Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2013 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2013 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ.
1.1. Брой дела за разглеждане – граждански, наказателни. Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години.
1.2. Брой свършени /решени/ дела – граждански и наказателни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.
1.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
1.3.1. Брой прекратени дела - анализ на причините.
1.4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
1.7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди - не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство - материално, процесуално, конкретни предложения.
2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
2.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела. /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период /2011 г., 2012 г. и 2013 г./
2.4. Вписвания.
3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
3.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.
3.2. Брой на служителите.
3.3. Становище за промени в щата.
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми.
4.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
5. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ
Районен съд – Омуртаг осъществява правораздавателна дейност в рамките на съдебен район, който е част от съдебния район на Окръжен съд – Търговище и на Апелативен съд – Варна. Териториалната компетентност на РС – Омуртаг се простира върху две общини – Община Омуртаг и Община Антоново. Според последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на Община Омуртаг наброява 21 853 души, а населението на Община Антоново включва 6 262 души. Посочените статистически данни означават, че броят на населението, живеещо в рамките на съдебния район на РС – Омуртаг, е 28 115 души. Броят на икономически активното население в Община Омуртаг е 7 748 човека и се превъзхожда от броя на икономически неактивното население като броят на пенсионерите е почни равен на броя на заетите лица. В Община Антоново броят на икономически активното население е 1 965 човека като също преобладава броят на икономически неактивното население, а броят на пенсионерите е по–голям от броят на заетите лица. Общият брой на заетите лица в двете общини – 6 493 човека, свидетелства за ръста на безработицата в района. Изложените статистически данни, както и обстоятелството, че голяма част от населението работи в чужбина, са фактори, влияещи неминуемо върху някои от показателите за дейността на РС – Омуртаг, като постъпление, отлагане на дела и др.
Съдържание 1. Движение на делата в Районен съд - град Омуртаг
През 2013 година в Районен съд - град Омуртаг са разгледани общо 1 004 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2013 г. са общо 135 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 869 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 13%, а новообразуваните са 87%. От висящите дела съотношението на делата от двата основни вида показва, че е бил по-голям броят на останалите несвършени граждански дела /88 бр. ГД към 47 бр. НД/. При съпоставяне с данните от предходната 2012 г. следва извода, че през 2013 г. е увеличен относителния дял на останалите несвършени от предходен период дела и същевременно е намалял дела на новообразуваните дела в общия брой разгледани дела.
В сравнителен аспект е НАМАЛЕН броя на общо разгледаните дела спрямо предходния тригодишен период /2010÷2012 г./, тъй като разгледаните дела през 2012 г. са били 1 285 броя, за 2011 г. са били 1 283 броя, през 2010 г. - 1 183 броя.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2013 г. са 644 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2013 г. са 88 броя, а новопостъпили са 556 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 64% от всички разгледани дела. През настоящия отчетен период се отчита НАМАЛЕНИЕ броя на постъпилите през годината граждански дела в сравнение с предходната 2012 година, когато те са били 794 броя, спрямо 2011 г., когато са били 775 броя, и спрямо 2010 г. - 712 броя, като почти е намалено количеството им до нивото на показателя за 2009 година, когато те са били 513 броя. Установява се ПОЧТИ ДВОЙНО НАМАЛЯВАНЕ на постъпилите заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК спрямо предходни години. Постъпилите през 2013 г. заповедни производства са 234 броя спрямо 435 броя през 2012 г. и 458 броя за 2011 г. През отчетната 2013 г. тези производства съставляват 42% от всички постъпили през годината граждански дела, докато през 2012 г. те са били 55%, а през 2011 г. това процентно съдържание е било 59%. През 2013 г. са постъпили само 2 броя дела по приложението на ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ, докато през 2012 г. броят на образуваните дела с такъв предмет е бил 29 броя дела, а през предходните 2011 г. и 2010 г. е било отчетено нулево постъпление. Тези констатации се обясняват са кампанийния характер на тези производства, предизвикани от въведена в закона процедура, важаща за определен период, или от издадени в рамките на един период значителен брой решения на орган, прилагащ процедурите по ЗСПЗЗ/ЗВСГЗГФ, които съответно се атакуват пред съда.
Фигура 1 – Сравнение на броя на постъпилите дела, по видове, през 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2013 г. са 360 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2013 г. са 47 броя, а новопостъпили са 313 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 36% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява НАМАЛЕНИЕ броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния отчетен период за 2012 г., когато техният брой е бил 396 дела, както и спрямо 2011 г., когато броят е бил 418 дела. И при наказателните дела, подобно на гражданските дела постъплението е достигнало почти нивото от 2009 г., когато тези дела са били 310 броя. Намаленото постъпление на наказателни дела като цяло е констатация, която важи и за всички отделни видове наказателни дела, при които също се установява намален брой образувани дела в сравнение с предходната 2012 година.
