ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2015 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2015 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г. и писмо вх. № 47/11.01.2016 г. от Окръжен съд – град Търговище
 
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.
1.2. Брой на служителите.
1.3. Становище за промени в щата.
1.4. Структура и управление на съда.
2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РС ОМУРТАГ
2.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 2013 година – 2015 година в Районен съд – Омуртаг.
2.2. Брой свършени /решени/ дела - граждански и наказателни, в края на годината. Срочност на правораздавателната дейност. Решени в срок до 3 месеца.
2.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
2.4. Брой прекратени дела - анализ на причините.
2.5. Срочност на изготвяне на съдебните актове.
2.6. Качество на съдебните актове. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
2.7. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
2.8. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
2.9. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
2.10. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
2.11. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
2.12. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди - не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство - материално, процесуално, конкретни предложения.
3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.
4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
4.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
4.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
4.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период /2013 г., 2014 г. и 2015 г./
4.4. Вписвания.
5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
5.1. Сграда, оборудване, проблеми.
5.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ
Районен съд – Омуртаг осъществява правораздавателна дейност в рамките на съдебен район, който е част от съдебния район на Окръжен съд – Търговище и на Апелативен съд – Варна. Съдебният район на Районен съд – Омуртаг обхваща територията на две общини с обща площ 873 квадратни километра – Община Омуртаг, с площ 401 квадратни километра и Община Антоново, с площ 472 квадратни километра. Според последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на Община Омуртаг е било 21 853 души, които живеят в 42 населени места, а населението на Община Антоново 6 262 души, живеещи в 57 населени места. От изложените статистически данни следва, че броят на населението, живеещо в рамките на съдебния район на Районен съд – Омуртаг е общо 28 115 души. Икономически активното население в община Омуртаг е 7 748 човека и се превъзхожда от броя на икономически неактивното население като броят на пенсионерите е почти равен на броя на заетите лица. В Община Антоново броят на икономически активното население е 1 965 човека като също преобладава броят на икономически неактивното население, а броят на пенсионерите е по-голям от броят на заетите лица. Общият брой на заетите лица в двете общини е 6 493 човека, а общият брой на населението в трудоспособна възраст е 17 287 човека, което свидетелства за ръста на безработицата в района. От изложените данни следва, че процентът на икономически неактивното население и в двете общини е висок, като това обстоятелство, както и факта, че част от населението работи в чужбина, влияе и върху показателите за дейността на съда - постъпление, отлагане на дела, срочност на разглеждане и др.
Съдържание 1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2015 г. по щатното разписание на Районен съд - Омуртаг са били утвърдени общо 20 щатни бройки, в това число три щатни броя места за магистрати: административен ръководител - председател и двама съдии, 1 щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, 1 щатна бройка за съдия по вписванията и 15 броя за съдебни служители. През 2015 г. поради изтичане мандата на административния ръководител – председател на РС – Омуртаг Анета Петрова, за заемане на длъжността е обявен конкурс съгласно решение на ВСС. В конкурса е участвал един съдия от ОРС – Невяна Захариева. След проведеното изслушване и гласуване на 01.04.2015 г. с Решение по т. 2 от Протокол № 16 от заседание на ВСС от 01.04.2015 г., съдия Невяна Захариева е назначена на длъжност "административен ръководител – председател" на Районен съд – Омуртаг. Към края на отчетния период магистратските места са били заети по следния начин: Невяна Захариева – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 16 години и 7 месеца, съдия Анета Петрова с юридически стаж - 18 години и 7 месеца, и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров с юридически стаж 13 години и 3 месеца. През целия период длъжността "Държавен съдебен изпълнител" е била заета от Красимир Стефанов Петков с юридически стаж 16 години и 7 месеца. Длъжността "съдия по вписванията" е била заета от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 14 години и 11 месеца. Изложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати. Не са провеждани и атестационни процедури на магистрати.
През 2015 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните обучения:
"Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи." – участвал: съдия Анета Петрова;
"Митнически престъпления. Управление на външните граници на ЕС. Функции на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на страните – членки - FRONTEX." – участвали: съдия Анета Петрова и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Превенция и противодействие на престъпленията с културни ценности в България" – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Изпълнение на договори. Отговорност при нарушаване на договор. Гаранция за неспазване и нарушение на договор за работа и услуги/строителство." – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
Обучение по проект по НФМ, Договор № 93-00-42/20.02.2013 г. – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Гаранции за защита от дискриминация (чл. 14 и протокол 12, Европейска конвенция за правата на човека). Защита правата на уязвимите групи." – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Прилагане на интегрален подход в превенцията и защитата от домашно насилие." – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров.
Държавният съдебен изпълнител е взел участие в обучение на тема: "Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния процес. Процесуални средства за защита в него. Отговорност и вреди."
През 2015 г. се е запазила утвърдената през 2014 г. щатната численост на съдебните служители, включваща 15 щатни бройки. До 30.11.2015 г. съдебната администрация на РС – Омуртаг е работила при 100% попълнен щат. Със Заповед № РД-12-102 от 30.11.2015 г. на административния ръководител – председател, е прекратено трудовото правоотношение с Иванка Колева Николова, на длъжност "съдебен секретар" в Районен съд – Омуртаг, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. на овакантената щатна бройка не е назначен съдебен служител. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че преобладават служителите, получили оценка "1 – отличен" /12 броя/, а един служител е получил оценка "2 – много добър". Тези данни водят до извод, че съдебната администрация на ОРС работи много добре. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали по повод некоректно отношение на съдебни служители, до момента няма постъпили оплаквания. На интернет страницата на съда е достъпна електронната кутия за сигнали и мнения, в която също не са постъпили сигнали и оплаквания за обслужването на гражданите от страна на съдебната администрация. При необходимост, по повод конкретни въпроси или възникнали проблеми при изпълнение задълженията на служителите, се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които съответните въпроси и проблеми се обсъждат, като по този начин се подобрява качеството на работа на съдебната администрация и качеството в дейността на съда като цяло.
През 2015 г. в обучения са се включили следните съдебни служители:
1. Кирил Димитров Кирилов - обучение на тема "Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност";
2. Евгени Маринов Станчев – обучение на тема "Стратегическо планиране и бюджетно финансиране на съдебната система".
С оглед на тези данни се стига до извод, че е необходимо в бъдеще служителите да вземат по-активно участие в обучения за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият към края на 2015 г. щат на работните места за магистрати е 3 броя и с оглед на установената щатна и действителна натовареност при това положение е налице оптимална кадрова обезпеченост в РС – Омуртаг, като не се налага намаление или увеличение на този щат. Практиката показва, че и при тази щатна численост на магистратите се постига добра организация, както по отношение движението на делата и спазване на предвидените процесуални срокове за разглеждането и решаването им, така и при отсъствие на магистрат поради платен годишен отпуск или друга причина. Намаляването би довело до невъзможност да се спазват предвидените в закона процесуални срокове за разглеждане и решаване на делата, както и до затруднения при ползване на платените годишни отпуски или други видове отпуски от съдиите. Не се налагат промени и в щата по отношение щатните бройки за ДСИ и съдия по вписванията. При отсъствие на съдията по вписванията функциите му се изпълняват от съдия, определен със заповед на Административния ръководител – председател на Районен съд – град Омуртаг, или от държавния съдебен изпълнител, като в този случай заместването се осъществява по силата на заповед на министъра на правосъдието. През отчетния период съобразно утвърдената щатна численост, съотношението "съдии: съдебни служители" е както следва: съотношението съдебни служители - магистрати в РС – Омуртаг е 5:1, а съотношението съдебни служители – съдии, включително държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, е 3:1. Щатът по отношение на длъжностите на съдебните служители също като цяло е оптимизиран, като част от служителите в съда съвместяват и допълнителни функции. От работещите в съда трима съдебни деловодители един се занимава само с образуването и обработването на изпълнителните дела в съдебно–изпълнителна служба. В служба Съдебно деловодство в Районен съд – град Омуртаг съгласно утвърдения щат работят двама съдебни деловодители, като при разписване на индивидуалните длъжностни характеристики служебните им задължения са разпределени по следния начин: на единия съдебен деловодител е възложена изцяло работата по образуване, докладване и обработка на наказателните дела и му е възложено и осъществяване на дейността в служба "Бюро Съдимост", а на втория съдебен деловодител е възложена работата по образуване, докладване и обработка на гражданските дела и осъществяване на дейността в служба "Регистратура". При ползване на редовен платен годишен отпуск или отсъствие на друго законово основание на съдебния деловодител, на който е възложена работата по обработка на гражданските дела и дейността в служба "Регистратура", тази дейност, както и работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда се възлага на другия съдебен деловодител. Съответно при отсъствие на последния на законово основание, работата по образуване, докладване и обработка на всички видове дела в съда, се възлага на неговия колега, а дейността в служба "Бюро Съдимост" се възлага на съдебния архивар, който е с обособено работно място в кабинета на служба "Съдебно деловодство". Извършването на справки относно данни от автоматизираните информационни фондове на Национална база "Население" по наказателните и гражданските дела, образувани в Районен съд – град Омуртаг и работата по изпълнението на свършените дела – граждански и наказателни, също са възложена на съдебния архивар, като в длъжностната му характеристика са включени посочените деловодни функции. При негово отсъствие поради отпуск или на друго законово основание работата по изпълнението на свършените граждански и наказателни дела се възлага на съдебните деловодители. Необходимостта от сканиране на постъпилите в Районен съд – град Омуртаг документи, с оглед попълването на образуваните електронни папки на делата води до допълнително натоварване на съдебния деловодител, който осъществява дейността в служба "Регистратура", респективно при заместването му на неговия колега. Работата на тези служители е свързана с обслужване на граждани и прекомерното натоварване в определени периоди създава реален риск от допускане на грешки при обработване на документите.
Общото организационно и административно ръководство на Районен съд – Омуртаг, в периода от 01.01.2015 г. до 13.04.2015 г., включително, се е осъществявало от и. ф. административния ръководител – председател Анета Петрова, а от 14.04.2015 г. се осъществява от административния ръководител – председател Невяна Захариева. Съдебната администрация се ръководи от административния секретар – Мариана Рускова Василева. В голям период от време през 2015 г. административния секретар е отсъствал на законово основание и съгласно заповеди на административния ръководител – председател е заместван от съдебните служители Кирил Димитров Кирилов, Снежана Андреева Миленкова и Диянка Борисова Константинова.
