Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2014 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2014 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ.
1.1. Брой дела за разглеждане – граждански, наказателни. Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години.
1.2. Брой свършени /решени/ дела – граждански и наказателни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.
1.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
1.3.1. Брой прекратени дела - анализ на причините.
1.4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
1.7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди - не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство - материално, процесуално, конкретни предложения.
2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
2.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела. /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период /2012 г., 2013 г. и 2014 г./
2.4. Вписвания.
3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
3.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.
3.2. Брой на служителите.
3.3. Становище за промени в щата.
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми.
4.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
5. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ
Районен съд – Омуртаг осъществява правораздавателна дейност в рамките на съдебен район, който е част от съдебния район на Окръжен съд – Търговище и на Апелативен съд – Варна. Териториалната компетентност на РС – Омуртаг се простира върху две общини – Община Омуртаг и Община Антоново. Община Омуртаг включва 42 населени места и обхваща площ от 400.8 кв. км. Община Антоново включва 57 населени места и се простира върху площ от 472 кв. км. Според последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на Община Омуртаг наброява 21 853 души, а населението на Община Антоново включва 6 262 души. Посочените статистически данни означават, че броят на населението, живеещо в рамките на съдебния район на РС – Омуртаг, е 28 115 души. Броят на икономически активното население в Община Омуртаг е 7 748 човека и се превъзхожда от броя на икономически неактивното население като броят на пенсионерите е почти равен на броя на заетите лица. В Община Антоново броят на икономически активното население е 1 965 човека като също преобладава броят на икономически неактивното население, а броят на пенсионерите е по-голям от броят на заетите лица. Общият брой на заетите лица в двете общини – 6 493 човека, свидетелства за ръста на безработицата в района. Изложените статистически данни, както и обстоятелството, че голяма част от населението работи в чужбина, са фактори, влияещи неминуемо върху някои от показателите за дейността на РС – Омуртаг, като постъпление, отлагане на дела, срочност на разглеждане и др.
Съдържание 1. Движение на делата в Районен съд - град Омуртаг
През 2014 година в Районен съд град Омуртаг са разгледани общо 933 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2014 г. са общо 145 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 788 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 16%, а новообразуваните са 84%. От висящите дела съотношението на делата от двата основни вида показва, че е бил по-голям броят на останалите несвършени граждански дела /103 бр. ГД към 42 бр. НД/. При съпоставяне с данните от предходната 2013 г. следва извода, че за 2014 г. е бил увеличен леко относителния дял на останалите несвършени от предходен период дела и същевременно е намалял дела на новообразуваните дела.
В сравнителен аспект е НАМАЛЕН броя на общо разгледаните дела спрямо предходния тригодишен период /2010÷2012 год./, тъй като разгледаните дела през 2013 г. са 1 004 бр., през 2012 г. са били 1 285 броя, за 2011 г. са били 1 283 броя, през 2010 г. - 1 183 броя.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2014 г. са 606 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2014 г. са 103 броя, а новопостъпили са 503 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 65% от всички разгледани дела. През настоящия отчетен период се отчита ЛЕКО НАМАЛЕНИЕ броя на постъпилите през годината граждански дела в сравнение с предходната 2013 година, когато те са били 556 броя, и се констатира запазване линията на намаляване броя на тези дела от предходните години – 2012 г., когато са били 794 броя, спрямо 2011 г., когато са били 775 броя, и спрямо 2010 г. - 712 броя, като и през този отчетен период се забелязва достигане нивото на показателя за 2009 година, когато те са били 513 броя. През 2014 г. се отчита значително УВЕЛИЧЕНИЕ броя на образуваните бързи производства по чл. 310 ГПК – 15 броя спрямо 6 броя за 2013 г. и надвишаване броя им за 2012 г. /13 бр./. Леко увеличение има и в броя на постъпилите граждански дела, разглеждани по общия ред – от 163 броя за 2013 г. на 167 бр. за 2014 г. Спрямо предходната 2013 г. се отчита спад на броя на постъпилите заповедни производства – 197 бр. през 2014 г. спрямо 234 броя за 2013 г., като се запазва тенденцията на ПОЧТИ ДВОЙНО НАМАЛЯВАНЕ на постъпилите заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК спрямо предходни години - 435 броя през 2012 г. и 458 броя за 2011 г. През отчетната 2014 г. тези производства съставляват 39% от всички постъпили през годината граждански дела, докато през 2013 г. те са били 42%, през 2012 г. са били 55%, а през 2011 г. това процентно съдържание е било 59%. През 2014 г. са постъпили само 2 броя дела по приложението на ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ, с което абсолютно е запазен броят на тези дела от предходния отчетен период за 2013 г.
Фигура 1 – Сравнение на броя на постъпилите дела през 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2014 г. са 327 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2014 г. са 42 броя, а новопостъпили са 285 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 35% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява НАМАЛЕНИЕ броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния отчетен период за 2013 г., когато техният брой е бил 313, както и спрямо 2012 г. - 396 дела, и спрямо 2011 г., когато броят е бил 418 дела. Намаленото постъпление на наказателни дела като цяло е констатация, която важи и за всички отделни видове наказателни дела, при които също се установява намален брой образувани дела в сравнение с предходната 2013 година.
През 2014 г. е сравнително запазен, макар и с лек спад, броят на постъпилите НОХД /112 броя/ спрямо този вид дела, постъпили през 2013 г. – 116 броя, като и тук се констатира намаление на броя им в сравнение с предходните периоди – 212 г. - 140 броя, 2011 г. – 157 дела, и 174 броя за 2010 г. От постъпилите 112 броя НОХД след като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 НПК – 39 броя, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 73 броя /спрямо 81 броя за 2013 г., 77 броя за 2012 г., 98 броя за 2011 г. и 113 броя за 2010 г./. Следователно през настоящия отчетния период са образувани най-малък брой НОХД въз основа на внесен обвинителен акт, но пък е налице увеличаване броя на образуваните НОХД по внесени споразумения. От гореизложените данни следва извода за трайно продължаване на наложила се тенденция през предходните три години на намаляващо постъпление на НОХД. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Фигура 2 – Сравнителна графика на постъпилите дела, по видове (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2014 г. от общо 933 броя дела за разглеждане, работещите съдии са свършили 833 броя граждански и наказателни дела или това са 89% от всички разгледани дела. Този показател е повишен в сравнение с предходната 2013 г. /86%/, и е стигнал нивото си от 2012 г., когато е бил 89%. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 736 броя или това са 88% от свършените дела. Този резултат е понижен с 3% спрямо 2013 г. и с 6% спрямо 2012 г. /94%/.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 100 броя, което е 11% от всички разгледани дела. По отношение и на този показател "висящи дела в края на отчетния период" се забелязва ПОДОБРЕНИЕ като брой и в процентно съдържание от разгледаните дела, тъй като нивото му е намалено с 3% спрямо нивото от 2013 г. /145 бр./ и е достигнато нивото му от 2012 г. /11%/, без да бъде постигнат показателя от 2011 г. /7%/. От останалите 100 висящи дела 28 броя или 28% са наказателни, а 72 броя или 72% са граждански. При тези данни следва извода за НАМАЛЯВАНЕ броя на останалите несвършени граждански и наказателни дела в края на отчетния период спрямо предходната 2013 г., но същевременно запазване на тяхното процентно съотношение в общия брой на несвършените в края на периода дела. Несвършените граждански дела в края на 2014 г. са по-малко като брой от несвършените в края на 2013 г. /103 бр./ и 2012 г. /88 бр./, но не е достигнато доброто ниво на този показател за 2011 г. /49 броя/, и 2010 г. /55 бр./. По отношение на наказателните дела е налице ЗНАЧИТЕЛНО И ПОЧТИ ДВОЙНО НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ВИСЯЩИТЕ ДЕЛА в края на отчетния период спрямо предходния четиригодишен период, тъй като за 2013 г. са 42 бр., за 2012 г. са 47 бр., за 2011 г. са 46 бр., за 2010 г. са 35 бр.
От останалите висящи граждански дела в края на периода /72 броя/ 62 броя са искови производства, разглеждани по общия ред, и 2 броя бързи производства по ГПК, както и 5 броя други граждански дела. Показателят е ПОДОБРЕН спрямо 2013 г., когато висящите ГД в края на периода са били 103 броя. Висящността на гражданските дела в края на периода се обяснява с това, че 36 броя дела са постъпили и са образувани в края на годината – през месеците октомври, ноември и декември, като невъзможността да бъдат приключени до края на същата се дължи на естеството на процедурата по разглеждането им – само размяната на книжата по чл. 131 ГПК трае над един месец, а след това насрочването на откритото съдебно заседание също става приблизително в едномесечен срок с оглед редовното призоваване на страните. 7 бр. дела са делбени производства, образувани през 2014 г., които поради продължителността на процедурата, преминаваща през 2 фази, са останали висящи за следващия отчетен период. По 30 дела липсва насрочване на открито съдебно заседание, поради констатирани нередности по исковите молби и времето за отстраняването им, трудности във връзка с връчване на съдебните книжа на ответниците и протичащите процедури по установяване на адресите им, и прилагане разпоредбите на чл. 47 ГПК или чл. 48 ГПК. През годината някои граждански дела са спирани, има и внесено в архив делбено дело, което след отстраняване на пречките за движението му е изнесено от архив и насрочено. Следва да бъде отчетено и влиянието на обективни фактори като съдебната ваканция, през която съдиите ползват платения си годишен отпуск и нямат възможност да извършват процесуални действия по разпределените им дела. И през 2014 г. е действал въведения със Заповед № РД 12-80/01.11.2012 г. контролен механизъм, насочен към произнасянето на съдиите по граждански дела в разумни срокове, в резултат на който съдебните състави в РС – Омуртаг са ускорили произнасянето на определенията по чл. 140 ГПК, като от периодичните справки относно действието на тази контрола следва, че делата се докладват своевременно и всички състави произнасят определенията по чл. 140 ГПК по гражданските дела в рамките на едномесечен срок след изтичане на срока за отговор на ответната страна по чл. 131 ГПК, а това респективно е довело и до намаляване броя на висящите ГД в края на периода.