През 2013 г. е намалял броя на постъпилите НОХД /116 броя/ спрямо този вид дела, постъпили през 2012 г. – 140 броя, спрямо 2011 г. – 157 дела, и 174 броя за 2010 г. От постъпилите 116 броя НОХД след като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 НПК – 35 броя, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 81 броя /спрямо 77 броя за 2012 г., 98 броя за 2011 г. и 113 броя за 2010 г./. Следователно през настоящия отчетния период е налице УВЕЛИЧЕНИЕ на образуваните НОХД въз основа на внесен обвинителен акт в сравнение с предходния такъв. Същевременно се констатира почти ДВОЙНО НАМАЛЕНИЕ броя на НОХД по внесени споразумения спрямо предходните отчетни периоди /35 бр. за 2013 г., 63 броя за 2012 г., 59 бр. да 2011 г. и 61 бр. за 2010 г./. От гореизложените данни следва извода за трайно продължаване на наложила се тенденция през предходните три години на намаляващо постъпление на НОХД. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Фигура 2 – Сравнителна графика на постъпилите дела, по видове (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2013 г. от общо 1 004 броя дела за разглеждане, работещите съдии са свършили 859 броя граждански и наказателни дела или това са 86% от всички разгледани дела. Този показател е понижен леко в сравнение с предходните години, тъй като през 2012 г. е бил 89%, за 2011 г. е бил 93%, за 2010 г. съотношението между свършени и разгледани дела е 92%. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 782 броя или това са 91% от свършените дела. Този резултат също е понижен леко спрямо предходните три отчетни периода за 2012 г. /94%/, както и за 2011 г. и 2010 г., когато процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела е било 95%.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 145 броя, което е 14% от всички разгледани дела. По отношение и на този показател "висящи дела в края на отчетния период" се забелязва увеличение с 3% на нивото му от предходния отчетен период за 2012 г. /11%/, спрямо 2011 г. /7%/, както и спрямо 2010 г. и 2009 г., когато неприключените дела са били 8%. От останалите 145 висящи дела 42 броя или 29% са наказателни, а 103 броя или 71% са граждански. И през 2013 г. е продължила линията на увеличаване броя на останалите несвършени граждански дела, които през 2012 г. са били 88 броя, за 2011 г. те са били 49 броя, през 2010 г. те са били 55 бр., за 2009 г. са били 50 бр. По отношение на наказателните дела е налице сравнително запазване и дори намаляване броя, както и понижаване на относителния им дял в общо висящите дела в края на отчетния период спрямо предходния четиригодишен период, тъй като за 2013 г. са 29%, за 2012 г. са 35%, за 2011 г. са 48% /46 бр./, за 2010 г. са 39% /35 бр./, в края на 2009 г. те са 38%.
Останалите висящи граждански дела в края на периода включват 68 броя дела, които са постъпили и са образувани в края на годината – през месеците октомври, ноември и декември, като невъзможността да бъдат приключения до края на същата се дължи на естеството на процедурата по разглеждането им – само размяната на книжата по чл. 131 ГПК трае поне един месец, а след това насрочването на откритото съдебно заседание също става приблизително в едномесечен срок с оглед редовното призоваване на страните. 5 дела са с написано и обявено решение в първите дни на 2014 г., което обуславя и висящността им към края на 2013 г. Има 15 делбени производства, които поради продължителността на процедурата, преминаваща през 2 фази, са останали висящи за следващия отчетен период. 4 броя ГД са спирани поради съгласие на страните, смърт на страна или заради приключване на преюдициален спор, което е забавило движението им и е препятствало приключването им в рамките на отчетния период. Констатирани нередности по исковите молби и времето за отстраняването им, както и размяната на книжата, когато връчването им изисква повече време, са причина за невъзможността да бъдат свършени до края на 2013 г. 7 /седем/ броя ГД. В тези случаи следва някои съдебни състави да проявяват по–голяма ангажираност при прегледа на исковата молба и да дават еднократно указания за отстраняване на нередностите, а не това да се прави поетапно и продължително във времето. По четири броя дела е постановявано неколкократно отсрочване по молба на адвокати или вещи лица и това е забавило хода им. Някои граждански дела са продължили повече във времето и съответно не са приключили в рамките на отчетния период поради: обжалване на постановени по тях определения пред въззивния съд; поради невъзможност да бъдат призовани или предвид неявяване на поискани от страните и допуснати от съда свидетели; поради провеждане на процедура по конституиране на трето лице – помагач. Има и дела, при които някои съдебни състави са предпочели да се произнесат по направените от страните доказателствени искания в закрито съдебно заседание и са направили това рамките на 1 месец. Изложеното представлява причина за проточване на производството, която следва да се елиминира, тъй като подобно произнасяне в закрито заседание следва да става в срок, не по–дълъг от три дни след откритото заседание. В резултат на въведения със Заповед № РД 12-80/01.11.2012 г. контролен механизъм, насочен към произнасянето на съдиите по граждански дела в разумни срокове, съдебните състави в РС – Омуртаг са ускорили произнасянето на определенията по чл. 140 ГПК, като от периодичните справки относно действието на тази контрола следва, че делата се докладват своевременно и всички състави произнасят определенията по чл. 140 ГПК по гражданските дела в рамките на едномесечен срок след изтичане на срока за отговор на ответната страна по чл. 131 ГПК.
От висящите в края на 2013 г. 42 броя наказателни дела 27 броя са НОХД, 10 броя са АНД, 4 броя са НЧХД. 21 броя от всички останали висящи наказателни дела /АНД и НОХД/ са постъпили в съда в края на месец октомври и през месеците ноември и декември 2013 г., поради което насрочването и приключването им до края на годината се е оказало невъзможно. Налице са 2 броя спрени НОХД дела, по които са налице трудности, свързани с издирването на подсъдимите, въпреки издадените европейски заповеди за арест. Много често движението на НОХД се забавя поради отлагане или отсрочване по подадена молба от защитник или вещо лице. В други случаи причината за отлагане е неявяване на свидетели или нередовно призоваване на участници в наказателното производство, както и поради уважаване направените доказателствени искания на страните за събиране на нови гласни доказателства. В случаите на неявяване на призовани лица без изложени уважителни причини за това съдебните състави прилагат санкционните разпоредби на НПК. Причина за продължителното разглеждане на някои НОХД е необходимостта от назначаване на допълнителни съдебни експертизи. Почти по всяко НОХД с предмет престъпление по чл. 235 НК се налага допускане на съдебна лесотехническа експертиза в съдебното производство. Намирането на специалисти, които поемат ангажимента на вещи лица по този вид дела, е изключително трудно. Предвид липсата на достатъчно вписани геодезисти и лесовъди в утвърдения списък на съдебните експерти от района, често се налага търсенето на вещи лица от други съдебни райони по възможност в териториална близост с оглед избягване оскъпяването на експертизата. През 2013 г. се установява влошаване на показателя за висящи НЧХД, при които от общо 12 разгледани дела /2 броя останали от предходен период и 10 броя постъпили през 2013 г./ 4 НЧХД /33%/ са останали висящи в края на настоящия отчетен период, докато през 2012 г. от 17 бр. разгледани НЧХД само 2 бр. /12%/ са останали несвършени в края на периода. Въпреки това равнището на показателя от 2013 г. е по–добро от нивото му за 2011 г., когато от 8 разгледани НЧХД 5 броя /63%/ са останали несвършени в края на годината. И четирите броя НЧХД, които не са приключени в края на отчетния период, са с докладчик съдия Караниколов, като всички те са отлагани по молби на участващите в тях адвокати на страните било за събиране на нови доказателства, било за отсрочване поради невъзможност за явяване.