Съдържание 2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РС ОМУРТАГ
През 2015 година в Районен съд град Омуртаг са разгледани общо 918 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2015 г. са общо 100 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 818 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 11%, а новообразуваните са 89%. От висящите дела по-голям е бил броят на останалите несвършени граждански дела - 72 броя, към 28 броя наказателни дела. При съпоставяне с данните от предходната 2014 г. следва извода, че за 2015 г. е бил НАМАЛЕН относителния дял на останалите несвършени от предходен период дела /103 броя граждански дела и 42 броя наказателни дела – общо 145 броя дела през 2014 г./ и същевременно е УВЕЛИЧЕН дела на новообразуваните дела – 818 броя дела през 2015 г. спрямо 788 броя дела през 2014 г.
В сравнителен аспект е ЛЕКО НАМАЛЕН броя на общо разгледаните дела спрямо предходния тригодишен период /2012 г. - 2014 г./, тъй като разгледаните дела през 2014 г. са 933 броя, през 2013 г. са 1 004 бр., а през 2012 год. са били 1 285 броя.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2015 г. са 659 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2015 г. са 72 броя, а новопостъпили са 587 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 72% от всички разгледани дела. През настоящия отчетен период се отчита УВЕЛИЧЕНИЕ на броя постъпили през годината граждански дела в сравнение с предходната 2014 година, когато те са били 606 броя, както и спрямо 2013 г., когато са били 556 броя. През 2015 г. се отчита значително НАМАЛЕНИЕ на броя образувани бързи производства по чл. 310 от ГПК – 7 броя, спрямо 15 броя за 2014 г. и се констатира достигане нивото на показателя за 2013 година, когато те са били 6 броя. Налице е УВЕЛИЧЕНИЕ в броя на постъпилите граждански дела, разглеждани по общия ред спрямо предходни периоди – 207 броя дела през 2015 г., при 167 броя за 2014 г. и 163 броя за 2013 г. Спрямо предходната 2014 г. се отчита УВЕЛИЧЕНИЕ на броя на постъпилите заповедни производства – 254 броя към 197 броя през 2014 г. и леко увеличение спрямо 2013 г., когато са били 234 броя. През отчетната 2015 г. тези производства съставляват 43% от всички постъпили през годината граждански дела, като през 2014 г. са били 39%, през 2013 г. те са били 42%, през 2012 г. са били 55%, а през 2011 г. това процентно съотношение е било 59%. През 2015 г. са постъпили само 2 броя дела по приложението на ЗСПЗЗ/ ЗВСГЗГФ, с което е запазен броят на тези дела от предходни отчетни периоди за 2014 г. и 2013 г.
Фигура 1 – Сравнение на броя на постъпилите дела през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2015 г. са 259 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2015 г. са 28 броя, а новопостъпили са 231 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 28% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява НАМАЛЕНИЕ броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния отчетен период за 2014 г., когато техният брой е бил 285, както и спрямо 2013 г., когато е бил 313, а и спрямо 2012 г. - 396 дела и 2011 г. - 418 броя дела. От изложените данни следва, че през настоящия отчетен период се е запазила тенденцията за намалено постъпление на наказателни дела като цяло.
През 2015 г. е налице значителен спад в броят на постъпилите НОХД – 76 броя, спрямо този вид дела, постъпили през 2014 г. – 112 броя и се констатира намаление на броя им в сравнение с предходните периоди: през 2013 г. – 116 броя; 2012 г. - 140 броя; 2011 г. – 157 дела; през 2010 г. – 174 броя. След като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 от НПК – 39 броя, от постъпилите през 2015 г. 76 броя НОХД, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 37 броя /спрямо 76 броя за 2014 г., 90 броя за 2013 г., 77 броя за 2012 г. и 98 броя за 2011 г./. Следователно през настоящия отчетния период са образувани най-малък брой НОХД въз основа на внесен обвинителен акт, като се отчита ДВОЙНО НАМАЛЕНИЕ на броя на същите са спрямо предходни периоди, и се е запазил броя на образуваните НОХД по внесени споразумения. От гореизложените данни следва извода за трайно продължаване на наложила се тенденция през предходните години на намаляващо постъпление на НОХД. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Фигура 2 – Сравнителна графика на постъпилите дела, по видове (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2015 г. от общо 918 броя дела за разглеждане, работещите съдии са свършили 787 броя граждански и наказателни дела или това са 86% от всички разгледани дела. Този показател е леко понижен в сравнение с предходната 2014 г. – 89% и е на нивото от 2013 г. - 86%. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 734 броя или това са 93% от свършените дела. Този резултат е повишен с 5% спрямо 2014 г. /88%/ и с 2% спрямо 2013 г. /91%/.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 131 броя, което е 14% от всички разгледани дела. Следователно по отношение на показателя "висящи дела в края на отчетния период" е налице влошаване, като брой и в процентно съотношение към разгледаните дела, тъй като нивото му е увеличено с 3% спрямо нивото от 2014 г. /11%/, но същевременно е под нивото му от 2013 г. /145 броя/. Причина за влошаване на този показател е и увеличеното постъпление на дела – граждански и наказателни в края на отчетния период. От останалите 131 висящи дела 26 броя или 20% са наказателни, а 105 броя или 80% са граждански. При тези данни следва извода за НАМАЛЯВАНЕ броя на останалите несвършени наказателни дела и за УВЕЛИЧАВАНЕ броя на несвършените граждански дела в края на отчетния период спрямо предходната 2014 г. Несвършените граждански дела в края на 2015 г. са повече като брой от несвършените в края на 2014 г. /72 бр./, 2013 г. /103 бр./ и 2012 г. /88 бр./. По отношение на наказателните дела е налице намаляване броя на висящите дела в края на отчетния период спрямо 2014 г. – 28 бр. и ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ВИСЯЩИТЕ ДЕЛА спрямо предходни периоди, тъй като за 2013 г. са 42 бр., за 2012 г. са 47 бр., за 2011 г. са 46 бр.
От останалите висящи граждански дела в края на периода /105 броя/ 91 броя са искови производства, разглеждани по общия ред, 1 брой бързи производства по ГПК, 11 броя дела са от и срещу търговци, както и 5 броя други граждански дела. Показателят е влошен спрямо 2014 г., когато висящите граждански дела в края на периода са били 72 броя. Висящността на гражданските дела в края на периода се обяснява с това, че 199 броя граждански дела са постъпили и са образувани в края на годината – през месеците октомври, ноември и декември, като предвид естеството на процедурата по разглеждането им, включваща процедурата по чл. 131 от ГПК, приключването на която трае над един месец, необходимостта от насрочване на открито съдебно заседание също в рамките на срок от около един месец с оглед редовното призоваване на страните, е била налице невъзможност тези дела да бъдат приключени до края на 2015 г. Причина за влошаване а показателя е и обстоятелството, че 21 бр. дела от останалите несвършени през отчетния период, са делбени производства, образувани през 2015 г., които поради продължителността на производството, преминаващо през 2 фази, са останали висящи за следващия отчетен период. През годината някои граждански дела са спирани и част от тях са възобновени в последните месеци от годината, което също следва да бъде отчетено като причина за по-големия брой висящи граждански дела. Не без значение е и влиянието на други обективни фактори, като съдебната ваканция и ползването на платен годишен отпуск през същата от магистратите, които в периода на отпуск нямат възможност да извършват процесуални действия по разпределените им дела. И през 2015 г. е действал въведения със Заповед № РД 12-80/01.11.2012 г. контролен механизъм, насочен към произнасянето на съдиите по граждански дела в разумни срокове, като от извършвани периодични справки се установява, че делата се докладват своевременно и всички състави произнасят определенията по чл. 140 ГПК по гражданските дела в рамките на едномесечен срок след изтичане на срока за отговор на ответната страна по чл. 131 ГПК.
От висящите в края на 2015 г. 26 броя наказателни дела 10 броя са НОХД, 8 броя са АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, 4 броя са НЧХД и 4 броя АНД по чл. 78а НК. Този показател е леко подобрен спрямо 2014 г., в края на която останалите несвършени наказателни дела са били 28 броя и е подобрен значително с почти двойното намаляване броя на несвършените НД спрямо 2013 г. – 42 бр. И по отношение на останалите несвършени наказателни дела следва да се има предвид, че 67 броя от общо постъпилите в съда наказателни дела са образувани през последните месеци на 2015 г. – октомври, ноември и декември.. Неприключването на НОХД се дължи на нередовно призоваване на свидетели или неявяване на редовно призовани свидетели, допускането на съдебни експертизи /първоначални или допълнителни и повторни/, събиране на нови писмени и гласни доказателства и нередовно призоваване на пострадали лица. В случаите на неявяване на призовани лица без изложени уважителни причини за това съдебните състави да прилагали санкционните разпоредби на НПК. Причина за продължителното разглеждане на някои НОХД, най-вече с предмет престъпление по чл. 235 от НК, е необходимостта от назначаване на допълнителни съдебни експертизи. Такава необходимост възниква в някои случаи и по АНД. И през този отчетен период, както по НОХД с посочения предмет, така и по други наказателни дела, изключително сериозен е проблемът с намирането на специалисти, които да бъдат назначени за вещи лица. Намирането на специалисти – геодезисти, лесовъди, специалисти в различни области на медицината, които да поемат ангажимента на вещи лица е изключително трудно и често се налага търсенето на експерти от други съдебни райони по възможност в териториална близост с оглед избягване оскъпяването на експертизата. Големият обем и спецификата на експертните задачи по някои от делата, особено тези с предмет престъпление по чл. 235 от НК, затруднява вещите лица, които често се нуждаят от повече време за извършване на допуснатите експертизи и изготвяне на заключения по тях и това от своя страна води до забавяне приключването на делото. През 2015 г. се установява влошаване на показателя за висящи НЧХД, при които от общо 8 разгледани дела висящи в края на настоящия отчетен период са 4 броя НЧХД. Причините за неприключването на 4 бр. НЧХД се състоят в пречки за явяване на адвокати и тъжител, необходимостта от допускане на съдебни експертизи, което е довело до отсрочване на делата.