От висящите в края на 2014 г. 28 броя наказателни дела 12 броя са НОХД, 9 броя са АНД, 2 броя са НЧХД и 3 броя АНД по чл. 78а НК. Този показател също е ПОДОБРЕН ЗНАЧИТЕЛНО с почти двойното намаляване броя на несвършените НД спрямо 2013 г.  /42 бр./. От останалите несвършени 15 броя АНД, вкл. и тези по чл. 78а НК, 11 броя са образувани през месеците ноември и декември 2014 г., което затруднява тяхното приключване до края на отчетния период. От висящите НОХД 7 броя също са били образувани през месеците ноември и декември 2014 г. Неприключването на НОХД се дължи на неявяване на подсъдими, които не могат да бъдат намерени и това е довело до спиране на производство и дори до издаване на Европейски заповеди за арест; допускането на съдебни експертизи /първоначални или допълнителни и повторни/, нередовното призоваване и свидетели, неявяване на защитници и вещи лица по уважителни причини и изискване на писмени доказателства. В случаите на неявяване на призовани лица без изложени уважителни причини за това съдебните състави да прилагали санкционните разпоредби на НПК. Причина за продължителното разглеждане на някои НОХД е необходимостта от назначаване на допълнителни съдебни експертизи. Изключително сериозен е проблемът с намирането на специалисти, които да бъдат назначени за вещи лица по наказателни дела. Тази необходимост се усеща най-вече по НОХД с предмет престъпление по чл. 235 НК, по които се налага допускане на съдебна лесотехническа експертиза в съдебното производство. Намирането на специалисти – геодезисти и лесовъди, които да поемат ангажимента на вещи лица по този вид дела, е изключително трудно. Предвид липсата на достатъчно вписани такива в утвърдения списък на съдебните експерти от района, често се налага търсенето на вещи лица от други съдебни райони по възможност в териториална близост с оглед избягване оскъпяването на експертизата. Големият обем и спецификата на експертните задачи по някои от тези дела затруднява вещите лица откъм времеви ресурс и това съответно води до забавяне изготвянето на експертизата и приключване на делото. През 2013 г. се установява ПОДОБРЯВАНЕ на показателя за висящи НЧХД, при които от общо 13 разгледани дела /4 броя останали от предходен период и 9 броя постъпили през 2014 г./ само 4 НЧХД /15%/ са останали висящи в края на настоящия отчетен период, докато за 2013 г. те са съставлявали 33% от разгледаните НЧХД. Причините за неприключването на 2 бр. НЧХД се състоят в необходимостта от допускане на съдебни експертизи, в пречки за явяване на адвокати и вещи лица, което е довело до отсрочване на делата.
Фигура 3 – Сравнение между брой разгледани и брой свършени дела, по видове (граждански и наказатаелни)
Граждански дела – от разгледаните 606 броя граждански дела през годината са свършени 534 дела, спрямо 541 свършени ГД за 2013 г. През 2012 год. са приключени 755 граждански дела, през 2011 г. свършените граждански дела са били 781 броя, през 2010 г. - 707 броя, а през 2009 г. свършените такива са били 542 броя. Следователно при този показател, който в значителна степен се обуславя от показателя "постъпили дела" се забелязва спадане на стойността спрямо предходните пет години, като този спад е значителен спрямо 2010÷2012 г., и минимален спрямо 2009 г. и 2013 г. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2014 г. е 88%, докато през 2013 г. е било 84%, през 2012 г. то е било 90%, за 2011 год. - 94%, през 2010 г. е 93%, през 2009 г. е 92%. Констатира се тенденция на ПОВИШЕНИЕ процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния отчетен период с 4%, но отново не са достигнати нивата от предходните четири години. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 72 броя, което е 12% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено спрямо предходната 2013 г. – 16%, но и тук не са достигнати нивата от другите предходни години - 2012 г. – 10%, спрямо 2011 г., когато същото е било 6%, спрямо 2010 г. – 7%, и за 2009 година - 8%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 484 броя или това са 91% като относно този показател се констатира леко понижение на стойността му спрямо предходния отчетен период с 2% и с 5% спрямо предходния четиригодишен период /2009÷2012 г. - 96%/. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 82% са свършени в 3-месечен срок спрямо съотношение от 80% за 2013 г., 89% за 2012 г., 84% за 2011 г., 85% за 2010 г., 89% за 2009 г., което води до извода, че е увеличен спрямо 2013 г. процентът на исковите производства, приключени в 3-месечен срок, но същевременно този показател е останал по-нисък от нивата му за по-стари години. Отложените в първото открито съдебно заседание граждански дела /40 броя/ съставляват 11% от насрочените такива /353 броя/. Този показател е ПОДОБРЕН в сравнение с предходния отчетен период за 2013 г., когато отложените граждански дела са били 13% от насрочените такива, и спрямо 2011 год., когато отложените в І-во заседание дела са съставлявали 18% от насрочените такива, като почти е достигнато нивото му за 2012 г. /10%/. Отложените граждански дела във второ по ред заседание са 12 броя и съставляват само 3% от всички насрочени граждански дела, с което напълно е ЗАПАЗЕНО равнището на показателя от 2013 г. и е ПОДОБРЕНО спрямо 2012 г. /5.37%/ и 2011 г. /5.57%/. Изложените данни показват, че съдиите от РС – Омуртаг отлагат минимален процент от разглежданите ГД и поддържат тази тенденция през изминалия четиригодишен период. За контролиране нивото на този показател и през изминалия отчетен период в РС – Омуртаг е продължил да действа механизма за изготвяне на ежемесечни справки относно отложените дела и причините за отлагането им.
При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 90% от разгледаните от нея граждански дела, съдия Йорданов-Кюлеров – също 90% от разпределените му и разгледани от него граждански дела, а съдия Захариева е приключила 83% от разгледаните от нея ГД. Предвид преместването на съдия Караниколов в РС – Варна от 01.05.2014 г., същият е приключил 100% разгледаните от него ГД.
Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разгледани от тях граждански дела, като останалите несвършени такива са резултат предимно на причини, стоящи извън поведението на съдиите и дължащи се на страни и вещи лица.
Фигура 4 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени граждански дела
Добрите нива на показателите за приключени и отложени дела, които са запазени или подобрени спрямо предходния период се дължат на запазения дисциплиниран подход на съдебните състави към прилагане на процесуалните разпоредби на ГПК и към спазване на регламентираните в този кодекс срокове, включително и посредством налагане на глоби на страни по дела, които с поведението си са станали причина за отлагане на делото. Отлагане на ГД е осъществявано най-вече поради мотивирана от съда необходимост за събиране на писмени и гласни доказателства и допускане на експертизи /18 бр./. Делбените дела, по които във фазата по извършване следва да бъде изпратен проекта за разделителен протокол относно разделянето на земеделските земи за одобрение от ОС "Земеделие", също се отлагат по тази причина /6 бр./. Отлагане на ГД е предизвикано и от нередовното призоваване на страни – невърната призовка или връчена след изтичане на седмичния срок преди заседанието, при което са искани и обяснения от съответните връчители /6 бр./. По 3 бр. ГД е постановено отлагане заради конституирането и призоваването на трети лица – подпомагащи страни. Гражданските дела, свършени в срок над 3 месеца /9% или 50 бр./, включват 19 делбени производства, които поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото след второто съдебно заседание. Други граждански дела са приключили в период, продължил над 3 месеца, поради отлагането и отсрочването им по молба на страни и вещи лица, като последните в тези случаи не са депозирали в срок експертните заключения. По-продължително разглеждане на граждански дела се е наложило и заради необходимостта да бъдат събрани писмени и гласни доказателства. Трудностите с призоваването на страни по дела, породени от невъзможността да бъдат намерени лицата или от неточно изпълнение на задълженията на призовкари от други съдебни райони или кметове на населени места, също водят до отлагане или отсрочване на дела, които остават несвършени в рамките на 3-месечния срок. Спирането на някои граждански дела също е забавило хода им. Съдебната ваканция, през която съдиите и страните по делата могат да ползват полагащия им се платен годишен отпуск и през която се насрочват приоритетно дела, налагащи разглеждане в кратки срокове, се явява обяснение за невъзможността за приключване на делата в 3-месечен срок.
Фигура 5 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи граждански дела
Наказателни дела - от разгледаните 327 броя наказателни дела през годината са свършени 299 дела. През 2013 г. от разгледаните 360 НД приключените са били 318 броя, за 2012 г. са отчетени 395 бр. свършени наказателни дела, за 2011 г. са приключени 407 бр., през 2010 г. 386 наказателни дела, през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя. Следователно през 2013 г. се установява НАМАЛЯВАНЕ броя на свършените наказателни дела спрямо предходния тригодишен период, което е логична последица от по-малкия брой постъпили и разгледани наказателни дела, като и тук се забелязва припокриване нивото на показателя от 2009 г. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2014 г. е 91%, и е налице ПОДОБРЕНИЕ на този показател в сравнение с предходния тригодишен период, тъй като за 2013 г. нивото му е било 88%, за 2012 г. е било 89%, за 2011 г. е било 90%. По този начин е преодоляна продължилата три години тенденция на намаляване процентното отношение между свършени и разгледани НД и този показател се е върнал на стойностите си от 2010 г. - 92%, и 2009 г. - 91%. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 28 броя, което е 8.6% от всички разгледани дела от този вид. И тук съответно се констатира значително ПОДОБРЯВАНЕ на показателя, тъй като това процентно съотношение в сравнение с предходните три години е било: за 2013 г. – 12%, за 2012 г. е било 11%, за 2011 г. е било 10%, и отново са достигнати нивата му за 2010 г. - 8% и за 2009 г. - 9%.
Фигура 6 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени НОХ дела
От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 252 броя или това са 84%. Забелязва се отново понижаване нивото на този показател спрямо предходния тригодишен период, когато съотношението между свършените в 3-месечен срок наказателни дела спрямо общо свършените е било 88% за 2013 г., 90% за 2012 г. и 93% за 2011 г. Същевременно процентният дял на свършените в 3-месечен срок НОХД ЗАПАЗВА нивото си от предходния отчетен период /79%/. Отложените НОХД съставляват 32% от насрочените дела от този вид, тъй като 65 НОХД от общо насрочените 206 броя дела от този вид са били отложени. Изводът от сравнителната преценка на тази констатация е следния: значително ПОДОБРЯВАНЕ нивото на показателя "отложени наказателни дела от общ характер", изразяващо се в НАМАЛЯВАНЕ със 7% броя на отложените наказателни дела от общ характер през годината спрямо предходния отчетен период за 2013 г. /39%/ и достигането на нивото му от 2012 г. /31%/. Преобладаваща причина за отлагане на НОХД през отчетния период продължава да бъде неявяването на редовно призовани страни, вещи лица и свидетели като в тези случаи съдебните състави са прилагали и съответните санкции посредством налагане на глоби или изменение на мерки за неотклонение на подсъдими и др. /25 бр./ На следващо място по честота като причина за отлагане се нареждат НОХД, по които се налага да се изяснят въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на допълнителни или повторни експертизи, събиране на нови писмени и гласни доказателства /19 бр./. Нередовното призоваване на страни, свидетели и вещи лица, в т.ч. и липсата на връчен препис от обвинителния акт на подсъдимия, също предполагат задължително отлагане на НОХД /15 бр./. Налице са дела, по които в първото съдебно заседание са възникнали предпоставки за предоставяне правна помощ на подсъдимия и назначаването на защитник е наложило отлагане на делото. При някои наказателни дела отлаганията и съответно надвишаването на 3-месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция. Недостатъчното изясняване на обстоятелствата по делото на досъдебна фаза налага особено по по-сложните от фактическа и правна страна НОХД, като тези с обвинения по чл. 235 НК, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели. Наред с това честото оспорване от страна на защитата на направената в досъдебното производство експертиза по тези дела води до отлагане на делата с оглед назначаване на тройни съдебни експертизи.