Фигура 3 – Сравнение между брой разгледани и брой свършени дела, по видове (граждански и наказатаелни)
Граждански дела – от разгледаните 644 броя граждански дела през годината са свършени 541 дела. През 2012 г. са приключени 755 граждански дела, през 2011 г. свършените граждански дела са били 781 броя, през 2010 г. - 707 броя, а през 2009 г. свършените такива са били 542 броя. Следователно и при този показател, който в значителна степен се обуславя от показателя "постъпили дела" се забелязва спадане на стойността спрямо предходните три години, като е достигнато нивото за 2009 г. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2013 г. е 84%, докато през 2012 г. то е било 90%, за 2011 г. - 94%, през 2010 г. е 93%, през 2009 г. е 92%. Констатира се тенденция на ПОНИЖЕНИЕ процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния четиригодишен период. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 103 броя, което е 16% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено спрямо предходната 2012 г. – 10%, спрямо 2011 г., когато същото е било 6%, спрямо 2010 г. – 7%, и за 2009 година - 8%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 502 броя или това са 93% като относно този показател се констатира също понижение на стойността му спрямо предходния четиригодишен период /96%/. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 80% са свършени в 3-месечен срок спрямо съотношение от 89% за 2012 г., 84% за 2011 г., 85% за 2010 г., 89% за 2009 г., което води до извода, че е намален процента на исковите производства, приключени в 3-месечен срок. Отложените в първото открито съдебно заседание граждански дела /37 броя/ съставляват 13% от насрочените такива /293 броя/. Този показател е леко влошен в сравнение с предходния отчетен период за 2012 г., когато отложените граждански дела са били 10% от насрочените такива, но отново е по–добър като стойност в сравнение с показателя за 2011 г., когато отложените в І-во заседание дела са съставлявали 18% от насрочените такива. Отложените граждански дела във второ по ред заседание са 9 броя и съставляват само 3% от всички насрочени граждански дела, като за предходната година – 2012 г. това съотношение е било 5.37%, а за 2011 г. -5.57%. Следователно е налице ПОДОБРЕНИЕ на показателя отложени граждански дела след II-ро съдебно заседание, като се има предвид факта, че през предходния отчетен период РС – Омуртаг е бил с най–нисък процент отложени граждански дела в сравнение с другите районни съдилища в района на ОС – Търговище. При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 87% от разгледаните от нея граждански дела, съдия Караниколов е приключил 85% от разпределените му и разгледани от него граждански дела, съдия Кюлеров – 84% от разгледаните от него граждански дела, а съдия Захариева е приключила 79% от разгледаните от нея ГД. Изложените данни налагат извода, че съдиите в РС – Омуртаг са успели да приключат по-голямата част от разгледаните дела, но същевременно следва да положат допълнително усилия и приложат адекватен подход при разглеждане на гражданските дела, в резултат на който да се постигне по-висок процент приключили дела от този вид.
Фигура 4 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени граждански дела
Повишеният процент отложени ГД в първо съдебно заседание спрямо предходния период, се дължи най-вече на обстоятелството, че съдебните състави са считали за основателни направените от страните доказателствени искания и чрез отлагане на делата са осигурявали процесуална възможност за събиране на доказателства. Принципно е запазен дисциплинирания подход на съдебните състави към прилагане на процесуалните разпоредби на ГПК и към спазване на регламентираните в този кодекс срокове, включително и посредством налагане на глоби на страни по дела, които с поведението си са станали причина за отлагане на делото. Отлагане на ГД е осъществявано и поради установени на по-късен етап нередности на исковата молба и необходимостта да бъде даден срок за отстраняването им. Тази причина за отлагане обаче сочи на недостатъчна проверка от страна на съдията на исковата молба, на която е даден ход, извършена е процедура по чл. 131 ГПК, постановено е определение по чл. 140 ГПК и едва в насроченото открито съдебно заседание е установена нередността. Някои съдебни състави /съдиите Кюлеров и Караниколов/ практикуват процедура на произнасяне в закрито заседание по направените в открито съдебно заседание искания на страните. В някои случаи това произнасяне се е реализирало в рамките на около месец след откритото заседание и по този начин се получава не само отлагане на делото, но и забавяне на неговия ход, както и осуетяване възможността му да приключи в 3-месечен срок. Ето защо по дела от фактическа или правна сложност произнасянето в закрито заседание би следвало да става в рамките на няколко дни след заседанието, но не и в рамките на месец. Гражданските дела, свършени в срок над 3 месеца /6% или 39 бр./, включват 14 делбени производства, които поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото след второто съдебно заседание. Други граждански дела са приключили в период, продължил над 3 месеца, поради установена по-късно необходимост от отстраняване на нередности по искова молба или заради нуждата от попълване на делото с доказателствен материал и уважаване направените от страните доказателствени искания. Трудностите с призоваването на страни по дела, породени от неточно изпълнение на задълженията на призовкари от други съдебни райони или кметове на населени места, също водят до отлагане или отсрочване на дела, които остават несвършени в рамките на 3-месечния срок. Съдебната ваканция, през която съдиите и страните по делата могат да ползват полагащия им се платен годишен отпуск и през която се насрочват приоритетно дела, налагащи разглеждане в кратки срокове, също е обяснение за забавянето на делата.