Фигура 3 – Сравнение между брой разгледани и брой свършени дела, по видове (граждански и наказатаелни)
Граждански дела – от разгледаните 659 броя граждански дела през годината са свършени 554 дела, спрямо 534 броя през 2014 г. и 541 свършени граждански за 2013 г. През 2012 год. са приключени 755 граждански дела, през 2011 г. свършените граждански дела са били 781 броя, през 2010 г. - 707 броя. Следователно при този показател, който в значителна степен се обуславя от показателя "постъпили дела" се забелязва увеличаване спрямо предходните две години – 2014 г. и 2013 г., но е налице запазване на тенденцията на спадане на стойността спрямо 2010 г. - 2012 г. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2015 г. е 84%, докато през 2014 г. е 88%, през 2013 г. е било 84%, през 2012 г. то е било 90%, за 2011 г. - 94%, през 2010 г. е 93%. Констатира се тенденция на НАМАЛЕНИЕ процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния отчетен период с 4%, като е достигнато нивото от 2013 г. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 105 броя, което е 16% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е увеличено спрямо предходната 2014 г. – 12%, и е на нивото от 2013 г. – 16%, като не са достигнати нивата от другите предходни години - 2012 год. – 10%, спрямо 2011 г., когато същото е било 6%, спрямо 2010 г. – 7%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 525 броя или това са 95% като относно този показател се констатира увеличение на стойността му спрямо предходния отчетен период с 4% и с 2% спрямо 2013 г. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 84% са свършени в 3-месечен срок спрямо 82% за 2014 г., 80% за 2013 г., 89% за 2012 г., 84% за 2011 г., 85% за 2010 г., което води до извода, че спрямо съотношението за 2014 г. и 2013 г. е увеличен процентът на исковите производства, приключени в 3-месечен срок, но същевременно този показател е останал по-нисък от нивата му за други предходни години.
Отложените в първото открито съдебно заседание граждански дела /30 броя/ съставляват 11% от насрочените такива /263 броя/. Този показател е на нивото от предходния отчетен период за 2014 г. /11%/ и е подобрен в сравнение с 2013 г., когато отложените в І-во заседание дела са били 13% от насрочените такива. Отложените граждански дела във второ по ред заседание са 16 броя и съставляват 6 %, от всички насрочени граждански дела и следователно е влошено равнището на показателя спрямо 2014 г. и 2013 год. /3%/. Изложените данни показват, че съдиите от РС – Омуртаг се стремят да отлагат минимален процент от разглежданите ГД, но следва да положат повече усилия за намаляване броя на отложени дела, особено във второ по ред заседание. За контролиране нивото на този показател и през изминалия отчетен период в РС – Омуртаг е продължил да действа механизма за изготвяне на ежемесечни справки относно отложените дела и причините за отлагането им.
Фигура 4 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени граждански дела
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 84% от разгледаните от нея граждански дела, съдия Захариева е приключила 81% от разгледаните от нея граждански дела, а съдия Йорданов-Кюлеров – 86% от разпределените му и разгледани от него граждански дела. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разгледани от тях граждански дела, като останалите несвършени такива са резултат предимно на причини, стоящи извън поведението на съдиите и дължащи се на страни и вещи лица, както и на обстоятелството, че 199 броя граждански дела са постъпили и образуване в Районен съд – Омуртаг през месеците октомври, ноември и декември на 2015 г.
Отлагане на ГД е осъществявано най-вече поради мотивирана от съда необходимост за събиране на писмени и гласни доказателства и допускане на експертизи /38 бр./. Делбените дела, по които във фазата по извършване следва да бъде изпратен проекта за разделителен протокол относно разделянето на земеделските земи за одобрение от ОС "Земеделие", също се отлагат по тази причина /3 бр./. Отлагане на ГД е предизвикано и от нередовното призоваване на страни – невърната призовка или връчена след изтичане на седмичния срок преди заседанието, при което са искани и обяснения от съответните връчители /2 бр./.
Гражданските дела, свършени в срок над 3 месеца /5% или 29 бр./, включват делбени производства, които поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото след второто съдебно заседание, като в някои случаи се налага изпращане проекта за разделителен протокол относно земеделски зими и гори на ОС "Земеделие", което допълнително забавя приключването на производството. Други граждански дела са приключили в период, продължил над 3 месеца, поради възникнала необходимост от събиране на писмени и гласни доказателства. По-продължително разглеждане на граждански дела се обуславя в някои случаи от наложило се отлагане и отсрочване на делата по молба на страни и вещи лица, като последните в тези случаи не са депозирали в срок експертните заключения. Трудностите с призоваването на страни по дела, породени от невъзможността да бъдат намерени лицата или от неточно изпълнение на задълженията на призовкари от други съдебни райони или кметове на населени места, също водят до отлагане или отсрочване на дела, които остават несвършени в рамките на 3-месечния срок. Причина за забавяне приключването на някои граждански дела е спирането им за определен период от време. Влияние оказва и съдебната ваканция, през която съдиите и страните по делата могат да ползват полагащия им се платен годишен отпуск и през която се насрочват приоритетно дела, налагащи разглеждане в кратки срокове.
Фигура 5 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Несвършени граждански дела
Наказателни дела - от разгледаните 259 броя наказателни дела през годината са свършени 233 дела. През 2014 г. от разгледаните 327 броя наказателни дела са били свършени 299 дела, през 2013 г. от 360 наказателни дела са били приключени 318 броя. Следователно през 2015 г. се установява НАМАЛЯВАНЕ броя на свършените наказателни дела спрямо предходния тригодишен период, което е логично с оглед броя постъпили и разгледани през годината наказателни дела, най-малък спрямо посочените предходни години. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2015 г. е 90%, и е налице незначително влошаване на този показател в сравнение с 2014 г. – 91%, но същевременно не е налице спад до нивото му за 2013 г. - 88%.
Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 26 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. И тук съответно се констатира незначително влошаване на показателя спрямо 2014 г. – 8,6%, но и по отношение на този показател не е налице спад до нивото му от 2013 г. – 12%.
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 87% от разгледаните от нея наказателни дела, съдия Захариева е приключила 89% от разгледаните от нея наказателни дела, а съдия Йорданов-Кюлеров – 94% от разпределените му и разгледани от него наказателни дела. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разгледани от тях наказателни дела, като останалите несвършени такива са резултат предимно на обективни причини, дължащи се на необходимостта от събиране на нови доказателства и на страни и вещи лица.
Фигура 6 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени НОХ дела
От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 209 броя или това са 90%. Забелязва се повишаване нивото на този показател спрямо 2014 г., когато съотношението между свършените в 3-месечен срок наказателни дела спрямо общо свършените е било 84%, а за 2013 год. е било 88%. Повишено е и нивото на показателя свършени в 3-месечен срок НОХД – 85% за 2015 г., спрямо 79% за 2014 г. и 2013 г. Отложените НОХД съставляват 34% от насрочените дела от този вид, тъй като 40 НОХД от общо насрочените 117 броя дела от този вид са били отложени. Налице е леко влошаване на нивото на показателя "отложени наказателни дела от общ характер", изразяващо се в УВЕЛИЧАВАНЕ с 2% броя на отложените наказателни дела от общ характер през годината спрямо предходния отчетен период за 2014 г. /32%/, като не е налице влошаване до нивото за 2013 г. /39%/. Преобладаваща причина за отлагане на НОХД през отчетния период е необходимостта от изясняване на въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на допълнителни или повторни експертизи и събиране на нови писмени и гласни доказателства /29 бр./ Други причини за отлагане на НОХД са били неявяване на подсъдим /2 бр./, неявяване на защитник /2 бр./, неявяване на свидетели и вещи лица /5 бр./ При някои наказателни дела отлаганията и съответно надвишаването на 3-месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция. От изложеното следва, че основна причина за отлагане на НОХД през отчетния период е необходимостта от събиране на доказателства, които не са били събрани на досъдебнато производство, поради което са останали неизяснени обстаятелства по делото. Това налага особено по по-сложните от фактическа и правна страна НОХД, като тези с обвинения по чл. 235 НК, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели. Наред с това често подсъдимият и неговият защитник оспорват извършените в досъдебното производство експертизи по тези дела, което води до отлагане на делата с оглед назначаване на тройни съдебни експертизи.
През 2015 г. се констатира спад на приключените в 3-месечен срок наказателни дела от частен характер – 25% спрямо 36% за 2014 г. и 63% за 2013 год. Намалено е и процентното съдържание на свършените НЧХД от разгледаните такива – 50% спрямо 85% за 2014 г. и 67% за 2013 г. В края на отчетния период са останали несвършени 4 броя НЧХД, като за 2014 г. са били 2 броя НЧХД, а за 2013 г. те са били 4 броя. По НЧХД са проведени общо 8 броя открити съдебни заседания, от които в 4 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 50% отложени наказателни дела от частен характер. Този показател за отложени НЧХД е влошен спрямо предходната 2014 г. /45%/, но е под нивото за 2013 г. / 53%/. Предвид нивото на показателя за отложени НЧХД за 2015 г., следва да се положат повече усилия от съдиите при разглеждане на наказателни дела от частен характер, като направените искания за отлагане и отсрочване на делата се подлагат на внимателна преценка, а при необходимост делата се отлагат по-близко във времето. Следва по-активно да се прилагат способи за доброволно уреждане на спора чрез напътване на страните към сключване на спогодба и др.
Административно - наказателните дела /АНД/ - през 2015 г. в РС – Омуртаг са разглеждани такива дела по чл. 78а НК и образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН. От разгледаните през годината 27 броя АНД по чл. 78а НК са приключени 23 дела, или това са 85%. От свършените дела от този вид 22 броя са разгледани в 3-месечен срок /96%/. При тези данни следва извода за процентно повишаване на свършените АНД по чл. 78а НК в 3-месечен срок спрямо предходни отчетни периоди, когато това съотношение е било 95% - за 2014 г. и 92% за 2013 г.
При разгледани през годината общо 76 АНД по ЗАНН, 68 броя са свършени, или това са 89% спрямо 87% за 2014 г. и 91% за 2013 г. От тях в 3-месечен срок са приключени 88%. За 2014 г. това процентно съотношение е било 79%, а за 2013 г. 90%. От изложеното следва, че при този вид дела се констатира подобряване на показателите за свършени дела и за приключени дела в 3-месечен срок в сравнение с 2014 г. и същите се доближават до показателите за 2013 г. предходните години.
От разгледаните АНД /по жалби против наказателни постановления и по чл. 78а НК/ 8 броя са останали висящи към 01.01.2016 г. Причината за останалите висящи дела е, че те са постъпили в периода от 15.12.2015 г. до 30.12.2015 г., което е направило невъзможно насрочването, разглеждането и решаването им до края на годината.
Фигура 7 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Несвършени наказателни дела
През отчетният период за 2014 г. от общо 833 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 613 броя дела или това са 77% от свършените дела и 67% от всички разгледани дела. Изложените данни водят до извод, че и през този отчетен период съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела - свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 470 броя или това са 84%. от всички свършени граждански дела, като за 2014 г. и 2013 г. те са били 87%. Следователно налице е леко намаление този показател с 3%. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 127 броя са дела по общия исков ред, 4 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 238 броя заповедни производства, 55 частни граждански дела, 7 дела от и срещу търговци, и 38 други дела, сред които дела по чл. 26 и чл. 30 от ЗЗДетето, искове по ЗГР и др. През 2015 г. се констатира увеличение броя на приключилите с акт по същество заповедни производства /238 бр. спрямо 193 броя за 2014 г. / и на други граждански дела /38 бр. спрямо 24 бр. за 2014 г. / През отчетния период се констатира намаляване на решените по същество граждански дела по общия ред /127 бр./ спрямо 2014 г., когато те са били 137 бр. и спрямо 2013 г., когато те са били 150 броя, но са надминати нивата на показателя за 2012 г. - 117 бр. и за 2011 г. – 110 бр.
