, при които от общо 10 разгледани дела висящи в края на настоящия отчетен период са 3 броя НЧХД. Причините за неприключването на 3 бр. НЧХД са неявяване на подсъдими, който е бил санкциониран, необходимостта от извършване на съдебни експертизи и от събиране на допълнителни писмени и гласни доказателства.
Диаграма 5 – Брой разгледани и брой свършени граждански дела (2014-2016)
Диаграма 6 – Брой разгледани и брой свършени наказателни дела (2014-2016)
Граждански дела – от разгледаните 587 броя граждански дела през годината са свършени 486 дела, спрямо 554 броя през 2015 г. и 534 свършени граждански за 2014 г. Следователно при този показател, който в значителна степен се обуславя от показателя „постъпили дела“ се забелязва намаление спрямо предходните две години – 2015 г. и 2014 г., като е налице запазване на тенденцията на спадане на нивото му спрямо предходни периоди. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2015 г. е 83%, през 2015 г. е 84%, а през 2014 г. е било 88%. Констатира се леко намаление процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния отчетен период с 1%. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 101 броя, което е 17% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е увеличено спрямо предходните периоди – с 1% спрямо 2015 г., а за 2014 г. съотношението е било 12%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок, отчетен в съответствие с Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му   - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга, са общо 353 броя или това са 73% от свършените, като относно този показател е налице влошаване спрямо предходния отчетен период с 22% и с 18% спрямо 2014 г., но същото се дължи основно на промяна в метода на отчитането му. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 32% са свършени в 3-месечен срок спрямо 84% за 2015 г. и 82% за 2014 г. Гражданските дела, свършени в срок над 3 месеца са 68% или 122 броя. Рязкото влошаване на показателите граждански дела разгледани в тримесечен срок и над този срок се дължи на промяната в метода на отчитане на тримесечния срок. За 2016 г. този срок за гражданските дела, както бе посочено, е отчетен съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга. За предходните периоди – 2015 г. и 2014 г., срока за отчитане продължителността на разглеждане на гражданските дела е започвал от датата на насрочване на първото открито съдебно заседание по делото, поради което и съответно процентното съотношение на разгледаните в тримесечен срок дела за тези отчетни периоди е по-висок. Голяма част от гражданските дела е невъзможно да бъдат приключени в 3-месечен срок, при отчитане на същия от датата на образуване на делото до свършването му, тъй като е необходимо технологично време за осъществяване на процедурата по размяна на книжа, която отнема време, особено когато ответниците са с адреси в населени места извън района на РС – Омуртаг. Не са еднократни случаите, в които изпратените до ответниците съобщения се връщат в РС – Омуртаг 2 – 3 месеца след като са изпратени, въпреки изпращаните напомнителни писма. Допълнително забавяне е налице, когато са давани указания на ищеца за отстраняване на нередовности в исковата молба. Преди насрочване на делото в открито съдебно заседание следва да е изтече регламентирания в чл. 131, ал. 1 от ГПК едномесечен срок, предоставен на ответника да подаде отговор по предявения срещу него иск. Технологично време е необходимо за насрочване на открито съдебно заседание по делото и за връчване на призовките на страните, като насрочването не може да бъде в твърде кратки срокове, с оглед спазване на разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ГПК. Наред с това закона регламентира едномесечен срок за произнасяне на решение по гражданските дела по общия ред. От изложеното следва, че при по-голяма част от гражданските дела, разглеждани по общия ред, съдията е в обективна невъзможност да разгледа и приключи делото със съдебен акт в 3-месечен срок, считано от образуването му. Други причини, освен горепосочените, за приключване на гражданските дела в отчетния период в срок над три месеца, са, че в тези дела се включват делбени производства, които поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото след второто съдебно заседание, като в някои случаи се налага изпращане проекта за разделителен протокол относно земеделски зими и гори на ОС „Земеделие“, което допълнително забавя приключването на производството. Други граждански дела са приключили в срок над 3 месеца, поради възникнала необходимост от събиране на писмени и гласни доказателства или от извършване на съдебни експертизи. Влияние оказва и съдебната ваканция, през която съдиите и страните по делата могат да ползват полагащия им се платен годишен отпуск и през която се насрочват приоритетно дела, налагащи разглеждане в кратки срокове.
Отложените в първото открито съдебно заседание граждански дела - 65 броя, съставляват 22% от насрочените такива (293 броя). Този показател е значително увеличен спрямо 2015 г., когато е бил 11%, на нивото от отчетния период за 2014 г. - 11%. Отложените граждански дела във второ по ред заседание са 30 броя и съставляват 10 %, от всички насрочени граждански дела и следователно е влошено равнището и на този показател спрямо 2015 г. – 6% и 2014 г. - 3%. Основната причина за влошаване на тези показатели е необходимостта от допускане и извършване на съдебни експертизи – основни и допълнителни, което в много случаи води до отлагане на делата, поради дефицита на вещи лица и тяхната натовареност. Отлагане на дела е налице и поради мотивирана от съда необходимост за събиране на писмени и гласни доказателства. Делбените дела, по които във фазата по извършване на делбата следва да бъде изпратен проекта за разделителен протокол относно разделянето на земеделските земи за одобрение от ОС „Земеделие“, също се отлагат по тази причина. Отлагане на граждански дела се предизвиква и от нередовното призоваване на страни – невърната призовка или връчена след изтичане на седмичния срок преди заседанието, при което са искани и обяснения от съответните връчители, както и от невъзможност на страна и неин представител да се явят в насроченото открито съдебно заседание по уважителни причини. До отлагане на дела е довело и неизпълнението от страните на дадени от съда разпореждания, като във всички тези случаи страните са санкционирани. Изложените данни показват, че причините наложили отлагане на делата   са обективни, но съдиите от РС – Омуртаг следва да положат повече усилия за намаляване броя на отложени дела. За контролиране нивото на този показател и през изминалия отчетен период в РС – Омуртаг е продължил да действа механизма за изготвяне на ежемесечни справки относно отложените дела и причините за отлагането им.
Диаграма 7 – Брой отложени спрямо насрочени граждански дела (2014-2016)
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 82% от разгледаните от нея граждански дела, съдия Захариева е приключила 79% от разгледаните от нея граждански дела, а съдия Йорданов-Кюлеров – 100% от разпределените му и разгледани от него граждански дела, като следва да се посочи, че се отчитат делата, които съдия Кюлеров е разгледал и приключил до преназначаването му на длъжност „съдия“ в РС – София, при което немалка част от гражданските дела разпределени първоначално на съдия Кюлеров, включително и постъпили през предходния отчетен период, са преразпределени на останалите двама магистрати в съда, които са продължили производството по тях. Наред с това след вземането на решение за преназначаване на съдия Кюлеров на длъжност „съдия“ в РС – София същият е изключен от разпределението на граждански дела, с оглед осигуряване на възможност да приключи разпределените му такива. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили по-голяма част от всички разгледани от тях граждански дела, като останалите несвършени такива са резултат предимно на причини, стоящи извън поведението на съдиите и дължащи се на страни и вещи лица, както и на обстоятелството, че съкращаването на една щатна бройка за съдия в РС – Омуртаг е довела до по-голямо натоварване на останалите двама магистрати в съда, на които са преразпределени и част от първоначално разпределените на съдия Кюлеров граждански дела, останали несвършени към 30.06.2016 г.
Диаграма 8 – Брой разгледани, свършени, свършени в 3 месечен срок и несвършени граждански дела (2014-2016)
Наказателни дела - от разгледаните 260 броя наказателни дела през годината са свършени 233 дела. През 2015 г. от разгледаните 259 броя наказателни дела са били свършени също 233 дела, през 2014 г. от разгледаните 327 броя наказателни дела са били свършени 299 дела. Следователно през 2016 г. се установява запазване нивото на показателя спрямо 2015 г. и на практика се отчита намаляване броя на свършените наказателни дела спрямо 2014 г., но процентното съотношение свършени спрямо разгледани дела е незначително влошено – с 1%, спрямо 2014 г., предвид намаленото постъпление. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2016 г. е 90%, през 2015 г. също е било 90%, а през 2014 г. – 91%
Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 27 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. Същото е било нивото на показателя през 2015 г. – 10%, като и тук съответно се констатира незначително влошаване на показателя спрямо 2014 г. – 8,6%.