През 2014 г. се констатира спад на приключените в 3-месечен срок наказателни дела от частен характер – 36% спрямо 63% за 2013 г., 40% да 2012 год., 33% за 2011 г. и 2010 г. и 38% за 2009 г., като е достигнато нивото му от 2010 г. и 2011 г. Същевременно е повишено процентното съдържание на свършените НЧХД от разгледаните такива – 85% спрямо 67% за 2013 г. Посочените данни показват, че макар и разгледани в по-голямата си част над 3-месечния срок, почти всички разгледани през годината НЧХД /13 бр./ са били приключени в рамките на отчетния период /11 броя/. Само 2 броя НЧХД са останали несвършени в края на периода, като за 2013 г. те са били 4 броя. По НЧХД са проведени общо 20 броя открити съдебни заседания, от които в 9 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 45% отложени наказателни дела от частен характер. Този показател за отложени НЧХД е подобрен значително спрямо предходния тригодишен период, тъй като за 2013 г. нивото му е било 53%, за 2012 г. - 46%, за 2011 г. - 67%. Въпреки подобреното ниво на показателя за отложени НЧХД следва да се положат повече усилия от съдиите при разглеждане на наказателни дела от частен характер, като се преценяват внимателно направените искания за отлагане и отсрочване на делата. Следва по-активно да се прилагат способи за доброволно уреждане на спора чрез напътване на страните към сключване на спогодба и др., както и за отлагане през по-къси времеви интервали което е възможност за бързо приключване на делата от този вид в рамките на 3-месечния срок.
Административно - наказателните дела /АНД/, разглеждани в РС – Омуртаг през 2014 г., са такива по чл. 78а НК и дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН. От разгледаните през годината 22 броя АНД по чл. 78а НК са приключени 19 дела, или това са 86%. От свършените дела от този вид 18 броя са разгледани в 3-месечен срок /95%/. При тези данни следва извода за ПРОЦЕНТНО ПОВИШАВАНЕ на свършените АНД по чл. 78а НК в 3-месечен срок спрямо предходния отчетен период, когато това съотношение е било 92%. В частта от 5% приключени над 3-месечния срок АНД по чл. 78а НК фигурира 1 брой дело с докладчик съдия Караниколов, чийто ход е забавен поради неколкократно отсрочване и отлагане на заседания по различни причини.
При разгледани през годината общо 67 АНД по ЗАНН, 58 броя са свършени, или това са 87% /спрямо 91% за 2013 г., 89% за 2012 г. и 82% за 2011 год./, а 79% от тях са приключени в 3-месечен срок. При този вид дела се констатира влошаване на показателите за свършени дела и за приключени дела в 3-месечен срок в сравнение с предходните години. За съпоставка следва да се отбележи, че през 2013 г. 90% от свършените АНД по ЗАНН са приключени в рамките на 3 месеца, през 2012 г. - 84%, а през 2011 г. свършените дела от този вид в рамките на посочения срок са били 88% от свършените АНД.
От разгледаните АНД /по жалби против наказателни постановления и по чл. 78а НК/ 12 броя са останали висящи към 01.01.2014 г. Причината за останалите висящи дела е, че те са постъпили през месеците ноември и декември на 2014 г., което е направило невъзможно насрочването, разглеждането и решаването им до края на годината. Само 1 бр. АНД е образувано през месец септември 2014 г., но не е приключено, тъй като е отложено за събиране на писмени доказателства.
Фигура 7 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи наказателни дела
През отчетният период за 2014 г. от общо 833 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 628 броя дела или това са 75% от свършените дела и 67% от всички разгледани дела. Налагащият се извод при тази констатация е, че за поредна година съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела - свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 464 броя или това са 87% от всички свършени граждански дела и по този начин е запазено напълно съотношението от 2013 г. За 2012 г. те са били 89%, за 2011 г. - 92%, за 2010 г. са съставлявали 91%, за 2009 г. - 85% от свършените граждански дела. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 137 броя са дела по общия исков ред, 13 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 193 броя заповедни производства, 71 частни граждански дела, 24 дела от и срещу търговци, и 24 други дела, сред които дела по чл. 26 и чл. 30 от ЗЗДетето /12 бр./ ЗЗДН /2 бр./, искове по ЗГР и др. През 2014 г. се констатира увеличение броя на приключилите с акт по същество бързи производства /13 броя спрямо 3 броя за 2013 г./, на делата от и срещу търговци /24 броя спрямо 6 броя за 2013 г./, както и на частните граждански дела /71 бр. спрямо 39 бр. за 2013 г./ без заповедните производства. През отчетния период се констатира намаляване на решените по същество граждански дела по исков ред /137 бр./ спрямо 2013 г., когато те са били 150 броя, но отново са надминати нивата на показателя за 2012 г. - 117 бр. и за 2011 г. – 110 бр.
От предявените искове по СК 40 дела са получили решение по съществото на спора, като 26 иска са уважени изцяло, 12 са частично уважени, и 2 са отхвърлени. От облигационните искове от 100 иска, получили решение по същество, 76 са уважени изцяло, 6 – частично, а 18 броя са отхвърлени. Има 13 уважени вещни иска и 2 – отхвърлени. От решените 11 делбени иска 100% са уважени изцяло. От приключилите спорове по искове по КТ са налице 5 бр. уважени и 2 броя отхвърлени.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2014 г. решени по същество са 164 броя или това са 55% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице леко намаление с 3% на процентното съотношение на приключилите с акт по същество наказателни дела спрямо 2013 г. /58%/. През 2012 г. решените по същество наказателни дела са били 60% от свършените НД, за 2011 г. и за 2010 г. - 56% от всички свършени наказателни дела, а за 2009 г. това съотношение е 58%. УВЕЛИЧЕН е броят на решените по същество НОХД /54 бр./ в сравнение с 2013 г. и 2012 г. /по 40 бр./. При положение, че 73 броя НОХД през годината са образувани по внесени обвинителни актове, следва че 74% от тях са приключили с акт по същество. Изцяло е запазен броят на приключилите с присъда НЧХД /5 бр./ в сравнение с 2013 г. Съответно на намаленото постъпление на АНД е и намаления брой решени по същество дела от този вид в сравнение с 2013 г. /72 броя от 79 постъпили/. Решените с акт по същество НЧД /кумулации, искания по Закона за здравето и др./ са 33 броя. Сред НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V НК – 16 броя /пълно запазване на броя от 2013 г./, следват присъдите за общоопасни престъпления по глава ХІ НК /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 13 броя. Предвид тази констатация е запазено положението от предходните отчетни периоди, когато също най-много са били постановените присъди за престъпления против собствеността, следвани от постановените присъди за общоопасни престъпления. Постановени са 9 броя присъди за престъпления против стопанството по глава VІ от НК, като тук се включват и присъдите за престъпления по чл. 235 НК. Постановени са 9 броя присъди за престъпления против личността по глава ІІ НК.
Общият брой прекратени дела през 2014 г. е 205 броя или това са 25% от свършените дела. Налице е леко повишение нивото на този показател в сравнение с предходната 2013 г. /24%/ и спрямо 2012 г. и 2011 г. /по 21%/. От всички прекратени през отчетния период дела 34% заемат гражданските дела, а 66% заемат наказателните дела, следователно по-голям е относителния дял на прекратените наказателни производства. Данните показват почти пълно запазване броя на прекратените производства спрямо 2013 г. /206 бр./, както и запазване на съотношението между прекратени НД и ГД.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 70 броя или това са 13% от всички свършени граждански дела. Установява се абсолютно запазване процентното отношение на прекратените ГД спрямо свършените такива спрямо предходния период за 2013 г. и увеличение спрямо по-стари периоди /през 2012 г. то е било 11%, през 2011 г. - 8%/. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 32 броя, следвани от делата от и срещу търговци – 20 броя, като следват други граждански дела – 6 бр., частни граждански дела – 5 бр. и бързи производства по ГПК - 4 броя. От прекратените граждански дела 12 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 58 броя са прекратени по други причини. Прекратените поради постигната съдебна спогодба дела, чийто брой е почти запазен в сравнение с 2013 г. /14 бр./, са отново повече в сравнение с 2012 г., когато са били само 4 броя. От тях 4 дела са по искове по СК, 3 дела по облигационни искове и 5 делбени производства, като това напълно съвпада с отчетеното за 2013 г. Прекратените по други причини дела са 8 дела по СК, 29 дела по облигационни искове, 5 дела по вещни искове, 2 делбени производства, 3 заповедни производства и 11 други дела /по ЗЗДН, ЗЗДетето/. Причините за прекратяването на 58 граждански дела по "други причини" са следните: 6 броя дела са прекратени поради оттегляне на иска, 4 броя поради направен отказ от иск, 1 брой дело е прекратено поради изпращането му по подсъдност на друг съд, 8 граждански дела са прекратени поради установена недопустимост на предявения иск, а 7 дела са прекратени поради констатирани и неотстранени в срок нередности на исковата молба, 1 дело е прекратено след като е било спряно и в законния 6-месечен срок не е поискано възобновяването му, 5 дела са изпратени на горестоящия съд за определяне на друг компетентен съд, 3 бракоразводни дела са прекратени поради неявяване на молител на основание чл. 330, ал. 2 ГПК, а 13 броя дела са прекратени на основание чл. 213 ГПК заради присъединяването им към други дела, има и прекратени дела за изпълнение на съдебни поръчки.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 135 броя или това са 45% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице леко УВЕЧИЛЕНИЕ не само на общия брой прекратени НД, но и на процентното отношение на прекратените наказателни дела спрямо общо свършените такива в сравнение с предходния тригодишен период – за 2013 г. са 42%, за 2012 г. - 40%, за 2009 г. - 42%. Единствено увеличение на броя прекратявания се отчита при НОХД, образувани по внесено споразумение по чл. 382 НПК. Абсолютно е запазен спрямо предходната отчетна година броя на прекратените по други причини наказателни дела /64 бр./. Почти е запазен и броят на върнатите за доразследване наказателни дела на прокуратурата /7 бр. спрямо 8 бр. за 2013 г./. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 64 броя, от които 39 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство, и 25 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. По отношение на разгледаните от съда споразумения за прекратяване на наказателни производства е налице ЛЕКО УВЕЛИЧЕНИЕ на броя им спрямо 2013 г., когато те са били 61 броя, но са намалели в сравнение с предходните две години, когато те са съставлявали 79 броя през 2012 г. и 88 броя за 2011 г. Отчитат се 2 бр. НОХД, прекратени по други причини, а именно: по едното дело са направени отводи от всички съдии в РС – Омуртаг, което е наложило прекратяването му и изпращането на ВКС за определяне на друг компетентен съд, а другото дело е прекратено поради приетия от съда извод, че се касае за престъпление, преследвано по частен ред, и поради липса на поддържано обвинение за престъпление от частен характер. Сред прекратените през годината НЧХД /общо 6 бр./ са налице 2 броя прекратени поради постигната спогодба, 2 броя изпратени за определяне на компетентен съд до ВКС поради направени отводи на съдиите и невъзможност за сформиране на съдебен състав, и 2 броя дела са прекратени и изпратени на прокуратурата поради наличие на данни за престъпление от общ характер. От приключените АНД по чл. 78а НК през отчетния период е прекратено 1 брой дело поради неподсъдност и същото е изпратено на друг съд. Общо 41 броя НЧД са образувани за провеждане на разпити пред съдия и същите се отчитат като прекратени в деловодната система. Наказателните частни дела, прекратени "по други причини" /10 броя/ са дела за изпълнение на наказателни съдебни поръчки /5 броя/, дела по ЗЗдравето /1 брой/ поради дадено съгласие за доброволно лечение, и дела по искания за определяне на общо наказание /4 броя/, прекратени поради недопустимост на искането или с оглед изпращане то им на компетентния съд. От АНД, образувани по жалби против наказателни постановления, 1 бр. е прекратено поради недопустимост на жалба и 2 броя поради изпращане на друг съд по подсъдност. Налице е 1 брой АНД, образувано по УБДХ, което е прекратено на основание чл. 6, ал. 2 от УБДХ и е изпратено на прокурора по компетентност.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 6.3% от постъпилите през 2014 г. НОХД в съда, и 5.0% от разгледаните дела от този вид. Тази констатация сочи на ЛЕКО НАМАЛЕНИЕ на процентното отношение между върнати и постъпили НОХД през годината спрямо 2013 г. /6.9%/, но е по-високо в сравнение с 2012 г., когато то е било 5.6%,, и спрямо 2011 г., когато върнатите НОХД на РП са били 6%. При тези данни може да се направи извода за продължаващо поддържане нивото на показателя за върнати НОХД на прокуратурата в едни нормални нива, за разлика от предходни години, когато процентното отношение на тези дела е било в двоен размер - 2010 г. - 13%, 2009 г. - 14%, а през 2008 г. е било 15%. Връщането на делата на прокурора се дължи на: констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати при изготвяне на обвинителния акт и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите, като преобладава липсата на посочване или неясно и противоречиво посочване на мястото и времето на извършване на престъплението, причина е и неясната и непълна формулировка на обвинението в обвинителния акт; поради ограничаващи правото на защита на обвиняемия отстраними съществени нарушения на процесуалния закон, допуснати в досъдебното производство, като не са предявени всички материалите по разследването на обвиняемия и защитника му; поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения на досъдебното производство, довели до ограничаване правата на пострадалите, които не са били търсени, намерени и съответно не са им били разяснени процесуалните права. По едно НОХД материалите са върнати на прокуратурата поради неодобрено от съда споразумение по чл. 381 НПК, тъй като уговореното между страните наказание "пробация" е било незаконосъобразно, тъй като по отношение на дееца са били налице условията на прилагане разпоредбата на чл. 78а НК, водеща до реализиране на административнонаказателна отговорност.