От предявените искове по СК 32 дела са получили решение по съществото на спора, като 25 иска са уважени изцяло и 7 са частично уважени. От облигационните искове от 83 иска, получили решение по същество, 72 са уважени изцяло, 8 - частично, а 3 броя са отхвърлени. От предявените вещни искове от 15, по които е постановено решение по същество, 14 са уважени изцяло, а 1 частично. От решените 4 делбени иска 100% са уважени изцяло. От приключилите спорове по искове по КТ са налице 3 бр. уважени и 1 броя отхвърлени.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2015 г. решени по същество са 143 броя или това са 61 % от свършените наказателни дела. При тези данни е налице УВЕЛИЧЕНИЕ с 6% на процентното съотношение на приключилите с акт по същество наказателни дела спрямо 2014 г. /55%/ и 2013 г. /58%/. Намален е броят на решените по същество НОХД /21 бр./ в сравнение с 2014 г. /54 бр./ и 2013 г. /40 бр./. Съответно на намаленото постъпление на НЧХД е и намаления брой дела приключили с присъда - 3 бр., спрямо 5 бр. за 2014 г. и 2013 г. От приключилите АНД 65 бр. са с постановен акт по същество, като е налице увеличение по този показател спрямо 2014 г. /54 бр./, но не е достигнато нивото му от 2013 г. /72 бр./. Решените с акт по същество НЧД /кумулации, искания по Закона за здравето и др./ са 33 броя, като напълно е запазено нивото на показателя за 2014 г. От НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V от НК и за престъпления, против стопанството по глава VІ от НК – по 6 броя, следват присъдите за общоопасни престъпления по глава ХІ НК /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 4 броя. Постановени са 3 броя присъди за документна измама, 4 броя присъди за престъпления против личността по глава ІІ НК.
Общият брой прекратени дела през 2015 г. е 174 броя или това са 22% от свършените дела. Налице е намаление нивото на този показател в сравнение с предходната 2014 г. /25%/ и спрямо 2013 г. /24%/. От всички прекратени през отчетния период дела 48% заемат гражданските дела, а 52% заемат наказателните дела, следователно по-голям е относителния дял на прекратените наказателни производства. Данните показват намаляване броя на прекратените производства спрямо 2014 г. /205 бр./ и 2013 г. /206 бр./, както и запазване на съотношението между прекратени НД и ГД.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 84 броя или това са 15% от всички свършени граждански дела. Установява се леко повишение на процентното отношение на прекратените ГД спрямо свършените такива спрямо 2014 г. и 2013 г., когато са били 13%. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред - 52 броя, следвани от заповедните производство - 17 броя, делата от и срещу търговци - 4 броя, частни граждански дела - 4 бр. други граждански дела - 2 бр., административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 1 бр. От прекратените граждански дела 13 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 71 броя са прекратени по други причини. Броя на прекратените поради постигната съдебна спогодба дела е почти запазен в сравнение с 2014 г. /12 бр./ и 2013 г. /14 бр./. От тях 7 дела са по искове по СК, 5 делбени производства и едно дело е по иск по КТ. Прекратените по други причини дела са 9 дела по СК, 13 дела по облигационни искове, 22 дела по вещни искове, 1 делбено производство. Причините за прекратяването на 71 граждански дела по "други причини" са следните: 31 броя дела са прекратени поради изпращането им по подсъдност на компетентния съд, 1 дело е за изпълнение на съдебна поръчка, 1 брой дело е прекратено на основание чл. 213 от ГПК, 1 дело е прекратено след като е било спряно и в законния 6-месечен срок не е поискано възобновяването му, 6 бр. поради оттегляне на иска, 1 брой поради отказ от иска, 2 бр. дела са прекратени тъй като по спора вече е било постановено влязло в сила решение, 1 бр. поради наличие на висящ процес между същите страни, на същото основание и за същото искане, 1 бр. дело, образувано по молба за прекратяване на брака по взаимно съгласие е прекратено поради неявяване на молителите, 10 граждански дела са прекратени поради установена недопустимост на предявения иск и поради констатирани и неотстранени в срок нередности на исковата молба, 1 дело е изпратено на горестоящия съд за определяне на друг компетентен съд, 2 дела са прекратени поради неподсъдност на иска на български съд, 1 брой дело е прекратено поради неподсъдност на спора съгласно правилото на чл. 411, ал. 1 от ГПК, а 7 броя дела /заповедни производства/ са прекратени поради смърт на длъжника.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 90 броя или това са 39% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице НАМАЛЕНИЕ не само на общия брой прекратени НД, но и на процентното отношение на прекратените наказателни дела спрямо общо свършените такива в сравнение с предходните период – за 2014 г. са 45%, а за 2013 г. са 42%. Напълно е запазен спрямо предходната година броя прекратявания при НОХД, образувани по внесено споразумение по чл. 382 НПК – 39 бр. Двойно е НАМАЛЕН спрямо предходната отчетна година броя на прекратените по други причини наказателни дела – 32 броя спрямо 64 бр. за 2014 г. Почти е запазен броят на върнатите за доразследване наказателни дела на прокуратурата /6 бр. спрямо 7 бр. за 2014 г./. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 52 броя, от които 39 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство, и 13 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. По отношение на разгледаните от съда споразумения за прекратяване на наказателни производства е налице НАМАЛЕНИЕ на броя им спрямо 2014 г., когато те са били 64 броя и спрямо 2013 г. - 61 броя. През отчетния период е налице 1 бр. прекратено НЧХД, поради неявяване на без уважителни причини на частния тъжител и неговия повереник. От приключените АНД по чл. 78а НК през отчетния период са прекратени 2 броя дела, като и двете са върнати на прокуратурата. През 2015 г. са образувани общо 13 броя НЧД са за провеждане на разпити пред съдия и същите се отчитат като прекратени в деловодната система. Наказателните частни дела, прекратени "по други причини" /14 броя/ са дела за изпълнение на наказателни съдебни поръчки /6 броя/, дела по ЗЗдравето /3 броя/, прекратени поради дадено съгласие за доброволно лечение – 2 бр. и 1 бр. поради липса на предпоставките за настаняване на лечение на задължителен принцип на освидетелстваното лице, дела по искания за определяне на общо наказание /3 броя/, прекратени поради недопустимост на искането /1 бр./ или с оглед изпращане то им на компетентния съд /2 бр./ и 2 бр. дела образувани по жалба с правно основание чл. 243, ал. 3 от НПК, прекратени поради недопустимост на жалбата. От АНД, образувани по жалби против наказателни постановления, 3 бр. са прекратени поради недопустимост на жалбата.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 6,6% от постъпилите през 2015 г. НОХД в съда, и 5,7% от разгледаните дела от този вид. Тази констатация сочи на НЕЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ на процентното отношение между върнати и постъпили НОХД през годината спрямо 2014 г. /6,3%/, но нивото на показателя е по-ниско спрямо 2013 г. /6,9%/. Тези данни водят до извод за поддържане нивото на показателя за върнати НОХД на прокуратурата за последния тригодишен период. Връщането на делата на прокурора се дължи на: констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати при изготвяне на обвинителния акт и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите, като преобладаваща причина е непълнота и неяснота на описаната фактическа обстановка – липса на ясно описани действия на обвиняемите, неподкрепена от материалите на ДП фактическа обстановка, други причини са пълното разминаване между фактическа обстановка и правна квалификация на повдигнато обвинение, причина е и неясната и непълна формулировка на обвинението в обвинителния акт. По едно НОХД материалите са върнати на прокуратурата поради неодобрено от съда споразумение по чл. 381 НПК, тъй като е констатирано несъответствие, създаващи неясното относно предмета на престъплението и съответно рефлектиращи върху индивидуализацията на наказанието.
През настоящия отчетен период не са констатирани случаи на връщане на НОХД на прокурора без да се спазват указанията по ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС. По едно от делата разпореждането, с което се прекратява съдебното производство и се връща делото на РП – Омуртаг е протестирано и потвърдено от въззивната инстанция. С изключение на делото, по което внесеното споразумение не е одобрено в открито съдебно заседание, останалите 4 бр. НОХД са върнати, както следва: 3 броя в разпоредително заседание съгласно чл. 249, ал. 2 НПК и 1 брой в открито съдебно заседание съгласно чл. 288 НПК /от съдия Кюлеров/.
През 2015 г., както и през предходните години съдиите в Районен съд – Омуртаг са изготвяли съдебните си актове в законоустановените срокове. Изключение прави само изготвянето на мотивите по 1 НЧХД с незначително забавяне от 2 дни, което се дължи на ползван отпуск по болест от съдията – докладчик.
През 2015 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 84 броя, от които граждански – 32 броя, и наказателни – 52 броя. Следователно 11% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като и през настоящия отчетен период по-голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела. Тези данни показват, че през отчетния период е намалял броят на изпратените на инстанционен контрол актове в сравнение с 2014 г. /114 бр./. Съотношението между обжалваните актове по двата основни вида делае запазено спрямо 2014 г. за разлика от 2013 г., когато са били обжалвани повече актове по граждански дела.
Граждански дела – Констатира се НАМАЛЯВАНЕ броя на обжалваните актове по граждански дела по отношение на предходните две години като за отчетния период са обжалвани актове по 32 бр. граждански дела, спрямо 44 бр. за 2014 г. и 63 бр. за 2013 г.. Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по искови производства – 21 бр., от които преобладават актовете по облигационни искове – 17 броя /в т. ч. и 8 броя по искове по чл. 45 ЗЗД и дела от и срещу търговци/, решения по вещни искове /4 броя/, актове по искове по КТ и решения по искове по СК /по 2 бр./ и 1 съдебен акт по делбено производство. Напълно е запазен е броят на обжалваните разпореждания по заповедни производства – само 5 броя, като за 2013 г. са били 25 броя.