Фигура 5 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи граждански дела
Наказателни дела - от разгледаните 360 броя наказателни дела през годината са свършени 318 дела. През 2012 г. са отчетени 395 бр. свършени наказателни дела, за 2011 г. са приключени 407 бр., през 2010 г. 386 наказателни дела, през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя. Следователно през 2013 г. се установява НАМАЛЯВАНЕ броя на свършените наказателни дела спрямо предходния тригодишен период, което е логична последица от по-малкия брой постъпили и разгледани наказателни дела, като се забелязва доближаване нивото на показателя от 2009 г. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2013 г. е 88%, като подобно на предходния отчетен период, когато това съотношение е било 89%, продължава лекия спад с по 1% годишно, тъй като съотношението за 2011 г. е било 90%, спрямо 92% за 2010 г. и 91% за 2009 година. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 42 броя, което е 12% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение също е повишено в сравнение с предходните три години, когато за 2012 г. е било 11%, за 2011 г. е било 10%, за 2010 г. е било 8%, за 2009 г. е било 9%.
Фигура 6 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени нох дела
От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 280 броя или това са 88%. Забелязва се отново понижаване нивото на този показател спрямо предходния тригодишен период, когато съотношението между свършените в 3-месечен срок наказателни дела спрямо общо свършените е било 90%. Отложените НОХД съставляват 39% от насрочените дела от този вид, тъй като 73 НОХД от общо насрочените 185 броя дела от този вид са били отложени. Изводът от сравнителната преценка на тази констатация е следния: влошаване нивото на показателя "отложени наказателни дела от общ характер", изразяващ се в увеличение с 8% броя на отложените наказателни дела от общ характер през годината спрямо предходния отчетен период за 2012 г. /31%/. Преобладаваща причина за отлагане на НОХД през отчетния период е неявяването на редовно призовани свидетели като в тези случаи съдебните състави са налагали и съответните санкции. На следващо място по честота като причина за отлагане се нареждат неявяването на подсъдими, защитници и вещи лица като и в тези случаи при липса на представени доказателства за наличието на уважителни причини за отсъствието, съдебните състави са санкционирали неявилите се лица посредством налагане на глоби или изменение на мерки за неотклонение на подсъдим и др. Не са малко и НОХД, по които се налага да се изяснят въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на допълнителни или повторни експертизи. При някои наказателни дела отлаганията и съответно надвишаването на 3-месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция. Недостатъчното изясняване на обстоятелствата по делото на досъдебна фаза налага особено по по-сложните от фактическа и правна страна НОХД, като тези с обвинения по чл. 235 НК, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели. Наред с това честото оспорване от страна на защитата на направената в досъдебното производство експертиза по тези дела води до отлагане на делата с оглед назначаване на тройни съдебни експертизи.
През 2013 г. се констатира увеличение на приключените в 3-месечен срок наказателни дела от частен характер - 63% спрямо 40% да 2012 г., 33% за 2011 г. и 2010 г. и 38% за 2009 г., въпреки че е налице процентно намаление на свършените дела от този вид спрямо предходната година /през 2012 г. съотношението на свършени спрямо разгледани НЧХД е било 88%, а през 2013 год. това съотношение е 67%/. Посочените данни показват, че през настоящия отчетен период приключените в рамките на 3 месеца НЧХД бележат най-голям ръст в сравнение с предходния четиригодишен период. Само 4 броя НЧХД са останали несвършени в края на периода. По НЧХД са проведени общо 19 броя открити съдебни заседания, от които в 10 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 53% отложени наказателни дела от частен характер. Показателят за отложени НЧХД е влошен спрямо 2012 г., когато нивото му е било 46%, но е на по-добро равнище в сравнение с 2011 г., когато е било 67%. Въпреки подобреното ниво на показателя свършени в 3-месечен срок НЧХД следва да се положат повече усилия от съдиите при разглеждане на наказателни дела от частен характер, като се преценяват внимателно направените искания за отлагане и отсрочване на делата. Следва по-активно да се прилагат способи за доброволно уреждане на спора чрез напътване на страните към сключване на спогодба и др., което е възможност за бързо приключване на делата от този вид.
Фигура 7 – Сравнителна графика на свършени дела спрямо свършени в 3-месечен срок наказателни ЧХ дела
Административно - наказателните дела /АНД/, разглеждани в РС – Омуртаг през 2013 г., са такива по чл. 78а НК и дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН. От разгледаните през годината 28 броя АНД по 78а НК са приключени 26 дела, или това са 93%. От свършените дела от този вид 24 броя са разгледани в 3-месечен срок /92%/. При тези данни следва извода за процентно повишаване на свършените АНД по чл. 78а НК спрямо предходния отчетен период, когато това съотношение е било 90%, но същевременно е налице намаление на процентния дял на приключените дела в 3-месечен срок, които за 2012 г. са били 100%. В частта от 8% приключени над 3-месечния срок АНД по чл. 78а НК фигурират 2 дела, чийто ход е забавен поради неколкократно отсрочване и отлагане на заседания по молби на обвиняем и защитник, както и поради неявяване на призовани свидетели.
При разгледани през годината общо 89 АНД по ЗАНН, 81 броя са свършени, или това са 91% /спрямо 89% за 2012 г. и 82% за 2011 г./, а 90% от тях са приключени в 3-месечен срок. При този вид дела се констатира ПОДОБРЕНИЕ на показателите за свършени дела и за приключени дела в 3-месечен срок в сравнение с предходните години. За съпоставка следва да се отбележи, че през 2012 г. 84% от свършените АНД по ЗАНН са приключени в рамките на 3 месеца, а през 2011 г. свършените дела от този вид в рамките на посочения срок са били 88% от свършените АНД.
От разгледаните АНД /по жалби против наказателни постановления и по чл. 78а НК/ 10 броя са останали висящи към 01.01.2014 г. Причината за останалите висящи дела е, че те са постъпили в края на месец октомври и през месеците ноември и декември на 2013 г., което е направило невъзможно насрочването, разглеждането и решаването им до края на годината. Само 1 бр. АНД /по чл. 78а НК/ №187/2013 г. с докладчик съдия Пламен Караниколов е образувано през месец юли 2013 г., но не е приключено, тъй като е отлагано и отсрочвано неколкократно поради молба на защитник и заради неявяване на обвиняеми лица и свидетели.