През настоящия отчетен период липсват констатираните през предходния такъв случаи на връщане на НОХД на прокурора без да се спазват указанията по ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС. С изключение на делото, по което внесеното споразумение не е одобрено в открито съдебно заседание, останалите 6 бр. НОХД са върнати, както следва: 4 броя в разпоредително заседание съгласно чл. 249, ал. 2 НПК и 2 броя в открито съдебно заседание съгласно чл. 288 НПК /от съдиите Кюлеров и Караниколов/. По всички наказателни дела, по които са постановени актове за връщане на прокуратурата, липсват подадени жалби и протести, респ. липсва проверка от страна на въззивния съд.
През 2014 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 114 броя, от които граждански – 44 броя, и наказателни – 70 броя. Следователно 14% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като по-голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела. Тези данни показват, че през отчетния период се е запазил броят на изпратените на инстанционен контрол актове в сравнение с 2013 г. /112 бр./. Променено е съотношението между обжалваните актове по двата основни вида дела, тъй като за разлика от 2013 г., когато са били обжалвани повече актове по ГД, то през 2014 г. са повече обжалваните актове по НД. Броят на обжалваните ГД е намален спрямо 2013 г. /63 бр./, докато се е увеличил броят на обжалваните и протестирани актове по наказателни дела, които за 2013 г. са били 49 броя, в това число е почти тройно увеличен броят на обжалваните актове по НОХД.
Граждански дела – В сравнителен аспект се констатира НАМАЛЯВАНЕ броя на обжалваните актове по граждански дела по отношение на предходните две години като същият е на нивата от по-стари периоди /44 броя за 2014 г. спрямо 63 бр. за 2013 г., 60 бр. за 2012 г., 41 бр. за 2011 г. и 37 бр. за 2010 г./. Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по искови производства – 25 бр., от които преобладават актовете по облигационни искове – 16 броя /в т.ч. и 10 броя по искове по чл. 45 ЗЗД и дела от и срещу търговци/, решения по вещни искове /6 броя/, актове по искове по КТ /6 бр./, решения по искове по СК /5 бр./. Значително е намалял броят на обжалваните разпореждания по заповедни производства – само 5 броя спрямо 25 броя за 2013 г.
Върналите се през 2014 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2014 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 44 броя, като този брой е по-малък в сравнение с 2013 г. /57 броя/ и с 2012 г. /60 бр./. От тези дела 29 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 15 дела са с проверени определения. За разлика от 2013 г., през 2014 г. преобладават проверените решения. От справката за проверените решения следва, че 15 от тях са потвърдени изцяло, 6 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 8 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 5 броя са потвърдени изцяло, 7 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон, а 3 определения са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 52% от проверените решения са потвърдени и 33% от проверените определения са потвърдени. В това отношение се констатира значително УВЕЛИЧЕНИЕ на процентното отношение между потвърдени решения спрямо всички обжалвани решения в сравнение с предходната 2013 г., когато то е било 43%, и спрямо 2012 г., когато това съотношение е било 36%. В резултат на изложените данни следва извода, че 45 % от всички проверени съдебни актове по граждански дела са били потвърдени, докато за предходната година е било 61%, а за 2012 г. това съотношение е било 37%. Изложените данни и констатации показват, че и през този отчетен период е подобрено качеството на постановяваните съдебни решения по граждански дела в РС – Омуртаг, но следва да се акцентира върху качеството на произнасяните от съдебните състави определения, най-вече по прекратяване на дела.
През 2014 г. в РС – Омуртаг са върнати от ВКС 8 граждански дела. По 4 от тях решенията, постановени от РС – Омуртаг, са били потвърдени от ОС - Търговище, а ВКС не е допуснал касационно обжалване. Срещу потвърдено от въззивния съд определение по 1 бр. ГД на РС – Омуртаг е подадена касационна жалба, но относно ВКС не е допуснал касационно обжалване. По 2 бр. дела решенията на ОРС са били изменени от ОС – Търговище и впоследствие не са допуснати до касационно обжалване от ВКС. Само 1 бр. решение, потвърдено от въззивен съд, ВКС е допуснал до касационно обжалване и е обезсилил частично въззивното решение като е върнал делото за ново разглеждане от въззивния съд, който от своя страна е постановил решение, с което е обезсилил частично решението на ОРС и е върнал делото за ново разглеждане.
По едно гражданско дело е била подадена молба за отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 304 ГПК, но към края на отчетния период липсва произнасяне по същата.
Наказателни дела – От общо 70 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните присъдите по НОХД - 40 броя, като следват решения по АНД /жалби против наказателни постановления/ - 17 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 4. При съпоставка с предходната 2013 г. следва извода, че значително УВЕЛИЧЕНИЕ броя на обжалваните актове по наказателни дела /през 2013 г. той е бил 49 броя/, което се дължи най-вече на засиленото обжалване на актове по НОХД.
Резултатите от инстанционната проверка на обжалваните съдебни актове по наказателни дела показват, че от всички върнали се през годината 61 обжалвани и протестирани дела 47 броя са присъди и решения, а 14 броя са определения, т.е. спрямо предходния период е нараснал броя на проверените определения, докато броят на проверените присъди и решения е сравнително запазен. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 27 броя са потвърдени. Общо 6 присъди са отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на съда. 2 бр. присъди и 4 бр. решения по АНД, постановени по жалби против наказателни постановления, са били отменени изцяло и горната инстанция е постановила решение по съществото на спора. 1 брой решение, постановено по АНД по чл. 78а НК е било отменено и делото върнато от въззивния съд на прокурора. Изменени в наказателната част са били 7 присъди. От преминалите инстанционен контрол определения 10 броя са потвърдени, 1 бр. определение по НОХД е било отменено изцяло и делото е върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане, а 1 бр. определение е било отменено изцяло, като делото е било върнато на прокурора. По 2 броя определения е постановена цялостна отмяна от горестоящия съд. Преобладаващото основание за отмяна на присъдите по 5 бр. НОХД и 1 брой НЧХД е констатираното от въззивния съд отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в липса на мотиви, тъй като съответните съдебни състави са изложили неясна фактическа обстановка и не са направили пълен анализ на събраните доказателства. Това основание за отмяна се констатира по 5 броя дела – 2 бр. НОХД и 1 бр. НЧХД с докладчик съдия Станимир Йорданов-Кюлеров и 2 броя НОХД с докладчик съдия Пламен Караниколов. По едно от посочените НОХД с докладчик съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е установено и съществено нарушение на материалния закон – неправилно определено наказание. По 1 брой НОХД с докладчик съдия Невяна Захариева присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане, тъй като въззивният съд е приел, че е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неразясняване на повереника на частния обвинител правото да поддържа обвинение от частен характер.
От направените констатации следва извода, че 61% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове, с което се отбелязва намаление на това съотношение в сравнение с предходната 2013 г., когато те са съставлявали 75%, както и спрямо 2012 г. - 70%, и е достигнато нивото от 2011 г., когато 60% от проверените актове по наказателни дела са били потвърдени.
През 2014 г. в РС – Омуртаг няма върнати наказателни дела с резултати от касационна проверка.
През 2014 г. в РС – Омуртаг са върнати 3 броя НОХД, по които са били подадени молби за възобновяване. Резултатите от исканията по извънредния способ за атакуване на съдебните актове е следния: по 1 бр. НОХД искането е разгледано и оставено без уважение като неоснователно; по 2 бр. НОХД ВЗС определения за одобряване на споразумения по чл. 381 НПК са отменени, производствата възобновени, като едното дело е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, а другото дело е върнато на РП – Омуртаг.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2014 г. са 606 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2014 г. са 103 броя, а новопостъпили са 503 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 65% от всички разгледани дела и в това се забелязва относително запазване дела на гражданските дела във всички разгледани дела спрямо предходния отчетен период за 2013 г. /64%/, за 2012 г. /66%/, за 2011 г. /65%/, както и за 2010 г. и за 2009 г., когато те са съставлявали 64%. Постъпилите през годината граждански дела представляват 64% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява намаление в сравнение с предходната 2013 г., когато броят им е бил 556, както и спрямо 2012 г. - 794 броя, спрямо и 2011 г. /775 бр./, както и спрямо 2010 година, когато броят на новопостъпилите ГД е 712. Достигнато приблизително е нивото на показателя от 2009 г., когато броят на постъпилите ГД е бил 513. Намаленото постъпление се отнася предимно за заповедните производства, чиято линия на намаляващо постъпление продължава /197 броя за 2014 г., 234 бр. за 2013 г., за 2012 г. - 435 броя, 458 бр. за 2011 г. През 2014 г. заповедните производства съставляват 39% от постъпилите граждански дела, като за 2013 г. те са били 42%, а за 2012 г. това съотношение е било 55%. Същевременно се установява УВЕЛИЧЕНИЕ броя на постъпилите през годината искови производства, включително и бързи производства по чл. 310 от ГПК -общият сбор на тези дела за 2014 г. е 182 броя спрямо 169 броя за 2013 г.