Върналите се през 2015 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2015 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 32 броя, като този брой е по-малък в сравнение с 2014 г. /44 бр./ и с 2013 г. /57 броя/. От тези дела 20 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 12 дела са с проверени определения. Както и през 2014 г., през 2015 г. преобладават проверените решения. От справката за проверените решения следва, че 13 от тях са потвърдени изцяло, а 7 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 7 броя са потвърдени изцяло, 5 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 65% от проверените решения са потвърдени и 58% от проверените определения са потвърдени. В това отношение се констатира значително УВЕЛИЧЕНИЕ на процентното отношение между потвърдени решения спрямо всички обжалвани решения в сравнение с предходната 2014 г., когато то е било 52% и с 2013 г., когато то е било 43%. От изложените данни следва извода, че 63% от всички проверени съдебни актове по граждански дела са били потвърдени, докато за предходната година са били 45%, а за 2013 г. това съотношение е било 61%. Изложените данни и констатации показват, че и през този отчетен период е подобрено качеството на постановяваните съдебни решения по граждански дела в РС – Омуртаг, но следва да се наблегне върху качеството на произнасяните от съдебните състави определения.
През 2015 г. в РС – Омуртаг са върнати от ВКС 3 граждански дела, по които решенията, постановени от РС – Омуртаг, са били потвърдени от ОС - Търговище, а ВКС не е допуснал касационно обжалване. По едно гражданско дело е била подадена молба за отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 304 ГПК, но същата е била оставена без уважение.
Наказателни дела – От общо 52 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните решения по АНД /жалби против наказателни постановления/ - 24 броя като следват присъдите по НОХД - 19 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 4. При съпоставка с предходната 2014 г. следва извода, че е налице НАМАЛЕНИЕ на броя на обжалваните актове по наказателни дела /през 2014 г. той е бил 70 броя/, което се дължи най-вече на по-малкото на брой обжалвания на актове по НОХД.
От всички върнали се през годината 54 обжалвани и протестирани наказателни дела 46 броя са присъди и решения, а 8 броя са определения, т. е. спрямо предходния период е намалял броя на проверените определения, докато броят на проверените присъди и решения е запазен с предходния период /47 бр. за 2014 г./. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 39 броя са потвърдени. Общо 8 присъди и решения по АНД, включително по жалба срещу наказателно постановление са отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на съда. По 2 дела актовете са отменени и делата са върнати на прокуратурата. Отменени изцяло от горната инстанция, с постановено решение по съществото на спора са 1 бр. присъда и 3 бр. решения по АНД, постановени по жалби против наказателни постановления. Изменена в наказателната част е била 1 присъда. От преминалите инстанционен контрол определения 4 броя са потвърдени, 3 бр. определения са били отменени изцяло, като по две от тях делото е върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане, а 1 бр. определение е било изменено относно режима на изтърпяване на определеното наказание и типа затворническо заведение. Едно определение за прекратяване на производството по АНД образувано по жалба против наказателно постановление е отменено и делото е върнато за продължаване на производството. Преобладаващото основание за отмяна на присъдите по НОХД и 1 бр. НЧХД е констатираното от въззивния съд отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в липса на мотиви, тъй като съответните съдебни състави са изложили неясна фактическа обстановка и не са направили пълен анализ на събраните доказателства. Това основание за отмяна се констатира по посочените дела с докладчик съдия Станимир Йорданов-Кюлеров. По едно НОХД с докладчик съдия Станимир Йорданов-Кюлеров присъдата е отменена поради наличие на основания за отвод.
От направените констатации следва извода, че 72% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове, с което се отбелязва увеличение на това съотношение в сравнение с предходната 2014 г. когато те са съставлявали 61 %, но не е достигнато нивото на показателя за 2013 г. – 75%.
През 2015 г. в РС – Омуртаг е върнато 1 наказателно дело с резултат от касационна проверка, като по същото присъдата на въззивния съд, с която е отменена първоинстанционната присъда е потвърдена.
През 2015 г. в РС – Омуртаг е върнато от ВКС 1 НОХД, по което присъдата, постановени от РС – Омуртаг, е била отменена от ОС – Търговище и е постановен акт по същество, като ВКС е потвърдил присъдата постановена от въззивната инстанция. През 2015 г. в РС – Омуртаг са върнати 4 броя НОХД и 1 бр. ЧНД, по които са били подадени молби за възобновяване. Резултатите от исканията по извънредния способ за атакуване на съдебните актове е следния: по 3 бр. НОХД искането е разгледано и оставено без уважение като неоснователно; по 1 бр. НОХД производството е прекратено поради недопустимост на искането; по 1 бр. ЧНД постановеното по делото определение е отменено, производството е възобновено и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2015 г. са 659 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2015 г. са 72 броя, а новопостъпили са 587 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 72% от всички разгледани дела, следователно относително се е увеличил дела на гражданските дела във всички разгледани дела спрямо предходния отчетен период за 2014 г. /65%/ за 2013 г. /64%/, за 2012 г. /66%/. Постъпилите през годината граждански дела представляват 72% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява увеличение в сравнение с предходната 2014 г., когато броят им е бил 503, както и с 2013 г., когато броят им е бил 556. Увеличеното постъпление се отнася предимно за заповедните производства – 254 бр. за 2015 г., 197 бр. за 2014 г. и 234 бр. за 2013 г., както и за делата по общия ред – 208 бр. за 2015 г., 167 бр. за 2014 г. и 163 бр. за 2013 г.
От разгледаните от разгледаните 659 броя граждански дела през годината са свършени 554 дела, спрямо 534 броя през 2014 г. и 541 свършени граждански за 2013 г., или това са 84% от разгледаните граждански дела и 70% от всички свършени дела. През 2014 г. свършените дела са били 534 бр., а през 2013 г. 541 бр. Налице е леко увеличение по показателя "брой свършени дела", но същевременно е налице намаление на процентния дял на свършените граждански дела от разгледаните дела от този вид спрямо предходния период /88%/, като спада е до нивото за 2013 г. /84%/. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 105 броя, което е 16% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено с 4% спрямо предходната 2014 г. При анализ на тези данни следва да се отчете засиленото постъпление на граждански дела в съда през последните две седмици на отчетния период, което неминуемо води до невъзможност за приключването им до края на годината.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2015 г. са 259 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2015 г. са 28 броя, а новопостъпили са 231 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 28% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са също 28% от всички новопостъпили дела. И през този отчетен период се установява като цяло намаление постъплението на наказателни дела спрямо предходната година. Това намалено постъпление се наблюдава най-вече при НОХД – 76 бр. спрямо 112 бр. за 2014 г. и 116 бр. за 2013 г. Леко е увеличен броят на АНД образувани по жалба против наказателно постановление – 67 бр. спрямо 59 бр. за 2014 г. От разгледаните 259 броя наказателни дела през годината са свършени 233 дела /90%/. През 2014 г. свършените наказателни дела са били 299 броя, за 2013 г. - 318 бр. Следователно по отношение на наказателните дела са констатира намаление броя на свършените дела. Свършените наказателни дела заемат 30% от свършените дела от всички видове, като това съотношение е намалено в сравнение с предходни отчетни периоди - 36% за 2014 г. и 37% за 2013 г. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 26 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е леко влошен, като брой и процент в сравнение предходната 2014 год., когато е бил 9%, но е над нивото му за 2013 г., когато е бил 12%. Изводът от направените констатации е, че през 2015 г. е налице намалено постъпление на наказателни дела, респективно намален брой свършени дела от този вид в сравнение с предходните години. Съдиите са приключили в рамките на периода по-голям процент от разгледаните наказателни дела, като са предприемали необходимите мерки за добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове и за дисциплиниране на страните, вещите лица и свидетелите, при виновно тяхно поведение. През 2015 г. е прилаган въведения в предходен период контролен механизъм - изготвяни са ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата, и които водят до отлагане на последните. При необходимост се обсъждат причините за отлагане на делата и мерките за тяхното елиминиране.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг дела - наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор и при спазване на утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, като до 30.09.2015 г. разпределението на делата се е осъществявало чрез програмата "Law Choice", а от 01.10.2015 г. се извършва чрез Централизирана система за случайно разпределение на делата. Отработените от съдиите човекомесеци през 2015 г. са общо 36, като в тях са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите. През отчетния период се констатира незначително намаление на натовареността по щат, която е 25,50 броя средно месечно на съдия от разгледаните дела и 21,86 броя средно месечно на съдия от свършените дела. През 2014 г. тази натовареност по щат е била 25,92 броя за разгледаните дела и 23,14 броя за свършените дела. Съобразно отработените през годината 36 човекомесеца действителната натовареност по отношение на разгледаните през годината дела е 25,50 броя, като натовареността по отношение на разгледаните граждански дела е 18,31 броя месечно на всеки съдия, а относно разгледаните наказателни дела – 7,19 броя на месец. Действителната натовареност на съдиите по критерия "свършени дела" е 21,86 броя средно месечно, като всеки съдия е свършвал средно на месец по 15,39 броя граждански дела, и по 6,47 броя наказателни дела, определени отново на база от общо 36 отработени човекомесеци. От изложените данни следва, че през 2015 г. СЕ Е УВЕЛИЧИЛА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА НАТОВАРЕНОСТ на съдиите по отношение на разгледаните и по отношение на свършените граждански дела и е НАМАЛЯЛА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА НАТОВАРЕНОСТ на съдиите по отношение на разгледаните и свършени наказателни дела. За сравнение през 2014 г. действителната натовареност за разгледаните граждански дела е била 15,15 броя, а за свършените такива – 13,35 броя, за разгледаните наказателни дела – 8,18 броя, и за свършените наказателни дела – 7,48 броя. През 2013 г. действителната натовареност за разгледаните граждански дела е била 13,42 броя, а за свършените такива – 11,27 броя, както и за разгледаните наказателни дела – 7,50 броя, и за свършените наказателни дела – 6,63 броя.
Всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда. Съгласно Заповед № РД-12-088/23.12.2014 г. на и. ф. адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг е определена следната натовареност на магистратите при разглеждане на двата вида дела – граждански и наказателни: и. ф. административен ръководител – председател Анета Петрова – 90%, и всеки от двамата съдии – съдия Кюлеров и съдия Захариева, по 100%. Цитираната заповед е изменена със Заповед № РД-12-035/14.04.2015 г. на адм. ръководител – председател и съгласно последната двамата съдии – съдия Петрова и съдия Кюлеров, са с натовареност 100% при разглеждане на всички видове дела, а председателя на съда Невяна Захариева с 90%.
С най-голям брой разгледани дела през годината е била съдия Анета Петрова – общо 311, от които 218 граждански дела и 93 наказателни дела.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е с разгледани общо 310 броя дела, от които 226 граждански и 84 наказателни дела.
Председателят на съда е разгледала през годината общо 297 броя дела, в т. ч. 115 броя граждански и 82 броя наказателни дела.
Председателят на съда Невяна Захариева е приключила общо 248 дела или това са 84% от делата, които е разгледала, като 229 броя или 92% от тях са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Анета Петрова е приключила общо 265 броя дела или 85% от разгледаните от нея дела, като 251 броя или 95% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок.