Фигура 7 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи наказателни дела
През отчетният период за 2013 г. от общо 859 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 653 броя дела или това са 76% от свършените дела и 65% от всички разгледани дела. Налагащият се извод при тази констатация е, че за поредна година съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела -свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 468 броя или това са 87% от всички свършени граждански дела. За 2012 г. те са били 89%, за 2011 г. - 92%, за 2010 г. са съставлявали 91%, за 2009 г. - 85% от свършените граждански дела. Налице е леко намаление процентното съдържание на свършените граждански дела с акт по съществото на спора в сравнение с предходните три отчетни периода. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 150 броя са дела по общия исков ред, 3 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 232 броя заповедни производства, 39 частни граждански дела, и 35 други дела, сред които дела по чл. 26 и чл. 30 от ЗЗДетето /24 бр./ ЗЗДН /2 бр./, искове по ЗГР и др. През 2013 г. се констатира увеличение броя на приключилите с акт по същество граждански дела по исков ред /150 бр./, които за 2012 г. са били 117 бр., а за 2011 г. – 110 бр. От предявените искове по СК 33 са уважени изцяло, 5 са частично уважени, и няма нито един отхвърлен иск. От облигационните искове 71 са уважени изцяло, 13 – частично, а 11 броя са отхвърлени. Има 12 уважени вещни иска и 3 – отхвърлени. От решените 15 делбени иска 7 са уважени изцяло, а 1 – частично. От приключилите спорове по искове по КТ е налице 1 бр. уважен иск, а 2 дела са с частично уважен иск. През отчетния период се отчита по-голям брой решени по същество делбени производства - 8 бр., докато за 2012 г. приключилите делби са били само прекратени по спогодба.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2013 г. решени по същество са 185 броя или това са 58% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице сравнително запазване процентното съотношение на приключилите с акт по същество наказателни дела спрямо предходни отчетни периоди. През 2012 г. решените по същество наказателни дела са били 60% от свършените НД, за 2011 г. и за 2010 г. - 56% от всички свършени наказателни дела, а за 2009 г. това съотношение е 58%. Абсолютно е запазен броят на решените по същество НОХД в сравнение с 2012 год. /40 бр./. Съответно на намаленото постъпление на АНД е и намаления брой решени по същество дела от този вид в сравнение с 2012 г. От разгледаните през годината общо 142 броя НОХД решени с постановена присъда са 40 броя. Приключилите с присъда НЧХД са 5 бр. спрямо само 7 броя за 2012 г. и 2 броя за 2011 г. Решените с акт по същество НЧД /кумулации, искания по Закона за здравето и др./ са 35 броя. Сред НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V НК – 16 броя, следват присъдите за общоопасни престъпления по глава ХІ НК /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 10 броя. Предвид тази констатация е запазено положението от предходните отчетни периоди, когато също най-много са били постановените присъди за престъпления против собствеността, следвани от постановените присъди за общоопасни престъпления. Постановени са 8 броя присъди за престъпления против стопанството по глава VІ от НК, като тук се включват и присъдите за престъпления по чл. 235 НК. Постановени са 5 броя присъди за престъпления против личността по глава ІІ НК.
Общият брой прекратени дела през 2013 г. е 206 броя или това са 24% от свършените дела. Налице е повишение нивото на този показател в сравнение с предходните 2012 г. и 2011 г. /21%/. От всички прекратени през отчетния период дела 35% заемат гражданските дела, а 65% заемат наказателните дела, следователно по-голям е относителния дял на прекратените наказателни производства.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 73 броя или това са 13% от всички свършени граждански дела. Установява се увеличение процентното отношение на прекратените ГД спрямо свършените такива /през 2012 г. то е било 11%, през 2011 г. - 8%/. Най-много са прекратените частни граждански дела – 29 бр., следвани от гражданските дела по общия ред – 27 броя, като следват делата от и срещу търговци – 7 бр., други граждански дела – 6 броя. От прекратените граждански дела 14 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 59 броя са прекратени по други причини. Прекратените поради постигната съдебна спогодба дела, чието количество е увеличено в сравнение с 2012 г. /4 бр./ и е достигнало нивото от предходните периоди /за 2011 г. – 17 бр., за 2010 г. - 16 бр./ са 4 дела по искове по СК, 3 дела по облигационни искове, 5 делбени производства и 2 дела по искове по КТ. Прекратените по други причини дела са 3 дела по СК, 11 дела по облигационни искове, 3 дела по вещни искове, 3 трудови спора, 2 делбени производства, 2 заповедни производства и 35 други дела /по ЗЗДН, ЗЗДетето/. Причините за прекратяването на 59 граждански дела по "други причини" са следните: 6 броя дела са прекратени поради оттегляне на иска, 6 броя поради направен отказ от иск, 10 броя дела са прекратени поради изпращането им по подсъдност на друг съд, 5 граждански дела са прекратени поради установена недопустимост на предявения иск, а 4 дела са прекратени поради констатирани и неотстранени в срок нередности на исковата молба, 1 дело е прекратено след като е било спряно и в законния 6-месечен срок не е поискано възобновяването му. Другите прекратени ЧГД са образувани за изпълнение на съдебна поръчка и по молби за отказ от наследство.