От разгледаните 606 граждански дела през годината са свършени 534 дела, или това са 88% от разгледаните ГД и 64% от всички свършени дела. През 2013 г. свършените граждански дела са били 541 броя, през 2012 г. -755 бр., през 2011 г. - 781 бр., през 2010 г. те са 707 бр., през 2009 г. - 542 броя. Отново и по отношение на този показател през 2014 г. се констатира намаление, но същевременно е налице увеличение процентния дял на свършените ГД от разгледаните дела от този вид спрямо предходния период /84%/. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 72 броя, което е 12% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено с 4% спрямо предходната 2013 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2014 г. са 327 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2014 г. са 42 броя, а новопостъпили са 285 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 35% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 36% от всички новопостъпили дела. И през този отчетен период се установява намаление постъплението на наказателни дела спрямо предходната година. Това намалено постъпление се наблюдава при всички видове и статистически групи наказателни дела – НОХД, АНД, НЧХД, НЧД. Намалял е броят на образуваните НОХД за престъпления против собствеността – 23 бр., спрямо 38 броя за 2013 г. Леко е намален броят и на делата, образувани за престъпления против личността и на тези против стопанството. Леко е увеличен броят на делата за общоопасни престъпления. От разгледаните 327 броя наказателни дела през годината са свършени 299 дела /91%/. През 2013 г. свършените наказателни дела са били 318 броя, за 2012 г. - 395 бр., за 2011 г. - 407 бр., през 2010 г. - 386 бр., през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя. Следователно по отношение на наказателните дела са констатира намаление броя на свършените дела като същите са достигнали почти броя си от 2009 г. Свършените наказателни дела заемат 36% от свършените дела от всички видове, като това съотношение е леко намалено в сравнение с предходния отчетен период /37%/, но е по-високо от стойността му за 2012 г. /34%/. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 28 броя, което е 9% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е ПОДОБРЕН като брой и процент в сравнение предходните 2013 г., 2012 г. и 2011 г., когато е бил 12% за 2013 г., 11% за 2012 г. /47 бр./, и за 2011 г. - 10%. Изводът от направените констатации е, че през 2014 г. е налице намалено постъпление на наказателни дела, респ. намален брой свършени дела от този вид в сравнение с предходните години. Въпреки това съдиите са успели да приключат в рамките на периода по-голям процент от разгледаните наказателни дела в сравнение с предходни години. Този резултат е проява на старанието на съдиите за осъществяване на по-добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове – насрочването на делата за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, съобразяване на отлагането им за следващи заседания с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК, и предприемане на съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на неявили се подсъдими в по-тежка, както и налагане на глоби на защитници, вещи лица и свидетели при констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство. Паралелно с това продължава прилагането на въведения контролен механизъм, изразяващ се в изготвянето на ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата, и които водят до отлагане на последните. По повод отразеното в тези справки се подлагат на обсъждане причините за отлагане на делата и предприемане на мерки относно тяхното елиминиране.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата "Law Choice" и при спазване на утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата. През 2014 година наличния щат за магистрати в РС – Омуртаг е бил зает и до 30.04.2014 г. действително работещите съдии са били 4. Считано от 01.05.2014 г. с Решение по т. 7 от Протокол № 12 на заседание на ВСС, проведено на 13.03.2014 г. е съкратена 1 щатна бройка за длъжността "съдия" в РС – Омуртаг, като същата бройка е разкрита в РС – Варна и съдия Пламен Караниколов е преназначен в РС – Варна. В резултат на намалената щатна численост се е променила и натовареността по щат и действителната натовареност след 01.05.2014 г. Отработените от съдиите човекомесеци през 2014 г. са общо 40 /в последните са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите/. През отчетния период се констатира УВЕЛИЧЕНИЕ на натовареността по щат, която е 25.92 броя средно месечно на съдия от разгледаните дела и 23.14 броя средно месечно на съдия от свършените дела. През 2013 г. тази натовареност по щат е била 20.92 броя за разгледаните дела и 17.90 броя за свършените дела. Съобразно отработените през годината 40 човекомесеца действителната натовареност по отношение на разгледаните през годината дела е 23.33 броя, като натовареността по отношение на разгледаните граждански дела е 15.15 броя месечно на всеки съдии, а относно разгледаните наказателни дела – 8.18 броя на месец. Действителната натовареност на съдиите по критерия "свършени дела" е 20.83 броя средно месечно, като всеки съдия е свършвал средно на месец по 13.35 броя граждански дела, и по 7.48 броя наказателни дела, определени отново на база от общо 40 отработени човекомесеци. От изложените данни следва, че през 2014 г. СЕ Е УВЕЛИЧИЛА И ДЕЙСТВИТЕЛНАТА НАТОВАРЕНОСТ на съдиите, както по отношение на разгледаните, така и по отношение на свършените дела, като това увеличение се отнася отделно за всеки от двата основни вида дела – граждански и наказателни. За сравнение следва да се отбележи, че през 2013 г. действителната натовареност за разгледаните граждански дела е била 13.42 броя, а за свършените такива – 11.27 броя, както и за разгледаните наказателни дела – 7.50 броя, и за свършените наказателни дела – 6.63 броя. По отношение на разгледани дела за 2012 г. тази натовареност е била 26.77 бр., за 2011 г. – 26.73 бр., за 2010 г. - средна натовареност на съдия от разгледани дела – 24.65 броя месечно, за 2009 г. – средна натовареност на съдия от разгледани дела – 19.25 броя месечно, както и за 2008 г. - 18.10 броя разгледани дела средномесечно. Същата тенденция отличава и показателя действителна натовареност на съдиите по свършени дела: през 2013 г. нивото на показателя е 17.90 бр., за 2012 г. 23.96 бр. дела, 24.75 броя за 2011 г., и 22.77 броя за 2010 г., за 2009 г. - 17.58 броя.
През първото шестмесечие на отчетния период се е прилагала Заповед № 225/21.12.2010 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг, съгласно която всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда при съответни фиксирани проценти на натовареност. След съкращаването на 1 съдийска длъжност от 01.05.2014 г., като и след съобразяване на Решение по т. 82 от протокол № 22 от заседание на ВСС, проведено на 29.05.2014 г., е взето решение на Общото събрание на съдиите в РС – Омуртаг от 21.07.2014 г. за промяна на процентната натовареност на съдиите в РС – Омуртаг. С издадената Заповед № РД-12-059/21.07.2014 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг е определена следната натовареност на магистратите при разглеждане на двата вида дела – граждански и наказателни: председателя на съда – 90%, и всеки от двамата съдии – по 100%.
С най-голям брой разгледани дела през годината е бил съдия Станимир Йорданов-Кюлеров – общо 319, от които 212 граждански дела и 107 наказателни дела.
Съдия Невяна Захариева е с разгледани общо 298 броя дела, от които 193 граждански и 105 наказателни дела.
Председателят на съда Анета Петрова е разгледала през годината общо 230 броя дела, в т.ч. 166 броя граждански и 64 броя наказателни дела.
Съдия Пламен Караниколов е разгледал общо 86 броя дела, от които 35 граждански дела и 51 наказателни дела.
Фигура 8 – Сравнителна графика за броя на общо разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела, по съдии
Председателят на съда Анета Петрова е приключила общо 198 дела или това са 86% от делата, които е разгледала, като 181 броя или 91% от тях са приключени в 3-месечен срок.
От разгледаните 319 дела съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е свършил 91% от тези дела /290 броя/, от които в 3-месечен срок са свършени 271 броя или 94%.
Съдия Захариева е приключила 87% от разгледаните от нея дела или това са общо 259 броя, като 220 броя или 85% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Караниколов е свършил 86 дела, с което е приключил на 100% разгледаните от него дела, като от тях 64 броя или 74% са свършени в 3-месечен срок.
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разглеждани от тях дела през годината, като се наблюдава и ПОВИШЕНИЕ на показателите в това отношение в сравнение с миналата 2013 година. Нивото на показателя за приключени в 3-месечен срок дела е високо – над 90% при съдиите Йорданов-Кюлеров и Петрова, като при другите двама съдии то е по-ниско и това се отразява на общия резултат за годината – 88% свършени в 3-месечен срок дела, което ниво е по-ниско от констатираното за 2013 г. с 3%.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2014 г. 44 граждански дела 20 са с изцяло потвърдени съдебни актове, 6 решения и 7 определения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 8 решения и 3 определения са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 45% от проверените актове са потвърдени. Изложените данни показват, че през 2014 г. съдиите в РС – Омуртаг са понижили качеството на проверените актове по граждански дела в сравнение с предходната 2013 г., когато 61% от проверените актове по ГД са били потвърдени. Но отчетеният показател е отново с по-високо ниво от това за 2012 г., когато потвърдените съдебни актове са съставлявали 37% от проверените такива. Съответно на намаления процент потвърдени актове по ГД, е увеличен броя и процента на изцяло отменените актове по този вид дела през отчетния период. Посочените резултати налагат да се поставят цели към по-качествена работа на магистратите чрез изготвяне на мотивирани и законосъобразни съдебни актове, към добра подготовка на делата, непозволяваща допускането на процесуални нарушения при разглеждането и решаването на делата.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2014 г. 61 наказателни дела 37 са с потвърдени актове, 7 броя са с отменени съдебни актове и делата са върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 2 броя дела са с отменени съдебни актове и делата са върнати директно на прокурора, 8 броя съдебни актове са били изцяло отменени и 9 бр. решения и присъди са били изменени в наказателната част. Тези данни сочат, че по 61% от проверените дела актовете са потвърдени. Констатираният резултат сочи на понижаване качеството на работата по разглеждане и решаване на наказателни дела, тъй като през 2013 г. този показател се е равнявал на 75%, а през 2012 г. на 71%.
Председателят на съда Анета Петрова има 10 потвърдени съдебни акта през 2014 г. /4 бр. по НД и 6 бр. по ГД/, които съставляват 56% от проверените й актове /18 бр./, като са налице 2 изцяло отменени акта по ГД.
Съдия Невяна Захариева има потвърдени 21 акта /16 бр. по НД и 5 бр. по ГД/, които съставляват 68% от проверените й актове през годината /31 бр./, като изцяло отменените й актове са 5 броя по НД.
Съдия Пламен Караниколов има 6 потвърдени акта по НД и 12 изцяло отменени акта /5 бр. по НД и 7 бр. по ГД/, като потвърдените съставляват 29% от проверените му актове /21 бр./.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров има 20 потвърдени акта /11 бр. по НД и 9 бр. по ГД/ и 11 изцяло отменени акта /4 бр. по ГД и 7 бр. по НД/, като потвърдените съставляват 57% от проверените му актове /35 бр./.
От изложените данни следва извода, че с най-висок процент потвърдени съдебни актове е съдия Невяна Захариева, следвана от магистратите Кюлеров и Петрова, като процентът потвърдени актове на съдия Караниколов е изключително нисък, което показва качеството на неговата работа. Съдия Захариева е и с най-висок брой потвърдени съдебни актове, следвана от съдия Кюлеров. По отношение на отменените актове с най-малък брой такива е председателя на съда Анета Петрова /2 бр./, следвана от съдия Захариева /5 бр./, а с най-много отменени актове е съдия Караниколов /12 бр./.