С ъдия Станимир Йорданов-Кюлеров е свършил 88% от разгледаните дела - 274 броя, от които в 3-месечен срок са свършени 254 броя или 93%.
Фигура 8 – Сравнителна графика за броя на общо разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела, по съдии
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разглеждани от тях дела през годината. Нивото на показателя за приключени в 3 -месечен срок дела е високо – над 90% и при тримата съдии работещи в съда.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2015 г. 32 граждански дела 20 са с изцяло потвърдени съдебни актове - 13 решения и 7 определения. Отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон са 5 определения, а 7 решения са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 63% от проверените актове са потвърдени. Изложените данни показват, че през 2015 г. съдиите в РС – Омуртаг са повишили качеството на проверените актове по граждански дела в сравнение с предходната 2014 г., когато са били потвърдени 45% от проверените актове по граждански дела и в сравнение с 2013 г., когато са били потвърдени 61%. Тези резултати водят до извод за по-качествена работа на магистратите чрез изготвяне на мотивирани и законосъобразни съдебни актове, към добра подготовка на делата, непозволяваща допускането на процесуални нарушения при разглеждането и решаването на делата.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2015 г. 54 наказателни дела 39 са с потвърдени актове, а 13 броя са с отменени съдебни актове. Тези данни сочат, че по 72% от проверените дела актовете са потвърдени. Констатираният резултат сочи на повишаване качеството на работата по разглеждане и решаване на наказателни дела, тъй като през 2014 г. този показател се е равнявал на 61%, но не е достигнато нивото му от 2013 г. - 75%.
Председателят на съда Невяна Захариева има 24 потвърдени съдебни акта през 2015 г. /14 бр. по НД и 10 бр. по ГД/, които съставляват 83% от проверените й актове /29 бр./, като са налице 3 изцяло отменени акта по ГД.
Съдия Анета Петрова има потвърдени 15 акта /11 бр. по НД и 4 бр. по ГД/, които съставляват 60% от проверените й актове през годината /25 бр./, като изцяло отменените й актове са 7 броя.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров има 20 потвърдени акта /14 бр. по НД и 6 бр. по ГД/ и 8 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 63 % от проверените му актове /32 бр./.
От изложените данни следва извода, че с най-висок процент потвърдени съдебни актове е председателят на съда Невяна Захариева, следвана от магистратите Кюлеров и Петрова. Невяна Захариева е и с най-висок брой потвърдени съдебни актове, следвана от съдия Кюлеров и с най-малък брой изцяло отменени актове следвана от съдия Петрова.
От свършените през годината 299 наказателни дела броят на приключените НОХД е 127, на НЧХД е 11, а на АНД по чл. 78а от НК е 19. От разгледаните НОХД 54 броя са приключили с присъда, а 64 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 5 броя НЧХД са с постановени присъди, а 6 броя са прекратени. По 18 броя АНД по чл. 78а от НК са постановени решения, 1 брой е прекратено.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди, решения и одобрени споразумения през 2014 г. е 154 лица, като 129 лица са осъдени по НОХД, 7 лица – по НЧХД и 18 лица са с наложено административно наказание по чл. 78а НК. Констатира се по-голям брой осъдени лица по НОХД и НЧХД в сравнение с 2013 г., когато осъдените лица по НОХД са били 109 бр., а по НЧХД – 3 броя. Същевременно е намален броя на лицата с наложено административно наказание по чл. 78а НК /28 броя за 2013 г./. Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД са за общоопасни престъпления по гл. ХІ на НК – 43 бр., следват осъдените лица за престъпления против собствеността по глава V на НК – 39 броя. Тук се забелязва промяна в сравнение с предходния отчетен период, когато най-много осъдени лица са били за престъпления против собствеността /41 броя/, а осъдените за общоопасни престъпления са били 38 броя. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ НК са 21 броя спрямо 13 лица за 2013 г. и 12 лица за 2012 г. – предимно за престъпления по чл. 235 НК. За престъпления против личността по гл. ІІ НК са осъдени 14 лица спрямо 8 лица за 2013 г. и 6 лица за 2012 г. Следователно и при тези два вида престъпления - против стопанството глава VІ НК и против личността по гл. ІІ НК, се констатира увеличаване броя на осъдените лица. За документни престъпления по гл. ІХ НК са осъдени 3 лица /същият е броят за 2013 г./, а 5 бр. лица са осъдени за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК спрямо само 2 лица за 2013 г. За престъпления против правата на гражданите – 2 лица. За престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, по глава VІІІ НК е осъдено 1 лице. За престъпления против реда и общественото спокойствие по гл. Х на НК също е осъдено 1 лице.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От свършените през годината 233 наказателни дела броят на приключените НОХД е 78, на НЧХД е 4, а на АНД по чл. 78а от НК е 23. От разгледаните НОХД 21 броя са приключили с присъда, а 52 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 3 броя НЧХД са с постановени присъди, а 1 брой е прекратено. По 21 броя АНД по чл. 78а от НК са постановени решения, 2 броя са прекратени.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди, решения и одобрени споразумения през 2015 г. е 96 лица, като 73 лица са осъдени по НОХД, 1 лице – по НЧХД и 22 лица са с наложено административно наказание по чл. 78а НК. Констатира се по-малък брой осъдени лица по НОХД и НЧХД в сравнение с 2014 г., когато осъдените лица по НОХД са били 129 бр., а по НЧХД – 7 броя. Същевременно е увеличен броя на лицата с наложено административно наказание по чл. 78а от НК /18 броя за 2014 г./. Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД са за общоопасни престъпления по гл. ХІ от НК – 34 бр., следват осъдените лица за престъпления против собствеността по глава V от НК - 22 броя. Налице е запазване на тенденцията за най-голям брой осъдени лица за общоопасни престъпления в сравнение с предходния отчетен период, когато те са били 43 бр., осъдените лица за престъпления против собствеността през 2014 г. са били 39 броя. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ от НК са 7 броя спрямо 21 бр. за 2014 г. и 13 бр. за 2013 г., като и през 2015 г. лицата са осъдени предимно за престъпления по чл. 235 от НК. За престъпления против личността по гл. ІІ НК са осъдени 4 лица, спрямо 14 лица през 2014 г. и 8 лица за 2013 г. Следователно при тези два вида престъпления - против стопанството по глава VІ от НК и против личността по глава ІІ от НК, се констатира значително намаление броя на осъдените лица. За документни престъпления по гл. ІХ от НК е осъдено 1 лице спрямо 3 лица за 2014 г. и 3 лица за 2013 г. 2 бр. лица са осъдени за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV от НК спрямо само 5 лица за 2014 г., като е достигнат броя от 2 лица за 2013 г. За престъпления против правата на гражданите са осъдени 2 лица. За документна измама са осъдени 9 лица. За престъпления против реда и общественото спокойствие по гл. Х от НК са осъдени 2 лица.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 76 броя, 39 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 37 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица – подсъдимите и обвиняемите по споразуменията, за отчетния период е бил 97, спрямо 170 за 2014 г., като осъдените са общо 73 лица: 52 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 21 броя са осъдени с присъди, спрямо 60 лица за 2014 г. При тези данни следва, че през отчетния период е намален броя на лицата, осъдени с присъди спрямо тези, осъдени въз основа на одобрено споразумение, като в сравнение с предходната година се установява намаляване като цяло на броя на осъдените лица, както въз основа на одобрено споразумение, така и на осъдените с присъди. Този данни водят до извод, че по-малък брой лица през отчетния период спрямо предходния са осъдени след проведено съдебно следствие и с мотивиран съдебен акт – присъда, от страна на съда. Следователно 87% от подсъдимите са признати за виновни, при ниво на показателя 76% за предходните две години 2014 г. и 2013 г., а 29% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди, спрямо 25 % осъдени с присъди лица за 2014 г. и 38% за 2013 г. Осъдените по тези НОХД, приключили със споразумение, съставляват 71% от всички осъдени лица, спрямо 53% за 2014 г. и 62% за 2013 г. Данните сочат, че 94% са осъдените подсъдими за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК /налице е повишаване нивото на показателя спрямо 2014 г./, 92% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени, а осъдените за престъпления против стопанството глава VІ НК съставляват 58% от подсъдимите по тези дела спрямо 68% за 2014 г. 100% са осъдените лица за престъпления против личността по гл. ІІ НК, както и за престъпления против реда и общественото спокойствие. Осъдените лица за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК са 67%.
От съдените лица по АНД по чл. 78 а от НК - 27 броя, 22 броя или 81% /спрямо 78% за 2014 г. и 97% за 2013 г./ са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК. Нивото на показателя осъдени лица АНД по чл. 78а НК е увеличено в сравнение с изминалия тригодишен период.
Сред осъдените по НОХД общо 73 лица липсват непълнолетни. Единствено по 1 бр. АНД по чл. 78а НК е осъден 1 непълнолетен обвиняем.
Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период по НОХД са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание "лишаване от свобода" – 42 броя /спрямо 73 бр. за 2014 г., 60 бр. за 2013 г., като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 33 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 9 /спрямо 17 лица за 2014 г., 15 лица за 2013 г./. Следователно се констатира НАМАЛЕН брой наложени наказания "лишаване от свобода" спрямо предходния отчетен период.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието "пробация" – 29 броя /спрямо 41 бр. за 2014 г., 32 бр. за 2013 г./. И тук се установява НАМАЛЕН брой на наложените наказания "пробация" спрямо предходната 2013 г.
Следват наложените наказания "глоба" - 2 бр. и други наказания – 1 бр.
Намаляването на броя наложени наказания като цяло е логична последица от намаления брой НОХД през отчетния период.
През периода е запазена поредността и честотата на налаганите видове наказания в сравнение с предходните отчетни периоди за 2014 г. и 2013 год.
По НЧХД е осъдено 1 лице, на което е наложено наказание "пробация".
По АНД по чл. 78а от НК са осъдените общо 22 лица, като на 21 броя са с наложени административни наказания глоба по чл. 78а от НК, а 1 лице е с наложено друго наказание /обществено порицание/.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и АНД по чл. 78 а НК, е 96, като се наблюдава намаление спрямо 2014 г., когато са били 154 и спрямо 2013 г. - 140 бр. За поредна година най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 42, следва наказанието "пробация" – 29 бр., а след това са наложените наказания "глоба", вкл. и административна глоба – 23 броя.