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 87% от разгледаните от нея наказателни дела, съдия Захариева е приключила 88% от разгледаните от нея наказателни дела, а съдия Йорданов-Кюлеров – 100% от разпределените му и разгледани от него наказателни дела, като по отношение и на този резултат следва да се има предвид, че след като е взето решение за преназначаване на съдия Кюлеров в РС – София, същият е изключен от разпределението на НОХД по общия ред, АНД, НЧХД и в периода до 24.06.2016 г., включително, е участвал само в разпределението на НОХД образувани по внесени споразумения, НЧД по искане за провеждане на разпит пред съдия, НЧД по искания по чл. 64 и чл. 65 от НПК, с оглед осигуряване на възможност да приключи вече разпределените му дела. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разгледани от тях наказателни дела, като останалите несвършени такива са резултат предимно на обективни причини, дължащи се на необходимостта от събиране на нови доказателства и на страни и вещи лица.
Диаграма 9 – Брой отложени спрямо насрочени наказателни ОХ дела (2014-2016)
От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 200 броя или това са 86%. Забелязва се понижение нивото на този показател спрямо 2015 г. за която съотношението между свършените в 3-месечен срок наказателни дела спрямо общо свършените е било 90%, но нивото му е над това за 2014 г., когато е било 84%. Повишено е значително нивото на показателя свършени в 3-месечен срок НОХД – 91%, с 6% спрямо 2015 г. - 85% и с 12% спрямо 2014 г. - 79% Отложените НОХД съставляват 30% от насрочените дела от този вид, тъй като 29 НОХД от общо насрочените 97 броя дела от този вид са били отложени. Налице е   подобряване нивото на показателя „отложени наказателни дела от общ характер“, изразяващо се в намаляване с 4% на отложените наказателни дела от общ характер през годината спрямо предходния отчетен период за 2015 г., когато съотношението е било 34%, а за 2014 г. е било 32%. Преобладаваща причина за отлагане на НОХД през отчетния период е необходимостта от изясняване на въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на допълнителни или повторни експертизи и събиране на нови писмени и гласни доказателства Други причини за отлагане на НОХД са били неявяване на подсъдим, неявяване на свидетели и вещи лица, като в случаите на неявяване при редовно призоваване, същите са санкционирани, а мерките за неотклонение на подсъдимите са изменяни в по-тежки. При някои наказателни дела отлаганията и съответно надвишаването на 3-месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция. От изложеното следва, че основна причина за отлагане на НОХД през отчетния период е необходимостта от събиране на доказателства, които не са били събрани на досъдебното производство, поради което са останали неизяснени обстоятелства по делото. Това налага да се допускат нови експертизи, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели. Наред с това в някои случаи се налага назначаване на нови тройни експертизи, при оспорване на извършените в досъдебното производство експертизи от подсъдимия и неговия защитник.
През 2016 г. се констатира значително увеличение – 11%, на приключените в 3-месечен срок наказателни дела от частен характер – 36% спрямо 25% за 2015 г., като е достигнато нивото от 36% за 2014 г. Увеличено е значително и   процентното съотношение на свършените НЧХД към разгледаните такива – 78%, спрямо 50% за 2015 г., като не достигнато нивото от 85% за 2014 г. В края на отчетния период са останали несвършени 3 броя НЧХД, като за 2015 г. са били 4 броя НЧХД, а за 2014 г. са били 2 броя. По НЧХД са проведени общо 26 броя открити съдебни заседания, от които в 18 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 69% отложени наказателни дела от частен характер. Този показател за отложени НЧХД е влошен спрямо предходните периоди - 50% за 2015 г., за 2014 г. 45%. Влошаването на показателя се дължи най-вече на необходимостта от назначаване на експертизи и събиране на писмени и гласни доказателства по искане на страните. Някои отлагания се дължат и на неявяване на подсъдими, като в тези случаи последните са санкционирани. Въпреки това предвид влошаването на нивото на показателя за отложени НЧХД за 2016 г., следва да се полагат повече усилия от съдиите за подобряването му, като при разглеждане на наказателни дела от частен характер, направените искания за отлагане на делата се преценяват внимателно. Следва по-активно да се прилагат способи за доброволно уреждане на спора чрез напътване на страните към сключване на спогодба.
Административно-наказателните дела (АНД) - през 2016 г. в РС – Омуртаг са разглеждани такива дела по чл. 78а НК и образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН.
От разгледаните през годината 22 броя АНД по чл. 78а НК са приключени 21 дела, или това са 95%. Налице е значително подобряване на този показател с 10% спрямо предходния период. От свършените дела от този вид 21 броя са разгледани в 3-месечен срок - 100%. При тези данни следва извода за процентно повишаване на свършените АНД по чл. 78а НК в 3-месечен срок спрямо предходни отчетни периоди, когато това съотношение е било 96% за 2015 г. и   95% - за 2014 г. Изложените данни водят до извод, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили всички АНД по чл. 78а от НК в 3-месечен срок.
При разгледани през годината общо 78 АНД по ЗАНН, 64 броя са свършени, или това са 82% спрямо 89% за 2015 г. и 87% за 2014 г. От тях в 3-месечен срок са приключени 70%. За 2015 г. това процентно съотношение е било 88% а за 2014 г. 79%. От изложеното следва, че при този вид дела се констатира влошаване на показателите за свършени дела и за приключени дела в 3-месечен срок в сравнение с 2015 г. и 2014 г. и съдиите следва да положат усилия за подобряването му.
От разгледаните АНД (по жалби против наказателни постановления и по чл. 78а НК) 15 броя са останали висящи към 01.01.2017 г. Причината за останалите висящи дела е, че част от образуваните през 2016 г. АНД са отложени с оглед събиране на писмени и гласни доказателства и извършване на експертизи, а друга част са постъпили в края на отчетния период, което е направило невъзможно насрочването, разглеждането и решаването им до края на годината.
Диаграма 10 – Брой разгледани, свършени, свършени в 3 месечен срок и несвършени наказателни дела (2014-2016)
През отчетният период за 2016 г. от общо 719 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 543 броя дела или това са 75% от свършените дела и 64% от всички разгледани дела. Изложените данни водят до извод, че и през този отчетен период съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела - свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 412 броя или това са 85%. от всички свършени граждански дела, като за 2015 са били 84%, а за 2014 г. те са били 87%. Следователно налице е леко увеличение по този показател с 1%, спрямо 2015 г. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 145 броя са дела по общия исков ред, 6 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 189 броя заповедни производства, 64 частни граждански дела и 7 други дела. През 2016 г. се констатира намаление броя на приключилите с акт по същество заповедни производства (189 бр. спрямо 238 броя за 2015 г.) и на други граждански дела (7 бр. спрямо 38 бр. за 2015 г.) През отчетния период се констатира увеличение на решените по същество граждански дела по общия ред (145 бр.) спрямо 127 през 2015 г. и 2014 г., когато те са били 137 бр.
От предявените искове по СК 13 дела са получили решение по съществото на спора, като всички искове са уважени изцяло. От облигационните искове от 65 иска, получили решение по същество, 55 са уважени изцяло, 3 са частично уважени, а 7 броя са отхвърлени. От предявените вещни искове по 14 е постановено решение по същество, като 10 са уважени изцяло, 2 частично, а 2 са отхвърлени. От решените 16 делбени иска 15 са уважени изцяло, а 1 е отхвърлен. Един установителен иск е уважен изцяло, 1 е уважен частично, а 2 са отхвърлени.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2016 г. решени по същество са 131 броя или това са 56% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице намаление с 5% на процентното съотношение на приключилите с акт по същество наказателни дела спрямо 2015 г. – 61%, но нивото на показателя е над това за 2014 г. - 55%. Увеличен е броят на решените по същество НОХД   - 23 бр. в сравнение с 2015 г., когато са били 21 бр., но не и спрямо 2014 г. - 54 бр. От свършените НЧХД с присъда са приключили 5 бр., спрямо 3 бр. за 2015 г. и 5 бр. за 2014 г. От приключилите АНД 74 бр. са с постановен акт по същество, от които 19 бр. по чл. 78а от НК и 56 бр. по жалби срещу наказателни постановления, като е налице увеличение по този показател спрямо 2015 г. – 65 бр. и 2014 г. - 54 бр. Решените с акт по същество НЧД (кумулации, реабилитации, искания по Закона за здравето и др.) са 28 броя, спрямо 33 бр. през 2015 г. и 2014 г. От НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V от НК и за общоопасни престъпления по глава ХІ НК (чл. 343б, чл. 343в от НК) – по 8 бр. Следват за престъпления против стопанството по глава VІ от НК – 3 броя. Постановени са 2 броя присъди за престъпления против личността по глава ІІ НК и 2 бр. присъди за престъпления против дейността на държавните органи и обществени те организации.