От свършените през годината 299 наказателни дела броят на приключените НОХД е 127, на НЧХД е 11, а на АНД по чл. 78а от НК е 19. От разгледаните НОХД 54 броя са приключили с присъда, а 64 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 5 броя НЧХД са с постановени присъди, а 6 броя са прекратени. По 18 броя АНД по чл. 78а от НК са постановени решения, 1 брой е прекратено.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди, решения и одобрени споразумения през 2014 г. е 154 лица, като 129 лица са осъдени по НОХД, 7 лица – по НЧХД и 18 лица са с наложено административно наказание по чл. 78а НК. Констатира се по-голям брой осъдени лица по НОХД и НЧХД в сравнение с 2013 г., когато осъдените лица по НОХД са били 109 бр., а по НЧХД – 3 броя. Същевременно е намален броя на лицата с наложено административно наказание по чл. 78а НК /28 броя за 2013 г./. Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД са за общоопасни престъпления по гл. ХІ на НК – 43 бр., следват осъдените лица за престъпления против собствеността по глава V на НК – 39 броя. Тук се забелязва промяна в сравнение с предходния отчетен период, когато най-много осъдени лица са били за престъпления против собствеността /41 броя/, а осъдените за общоопасни престъпления са били 38 броя. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ НК са 21 броя спрямо 13 лица за 2013 г. и 12 лица за 2012 г. – предимно за престъпления по чл. 235 НК. За престъпления против личността по гл. ІІ НК са осъдени 14 лица спрямо 8 лица за 2013 г. и 6 лица за 2012 г. Следователно и при тези два вида престъпления - против стопанството глава VІ НК и против личността по гл. ІІ НК, се констатира увеличаване броя на осъдените лица. За документни престъпления по гл. ІХ НК са осъдени 3 лица /същият е броят за 2013 г./, а 5 бр. лица са осъдени за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК спрямо само 2 лица за 2013 г. За престъпления против правата на гражданите – 2 лица. За престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, по глава VІІІ НК е осъдено 1 лице. За престъпления против реда и общественото спокойствие по гл. Х на НК също е осъдено 1 лице.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 112 броя, 39 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 73 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица – подсъдимите и обвиняемите по споразуменията, за отчетния период е бил 170 /спрямо 143 за 2013 г./, като осъдените са общо 129 лица: 69 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 60 броя са осъдени с присъди /спрямо 41 лица за 2013 г./. При тези данни следва, че през отчетния период е почти изравнен броя на лицата, осъдени с присъди, и на тези, осъдени въз основа на одобрено споразумение, като спрямо предходната година се установява сравнително запазване броя на осъдените въз основа на одобрено споразумение и увеличаване броя на осъдените с присъди. Този извод показва, че по-голям брой лица през отчетния период спрямо предходния са осъдени след проведено съдебно следствие и с мотивиран съдебен акт – присъда, от страна на съда. Следователно 76% от подсъдимите са признати за виновни /при 76% за 2013 г., 75% за 2012 г., 82% за 2011 г., 81% за 2010 г. и 89% за 2009 г./, а 47% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди спрямо 38% осъдени с присъди лица за 2013 г. и 35% за 2012 г. Осъдените по тези НОХД, приключили със споразумение, съставляват 53% от всички осъдени лица /спрямо 62% за 2013 г., 65% за 2012 г., 59% за 2011 г. и 52% за 2010 г./. Данните сочат, че 88% са осъдените подсъдими за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК /пълно запазване нивото на показателя от 2013 г./, 78% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени, а осъдените за престъпления против стопанството глава VІ НК съставляват 68% от подсъдимите по тези дела спрямо 50% за 2013 г. 74% са осъдените лица за престъпления против личността по гл. ІІ НК. Осъдените лица за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК са 63%, а за документни престъпления съставляват 38% от подсъдимите по тези дела.
Въпреки леко пониженото постъпление на НОХД през 2014 г. е УВЕЛИЧЕН БРОЯТ НА СЪДЕНИТЕ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА, които съответно са 170 подсъдими и 129 осъдени спрямо 143 подсъдими и 109 осъдени лица за 2013 г., без да е достигнато нивото на тези показатели от по-стари периоди, като 193 подсъдими и 144 осъдени за 2012 г., 265 съдени лица и 216 осъдени от тях през 2011 г., 2010 г. - съдени 217 лица и осъдени 175 лица, но са надминати нивата за 2009 г., когато са съдени 123 лица и осъдени 109 лица.
От съдените лица по АНД по чл. 78 а от НК /23 броя/ 18 броя или 78% /спрямо 97% за 2013 г., 83% за 2012 г., 82% за 2011 г., 95% за 2010 г./ са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК. Нивото на показателя осъдени лица АНД по чл. 78а НК е намалено в сравнение с изминалия тригодишен период.
Сред осъдените по НОХД общо 109 лица липсват непълнолетни. Единствено по 1 бр. АНД по чл. 78а НК са налице 2 осъдени непълнолетни обвиняеми.
 Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период по НОХД са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание "лишаване от свобода" – 73 броя /спрямо 60 бр. за 2013 г., 84 бр. за 2012 г., 138 за 2011 г. и 100 осъдени лица на това наказание през 2010 г./, като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 56 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 17 /спрямо 15 лица за 2013 г., 18 лица за 2012 г., 29 лица за 2011 г. и 19 лица за 2010 г./. Следователно се констатира УВЕЛИЧЕН брой наложени наказания "лишаване от свобода" спрямо предходния отчетен период.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието "пробация" – 41 броя /спрямо 32 бр. за 2013 г., 50 бр. за 2012 г./. И тук се установява УВЕЛИЧЕН брой на наложените наказания "пробация" спрямо предходната 2013 г.
Следват наложените наказания "глоба" - 12 бр. и други наказания – 1 бр.
Същата поредност и честота на налаганите видове наказания е констатирана и през предходните отчетни периоди за 2013 г., 2012 г. и 2011 г.
По НЧХД са осъдени 7 лица, като на 4 от тях е било наложено наказание "глоба", а на 3 лица – наказание "пробация".
По АНД по чл. 78а от НК от осъдените 18 лица 16 броя са с наложени административни наказания глоба по чл. 78а от НК, а 2 лица са с наложено друго наказание /обществено порицание/.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и АНД по чл. 78 а НК, е 154 и е по-голям от общия брой осъдени лица за 2013 г. /140 бр./. За поредна година най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 73, следва наказанието "пробация" – 44 бр., а след това са наложените наказания "глоба", вкл. и административна глоба – 32 броя.
Картината на наказаната престъпност с влезли в сила присъди /тук са включени освен постановените от ОРС и влезли в сила присъди от 2014 година, също и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2014 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период/ в края на отчетния период е следната: влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 47 броя, които ведно с 64 одобрени през отчетния период споразумения сочат, че по 111 броя наказателни дела са налице осъдени лица, в т.ч. 106 НОХД и 5 НЧХД. По тези дела броят на осъдените лица е 130, от които 123 лица са осъдени по НОХД, в това число 69 лица са с наказания по влезли в сила споразумения и 54 лица са осъдени с присъди, а 7 лица са осъдени по НЧХД. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди за престъпления по гл. ХІ "Общоопасни престъпления" на НК – 42 лица /32 бр. по одобрени от съда споразумения и 10 бр. с присъди/, за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността" на НК с ВЗС съдебни актове са осъдени 35 лица, от които 21 лица с присъди и 14 лица по споразумение. Осъдени за извършени престъпления против стопанството /гл. VІ НК – чл. 220 НК, чл. 235 НК и чл. 238 НК/ са общо 22 лица, от които 10 лица са осъдени на основание одобрено споразумение по чл. 381 - чл. 384 НПК. За престъпления по гл. ІІ "Престъпления против личността" по НК са осъдени с ВЗС присъди общо 11 лица, от които 5 лица по споразумение. Осъдени за извършени документни престъпления по гл. ІХ на НК са 3 лица, които са сключили споразумение по чл. 381 - чл. 384 НПК с прокуратурата. 5 лица са били осъдени с ВЗС актове за престъпления против брака, семейството и младежта по гл. ІV НК, като 4 от тях по силата на определение за одобряване на споразумение по гл. 29 НПК. Осъдените с ВЗС актове за престъпления по гл. ІІІ НК "Престъпления против правата на гражданите" са 2 лица. Едно лице е осъдено с ВЗС присъда за престъпление по глава VІІІ НПК "Престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации".
От изложените данни следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава ХІ "Общоопасни престъпления" на НК, с което са променени резултатите от предходните две години, когато са преобладавали лицата, осъдени за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността" на НК. Но докато по делата за престъпления по глава ХІ "Общоопасни престъпления" на НК по-голямо преимущество имат осъдените по силата на одобрено от съда споразумение, то при другите дела – за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността", гл. VІ НК "Престъпления против стопанството", по гл. ІІ "Престъпления против личността" по НК, повече са лицата, осъдени с влезли в сила присъди.
От съдените през годината 215 лица по НОХД, НЧХД, АНД по чл. 78а НК, 16 броя са оправдани, а това са 7% от съдените лица спрямо 3% за 2013 г., 3.5% за 2012 г., 2% за 2011 г. и 3% за 2010 г. 15 броя са оправданите лица по НОХД и те съставляват 9% от подсъдимите по този вид дела спрямо 2% за 2013 г., 2.5% за 2012 г., 1.9% за 2011 г. и 2.7% за 2010 г. Следователно през отчетния период е налице четирикратно процентно УВЕЛИЧЕНИЕ на оправданите лица по НОХД спрямо предходния такъв. По НЧХД няма оправдани лица. 1 лице е оправдано по АНД по чл. 78а НК като съотношението спрямо съдени лица тук е 4%. По 10 НОХД са постановени изцяло оправдателни присъди за общо 14 подсъдими. Причина за по-голямата част от постановените оправдателни присъди /по отношение на 9 подсъдими/ е констатацията на съда за недоказаност на обвинението, и по-конкретно липсата на доказателства, установяващи авторството на деянието от страна на подсъдимия и реализиране на отделни признаци от състава на престъплението. По-малка част от присъдите с оправдателен диспозитив /по отношение на 4 подсъдими/ е постановена предвид извода на съда за липса на извършено престъпление, тъй като извършеното от подсъдимия деяние не осъществявало обективните или субективните признаци на престъплението, в което е обвинен. По отношение на 1 подсъдим съдът е постановил оправдателна присъда с мотива, че е налице хипотезата на чл. 16 НК – деянието е извършено при изпълнение на неправомерна заповед, която не налага очевидно за дееца престъпление. Всички постановени през годината оправдателни присъди са били протестирани от РП – Омуртаг като 2 бр. от тях са били потвърдени изцяло при въззивната проверка. И двете потвърдени присъди са постановени от съдия Невяна Захариева, като едната е по НОХД № 294/2013 г., по която съдът е приел наличие на хипотезата на чл. 16 НК. При прегледа на други 2 броя присъди /по НОХД № 135/2014 г.,с докладчик съдия Йорданов-Кюлеров и по НОХД № 291/2011 г., с докладчик съдия Караниколов/ при въззивната проверка присъдите са отменени и делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на съда. За всички останали протестирани оправдателни присъди все още няма резултат от инстанционния контрол.