Влезли в сила присъди /включително освен постановените от ОРС и влезли в сила присъди от 2015 година и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2015 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период/ в края на отчетния период са както следва: влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 26 броя, които ведно с 52 одобрени през отчетния период споразумения сочат, че по 78 броя наказателни дела са налице осъдени лица. По тези дела броят на осъдените лица е 130. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди и определения за одобряване на споразумения за престъпления по гл. ХІ "Общоопасни престъпления" на НК – 34 лица, като само едно лице е осъдено с постановена присъда, а 33 лица са осъдени с определения за одобряване на споразумения, за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността" на НК с ВЗС съдебни актове са осъдени 19 лица, от които 13 с присъди и 6 с определение за одобряване на споразумение. Осъдени за извършени престъпления против стопанството са общо 9 лица, от които 5 лица са осъдени на основание одобрено споразумение, а 4 лица с присъди. За престъпления по гл. ІІ "Престъпления против личността" по НК са осъдени с ВЗС присъди общо 7 лица, от които 6 лица с присъда и 1 лице по споразумение. Едно лице е осъдено за извършено документно престъпление по гл. ІХ на НК с определение за одобряване на споразумение. За престъпления против брака, семейството и младежта по гл. ІV НК, са осъдени 3 лица с определение за одобряване на споразумение. 2 лица са осъдени за престъпления по гл. ІІІ НК "Престъпления против правата на гражданите" със споразумение. Едно лице е осъдено с ВЗС присъда за престъпление по глава VІІІ НПК "Престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации".
За престъпления по глава Х "Против реда и общественото спокойствие" са осъдени 2 лица – едното по силата на присъда, а другото с определение за одобряване на споразумение. От изложените данни следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава ХІ "Общоопасни престъпления" на НК и следователно е запазена тенденцията от предходната 2014 г., за разлика от 2013 г. когато са преобладавали лицата, осъдени за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността" на НК. Видно е от горното, че по делата за престъпления по глава ХІ "Общоопасни престъпления" от НК, гл. VІ от НК "Престъпления против стопанството", преобладават осъдените по силата на одобрено от съда споразумение, а при други дела – за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността", по гл. ІІ "Престъпления против личността" от НК, повече са лицата, осъдени с влезли в сила присъди.
От съдените през годината 132 лица по НОХД, НЧХД, АНД по чл. 78а НК, 13 броя са оправдани, а това са 10 % от съдените лица спрямо 7% за 2014 г. и 3% за 2013 г. 11 броя са оправданите лица по НОХД и те съставляват 11% от подсъдимите по този вид дела спрямо 9% за 2014 г. и 2% за 2013 г. Следователно през отчетния период е налице УВЕЛИЧЕНИЕ с 2% на оправданите лица по НОХД спрямо предходния такъв. По НЧХД има 2 оправдани лица. По АНД по чл. 78а НК няма оправдани лица. Причина за по-голямата част от постановените оправдателни присъди /по отношение на 9 подсъдими/ е недоказаност на обвинението. По-малка част от присъдите с оправдателен диспозитив /по отношение на 4 подсъдими/ е постановена поради извод на съда за липса на извършено престъпление, тъй като извършеното от подсъдимия деяние не осъществявало обективните или субективните признаци на престъплението, в което е обвинен. Всички постановени през годината оправдателни присъди, с изключение на една, са били протестирани от РП – Омуртаг, респективно обжалвани, като една от тях е отменена, а останалите са потвърдени.
Съдържание 3. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ.
През отчетния период в Районен съд - Омуртаг не са извършвани проверки от Инспектората към ВСС.
Извършена е ревизия в Районен съд – Омуртаг по гражданските и наказателните дела за периода от 01.01.2015 г. до 31.10.2015 г., съгласно Заповед № 46/04.11.2016 г. на Административния ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище.
Изводите в доклада за извършената ревизия на гражданските дела са, че в съда е създадена отлична организация по администрирането на делата, включваща упражняване на контрол относно движението на спрените дела, срочността на изготвяне на съдебните актове, спазването на процесуалните срокове за разглеждане и насрочване на делата, както и че се спазват разумни срокове при насрочването на делата, като в преобладаващата им част се извършва изискуемата проверка относно редовността на исковата молба и допустимостта на иска и добра предварителна подготовка за разглеждане на делото. Констатирано е наличие на всички актове на съда в електронните папки на делата и водене на деловодните книги съобразно изискванията на ПАС и утвърдените вътрешни правила. Отчетено е подобряване на показателя относно отложените дела и на показателя за разглеждане на делата в тримесечен срок. Препоръките в доклада са за внимателна проверка на редовността на исковата молба и по-задълбочена подготовка на разглеждане на делата - прецизиране указанията на съда в проекто-доклада относно разпределяне на доказателствената тежест, своевременно назначаване и изслушване на съдебни експертизи, дисциплиниране на страните и вещите лица при отлагане на делото при тяхно бездействие поради неуважителни причини, внимателна преценка за наличие на предпоставките за отлагане на делата.
Изводите в доклада за извършената ревизия на наказателните дела са, че е налице отлично администриране от страна на и. ф. административен ръководител – председател до 13.04.2015 г. и от настоящия административен ръководител на съда относно работата на съдебната администрация и съдиите, както и че има подобрение в показателите относно дейността на съда по наказателни дела. Констатирано е водене на съответните книги съобразно изискванията и ПАС. Препоръките в доклада са за подобряване работата при насрочване и отлагане на делата, за анализиране на причините за отлагане на делата и за допуснатите процесуални нарушение, довели до отмяна на съдебни актове.
Общите изводи и в двата е за много добра работа на съдиите и съдебните служители в Районен съд – Омуртаг.
Докладите са постъпили в съда в последната седмица на месец януари 2016 г. и предстои обсъждането на отразените в тях констатации и на дадените препоръки, както и на вземане на съответни мерки по последните.
Съдържание 4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В Съдебно–изпълнителна служба при Районен съд – град Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 2 щ. бр. за съдебни служители. През целия отчетен период длъжността "държавен съдебен изпълнител" е била заета от Красимир Петков с юридически стаж 16 години и 7 месеца, назначен на постоянен трудов договор, считано от 06.03.2013 г.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 68 броя , а несвършени в началото на отчетния период са 538 броя, или общо делата са били 606 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 395 192 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2015 г. изпълнителни дела, е 2 799 907 лева. Следователно всички изпълнителни дела през отчетния период са водени за общата сума от 3 195 099 лева. През отчетния период са постъпили 33 изпълнителни дела в полза на граждани в т. ч. 18 дела за издръжки, 1 дела за предаване на дете и 14 други. Постъпили са 18 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т. ч. 12 изпълнителни дела в полза на банки, 2 в полза на търговци и 4 бр. в полза на други ЮЛ. Налице са 17 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на държавни вземания - 5 бр. за частни вземания и 12 броя за публични вземания.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 5.66 бр.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 124 броя в т. ч. 56 броя свършени чрез реализиране на вземането, 2 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 66 изпълнителни дела – прекратени по други причини /прекратени по перемпция/.
Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 158 727 лева спрямо 299 764 лева за 2014 г., 445 662 лева за 2013 г., 311 289 лева за 2012 г. От цялата събрана сума сумата в размер на 80 396 лева е заплатена доброволно от длъжниците. През 2014 г. доброволно заплатените от длъжниците суми са възлизали на 189 407 лева, а през 2013 г. в размер на 139 298 лева. Събраните като държавни такси суми са с общ размер 18 314 лева спрямо 29 170 лева за 2014 г. и 31 309 лева за 2013 г. През годината са прекратени дела от предходни години по перемпция, поради изпращане по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 243 527 лева спрямо 248 535 лева за 2014 г. и 76 516 лева за 2013 г. През 2015 г. от общо 31 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата няма свършени чрез реализиране на вземането. От всички дела в полза на ЮЛ и търговци /239 бр./ свършените са 19 броя и събраната по тях сума е в размер на 73 175 лв. спрямо 151 736 лева за 2014 г. и 316 227 лева за 2013 г. В полза на граждани са водени общо 324 броя изпълнителни дела през годината, като свършените с реализиране на вземането са общо 37 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 72 600 лева спрямо 134 686 лева за 2014 г. и 125 222 лева за 2013 г.
Средно месечно ДСИ в свършвал 10,33 бр. изпълнителни дела спрямо 4,42 броя за 2014 г. и 8,42 броя за 2013 г. Свършените изпълнителни дела съставляват 20% от водените през годината дела, като е налице УВЕЛИЧЕНИЕ по този показател спрямо 2014 г. – 9% и спрямо за 2013 г. - 16%.
В сравнителен аспект с предходните три години се установява следното:
Година Образувани дела/за сума Свършени дела Събрана сума
2015 68 бр. / 395 192 лв. 124 158 727 лв.
2014 77 бр. / 234 232 лв. 53 299 764 лв.
2013 110 бр. / 1 028 486 лв. 101 445 662 лв.
От направеното сравнение следва извода, че през 2015 г. са образувани НАЙ-МАЛКО изпълнителни дела за целия тригодишен период и същите имат за предмет събиране на обща сума, която също е най-малка по размер в сравнение с подлежащите на събиране суми по образуваните през предходните години дела. Най-малка по размер, в сравнение с предходните години е общата събрана сума през отчетния период. През 2015 г. се констатира значително увеличение на броя на образуваните изпълнителни дела в полза на държавата, като същевременно се наблюдава незначително намаление на изпълнителните дела в полза на юридически лица и търговци – 2 бр., но е налице двойно увеличение на броя дела за събиране вземания на банки – 12 бр. спрямо 6 бр. за 2014 г., без да е достигнато нивото за 2013 г. - 16 броя. През отчетния период напълно е запазен броят на ИД, образувани в полза на други юридически лица, които през настоящия период са 4 бр., колкото са били и през 2014 г., а за 2013 г. са били 31 броя. Значително е намален броят на образуваните дела в полза на физически лица, които през 2015 г. са 33 броя, през 2014 г. са били 53, през 2013 г. – 44 броя. През отчетния период е увеличен броя на образуваните изпълнителни дела за събиране частни вземания на държавата с 3 броя – общо 5 броя спрямо 2 броя за 2014 г. и 7 броя за 2013 г..
Броят на свършените дела през 2015 г. е 124 изпълнителни дела и същият е УВЕЛИЧЕН спрямо предходната 2014 г., когато е бил 53 броя и над нивото за 2013 г. - 101 броя. Увеличението в сравнение с предходните периоди период се дължи на обстоятелството, че са прекратени по-голям дела поради бездействие на взискателя спрямо 2014 г., когато са били 19 броя. През този отчетен период е налице двойно увеличаване броя на изпълнителните дела, приключени чрез реализиране на вземането - 56 спрямо 23 броя за 2014 г. и 29 броя за 2013 г.
Както се посочи по-горе и събрата сума през 2015 г. е най-малка по размер в сравнение с предходните години.