Общият брой прекратени дела през 2016 г. е 176 броя или това са 32% от свършените дела. Налице е увеличение нивото на този показател в сравнение с предходната 2015 г. (22%) и спрямо 2014 г. (25%). От всички прекратени през отчетния период дела 42% заемат гражданските дела, а 58% заемат наказателните дела, следователно по-голям е относителния дял на прекратените наказателни производства. Броя на прекратените производства е незначително увеличен спрямо 2015 г., когато са били 174 бр., но са под броя им за   2014 г. - 205 бр. Запазено е съотношението между прекратени НД и ГД.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 74 броя или това са 15% от всички свършени граждански дела., като напълно е запазено нивото на показателя спрямо 2015 г. и е налице леко повишение на процентното отношение на прекратените ГД към свършените такива спрямо 2014 г., когато са били 13%. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред - 35 броя, следвани от заповедните производство - 19 броя, частни граждански дела - 13 бр. делата по чл. 310 от ГПК - 4 броя, други граждански дела - 3 бр. От прекратените граждански дела 8 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 66 броя са прекратени по други причини. Броят на прекратените поради постигната съдебна спогодба дела е намалял в сравнение с 2015 г. – 13 бр. и с 2014 г. - 12 бр. От тях 5 дела са по искове по СК, а 3 са делбени производства. Прекратените по други причини дела са 17 дела по СК и ЗЗДН, 8 дела по облигационни искове, 2 дела по вещни искове, 2 делбени производства. Причините за прекратяването на 71 граждански дела по „други причини“ са следните: 18 броя дела са прекратени поради изпращането им по подсъдност на компетентния съд, 10 дела са за изпълнение на съдебни поръчки, 6 дела са прекратени поради неотстраняване в срок на констатирани нередовности в исковата молба, 4 дела са прекратени поради недопустимост на иска, 6 бр. са изпратени на горестоящия съд за определяне на друг компетентен съд, 8 дела са прекратени поради оттегляне на иска, а 2 бр. поради отказ от иска, 2 броя дела са прекратени на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК - след като са били спрени в законния 6-месечен срок не е поискано възобновяването им, 1 бр. дело, образувано по молба за прекратяване на брака е прекратено поради неявяване на ищеца, 1 дело е прекратено на основание чл. 230, ал. 2 от ГПК, 1 дело е прекратено поради нередовност на депозирано заявление за отказ от наследство, а 2 броя дела (заповедни производства) са прекратени поради смърт на длъжника.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 102 броя или това са 44% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице увеличение на общия брой прекратени наказателни дела и на   процентното отношение на прекратените наказателни дела спрямо общо свършените такива в сравнение с предходните период – за 2015 г. са 39%, а за 2014 г. са 45%. Намален е спрямо предходната година броя прекратявания при НОХД, образувани по внесено споразумение по чл. 382 НПК – 32 бр. Увеличен е спрямо предходната отчетна година броя на прекратените по други причини наказателни дела – 45 броя спрямо 31 бр. за 2015 г., но са под броя им за 2014 г., когато са били 64 бр. Увеличен е броят на върнатите за доразследване наказателни дела на прокуратурата – 9 бр. спрямо 6 бр. през 2015 г. и 7 бр. за 2014 г. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 44 броя, от които 32 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство, и 12 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. По отношение на разгледаните от съда споразумения за прекратяване на наказателни производства е налице намаление на броя им спрямо 2015 г. – 39 бр. и 2014 г., когато те са били 64 броя. През отчетния период са налице 6 бр. прекратени НЧХД, като по две дела е било прекратено съдебното производство и същите са изпратени на РП – Омуртаг, 2 дела са прекратени на основание чл. 4, § 1 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за правата на човека по реда на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК, във връзка с ТР № 3 от 2015 г. на ОСНК на ВКС, 1 е прекратено поради неподсъдност на делото на РС – Омуртаг и едно на основание чл. 271, поради неявяване на без уважителни причини на частния тъжител. От приключените АНД по чл. 78а НК през отчетния период са прекратени 2 броя дела, и двете са върнати на прокуратурата, като напълно е запазен броят им спрямо 2015 г. През 2016 г. са образувани общо 18 броя НЧД са за провеждане на разпити пред съдия и същите се отчитат като прекратени в деловодната система. Наказателните частни дела, прекратени „по други причини“ са 11 броя, част от които са прекратени поради неподсъдност на делото на РС – Омуртаг, други – 6 бр. са за изпълнение на наказателни съдебни поръчки, дела по ЗЗдравето, прекратени поради дадено съгласие за доброволно лечение.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 8,9% от постъпилите през 2016 г. НОХД в съда, и 7,9% от разгледаните дела от този вид. Тази констатация сочи на увеличение на процентното отношение между върнати и постъпили НОХД през годината спрямо 6,6% за 2015 г. и 6,3% за 2014 г. Тези данни водят до извод за поддържане нивото на показателя за върнати НОХД на прокуратурата за последния тригодишен период. Връщането на делата на прокурора се дължи на: констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати при изготвяне на обвинителния акт и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите, като преобладаваща причина е непълнота и неяснота на описаната фактическа обстановка – липса на ясно описани действия на обвиняемите и въобще липса на описание на каквито и да е действия на същите, липса на описание на възприета от прокурора фактическа обстановка.
През настоящия отчетен период не са констатирани случаи на връщане на НОХД на прокурора без да се спазват указанията по ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС. По три от делата разпорежданията, с които се прекратява съдебното производство и се връща делото на РП – Омуртаг са протестирани и потвърдени от въззивната инстанция. Всички НОХД са върнати на РП – Омуртаг в разпоредително заседание съгласно чл. 249, ал. 2 НПК.
През 2016 г., както и през предходните години съдиите в Районен съд – Омуртаг са изготвяли съдебните си актове в законоустановените срокове.
През 2016 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 86 броя, от които граждански – 22 броя, и наказателни – 64 броя. Следователно 12% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като и през настоящия отчетен период по - голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела. Тези данни показват, че през отчетния период е леко увеличен броят на изпратените на инстанционен контрол актове в сравнение с 2015 г. - 84 бр., но е под броя им през 2014 г. - 114 бр. Съотношението между обжалваните актове по двата основни вида дела е запазено спрямо 2015 г. и 2014 г.
Граждански дела – Констатира се намаляване броя на обжалваните актове по граждански дела по отношение на предходните две години, като за отчетния период са обжалвани 22 бр. актове по граждански дела, спрямо 32 бр. за 2015 г. и 44 бр. за 2014 г. Сред този вид дела най - много са обжалваните актове по искови производства – 20 бр., от които преобладават актовете по облигационни искове – 8 броя, решения по вещни искове - 5 броя, актове по искове за делба - 4 броя и решения по искове по СК - 3 бр. Обжалвани са и 1 акт произнесен по други граждански дела и 1 акт по ЧГД.
Върналите се през 2016 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2016 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 23 броя, като този брой е по-малък в сравнение с 2015 г. – 32 бр. и   2014 г. - 44 бр. От тези дела 17 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 6 дела са с проверени определения. Както и през 2015 г., през 2016 г. преобладават проверените решения. От справката за проверените решения следва, че 9 от тях са потвърдени изцяло, 4 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 3 решения са отменени изцяло и е постановен акт по същество от въззивната инстанция и 1 решение е обезсилено. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 2 броя са потвърдени изцяло, а 4 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 53% от проверените решения са потвърдени и 33% от проверените определения са потвърдени. В това отношение се констатира намаление на процентното отношение между потвърдени решения спрямо всички обжалвани решения в сравнение с предходната 2015 г., когато то е било 65%, но не е достигнато съотношението от 2014 г., когато то е било 52%. От изложените данни следва извода, че 48% от всички проверени съдебни актове по граждански дела са били потвърдени, докато за предходната година са били 63%, а за 2014 г. това съотношение е било 45%. Изложените данни и констатации показват, че следва да се наблегне върху качеството на произнасяните от съдебните състави определения.