Съдържание 2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В Съдебно–изпълнителна служба при Районен съд – град Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 2 щ. бр. за съдебни служители. През целия отчетен период длъжността "държавен съдебен изпълнител" е била заета от Красимир Петков с юридически стаж 15 години и 7 месеца, назначен на постоянен трудов договор, считано от 06.03.2013 г.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 77 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 514 броя, или общо делата на производство са били 591 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 234 232 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2014 г. изпълнителни дела, е 3 012 391 лева. Следователно всички изпълнителни дела през отчетния период са водени за общата сума от 3 246 623 лева. През отчетния период са постъпили 53 изпълнителни дела в полза на граждани в т.ч. 22 дела за издръжки, 2 дела за предаване на дете, 3 дела по трудови спорове и 26 други /въвод във владение, предаване на вещи и др./ Постъпили са 20 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т.ч. 6 изпълнителни дела в полза на банки. Образувано е 1 брой дело за изпълнение на обезпечителна мярка. Налице са 3 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на държавни вземания /2 бр. за частни вземания и 1 брой за публично вземане/.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 6.42 бр.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 53 броя в т.ч. 23 броя свършени чрез реализиране на вземането, 7 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 23 изпълнителни дела – прекратени по други причини /19 броя са прекратени по перемпция и 4 броя поради обезсилване на издадения изпълнителен лист/.
Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 299 764 лева спрямо 445 662 лева за 2013 г., 311 289 лева за 2012 г., 414 278 лева за 2011 г. и 332 425 лева за 2010 г. От цялата събрана сума сумата в размер на 189 407 лева е заплатена доброволно от длъжниците, докато през 2013 г. тази сума е била в размер на 139 298 лева. Събраните като държавни такси суми са с общ размер 29 170 лева спрямо 31 309 лева за 2013 г. През годината са прекратени дела от предходни години по перемпция, поради изпращане по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 248 535 лева спрямо 76 516 лева за 2013 г. и 382 229 лева за 2012 г. През 2014 г. от общо 15 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата е свършено само 1 брой изпълнително дело чрез реализиране на вземането. От всички дела в полза на ЮЛ и търговци /240 бр./ свършените са 19 броя и събраната по тях сума е в размер на 151 736 лв. спрямо 316 227 лева за 2013 г. В полза на граждани са водени общо 324 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 33 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 134 686 лева спрямо 125 222 лева за 2013 г.
Средно месечно ДСИ в свършвал 4.42 бр. изпълнителни дела спрямо 8.42 броя за 2013 г., 15.67 броя за 2012 г., 22.58 броя средномесечно за 2011 г. и 14,92 броя средномесечно за 2010 г., като свършените изпълнителни дела съставляват 9% от водените през годината дела спрямо 16% за 2013 г. и 27% за 2012 г.
В сравнителен аспект с предходните три години се установява следното:
Година Образувани дела/за сума Свършени дела Събрана сума
2014 77 бр. / 234 232 лв. 53 299 764 лв.
2013 110 бр. / 1 028 486 лв. 101 445 662 лв.
2012 137 бр. / 458 750 лв. 188 311 289 лв.
2011 129 бр. / 1 226 169 лв. 271 414 278 лв.
2010 202 бр. / 1 217 125 лв. 179 332 425 лв.
От направеното сравнение следва извода, че през 2014 г. са образувани НАЙ-МАЛКО изпълнителни дела за целия петгодишен период и същите имат за предмет събиране на обща сума, която също е най-малка по размер в сравнение с подлежащите на събиране суми по образуваните през предходните години дела. В съответствие с намаленото постъпление на изпълнителни дела е намален и броят на свършените такива като за 2014 г. същият е най-малък в сравнение с предходните пет години, респективно е и най-малка по размер общата събрана сума през отчетния период спрямо изминалите пет години. През 2014 г. се констатира понижение броя на образуваните изпълнителни дела в полза на държавата, както и на тези в полза на юридически лица и търговци като то е съществено по отношение делата за събиране вземания на банки, които през настоящия период са само 6 броя спрямо 16 броя за 2013 г., а за 2012 г. са били 45 броя. Съществено е намален и броят на ИД, образувани в полза на други юридически лица, които през настоящия период са само 4 бр., а за 2013 г. са били 31 броя. Същевременно е увеличен броят на образуваните дела в полза на физически лица, които за 2012 г. са били 48 броя, през 2013 г. – 44 броя, а за 2014 г. са 53 броя. През отчетния период са установява намаляване броя на образуваните изпълнителни дела за събиране частни вземания на държавата – 2 броя, спрямо само 7 броя за 2013 г., но е надминат броя за 2012 г. /1 брой/.
Броят на свършените дела през 2014 г. е 53 изпълнителни дела и същият е НАМАЛЕН спрямо предходната 2013 г., когато е бил 101 броя, както и спрямо 2012 г., когато е бил 188 бр., и спрямо 2011 г., когато е бил 271 изпълнителни дела, и 2010 г. /179 броя/. Намалението в сравнение с предходния четиригодишен период се дължи на обстоятелството, че тогава са били прекратявани по-голям дела поради бездействие на взискателя /напр. за 2012 г. по 122 ИД, за 2013 г. 68 бр./, докато през 2014 г. делата, прекратени по перемпция са 19 броя. И през този отчетен период продължава тенденцията на намаляване броя на изпълнителните дела, приключени чрез реализиране на вземането – 23 броя, спрямо 29 броя за 2013 г., 60 бр. за 2012 г., 53 през 2011 г., и 101 за 2010 г.
Както се посочи по-горе и събрата сума през 2014 г. е най-малка по размер в сравнение с предходните 4 години, което е обяснимо с по-малкия брой образувани и свършени дела.
Отчетените резултати за дейността на ДСИ до голяма степен се обясняват със статистическите данни за намаляващо като брой и икономическа заетост население в съдебния район, който обхваща община Омуртаг и община Антоново. Горното неминуемо рефлектира върху събираемостта по принудителен ред на вземанията. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в голям брой случаи нямат собствени вещи и имоти, подлежащи на опис. Липсата на искане от кредиторите в исковото производство за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие. Много от взискателите след образуване на изпълнителното дело не посочват при неефективност на първоначално посочения други способи за събиране на вземанията си, въпреки направеното от ДСИ съобщение за това.
Насрочените описи пред отчетната година са 26 броя, от които са реализирани 4 бр., насрочени са 21 публични продажби на недвижими вещи, от които са осъществени 5. През годината е насрочен само един въвод във владение на недвижим имот. Причините за нереализирания голям брой насрочени изпълнителни действия могат да се разделят в няколко групи: По отношение на нереализираните описи – по-голямата част от тях са отложени поради неоказване от страна на взискателя на необходимото съдействие на ДСИ – неосигуряване на транспорт, технически помощници и др., една част от описите са отложени поради внасяне от длъжника на част от дълга и споразумяване на страните или поради погасяване на задължението; нередовно призоваване на страните за описа, неявяване на взискателя и липсата на несеквестируеми вещи също са били причини за нереализиране на насрочените описи. По отношение на нереализираните публични продажби на недвижими имоти причините се състоят най-често в неявяване на купувачи, а така също в нередовно разгласяване на продажбите, спиране или пренасрочване по молба на взискателя, поради погасяване на задължението.
През отчетния период са постъпили две жалби срещу действията на ДСИ, като една от тях е разгледана и уважена, а по другата към края на отчетния период няма резултат от разглеждането.
През 2014 г. съдията по вписванията при РС - Омуртаг е извършил общо 3 471 броя вписвания /спрямо 3 134 бр. за 2013 г., 5 438 бр. за 2012 г., 2 300 бр. спрямо 2011 г. и 1 454 за 2010 г./, като в това число са: 101 вписвания на искови молби, 63 вписани съдебни решения, 8 броя съдебно – разделителни протоколи, 3 броя АДС, 675 броя АОС, 841 броя вписани договори и 1 780 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се УВЕЛИЧЕН общ брой на вписванията спрямо 2013 г., което се дължи на по-големия брой вписани искови молби, респ. на съдебни решения, както и на АОС и нотариални актове. Същевременно се констатира намаляване броя на вписаните АДС /12 бр. за 2013 г./ Понижен е и броят и на вписаните договори /от 2 504 бр. за 2012 г. и 960 бр. за 2013 г. на 841 бр. за 2014 г./. През годината са издадени 471 броя удостоверения /почти двукратно повече спрямо предходната година/ и 624 броя преписи на вписани актове спрямо 533 бр. за предходната година. Общият брой на вписванията през 2013 г. надвишава отчетения брой за 2013 г., 2011 г. и 2010 г. Съдията по вписванията е постановявал 11 отказа за вписване през отчетния период, от които само 1 е обжалван и същият е отменен от съда.
Съдия по вписванията в РС - Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 13 години и 11 месеца. Същият работи заедно с главния специалист в Службата по вписванията в общ малък кабинет, който е недостатъчен за поместване на техниката, с която разполага службата. Поради недостатъчната площ на помещението се затруднява приема на граждани и работния процес на съдията и служителя. Предвид недостатъчния брой помещения, с които разполага РС – Омуртаг, и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава РС – Омуртаг.
Съдържание 3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
До 30.04.2014 г. по щатното разписание на Районен съд - Омуртаг са били утвърдени общо 21 щатни бройки, в това число четири щатни броя места за магистрати: административен ръководител - председател и трима съдии, 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител, 1 щ. бр. за съдия по вписванията и 15 броя за съдебни служители. Считано от 01.05.2014 г. с Решение по т. 7 от Протокол № 12 на заседание на ВСС, проведено на 13.03.2014 г. на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 194 от ЗСВ е съкратена 1 щатна бройка за длъжността "съдия" в РС – Омуртаг, като същата бройка е разкрита в РС – Варна и съдия Пламен Караниколов е преназначен в РС – Варна. В резултат на тази кадрова промяна щатната численост на РС – Омуртаг е намаляла на 20 щатни бройки, в т.ч. 3 бр. магистратски длъжности. Към края на отчетния период магистратските места са били заети по следния начин: Анета Петрова – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 17 години и 7 месеца, съдия Невяна Захариева с юридически стаж – 15 години и 7 месеца, и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров с юридически стаж 12 години и 3 месеца. През целия период длъжността "Държавен съдебен изпълнител" е била заета от Красимир Стефанов Петков с юридически стаж 15 години и 7 месеца. В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността "съдия по вписванията" се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 13 години и 11 месеца. Изложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати. Само един магистрат е преминал през атестационна процедура – съдия Невяна Захариева, по отношение на която е проведено периодично атестиране и с Решение по т. 12 от протокол № 42 от заседание на ВСС, проведено на 01.10.2014 г. е приета комплексна оценка от атестирането – "МНОГО ДОБРА".