Процентното отношение на прекратените граждански дела спрямо свършените дела от този вид е увеличено в сравнение с предходните три години като почти е достигнато равнището на показателя за 2009 г., тъй като за 2012 г. то е било 11%, през 2011 г. прекратените ГД са били 8% от свършените такива, през 2010 година те са били 9%, а през 2009 г. - 15%.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 133 броя или това са 42% от свършените наказателни дела. Въпреки по-малкия брой прекратени НД, се установява повишение процентното съдържание на прекратените наказателни дела в общо свършените такива спрямо предходната 2012 г. /40%/, като и тук е достигнато нивото от 2009 г. - 42%. Намаленият брой прекратени наказателни дела се обуславя принципно от по-малкия брой постъпили, разгледани и свършени наказателни дела през годината. В конкретен план това намаление се констатира при всички видове наказателни дела, като единствено увеличение на броя прекратявания се отчита при НОХД с постигнато споразумение в съдебното производство по чл. 384 НПК /26 броя спрямо 16 бр. за 2012 г./ и при прекратените по други причини НОХД /6 бр. спрямо 4 бр. за 2012 г./. Абсолютно е запазен спрямо предходната отчетна година броя на прекратените и върнати за доразследване наказателни дела на прокуратурата /8 бр./. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 61 броя, от които 35 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство, и 26 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. По отношение на разгледаните от съда споразумения за прекратяване на наказателни производства е налице намаляване на броя им в сравнение с предходните две години, когато те са съставлявали 79 броя през 2012 г. и 88 броя за 2011 г. Отчитат се 6 бр. НОХД, прекратени по други причини, а именно: направени от всички съдии в РС – Омуртаг отводи по съответните дела, което е наложило прекратяването им и изпращането им на ВКС за определяне на друг компетентен съд /4 бр./, а две дела са прекратени и изпратени по подсъдност на други съдилища. Сред прекратените през годината НЧХД 2 бр. са прекратени поради постигната спогодба, а 1 бр. е прекратено на основание чл. 24, ал. 4, т. 5 НПК поради неявяване на частния тъжител в насроченото заседание. От приключените АНД по чл. 78а НК през отчетния период няма прекратени дела. Общо 43 броя НЧД са образувани за провеждане на разпити пред съдия и същите се отчитат като прекратени в деловодната програма. Наказателните частни дела, прекратени "по други причини" /10 броя/ са дела за изпълнение на наказателни съдебни поръчки /3 броя/, дела по ЗЗдравето /2 броя/, поради недопустимост на искания /3 бр./ и поради изпращане на друг съд по подсъдност /2 бр./. От АНД, образувани по жалби против наказателни постановления, 2 бр. са прекратени поради недопустимост на жалба и поради изпращане на друг съд по подсъдност.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 6.9% от постъпилите през 2013 г. НОХД в съда, и 5.6% от разгледаните дела от този вид. Тази констатация сочи, че въпреки запазения спрямо 2012 г. брой на върнатите дела на РП – Омуртаг се установява ПОВИШЕНИЕ на процентното отношение между върнати и постъпили НОХД през годината спрямо 2012 г., когато то е било 5.6%, и спрямо 2011 г., когато върнатите НОХД на РП са били 6%. За първи път в рамките на три отчетни периода се констатира увеличение нивото на този показател, като същото е далеч от високите нива през по-стари периоди като 2010 г., когато е било 13%, 2009 г., когато това съотношение е било 14%, а през 2008 г. е било 15%. Връщането на делата на прокурора се дължи на: констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати при изготвяне на обвинителния акт и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите, като излагането на взаимно противоречиви данни в обстоятелствена част и в диспозитив относно съставомерни факти; поради ограничаващи правото на защита на обвиняемия отстраними съществени нарушения на процесуалния закон, допуснати в досъдебното производство, като при повдигане на ново обвинение на обвиняемото лице не е извършен нов разпит и не са предявени материалите по разследването; поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения на досъдебното производство, довели до ограничаване правата на пострадалите. По едно НОХД материалите са върнати на прокуратурата поради неодобрено от съда споразумение по чл. 381 НПК. В конкретен случай делото е върнато на прокуратурата поради породило се в съдебното следствие съмнение относно възможността на важен свидетел да възприема и възпроизвежда правилно фактите с оглед извършването в рамките на досъдебното производство на съдебна експертиза и провеждане на нов разпит /НОХД № 33/2013 г. съдия Пламен Караниколов/. С мотива, че затруднява подсъдимия да разбере в какво точно е обвинен, е върнато на прокуратурата НОХД № 241/2012 г., по което е било приложено сред досъдебните материали експертно заключение, отнасящо се до друго наказателно производство. Прегледът на върнатите наказателни дела на прокуратурата води до извода, че определени съдебни състави от РС – Омуртаг следва да подлагат на по-внимателна преценка конкретните изтъкнати от страните основания за връщане на делата с оглед на това дали те съставляват отстраними съществени процесуални нарушения. В този смисъл следва да се спазват указанията по ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС. Недостатъчно прецизната преценка на основанията за връщане на НОХД би довела до неоснователно забавяне движението на тези дела. От всички наказателни дела, по които са постановени актове за връщане на прокуратурата – 8 бр., само едно определение е било протестирано и в резултат на това отменено като незаконосъобразно от въззивния съд.
През 2013 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 112 броя, от които граждански – 63 броя, и наказателни – 49 броя. Следователно 13% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като по-голям е относителния дял на обжалваните актове по граждански дела. Тези данни показват, че през отчетния период са изпратени на инстанционен контрол по-малък брой съдебни актове в сравнение с 2012 г. /158 бр./, но повече в сравнение с 2011 г. и 2010 г., когато този брой е бил съответно 109 бр. и 95 бр. Броят на обжалваните ГД е почти запазен спрямо 2012 г. /60 бр./, но са намалели значително обжалваните и протестирани актове по наказателни дела, които за 2012 г. са били 98 броя, в това число е двойно намален броят на обжалваните актове по НОХД и АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления.
Граждански дела В сравнителен аспект почти е запазен броят на обжалваните актове по граждански дела по отношение на предходния отчетен период като същият е по-голям в сравнение с по-стари периоди /63 бр. за 2013 г. спрямо 60 бр. за 2012 г., 41 бр. за 2011 г. и 37 бр. за 2010 г./. Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по заповедни производства – 25 бр., следват актовете по облигационни искове /в т.ч. и искове по чл. 45 ЗЗД и дела от и срещу търговци/ - 17 броя, обжалвани са решения по вещни искове /6 броя/, решения по искове по СК /5 бр./, актове по искове по КТ /5 бр./.