През 2016 г. в РС – Омуртаг са върнати от ВКС 2 граждански дела, по които решенията, постановени от РС – Омуртаг, са били потвърдени от ОС - Търговище, а ВКС не е допуснал касационно обжалване.
Наказателни дела – От общо 64 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните решения по АНД (жалби против наказателни постановления) - броя като следват присъдите по НОХД - 17 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 3 броя. При съпоставка с предходната 2015 г. следва извода, че е налице увеличение на броя на обжалваните актове по наказателни дела, като през 2015 г. той е бил 52 броя.
От всички върнали се през годината 60 обжалвани и протестирани наказателни дела 51 броя са присъди и решения, а 9 броя са определения, т. е. спрямо предходния период е увеличен броя на проверените присъди, решения и определения. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 37 броя са потвърдени. Едно решение по АНД е отменено изцяло и делото е върнато за ново разглеждане на съда. Отменени изцяло от горната инстанция, с постановено решение по съществото на спора са 4 бр. решения по АНД, постановени по жалби против наказателни постановления. Изменени в наказателната част са били 3 бр. присъди. От преминалите инстанционен контрол определения 6 броя са потвърдени, 1 бр. определение е било отменено изцяло, като делото е върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, а 2 бр. определения са били изменено в наказателната част. Преобладаващото основание за отмяна на присъдите по НОХД е констатираното от въззивния съд отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в липса на мотиви, тъй като съответните съдебни състави, председателствани от съдия Кюлеров, са изложили неясна фактическа обстановка и не са направили пълен анализ на събраните доказателства.  
От направените констатации следва извода, че 72% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове, като това съотношение е запазено спрямо предходната 2015 г. – 72% и се отбелязва увеличение в сравнение с 2014 г. когато те са съставлявали 61%
През 2016 г. в РС – Омуртаг е върнато 1 наказателно дело с резултат от касационна проверка, като по същото ВКС е отменил въззивния акт и е върнал делото за ново разглеждане на ОС – Търговище. С постановеното при новото разглеждане на делото въззивно решение присъдата е потвърдена.
През 2016 г. в РС – Омуртаг е върнато от АС - Варна 1 бр. НОХД, по което е била подадена молба за възобновяване, като е отказано образуване на съдебно производство по същата.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2016 г. са 587 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2016 г. са 105 броя, а новопостъпили са 482 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 69% от всички разгледани дела, следователно относително намален дела на гражданските дела във всички разгледани дела спрямо предходния отчетен период за 2015 г. – 72%, но е над нивото за 2014 г. - 65%. Постъпилите през годината граждански дела представляват 67% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява намаление в сравнение с предходната 2015., когато броят им е бил 587, както и с 2014 г., когато броят им е бил 503. Намаленото постъпление се отнася предимно за заповедните производства – 208 бр. за 2016 г., спрямо 254 бр. за 2015 г. и 197 бр. за 2014 г., както и за делата по общия ред – 170 бр. спрямо 227 бр. за 2015 г., 181 бр. за 2014 г.
От разгледаните 587 броя граждански дела през годината са свършени 486 дела спрямо 554 броя през 2015 г. и 534 броя през 2014 г. или това са 83% от разгледаните граждански дела и 67% от всички свършени дела. През 2015 г. свършените дела са били 554 бр., а през 2014 г. 534 бр. Налице е намаление по показателя „брой свършени дела“, леко намаление на процентния дял на свършените граждански дела от разгледаните дела от този вид спрямо предходния период (84%) и спрямо 2014 г. (88%). Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 101 броя, което е 20% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено с 4% спрямо предходната 2015 г. При анализ на тези данни следва да се отчете намаляването на щатните бройки за магистрати в РС – Омуртаг, което неминуемо се отразява върху движението и разглеждането на делата.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2016 г. са 260 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2016 г. са 26 броя, а новопостъпили са 234 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 31% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 33% от всички новопостъпили дела. През този отчетен период се установява като цяло незначително увеличение на постъплението на наказателни дела спрямо предходната година, когато са постъпили 231 бр. Незначително е увеличено постъплението на НОХД – 78 бр. спрямо 76 бр. през 2015 г., но не е достигнато постъплението от 112 бр. за 2014 г. Леко е увеличен броят на АНД образувани по жалба против наказателно постановление – 69 бр. спрямо 66 бр. за 2015 г. От разгледаните 260 броя наказателни дела през годината са свършени 233 дела (90%). През 2015 г. свършените наказателни дела са били също 233 бр., а през 2014 г. 299 бр. Следователно по отношение на наказателните дела са констатира запазване броя на свършените дела спрямо предходния отчетен период. Свършените наказателни дела заемат 32% от свършените дела от всички видове, като това съотношение е увеличено в сравнение с предходния отчетен период - 30% за 2015 г., но не е достигнато нивото му за 2014 г. - 36%. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 27 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е леко влошен като брой – с 1 бр. и е запазено нивото като процент в сравнение с предходната 2015г. В сравнение с 2014 год., когато е бил 9% е влошен като процент, но е подобрен като брой дела, тъй като тогава са били 28 бр. Изводът от направените констатации е, че през 2016 г. е налице незначително увеличено постъпление на наказателни дела и запазен брой свършени дела от този вид в сравнение с предходната година. Съдиите са приключили в рамките на периода по-голям процент от разгледаните наказателни дела, като са предприемали необходимите мерки за добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове и за дисциплиниране на страните, вещите лица и свидетелите, при виновно тяхно поведение. През 2015 г. е прилаган въведения в предходен период контролен механизъм - изготвяни са ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата, и които водят до отлагане на последните. При необходимост се обсъждат причините за отлагане на делата и мерките за тяхното елиминиране.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг през 2016 г. дела - наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор и при спазване на утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, като разпределението на делата се е осъществявало чрез Централизирана система за случайно разпределение на делата. До 30.06.2016 г. по щатното разписание на Районен съд - Омуртаг са били утвърдени три щатни броя места за магистрати: административен ръководител - председател и двама съдии. С Решение по т. 46.3 по Протокол № 22 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 19.05.2016 г. е открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд – Омуртаг в Районен съд – София, като е съкратена една щатна длъжност „съдия“ в РС – Омуртаг, считано от 01.07.2016 г. и е разкрита една такава в РС – София. С Решение по т. 6.3 по Протокол № 6 от проведено на 31.05.2016 г. заседание на Съдийската колегия на ВСС един от съдиите в РС – Омуртаг – съдия Станимир Йорданов – Кюлеров, е преназначен на длъжност „съдия” в РС – София, считано от 01.07.2016 г., на основание чл. 194 от ЗСВ. При това положение о тработените от съдиите човекомесеци през 2016 г. са общо 30, като в тях са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите. През отчетния период се констатира увеличение на натовареността по щат, отчетена съобразно утвърдените за съда щатни бройки за магистрати в края на отчетния период, която е 35,29 броя средно месечно на съдия от разгледаните дела и 29,96 броя средно месечно на съдия от свършените дела. През 2015 г. тази натовареност по щат е била 25,50 броя средно месечно на съдия от разгледаните дела и 21,86 броя средно месечно на съдия от свършените дела, а през 2014 г. е била 25,92 броя за разгледаните дела и 23,14 броя за свършените дела. Съобразно отработените през годината 30 човекомесеца действителната натовареност по отношение на разгледаните през годината дела е 28,23 броя, като натовареността по отношение на разгледаните граждански дела е 19,57 броя месечно на всеки съдия, а относно разгледаните наказателни дела – 8,66 броя на месец. Действителната натовареност на съдиите по критерия „свършени дела“ е 23,97 броя средно месечно, като всеки съдия е свършвал средно на месец по 16,20 броя граждански дела, и по 7,77 броя наказателни дела, определени отново на база от общо 30 отработени човекомесеци. От изложените данни следва, че през 2016 г. се е увеличила действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледаните и по отношение на свършените граждански и наказателни дела. За сравнение през 2015 г. действителната натовареност за разгледаните граждански дела е била 18.31 броя, а за свършените такива 15.39 броя, през 2014 г. действителната натовареност за разгледаните граждански дела е била 15.15 броя, а за свършените такива – 13.35 броя, за разгледаните наказателни дела през 2015 г. – 7.19 броя, и за свършените наказателни дела – 6.47 броя, а през 2014 г. за разгледаните наказателни дела – 8.18 броя, за свършените наказателни дела – 7.48 броя. През 2013 г. действителната натовареност за разгледаните граждански дела е била 13,42 броя, а за свършените такива – 11,27 броя, както и за разгледаните наказателни дела – 7,50 броя, и за свършените наказателни дела – 6,63 броя.
Всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда. Съгласно Заповед № РД-12-035/14.04.2015 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг е определена следната натовареност на магистратите при разглеждане на двата вида дела – граждански и наказателни: административен ръководител – председател Невяна Захариева – 90%, и всеки от двамата съдии – съдия Анета Петрова и съдия Станимир Кюлеров, по 100%. Със Заповед № РД-12-053/30.06.2016 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг, с оглед преназначаването на съдия Кюлеров в СРС, е определена следната натовареност на магистратите при разглеждане на двата вида дела – граждански и наказателни: административен ръководител – председател Невяна Захариева – 90%, съдия Анета Петрова 100%.
С най-голям брой разгледани дела през годината е била съдия Анета Петрова – общо 381, от които 263 граждански дела и 118 наказателни дела.
Председателят на съда е разгледала през годината общо 354 броя дела, в т. ч. 252 броя граждански и 102 броя наказателни дела.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е с разгледани общо 112 броя дела, от които 72 граждански и 40 наказателни дела.
Председателят на съда Невяна Захариева е приключила общо 288 дела или това са 81% от делата, които е разгледала, като 224 броя или 78% от тях са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Анета Петрова е приключила общо 319 броя дела или 84% от разгледаните от нея дела, като 233 броя или 73% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е свършил 112 броя дела - 100% от разгледаните дела - 112 броя, от които в 3-месечен срок са свършени 96 броя или 86%.
Данните относно делата разгледани от съдиите в тримесечен срок са отчетени, като тримесечния срок за гражданските дела, е отчетен съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, съгласно която срока започва да тече от датата на образуване на делото до свършването му - с решение по същество или прекратяване и обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга, на което основно се дължи влошаването на показателя спрямо предходни периоди.
Диаграма 11 – Общ брой разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела (граждански и наказателни)
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили по – голяма част от всички разглеждани от тях дела през годината.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2015 г. 23 граждански дела, 17 са с проверени решения, като 9 от тях са потвърдени изцяло, 4 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 3 решения са отменени изцяло и е постановен акт по същество от въззивната инстанция и 1 решение е обезсилено. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 2 броя са потвърдени изцяло, а 4 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 53% от проверените решения са потвърдени и 33% от проверените определения са потвърдени. Изложените данни показват, че през 2016 г. се е запазило нивото на показателя спрямо 2015 г. и е повишено качеството на проверените актове по граждански дела в сравнение с 2014 г., когато са били потвърдени 45% от проверените актове по граждански дела. Тези резултати водят до извод за по-качествена работа на магистратите чрез изготвяне на мотивирани и законосъобразни съдебни актове, към добра подготовка на делата, непозволяваща допускането на процесуални нарушения при разглеждането и решаването на делата.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2016 г. 60 наказателни дела 43 са с потвърдени актове, а 17 броя са с отменени и изменени съдебни актове. Тези данни сочат, че по 72% от проверените дела актовете са потвърдени. Констатираният резултат сочи на запазване на нивото на показателя спрямо предходния отчетен период, през 2015 г. този показател се е равнявал на 72%, а през 2014 г. на 61%.
Председателят на съда Невяна Захариева има 20 потвърдени съдебни акта през 2016 г. 13 бр. по НД и 7 бр. по ГД), които съставляват 77% от проверените й актове (26 бр.), като са налице 2 изцяло отменени акта.
Съдия Анета Петрова има потвърдени 19 акта (15 бр. по НД и 4 бр. по ГД), които съставляват 59% от проверените й актове през годината (32 бр.), като изцяло отменените й актове са 5 броя.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров има 14 потвърдени акта, всички по наказателни дела и 6 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 60% от проверените му актове (23 бр.).
От изложените данни следва извода, че с най-висок процент потвърдени съдебни актове е председателят на съда Невяна Захариева, следвана от магистратите Кюлеров и Петрова. Невяна Захариева е и с най-висок брой потвърдени съдебни актове, следвана от съдия Петрова и с най-малък брой изцяло отменени актове следвана от съдия Петрова.
От свършените през годината 233 наказателни дела броят на приключените НОХД е 80, на НЧХД е 11 а на АНД по чл. 78а от НК е 21. От разгледаните НОХД 23 броя са приключили с присъда, а 44 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 5 броя НЧХД са с постановени присъди, а 6 броя са прекратени. По 19 броя АНД по чл. 78а от НК са постановени решения, 2 броя са прекратени.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди, решения и одобрени споразумения през 2016 г. е 67 лица, като 19 лица са осъдени по НОХД с присъди, 4 лица – по НЧХД, 44 бр. по НОХД по внесено споразумение, а 19 лица са с наложено административно наказание по чл. 78а НК. Констатира се по-малък брой осъдени лица по НОХД в сравнение с 2015 г., когато осъдените лица по НОХД са били 73 бр. По НЧХД е запазен броя на осъдените лица броя. Намален е броя на лицата с наложено административно наказание по чл. 78а от НК (22 броя за 2015 г.). Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД по общия ред са за общоопасни престъпления по гл. ХІ от НК – 34 бр., следват осъдените лица за престъпления против стопанството – 11 бр. и за престъпления против собствеността по глава V от НК - 8 броя. Налице е запазване на тенденцията за най-голям брой осъдени лица за общоопасни престъпления в сравнение с предходния отчетен период, когато те са били също 34 бр., а за 2014 г. 43 бр., осъдените лица за престъпления против собствеността през 2015 г. са били 22 бр., а през 2014 г. 39 броя. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ от НК са 11 бр. спрямо 7 бр. за 2015 г. и 21 бр. за 2014 г. За престъпления против личността по гл. ІІ НК са осъдени 4 лица, спрямо 4 лица през 2015 г. и 14 лица през 2014 г. Следователно при престъпленията против стопанството по глава VІ от НК се отчита увеличение на броя осъдени лица, а за престъпленията против собствеността значително намаление. За документни престъпления по гл. ІХ от НК няма осъдени лица спрямо 1 лице за 2015 г. и 3 лица за 2014 г. Едно лице е осъдено за престъпление против брака, семейството и младежта по глава ІV от НК спрямо само 2 лица за 2015 г. и 5 лица за 2014 г. За престъпления против правата на гражданите са осъдени 2 лица, като е запазено нивото от 2015 г. За престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации са осъдени 2 лица. За престъпления против реда и общественото спокойствие по гл. Х от НК е осъдено 1 лице.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 78 броя, 32 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 46 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове осъдените са общо 63 лица: 44 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 19 броя са осъдени с присъди, спрямо 21 лица за 2015 г. и 60 лица за 2014 г. При тези данни следва, че през 2016 г. е запазена тенденцията от предходния отчетен период за намаляване броя на лицата осъдени с присъди спрямо тези, осъдени въз основа на одобрено споразумение. Следователно 68% от подсъдимите са признати за виновни, при ниво на показателя 87% за 2015 г. и 76% за 2014 г., а 30% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди спрямо 29% за 2015 г. и 25% осъдени с присъди лица за 2014 г. Осъдените по тези НОХД, приключили със споразумение, съставляват 70% от всички осъдени лица, спрямо 71% за 2015 г. и 53% за 2014 г. Данните сочат, че 92% са осъдените подсъдими за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК (налице е намаляване нивото на показателя спрямо 2015 г. - 94%), 40% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени (налице е понижаване нивото на показателя спрямо 2015 г. - 92%), а осъдените за престъпления против стопанството глава VІ НК съставляват 46% от подсъдимите по тези дела спрямо 58% за 2015 г., 75% са осъдените лица за престъпления против личността по гл. ІІ НК, 100% от подсъдимите за престъпления против реда и общественото спокойствие, за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации и за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК, са осъдени.