През 2014 г. поради изтичане мандата на административния ръководител – председател на РС – Омуртаг за заемане на длъжността е обявен конкурс съгласно решение на ВСС. В конкурса са участвали двамата съдии от ОРС – Невяна Захариева и Станимир Йорданов-Кюлеров. След проведеното изслушване и гласуване на 10.12.2014 г. с Решение по т. 2 от Протокол № 59 от заседание на ВСС от 10.12.2014 г. ВСС е решил, че не избира административен ръководител – председател на РС – Омуртаг, поради липса на събран минимален брой гласове за избор на някой от кандидатите. Към края на отчетния период функциите на административен ръководител – председател на РС – Омуртаг се изпълняват от Анета Петрова, съгласно Решение по т. 2 от Протокол № 30 от заседание на ВСС от 03.07.2014 г.
През 2014 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните организирани от НИП обучения:
"Финансово разследване и трафик на хора" – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Отнемане на незаконно придобито имущество" – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Домашно насилие – международноправни рамки" – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Гаранции за защита правото на свобода на мисълта, съвестта и религията. Гаранции за правото на свобода, на събиране и сдружаване" – участвал: съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
През цялата 2014 г. се е запазила утвърдената през 2013 г. щатната численост на съдебните служители, включваща 15 щатни бройки и съдебната администрация на РС – Омуртаг е работила при 100% попълнен щат. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че преобладават служителите, получили оценка "1 – отличен" /13 броя/, а един служител е получил оценка "3 – добър" /съдебен секретар в СИС/. Изложеното показва, че като цяло съдебната администрация на ОРС работи много добре. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. В електронната кутия за сигнали и мнения на интернет – страницата на съда също не са постъпили негативни мнения за обслужването на гражданите от страна на съдебната администрация. По повод на конкретни въпроси се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които се поставят и обсъждат проблеми, възникнали при изпълнение задълженията на служителите, както и въпроси по движението на делата. По този начин се тушират констатираните проблеми и се съдейства за подобряване качеството на работа на съдебната администрация. През 2014 г. в организирани от НИП обучения са се включили следните съдебни служители:
1. Снежана Андреева Миленкова - обучение на тема "Защита на личните данни в съдебната система".
Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по-активно в курсове за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият към края на 2014 г. щат на работните места за магистрати е 3 броя и с оглед на установената щатна и действителна натовареност при това положение е налице оптимална кадрова обезпеченост в РС – Омуртаг като не се налага намаление или увеличение на този щат. Намаляването би довело до невъзможност да се спазват предвидените в закона процесуални срокове за разглеждане и решаване на делата, както и до затруднения при ползване на платените годишни отпуски или други видове отпуски от съдиите. Не се налагат промени и в щата по отношение щатните бройки за ДСИ и съдия по вписванията. В случай на отсъствие на съдията по вписванията функциите му са изпълнявани от съдия, определен със заповед на адм. ръководител – председател на ОРС, или от ДСИ по силата на заповед на министъра на правосъдието. Към края на отчетния период съобразно утвърдената щатна численост, е променено съотношението "съдии: съдебни служители", като съотношението съдебни служители: магистрати в РС – Омуртаг е 5:1, а съотношението съдебни служители: съдии /в т.ч. ДСИ и съдия по вписванията/ е 3:1. Щатът по отношение на длъжностите за съдебни деловодители е напълно оптимизиран, тъй като те са общо 3 броя: 1 бр. съдебен деловодител се занимава само с образуването и обработването на изпълнителните дела в съдебно–изпълнителна служба, на вторият съдебен деловодител е възложена изцяло работата по наказателни дела /образуване, докладване и обработка/, като паралелно с това му е възложена и дейността в Бюро Съдимост, на третия съдебен деловодител е възложена цялостната работа по образуване, доклад и обработка на гражданските дела, както и изцяло дейността на служба "Регистратура", включваща обработката на входящата и изходящата кореспонденция. Работата по изпълнението на свършените дела е възложена на съдебния архивар. Посочената натовареност нараства през периода на съдебната ваканция, когато служителите активно ползват платения си годишен отпуск и възможността за взаимно заместване е силно ограничена. Работата на тези служители е свързана с обслужване на граждани и прекомерното натоварване в определени периоди създава реален риск от допускане на грешки при обработване на документите.
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454.05 кв.м., находяща се в парцел IV, пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно 360 кв.м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв.м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г., за което е издаден и по - нов АДС № 1687 от 07.09.1998 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ от около 400 кв.м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи, веществени доказателства и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали, двама съдии са в общ кабинет, друг кабинет е предназначен за съдия и държавен съдебен изпълнител. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв.м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не съществува възможност за обособяване на помещение за съхраняване на веществените доказателства по наказателни дела, както и за адвокатска стая, в която адвокатите да могат да се запознават спокойно с делата. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда.
Въпреки изпращаните през годините писма до МП с обстойна информация досежно условията на работа на РС – Омуртаг, както и с предложени варианти за подобряване на тези условия /чрез строителство на сграда или покупка на такава/, не са предприети мерки по решаването на проблема. Ето защо и през настоящия отчетен период липсата на самостоятелна сграда и недостигът на помещения продължават да бъдат съществен проблем за работещите в РС – Омуртаг.
През изминалата 2014 година в Районен съд - град Омуртаг продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т.е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в обща среда. Към момента всички компютри на Районен съд – град Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип" чрез програма "LawChoice", предоставена от Висш съдебен съвет.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. Системата обхваща всички дейности свързани с воденето на делата, като позволява извършването на бързи справки във всеки един момент и способства бързото и навременно обслужване на страните по делата.
В служба "Бюро съдимост" функционира единен за цялата страна програмен продукт - Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ "Темида 2000". Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата разработчик.
В Районен съд - град Омуртаг се използва правно-информационна система "АПИС", достъпна за всички включени в локалната мрежа на съда потребители.
В съдебните зали на Районен съд – град Омуртаг работят системи за аудио запис с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд - град Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. В изпълнение на чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени със Заповед на административния ръководител - Председател на РС - Омуртаг "Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове" в районен съд - град Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове. С утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда и начина на публикуване на постановени съдебни актове, спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и отговорните за изпълнението съдебни служители.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд - град Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, образци на формуляри и друга полезна информация.
През отчетния период Районен съд - град Омуртаг се включи в единен уеб портал на апелативен район - Варна, за достъп и предоставяне на информация в електронна форма за движението на съдебните дела. Порталът позволява достъп на оторизирани потребители до информация за движението на съдебните дела в съдилищата от апелативния район, както и до протоколи от открити заседания и съдебни актове от електронните папки на делата.
За да бъде предоставена пълна и изчерпателна информацията чрез електронните папки на делата е необходимо да бъде поддържан пълен архив на всички постъпващи на хартиен носител документи по делата. За целта е необходимо да бъде закупен високоскоростен скенер за документи с възможност за двустранно сканиране, което от своя страна позволява максимална производителност при работа. С помощта на скенера ще бъдат сканирани всички документи на хартиен носител при постъпването им в деловодството на съда и в последствие присъединявани в електронните папки на делата.
Във връзка с направен анализ на състоянието на наличната компютърна, принтерна и копирна техника се стигна до извода, че е важно да се предприемат всички необходими мерки за закупуване или обновяване на част от хардуерното оборудване, тъй като в голямата си част то е амортизирано, а друга част от него е излязло от работа поради дефектиране на различни компоненти, замяната на които е невъзможно или е финансово неоправдано. Необходимо част от компютърните системи и периферия, придобити преди 2008 година, да бъдат подменени с нови такива, тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер.
Съдържание 5. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ
Изложените в доклада показатели за дейността на РС – Омуртаг водят до извода за запазване през 2014 г. на постигнатите през предходните години бързина и качество на правораздавателния процес посредством срочното и законосъобразно разглеждане на делата, както и запазване добрите показатели за работата на съдебната администрация.
През годината е установено понижено постъпление на граждански и наказателни дела. Същевременно е повишен процентния дял на свършените от всички разгледани дела и респективно е намален процентния дял на останалите несвършени дела спрямо предходния отчетен период, което особено проличава при наказателните дела, при които за първи път от три години е преодоляна тенденцията за намаляване дела на свършените дела от разгледаните през годината. През 2014 г. е подобрена и бързината на разглеждане на НЧХД, тъй като 85% от разгледаните такива са приключени спрямо 67% за 2013 г. През периода е постигнато и намаляване на отложените граждански дела, сред които отложените в първо съдебно заседание представляват 11% от насрочените спрямо 13% за 2013 г., а отложените във второ съдебно заседание са сведени само до 3%. По този начин в рамките на четири години продължава тенденцията на намаляване отлагането на граждански дела, което свидетелства за добра подготовка на тези дела от страна на съдиите и прилагане на предвидените процесуални способи за осуетяване отлагането им. Спрямо предходната 2013 г. е намалял и процентния дял на отложените НОХД и НЧХД. Въпреки тези положителни констатации, все пак следва да се обърне внимание на възможността по-голям брой дела да бъдат приключвани в 3-месечен срок предвид намаляващия през последните две години процентен дял на свършените в тримесечен срок дела.
За качеството на правораздаването свидетелстват данните за увеличените спрямо предходния отчетен период проценти на потвърдени решения, с които гражданските дела са получили своя акт по съществото на спора. Анализираните в доклада отменени присъди, вследствие на което делата са върнати за ново разглеждане на съда, изискват съответните съдебни състави да отделят повече време и вложат по-голям професионализъм при изготвяне и мотивиране на съдебните си актове.
През 2014 г. в резултат на настъпили кадрови промени се отбелязва увеличение на натовареността по щат и на действителната натовареност на съдиите при разглеждане и приключване на граждански и наказателни дела.
През отчетния период са извършени две планови проверки от Инспектората към ВСС, които обхванаха гражданските и наказателните дела, разгледани в РС – Омуртаг през 2012 г. и 2013 г. В акта за резултати от извършената проверка на гражданските дела са дадени само две препоръки: 1/ за своевременно администриране на делата от съответните съдии-докладчици с оглед своевременното произнасяне на съдиите с актове по чл. 131 ГПК и чл. 140 ГПК, като следва да се отбележи, че през посочения период почти всички определения по чл. 140 ГПК са били произнасяни в рамките на един месец след изтичане на срока за писмен отговор на ответника по делото; 2/ за преодоляване на причините, налагащи отмяна на хода по същество по приключили дела, предвид установените 10 броя такива произнасяния в рамките на две години. В акта за резултати от извършената проверка на наказателните дела е констатирана липсата на изготвени извън законовите срокове съдебни актове и са дадени препоръки за изготвяне на по-подробни разпореждания за насрочване на делата, за упражняване на прецизен контрол върху сключваните споразумения по чл. 381 НПК досежно наличието на клауза за определяне на кого да се възлагат възпитателните мерки при условно осъждане, както и за обръщане на повече внимание на предварителната подготовка на делата. И в двата акта е направен извод за създадена много добра организация на административната дейност, позволяваща контрол върху образуването, движението и приключването на делата, както и върху цялостната работа на съдебната администрация. В изпълнение на дадените препоръки са взети незабавни марки, за които в указания срок е уведомен ИВСС.
При недостатъчните за нормален работен процес условия, от изложените в настоящия доклад данни следва извода, че и през отчетната 2014 г. съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено по – голямата част от постъпилите в съда дела, а работата на съдебната администрация е била на много добро ниво.
януари 2015 година                            И. Ф. Административен ръководител -
град Омуртаг                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /Анета Петрова/