Върналите се през 2013 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2013 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 57 броя, като този брой е почти равен на броят на обжалваните актове от 2012 г. /60 бр./, и е по-голям в сравнение с данните за 2011 г. От тези дела 23 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 34 дела са с проверени определения. От справката за проверените решения следва, че 10 от тях са потвърдени изцяло, 2 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 10 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон и 1 решение е отменено частично поради невиновно поведение на съда, а именно: представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 25 броя са потвърдени изцяло, а 7 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 2 определения са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 43% от проверените решения са потвърдени и 74% от проверените определения са потвърдени. В това отношение се констатира значително УВЕЛИЧЕНИЕ на процентното отношение между потвърдени решения спрямо всички обжалвани решения в сравнение с предходната 2012 г., когато това съотношение е било 36%. Почти двукратно е завишено нивото на показателя за потвърдени определения спрямо нивото му от 2012 г. /43%/. В резултат на изложените данни следва извода, че 61% от всички проверени съдебни актове по граждански дела са били потвърдени, докато за предходната 2012 г. това съотношение е било 37%. Тази констатация показва повишаване качеството на постановяваните съдебни актове по граждански дела в РС – Омуртаг.
През 2013 г. в РС – Омуртаг са върнати от ВКС 6 граждански дела. По 4 от тях решенията, постановени от РС – Омуртаг, са били потвърдени от ОС - Търговище, а ВКС не е допуснал касационно обжалване. По 1 бр. дело решението на ОРС е било изменено от ОС – Търговище, но отново не е допуснато касационно обжалване от ВКС. Само 1 бр. ГД на ОРС, образувано през 2007 г., е било допуснато до касационно обжалване, като ВКС е отменил решението на ОС – Търговище, с което е отменено първоинстанционното решение на РС – Омуртаг, и е върнал делото на въззивния съд за ново разглеждане.
По едно гражданско дело е била подадена молба за отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 304 ГПК, но към края на отчетния период липсва произнасяне по същата. По друго дело е била подадена молба за отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 304 ГПК през 2012 г., като през 2013 г. делото се е върнало и молбата е оставена без уважение от ВКС.
Наказателни дела – От общо 49 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните решения по АНД /жалби против наказателни постановления/ - 24 броя, като следват присъдите по НОХД – 14 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 3. При съпоставка с предходната 2012 г. следва извода, че двойно е намалял броят на обжалваните актове по наказателни дела /през 2012 г. той е бил 98 броя/, като това намаление се отнася до обжалването на всички актове по НОХД, АНД и НЧХД.
Резултатите от инстанционната проверка на обжалваните съдебни актове по наказателни дела показват, че от всички върнали се през годината 51 обжалвани и протестирани дела 46 броя са присъди и решения, а 5 броя са определения. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 35 броя са потвърдени. Общо по 6 наказателни актовете са били отменени и делата върнати за ново разглеждане - 3 присъди по НОХД са отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на съда, изцяло е отменена и 1 бр. присъда по НЧХД като делото е било върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане, 2 бр. решения по АНД, постановени по реда на гл. 28 НПК – "Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание", са били отменени изцяло и делото върнато за ново разглеждане. По 4 наказателни дела обжалваният съдебен акт е бил отменен изцяло и горната инстанция е постановила решение по съществото на спора – 3 броя решения по АНД и 1 бр. присъда по НОХД. Изменена в наказателната част е била 1 присъда по НОХД. От преминалите инстанционен контрол определения 3 броя са потвърдени, 1 бр. определение по НОХД е било отменено изцяло и делото е върнато за ново разглеждане на съда, а 1 бр. определение по НЧД е било отменено изцяло, като е постановен акт по същество от горестоящия съд. Основания за отмяна на съдебните актове по 3 бр. НОХД и връщане на делата за ново разглеждане на първоинстанционния съд са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите, изразяващи се в недостатъчна обоснованост на съдебния акт, и по-конкретно в липса на мотиви относно приета съставомерност на деянието по конкретния състав на НК, липса на надлежно обосноваване на приетата за установена от съда фактическа обстановка, липса на прецизен анализ на доказателствата и изложение на правни изводи за връзката между събрани доказателства и приета фактическа обстановка. Едното решение по АНД, разгледано по реда на глава 28 НПК, е отменено изцяло и делото върнато за ново разглеждане поради допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение, ограничаващо правата на обвиняемите, а именно разглеждането и решаването на делото от едноличен състав, при положение, че в състава е следвало да участват двама съдебни заседатели. Другото решение, постановено по АНД по реда на глава 28 НПК, е отменено изцяло и делото върнато за ново разглеждане поради допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение, ограничаващо правата на обвиняемия, тъй като делото е разгледано в отсъствие на обвиняемия и защитника му въпреки наличието на молба от защитника за служебна ангажираност. Изложените данни означават, че съдиите в РС – Омуртаг следва да подхождат с по-голямо старание при постановяване на съдебните актове като правят задълбочен и обоснован анализ на фактите и събраните доказателства по делата.
От направените констатации следва извода, че 75% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове, с което се отбелязва ПОДОБРЕНИЕ нивото на този показател в сравнение с предходната 2012 г., когато те са съставлявали 70%, както и спрямо 2011 г., когато 60% от проверените актове по наказателни дела са били потвърдени.
През 2012 г. в РС – Омуртаг няма върнати наказателни дела с резултати от касационна проверка.