От съдените лица по АНД по чл. 78 а от НК - 21 броя, 19 броя или 90% (спрямо 81% за 2015 г. и 78% за 2014 г.) са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК. По 1 дело обвиняемият е признат за виновен, но не му е наложено наказание на основание чл. 191, ал. 4 от НК Нивото на показателя осъдени лица АНД по чл. 78а НК е увеличено в сравнение с изминалия тригодишен период.
Сред осъдените по НОХД общо 63 лица липсват непълнолетни.
На две непълнолетни лица е наложено административно наказание по чл. 78а от НК.
Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период по НОХД са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание „лишаване от свобода“ – 51 бр., спрямо 42 броя за 2015 г. и 73 бр. за 2014 г., като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 39 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 12 (спрямо 9 лица за 2015 г., 17 лица за 2014 г.). Следователно се констатира увеличен брой наложени наказания „лишаване от свобода“ спрямо предходния отчетен период и увеличен брой на тези от тях, за които е постановено ефективно изтърпяване.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието „пробация“ – 6 броя (спрямо 29 бр. за 2015 г. и 41 бр. за 2014 г.). Тук се установява значително намален брой на наложените наказания „пробация“ спрямо предходната 2015 г.
Наложените наказания „глоба“ също са 6 бр., спрямо 2 бр. за 2015 г.
Намаляването на броя наложени наказания като цяло е логична последица от намаления брой НОХД през отчетния период.
По НЧХД са осъдени 4 лица, на едно от които е наложено наказание „пробация“, 1 лице е осъдено на наказание „лишаване от свобода“ и 2 лица са освободени от наказателна отговорност, като им е наложено административно наказание по чл.78а от НК.
По АНД по чл. 78а от НК са съдени общо 21 лица, като на 18 броя са с наложени административни наказания глоба по чл. 78а от НК, 2 лица са с наложено наказание обществено порицание, а 1 лице е признато за виновно, но основание чл. 191, ал. 4 от НК не му е наложено наказание.
Влезли в сила присъди (включително освен постановените от ОРС и влезли в сила присъди от 2016 година и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2016 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период) в края на отчетния период са 20 броя, но с три от тях подсъдимите са освободени от наказателна отговорност и им е наложено наказание по чл. 78а от НК. Следователно влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 17 броя, които ведно с 44 одобрени през отчетния период споразумения сочат, че по 61 броя наказателни дела са налице осъдени лица. По тези дела броят на осъдените лица е 61. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди и определения за одобряване на споразумения за престъпления по гл. ХІ „Общоопасни престъпления“ на НК – 33 лица, като само 6 лица са осъдени с постановена присъда, а 27 лица са осъдени с определения за одобряване на споразумения, за престъпления по глава V „Престъпления против собствеността“ на НК с ВЗС съдебни актове са осъдени 10 лица, от които 8 с присъди и 2 с определение за одобряване на споразумение. Осъдени за извършени престъпления против стопанството са общо 10 лица, от които 9 лица са осъдени на основание одобрено споразумение, а 1 лице с присъда. За престъпления по гл. ІІ „Престъпления против личността“ по НК са осъдени с ВЗС актове общо 4 лица, от които 2 лица с присъда и 2 лица по споразумение. За престъпления против правата на гражданите са осъдени 2 лица по споразумение. За престъпления против брака, семейството и младежта по гл. ІV НК, е осъдено 1 лице с определение за одобряване на споразумение. За престъпления против дейността на държавните и обществените организации е осъдено 1 лице с присъда. За престъпления по глава Х „Против реда и общественото спокойствие“ е осъдено 1 лице с определение за одобряване на споразумение. От изложените данни следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава ХІ „Общоопасни престъпления“ на НК и е запазена тенденцията от предходните 2015 г. и 2014 г. Видно е от горното, че по делата за престъпления по глава ХІ „Общоопасни престъпления“ от НК, гл. VІ от НК „Престъпления против стопанството“, преобладават осъдените по силата на одобрено от съда споразумение, а при други дела – за престъпления по глава V „Престъпления против собствеността“ от НК, повече са лицата, осъдени с влезли в сила присъди.
От съдените през годината 125 лица по НОХД, НЧХД, АНД по чл. 78а НК, 6 броя са оправдани, а това са 5% от съдените лица спрямо 10% за 2015 г. и 7% за 2014 г. Пет броя са оправданите лица по НОХД и те съставляват 6% от подсъдимите по този вид дела спрямо 11% за 2015 г. и 9% за 2014 г. Следователно през отчетния период е налице увеличение с 5% на оправданите лица по НОХД спрямо предходния такъв. По НЧХД има 1 оправдано лице. По АНД по чл. 78а НК няма оправдани лица. По-голяма част от присъдите с оправдателен диспозитив (по отношение на 4 подсъдими) е постановена поради извод на съда за липса на извършено престъпление, тъй като извършеното от подсъдимия деяние не осъществявало обективните или субективните признаци на престъплението, в което е обвинен. Причина за по-малката част от постановените оправдателни присъди (по отношение на 2 подсъдими) е недоказаност на обвинението.
Съдържание 3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.
През отчетния период в Районен съд – Омуртаг е извършена комплексна планова проверка на Районен съд – Омуртаг, с обхват образуване, движение и приключване на гражданските дела за 2014 г. и 2015 г., по Заповед № ПП-01-5/06.04.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висш съдебен съвет. В Районен съд – Омуртаг на 25.05.2016 г., с писмо изх. № ПП-01-5 от 19.05.2016 г., е получен Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на Районен съд – Омуртаг, с обхват образуване, движение и приключване на гражданските дела за 2014 г. и 2015 г., по Заповед № ПП-01-5/06.04.2016 г. В акта е дадена препоръка председателят на РС – Омуртаг да свика Общо събрание на съдиите, на което да се обсъдят следните въпроси: 1. Запознаване на съдиите с констатациите, изводите и препоръките по акта; 2. Продължаване и за в бъдеще на констатираната през 2015 г. положителна тенденция за задълбочено и прецизно проучване и подготовка по делата, с оглед недопускане на предпоставки за отмяна на даден ход по същество по приключили дела по причина на съда. Констатирано е, че е създадена добра организация на работата на съдиите и съдебните служители и нарушения в работата на съда по образуване, движение и приключване на гражданските дела за 2014 г. и 2015 г., не са установени. В изпълнение на дадените препоръки е свикано Общо събрание на съдиите в Районен съд – Омуртаг на 16.06.2016 г., на което са обсъдени констатациите, изводите и препоръките по Акта за резултати от извършена комплексна планова проверка на Районен съд – Омуртаг, по Заповед № ПП-01-5/06.04.2016 г. При провеждане на общото събрание е акцентирано върху необходимостта от продължаване на констатираната за 2015 г. положителна тенденция за задълбочено и прецизно проучване и подготовка по делата, с оглед недопускане на предпоставки за отмяна на даден ход по същество по приключили дела, по причина на съда. Всеки съдия от съда е отчел, както подобряване на този показател за 2015 г., така и задължението си и занапред да прави своевременна преценка на материалите по делата, при която да проучи същите задълбочено без да допуска пропуски, които впоследствие да доведат до постановяване отмяна на дадения ход по същество и възобновяване на съдебното дирене.
През 2016 г. Районен съд – Омуртаг е включен и в извършена тематична планова проверка по Заповед № ТП-01-5/10.11.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висш съдебен съвет, относно: спазването на родовата подсъдност в производството по чл. 390, ал. 2 от ГПК от районните съдилища. В Районен съд – Омуртаг на 29.12.2016 г., с писмо изх. № ТП-01-5/16 от 27.12.2016 г., е получен Акт за резултати от извършена тематична планова проверка по Заповед № ТП-01-5/10.11.2016 г. на Главния инспектор на ИВСС. Констатацията в акта за РС – Омуртаг е, че съдът е извършвал проверка за спазване на родовата подсъдност в производството по чл. 390, ал. 2 от ГПК, поради което за проверявания период не е констатирана противоречива съдебна практика по този въпрос.