По-ниската събираемост на вземанията по принудителен ред и отчетените резултати относно дейността на ДСИ до голяма степен се обясняват с данните за намаляващо като брой и икономическа заетост население в съдебния район, който обхваща община Омуртаг и община Антоново. Процентът на икономически неактивното население и в двете общини е висок и този факт обуславя извод за изключително ниски финансови възможности на голяма част от гражданите живущи в тях. Това неминуемо влияе върху събираемостта на вземанията от ДСИ и неговата дейност като цяло. В голям брой случаи длъжниците нямат собствено имущество, т. е. не са налице вещи и имоти, подлежащи на опис. Липсата на искане от кредиторите в исковото производство за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие. В много от случаите след образуване на изпълнителното и установяване неефективност на първоначално посочения изпълнителен способ, взискателите не посочват други способи за събиране на вземанията си, въпреки направеното от ДСИ съобщение за това.
Насрочените описи пред отчетната година са 11 броя, от които са реализирани 2 бр., насрочени са 8 публични продажби на недвижими вещи, от които са осъществени 5. През годината е насрочен само един въвод във владение на недвижим имот. Причините за нереализирания голям брой насрочени изпълнителни действия, най-вече описи са следните: По-голямата част от нереализираните описи са отложени поради неоказване от страна на взискателя на необходимото съдействие на ДСИ – за осигуряване на транспорт и др., 2 описа са отложени поради погасено задължение, 1 опис е отложен поради неявяване на взискател и 1 поради нередовно призоваване По отношение на нереализираните публични продажби на недвижими имоти причините се състоят най-често в неявяване на купувачи, а така също в спиране или пренасрочване по молба на взискателя.
През отчетния период са постъпили две жалби срещу действията на ДСИ, като една от тях е разгледана и уважена, а по другата към края на отчетния период няма резултат от разглеждането.
През 2015 г. съдията по вписванията при РС - Омуртаг е извършил общо 3 543 броя вписвания, /спрямо 3 471 за 2014 г. и 3 134 бр. за 2013 г./, като в това число са: 101 вписвания на искови молби, 63 вписани съдебни решения, 8 броя съдебно – разделителни протоколи, 3 броя АДС, 675 броя АОС, 841 броя вписани договори и 1 780 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се УВЕЛИЧЕН общ брой на вписванията спрямо 2014 г., което се дължи на по-големия брой вписани искови молби и на съдебни решения, както и на нотариални актове. Същевременно се констатира намаляване броя на вписаните АОС - 675 броя за 2014 г. Понижен е и броят и на вписаните договори от 841 бр. за 2014 г. и 960 бр. за 2013 г. на 805 бр. за 2015 г. През годината са издадени 264 броя удостоверения почти два пъти по-малко спрямо предходната година /471 бр./ и 633 броя преписи на вписани актове спрямо 624 бр. за предходната година. Общият брой на вписванията през 2015 год. надвишава отчетения брой за 2014 г. и 2013 г. Съдията по вписванията е постановявал 5 отказа за вписване през отчетния период, от които само 1 е обжалван и същият е отменен от съда.
Съдия по вписванията в РС - Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 14 години и 11 месеца. Същият работи заедно с главния специалист в Службата по вписванията в общ кабинет, с малка площ, която е недостатъчна за поместване на техниката, с която разполага службата. Това обстоятелство затруднява, както приема на граждани, така и работния процес на съдията по вписванията и служителя. Районен съд – Омуртаг не разполага със самостоятелна сграда, последица от което са и недостатъчни на брой помещенията на съда. Предвид това обстоятелство и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава РС – Омуртаг. Становище в този смисъл е давано и в отчетни доклади за дейността на РС – Омуртаг за предходни периоди, но до настоящия момент не са предприети действия от компетентните лица.
Съдържание 5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
От години проблем на Районен съд – Омуртаг е липсата на собствена сграда. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454,05кв. м., находяща се в парцел IV пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно общо 360 кв. м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв. м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на източното крило от първия етаж, включващо четири стаи и две тоалетни помещения, като фоайето и стаята за дежурни от този етаж се ползват от общината. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ, заемаща част от първия етаж от гореописаната административна сграда. Съдиите и съдебната администрация на РС – Омуртаг работят при трудни условия поради недостатъчния брой помещения, необходими не само за обособяване на работните места според изискванията на трудовата медицина, но и за предназначаването им за определени цели според изискванията на различните закони. Достъпа до съда и до администрацията на Община Омуртаг е през един общ вход, което затруднява служителите на съдебната охрана да изпълняват функциите си, тъй като голяма част от преминаващите през този вход лица са служители на общината и граждани, които посещават общинската администрация. Поради факта, че входа, през който преминава потокът от граждани, е в частта от първия етаж – собственост на общината, от страна на съда не може да се предприемат и действия по изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания. Общият брой на помещенията на етажа, на който се помещава Районен съд – град Омуртаг, е 14. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали. Административния секретар и главния специалист – счетоводител работят в едно помещение с малка площ, в което е трудно да се обособяват места за съхранение на трудовите досиета на работещите в съда, документация и кореспонденция на съда и счетоводна документация. Съдията по вписванията и служителят към службата по вписванията ползват една стая. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на Съдебно - изпълнителна служба. Един от съдиите и държавния съдебен изпълнител работят в един кабинет. Не е налице възможност да се обособи помещение за съхраняване на веществените доказателства по наказателни дела. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито поставят и Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за приложението му и ПАС. Липсва възможност за обособяване на място /още повече подходящо за целта/ за изграждане на помещение за регистратура на класифицирана информация, както и на помещение за съдебната охрана. Архивните дела се съхраняват в помещение представляващо бивше тоалетно помещение на общинската администрация, което е с малка площ и повишена влажност и съществува риск от повреждане и унищожаване на делата. Архивите на Съдебно - изпълнителна служба и на Служба по вписванията се съхраняват общо в помещение представляващо преградена част от края на единия от коридорите ползвани от съда, което е с площ от около 4 кв. м. с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не е налице възможност за обособяване и на адвокатска стая, в която адвокатите да се запознават с материалите по делата.
През изминалата 2015 година в Районен съд - град Омуртаг продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т. е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в обща среда. Към момента всички компютри на Районен съд – град Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип", като до края на месец септември 2015 г. това се извършваше чрез програмен продукт "LawChoice", предоставен от Висш съдебен съвет, а от месец октомври разпределението се извършва чрез новоразработената и въведена в експлоатация Централизирана система за случайно разпределение на делата.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. Системата обхваща всички дейности свързани с воденето на делата, като позволява извършването на бързи справки във всеки един момент и способства бързото и навременно обслужване на страните по делата. През второто полугодие на отчетния период започна сканирането и прикачването на входящите документи по делата към електронните им папки в САС "Съдебно деловодство". Това стана възможно след като се извърши доставка на цифрова многофункционална копирна машина от висок клас ( за високо месечно натоварване ) с включена функционалност за мрежово цветно сканиране.
В служба "Бюро съдимост" функционира единен за цялата страна програмен продукт - Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ "Темида 2000". Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата разработчик.
В Районен съд - град Омуртаг се използва правно-информационна система "АПИС", достъпна за всички потребители, включени в локалната мрежа на съда.
В съдебните зали на Районен съд – град Омуртаг работят системи за аудио запис с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд - град Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. В изпълнение на чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени със Заповед на административния ръководител - Председател на РС - Омуртаг "Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове" в районен съд - град Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове. С утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда и начина на публикуване на постановени съдебни актове, спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и отговорните за изпълнението съдебни служители.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд - град Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, образци на формуляри и друга полезна информация.
Районен съд – Омуртаг е включен в единния уеб портал на Апелативен съд – Варна за предоставяне на информация за движението на съдебните дела, посредством който регистрирани потребители имат лесен достъп до цялата информация по движението на делото от неговото образуване до приключването му. Считам, че включването на Районен съд – Омуртаг в посочения уеб портал има положителни ефекти в няколко насоки – лесен достъп на гражданите до интересуващата ги информация по делата, приближаване дейността на съда към електронното правосъдие и прозрачност в работата на съда, което смятам, че ще повиши доверието в него.
Районен съд – Омуртаг разполага с достатъчно на брой компютърни конфигурации, но част от тях са придобити преди 2008 г., понастоящем са технически и морално остарели и не отговарят на нарасналите изисквания за инсталиране и използване на нов системен и приложен софтуер. На повечето компютри в Районен съд – Омуртаг е инсталирана операционна система " Windows XP" и офис пакет " Office XP ", чиято техническа поддръжка вече е спряна от производителя, а параметрите на част от наличните в съда компютри са такива, че работата с тях би била изключително затруднена при инсталиране на по-нова версия на операционната система Windows – Windows 7 или по-нова и на офис пакет " Office 2010" или по-нов, за които са предоставени лицензи. Това обстоятелство обуславя необходимост от частична подмяна на компютърните системи в съда, за да се осъществи пълноценен работен процес и своевременно и качествено обслужване на гражданите.
Съдържание 6. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ
Изложените в доклада показатели за дейността на РС – Омуртаг водят до извода за запазване през 2015 г. на постигнатите през предходните години бързина и качество на правораздавателния процес посредством срочното и законосъобразно разглеждане на делата, както и запазване добрите показатели за работата на съдебната администрация.
През годината е установено понижено постъпление на дела като цяло, но същевременно е налице увеличено постъпление на граждански дела, за разлика от наказателните такива. През отчетния период е леко намален процентния дял на свършените от всички разгледани дела и респективно е леко увеличен процентния дял на останалите несвършени дела спрямо предходния отчетен период. Въпреки, че това се дължи най-вече на засиленото постъпление на дела в края на 2015 г., водещо до невъзможност да бъдат приключени в рамките на периода, съдиите в Районен съд – Омуртаг следва да положат усилия за приключване на по-голям брой дела спрямо разгледаните през 2016 година. Същевременно е увеличен процентния дял на делата разгледани в тримесечен срок в сравнение с предходната 2014 г., което води до извод за повишени бързина и качество на правораздавателния процес. Подобрен е и показателя относно отложените граждански дела. За качеството на правораздаването свидетелстват и данните за увеличените спрямо предходния отчетен период проценти на потвърдени съдебни актове и намаления броя на изцяло отменените съдебни актове.
От изложените в настоящия доклад данни следва извода, че въпреки недостатъчните условия за нормален работен процес и през отчетната 2015 г. съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено по-голямата част от постъпилите в съда дела, повечето от тях в тримесечен срок, а работата на съдебната администрация е била на много добро ниво.
януари 2016 година                            Административен ръководител -
град Омуртаг                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /Невяна ЗАХАРИЕВА/