Извършена е ревизия в Районен съд – Омуртаг по гражданските и наказателните дела за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., съгласно Заповед № 62/09.12.2016 г. на Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище. Докладите по същата не са постъпили в съда към датата на изготвяне на настоящия отчетен доклад.
Съдържание 4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В Съдебно–изпълнителна служба при Районен съд – Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 2 щ. бр. за съдебни служители. През целия отчетен период длъжността „държавен съдебен изпълнител“ е била заета от Красимир Петков с юридически стаж 17 години и 7 месеца, назначен на постоянен трудов договор, считано от 06.03.2013 г.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 149 бр. спрямо 68 броя през 2015 г., а несвършени в началото на отчетния период са 482 бр. спрямо 538 броя за 2015 г., или общо делата са били 631 броя спрямо 606 броя за 2015 г. Изложените данни водят до извод за повишено постъпление на изпълнителни дела през отчетния период, за намаляване броя на несвършените дела в началото на същия и за повишаване броя на изпълнителните дела спрямо предходната година. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 623 030 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2016 г. изпълнителни дела, е 2 858 935 лева. Следователно всички изпълнителни дела през отчетния период са водени за общата сума от 3 481 965 лева. През отчетния период са постъпили 40 изпълнителни дела в полза на граждани в т. ч. 18 дела за издръжки и 22 други. Постъпили са 37 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т. ч. 19 изпълнителни дела в полза на банки, 15 в полза на търговци и 3 бр. в полза на други ЮЛ. Налице са 71 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на държавни вземания - 1 бр. за частни вземания и 70 броя за публични вземания.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 12.42 бр. спрямо 5.66 бр. за 2015 г.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 144 броя в т. ч. 45 броя свършени чрез реализиране на вземането, 2 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 99 изпълнителни дела – прекратени по други причини (прекратени по перемпция).
Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 320 324 лева спрямо 158 727 лева за 2015 г. и 299 764 лева. От цялата събрана сума сумата в размер на 179 179 лева е заплатена доброволно от длъжниците. През 2015 г. доброволно заплатените от длъжниците суми са възлизали на 80 396 лева, през 2014 г. в размер на 189 407 лева. Събраните като държавни такси суми са с общ размер 29 636 лева спрямо 18 314 лева за 2015 г. и 29 170 лева за 2014 г. През годината са прекратени дела от предходни години по перемпция, поради изпращане по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 605 104 лева спрямо 243 527 лева за 2015 г. и 248 535 лева за 2014 г. През 2016 г. от общо 100 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата 10 бр. са свършени чрез реализиране на вземането, а 5 бр. са прекратени по други причини. От всички дела в полза на ЮЛ и търговци - 227 бр., свършените са 82 броя и събраната по тях сума е в размер на 123 387 лева спрямо 73 175 лв. за 2015 г. и 151 736 лева за 2014 г. В полза на граждани са водени общо 291 броя изпълнителни дела през годината, като свършените с реализиране на вземането са общо 18 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 154 803 лева спрямо 72 600 лева за 2015 г. и 134 686 лева за 2014 г.
Средно месечно ДСИ в свършвал 12.16 бр. изпълнителни дела спрямо 10,33 бр. за 29015 г. и 4,42 броя за 2014 г. Свършените изпълнителни дела съставляват 23% от водените през годината дела, като е налице увеличение по този показател спрямо 2015 г. - 20% и 2014 г. – 9%.
В сравнителен аспект с предходните три години се установява следното:
Диаграма 12 – Брой останали несвършени дела, образувани и свършени изпълнителни дела (2014-2016)
Диаграма 13 – Общо останала сума за търсене, търсена и общо събрана сума по изпълнителни дела (2014-2016)
От направеното сравнение следва извода, че през 2016 г. са образувани най-много изпълнителни дела за целия тригодишен период и същите имат за предмет събиране на обща сума, която също е най-голяма по размер в сравнение с подлежащите на събиране суми по образуваните през предходните години дела. Най-голяма по размер, в сравнение с предходните години е общата събрана сума през отчетния период. През 2016 г. се констатира значително увеличение на броя на образуваните изпълнителни дела в полза на държавата – с 54 бр., както увеличение на образуваните изпълнителните дела в полза на юридически лица и търговци – с 18 бр. През отчетния период леко е намален броят на ИД, образувани в полза на други юридически лица, които през настоящия период са 3 бр. спрямо 4 бр. през 2015 г. и през 2014 г. Увеличен е спрямо 2015 г. броят на образуваните дела в полза на физически лица, които през 2016 г. са 40 бр., през 2015 г. са били 33 броя, а през 2014 г. са били 53 бр. През отчетния период е намален броя на образуваните изпълнителни дела за събиране частни вземания на държавата с 4 броя – 1 брой спрямо 5 броя за 2015 г. и 2 броя за 2014 г., но е увеличен значително броя на образуваните изпълнителни дела за събиране публични държавни вземания – с 58 бр., общо 70 броя за 2016 г. спрямо 12 бр. за 2015 г.
Броят на свършените дела през 2016 г. е 146 изпълнителни дела и същият е увеличен спрямо предходните периоди, като за 2015 г. те са били 124 изпълнителни дела, а за 2014 г. 53 броя. Увеличението в сравнение с предходните периоди период се дължи на по – големия брой изпълнителните дела прекратени поради други причини, основно поради бездействие на взискателя. През този отчетен период е налице намаляване броя на изпълнителните дела, приключени чрез реализиране на вземането – 45 спрямо 56 за 2015 г., като за 2014 г. са били 23 броя.
Както се посочи по-горе и събрата сума през 2016 г. е най-голяма по размер в сравнение с предходните години.
Насрочените описи пред отчетната година са 39 броя, от които са реализирани 10 бр., насрочени са 7 публични продажби на недвижими вещи, от които са осъществени 4. През годината са насрочени три въвода във владение на недвижим имот. Причините за нереализирания голям брой насрочени изпълнителни действия, най-вече описи са следните: По-голямата част от нереализираните описи са отложени поради неявяване на взискател, 5 бр. са отложени поради нередовно призоваване на страните, по молба на взискател са отложени 4 описа, 3 описа са отложени поради погасяване на 30% от задължението. По отношение на нереализираните публични продажби на недвижими имоти причините се състоят най-често в неявяване на купувачи.
През отчетния период е постъпила една жалба срещу действията на ДСИ, която е оставена без разглеждане.
През 2016 г. съдията по вписванията при Районен съд – Омуртаг е извършил общо 3 489 броя вписвания, (спрямо 3 543 за 2015 г. и 3 471 за 2014 г.), като в това число са: 62 вписвания на искови молби, 68 вписани съдебни решения, 6 броя съдебно – разделителни протоколи, 15 броя АДС, 698 броя АОС, 802 броя вписани договори и 1 838 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се намален общ брой на вписванията спрямо 2015 г., което се дължи на по-малкия брой вписани искови молби, съдебни решения и договори. Същевременно се констатира увеличаване броя на вписаните АОС, които са били 484 броя за 2015 г. Понижен е двойно броят на вписаните искови молби от 124 бр. за 2015 г. на 62 бр. за 2016 г. През годината са издадени 315 броя удостоверения, като е увеличен броят им спрямо предходната година – 264 бр. и 550 броя преписи на вписани актове спрямо 633 бр. за предходната година. Съдията по вписванията е постановявал 8 отказа за вписване през отчетния период, от които са обжалвани два, като единият от тях е отменен, а вторият е потвърден, но решението на ОС – Търговище е обжалвано пред ВКС и понастоящем не е налице резултат.
Диаграма 14 – Брой вписвания (2014-2016)
Съдия по вписванията в Районен съд – Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 15 години и 11 месеца. Същият работи заедно с главния специалист в Службата по вписванията в общ кабинет, с малка площ, която е недостатъчна. Това обстоятелство създава редица затруднения, както във връзка с приема на граждани, така и във връзка с организирането на нормален работен процес на съдията по вписванията и служителя. Районен съд – Омуртаг не разполага със самостоятелна сграда и с достатъчно на брой помещения. Предвид това обстоятелство и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава Районен съд – Омуртаг. Становище в този смисъл е давано и в отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг за предходни периоди, но до настоящия момент не са предприети действия от компетентните лица.
Съдържание 5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
От много години проблем на Районен съд – Омуртаг е липсата на собствена сграда. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454,05 кв. м., находяща се в парцел IV пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 550/30.05.2016 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно общо 181,21 кв. м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв. м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на източното крило от първия етаж, включващо четири стаи и две тоалетни помещения, като фоайето и стаята за дежурни от този етаж се ползват от общината. С оглед издадения нов АОС и конкретизирането на площта на частта от първия етаж, собственост на Община Омуртаг, с Решение № 195/30.12.2016г. на Общински съвет – Омуртаг, е предоставено ползването на описаните по – горе помещения в източното крило на първи етаж от сградата, издадена е и Заповед №30/25.01.2017 г. на Кмета на Община Омуртаг и предстои сключването на договор. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ, заемаща част от първия етаж от гореописаната административна сграда. Съдиите и съдебната администрация на РС – Омуртаг работят при трудни условия поради недостатъчния брой помещения, необходими не само за обособяване на работните места според изискванията на трудовата медицина, но и за предназначаването им за определени цели според изискванията на различните закони. Достъпа до съда и до администрацията на Община Омуртаг е през един общ вход, което затруднява служителите на съдебната охрана да изпълняват функциите си, тъй като голяма част от преминаващите през този вход лица са служители на общината и граждани, които посещават общинската администрация. Поради факта, че входа, през който преминава потокът от граждани, е в частта от първия етаж – собственост на общината, от страна на съда не може да се предприемат и действия по изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания. Общият брой на помещенията на етажа, на който се помещава Районен съд – Омуртаг, е 14. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали. Административния секретар и главния специалист – счетоводител работят в едно помещение с малка площ, в което е трудно да се обособяват места за съхранение на трудовите досиета на работещите в съда, документация и кореспонденция на съда и счетоводна документация. Съдията по вписванията и служителят към службата по вписванията ползват една стая. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на Съдебно-изпълнителна служба. Не е налице възможност да се обособи помещение за съхраняване на веществените доказателства по наказателни дела. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито поставят и Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за приложението му и ПАС. Липсва възможност за обособяване на място (още повече подходящо за целта) за изграждане на помещение за регистратура на класифицирана информация, както и на помещение за съдебната охрана. Архивните дела се съхраняват в помещение представляващо бивше тоалетно помещение на общинската администрация, което е с малка площ и повишена влажност и съществува риск от повреждане и унищожаване на делата. Архивите на Съдебно-изпълнителна служба и на Служба по вписванията се съхраняват общо в помещение представляващо преградена част от края на единия от коридорите ползвани от съда, което е с площ от около 4 кв. м. с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не е налице възможност за обособяване и на адвокатска стая, в която адвокатите да се запознават с материалите по делата, както и помещение за престой на задържани лица, доведени за участие в дела.
През 2016 година в Районен съд – Омуртаг продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т.е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в обща среда. Към момента всички компютри на Районен съд – Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост“. Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
През изминалият отчетен период бе извършено сервизно обслужване - подмяна на акумулаторни батерии на непрекъсваемо токозахранващо устройство – UPS за сървър. Извърши се подмяна на два броя дефектирали монитори, един брой дефектирал принтер и един брой амортизиран сървър.
Чрез централизирана доставка на компютърна техника се извърши подмяна на 6 броя компютърни конфигурации с което частично се реши проблема с остарялата компютърна техника. За нуждите на съдебно деловодство, със същата доставка, бе доставен и въведен в експлоатация скенер, чрез който се сканират постъпващите документи на хартиен носител и в последствие се прикачат в електронните папки на делата.
Постъпилите преписки и дела в съда се разпределят на случаен принцип, чрез Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), която с решение на Висшият съдебен съвет (Протокол № 37 от 29.09.2015 г.) е въведена в експлоатация от 1 октомври 2015 година.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – „Съдебно деловодство“, с разработчик „Информационно обслужване“ АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. Системата обхваща всички дейности свързани с воденето на делата, като позволява извършването на бързи справки във всеки един момент и способства бързото и навременно обслужване на страните по делата.
В служба „Бюро съдимост“ функционира единен за цялата страна програмен продукт - Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост“. Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт „JES“ за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ „Темида 2000“. Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата разработчик.
В Районен съд – Омуртаг се използва правно-информационна система „АПИС“, достъпна за всички потребители, включени в локалната мрежа на съда.
В съдебните зали на Районен съд – Омуртаг работят системи за аудио запис с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд – Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. В изпълнение на чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени със Заповед на административния ръководител - Председател на РС - Омуртаг „Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове“ в Районен съд – Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове. С утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда и начина на публикуване на постановени съдебни актове, спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и отговорните за изпълнението съдебни служители.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, образци на формуляри и друга полезна информация.
Районен съд – Омуртаг е включен в единния уеб портал на Апелативен съд – Варна за предоставяне на информация за движението на съдебните дела, посредством който регистрирани потребители имат лесен достъп до цялата информация по движението на делото от неговото образуване до приключването му. Включването на Районен съд – Омуртаг в посочения уеб портал има положителни ефекти в няколко насоки – лесен достъп на гражданите до интересуващата ги информация по делата, приближаване дейността на съда към електронното правосъдие и прозрачност в работата на съда, което води до повишаване на доверието в него.
Съдържание 6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
От изложените в настоящия доклад данни следва извода, че въпреки недостатъчните условия за нормален работен процес и през отчетната 2016 г. съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено по-голямата част от постъпилите в съда дела, повечето от тях в тримесечен срок. Запазени са добрите показатели за работата на съдебната администрация и същата е била на много добро ниво.
През годината е установено понижено постъпление на дела като цяло, като е налице леко увеличено постъпление на наказателните дела, за разлика от гражданските такива. През отчетния период е леко намален процентния дял на свършените от всички разгледани дела и респективно е леко увеличен процентния дял на останалите несвършени дела спрямо предходния отчетен период. Намаляването на процентния дял на делата разгледани в тримесечен срок в сравнение с предходната 2015 г., се дължи основно на промяна в метода на отчитане на срока на разглеждане на гражданските дела по общия ред съобразно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България. Следва да се положат усилия от съдиите за подобряване на показателя относно отложените дела. За качеството на правораздаването свидетелстват и данните за намаления брой на изцяло отменените съдебни актове.
Изложените в доклада показатели за дейността на Районен съд – Омуртаг водят до извода за запазване през 2016 г. на постигнатите през предходните години резултати относно решаването на делата и сроковете на изписване на съдебните актове, но намаляването на щатната численост на магистратите в Районен съд – Омуртаг, оказва влияние в негативна насока върху движението на делата, тъй като повишената натовареност на работещите в съда двама магистрати ги поставя в обективна невъзможност да насрочват и разглеждат делата в сроковете, в които същите са насрочвани и разглеждани в предходни периоди. При преценка на реалното натоварване на работещите в съда през втората половина на отчетния период двама магистрати следва да се вземат предвид освен броя разгледани и приключени дела и редица други обстоятелствата, част от които са увеличаване броя на дежурствата на всеки от двамата съдии, както в работни, така и в почивни дни, факта, че в дълги периоди от време всеки от магистратите е работил съм, като е осъществявал общото административно ръководство на съда, разглеждал е освен разпределените му дела, които се движат по общия ред и всички други дела, постъпили в периода на отсъствие на колегата му, които съдът следва да администрира или по които следва да се произнесе в регламентираните в закона по-кратки срокове, респективно в деня на постъпването и образуването им,    поемал е доклада по свършените дела на колегата си, в продължение на седмици е поемал абсолютно всички дежурства - в работни и почивни дни, осъществявал е в „Бюро съдимост“ функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
 
януари 2017 година                            НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
град Омуртаг                                     Административен ръководител - председател на Районен съд – Омуртаг