През 2013 г. в РС – Омуртаг са върнати 7 броя наказателни дела, по които са били подадени молби за отмяна на влезли в законна сила съдебни актове – 5 бр. НОХД и 2 бр. НЧД. Резултатите от исканията по извънредния способ за атакуване на съдебните актове е следния: по 1 бр. НОХД ВКС е отказал образуване на производство по възобновяване на делото поради просрочване на искането; по 1 бр. НОХД и 1 бр. НЧД /кумулация/ исканията са разгледани и са оставени без уважение; по 1бр. НОХД ВЗС присъда е изменена по реда на възобновяването в наказателната част като е намален размера на наложеното наказание; по 1 бр. НОХД присъдата е изменена в наказателната част досежно квалификацията на деянието; по 1 бр. НОХД присъдата е отменена по реда на възобновяването и делото е върнато на прокуратурата; по 1 бр. НЧД определението е отменено и делото върнато за разглеждане от друг състав.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2013 г. са 644 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2013 г. са 88 броя, а новопостъпили са 556 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 64% от всички разгледани дела и в това се забелязва относително запазване дела на гражданските дела във всички разгледани дела спрямо предходния отчетен период за 2012 г. /66%/, за 2011 г. /65%/, както и за 2010 г. и за 2009 г., когато те са съставлявали 64%. Постъпилите през годината граждански дела представляват също 64% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява намаление в сравнение с предходната 2012 г., когато броят им е бил 794, спрямо и 2011 г. /775 бр./, както и спрямо 2010 година, когато броят на новопостъпилите ГД е 712. Достигнато почти е нивото на показателя от 2009 г., когато броят на постъпилите ГД е бил 513. Намаленото постъпление се отнася за всички видове и статистически групи граждански дела – ГД по исков ред, бързи производства по чл. 310 ГПК, заповедни производства, частни граждански дела и т.н. Почти двукратно е намалението в постъплението на заповедни производства /234 бр./, които за 2012 г. са били 435 броя спрямо 458 бр. за 2011 г. През 2013 г. заповедните производства съставляват 42% от постъпилите граждански дела, като за 2012 г. това съотношение е било 55%.
От разгледаните 644 граждански дела през годината са свършени 541 дела, или това са 84% от разгледаните ГД и 63% от всички свършени дела. През 2012 г. свършените граждански дела са били 755 бр., през 2011 г. - 781 бр., през 2010 г. те са 707 бр., през 2009 г. - 542 броя. Отново и по отношение на този показател през 2013 г. се констатира намаление като е достигнато нивото му от 2009 г. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 103 броя, което е 16% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е завишено с 6% спрямо предходната 2012 г. Същото е завишено и спрямо 2011 г. /6%/, 2010 г., когато е било 7%, и спрямо 2009 г., когато е било 8%.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2013 г. са 360 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2013 г. са 47 броя, а новопостъпили са 313 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 36% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 36% от всички новопостъпили дела. Установява се намаление постъплението на наказателни дела спрямо предходната година. Това намалено постъпление се наблюдава при всички видове и статистически групи наказателни дела – НОХД, АНД, НЧХД, НЧД. Намалял е броят на образуваните НОХД за общоопасни престъпления – 40 бр., спрямо 56 броя за 2012 г. Абсолютно запазване е налице по отношение постъпилите НОХД за престъпления против собствеността /по 38 бр. за 2013 г. и 2012 г./. Увеличено постъпление се констатира само при НОХД за престъпления против личността – 15 броя спрямо 6 броя за 2012 г. От разгледаните 360 броя наказателни дела през годината са свършени 318 дела /88%/. През 2012 г. свършените наказателни дела са били 395 бр., за 2011 г. - 407 бр., през 2010 г. - 386 бр., през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя. Следователно по отношение на наказателните дела са констатира намаление броя на свършените дела като същите са достигнали почти броя си от 2009 г. Свършените наказателни дела заемат 37% от свършените дела от всички видове, като това съотношение е увеличено в сравнение с предходния отчетен период /34%/. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 42 броя, което е 11.6% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е запазен в сравнение предходната 2012 г., когато е бил 11% /47 бр./, но е влошен спрямо 2011 г. - 10%, 2010 г. - 8%, за 2009 г. - 9%. Изводът от направените констатации е, че през 2013 г. е налице намалено постъпление на наказателни дела, респ. намален брой свършени дела от този вид в сравнение с предходните години. Въпреки проявеното старание от съдиите за осъществяване на по-добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове – насрочването на делата за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, съобразяване на отлагането им за следващи заседания с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК, и предприемане на съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на неявили се подсъдими в по-тежка, както и налагане на глоби на защитници, вещи лица и свидетели при констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство, при определени дела е имало причини, които са довели до невъзможност за приключване на делата в рамките на отчетния период. Наред с това следва някои съдебни състави да подобрят работата си по подготовка на наказателните дела, както и да преценяват внимателно и стриктно обстоятелствата, водещи до отлагане или отсрочване на делата. И през този отчетен период продължава прилагането на въведения контролен механизъм, изразяващ се в изготвянето на ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата, и които водят до отлагане на последните. По повод отразеното в тези справки се подлагат на обсъждане причините за отлагане на делата и предприемане на мерки относно тяхното елиминиране.
Изложеното показва, че натовареността на съдиите при разглеждане на граждански дела продължава да е почти двойно по-голяма в сравнение с натовареността им при разглеждане на наказателни дела. Относно средната натовареност на съда по отношение на гражданските дела паралелно с констатираното намалено постъпление се установява и намаляване броя на свършените дела в сравнение с предходни периоди. Относно средната натовареност на съда при наказателните дела следва извода за намален брой постъпили и съответно по-малък брой свършени дела спрямо предходната година /2012 г./, но запазване отново на по-високи стойности не тези показатели спрямо 2009 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата "Law Choice". През цялата 2013 година наличния щат за магистрати в РС – Омуртаг е бил зает и действително работещите съдии са били 4. С оглед на това действителната средна месечна натовареност на съдиите при общо 48 отработени човекомесеци /в последните са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите/ по отношение на разгледаните през годината дела е 20.92 броя, като натовареността по отношение на разгледаните граждански дела е 13.42 броя месечно на всеки от четиримата съдии при 48 отработени човекомесеци, а относно разгледаните наказателни дела – 7.50 броя на месец при 48 отработени човекомесеци. Натовареността на съдиите по критерия "свършени дела" е 17.90 броя средно месечно, като всеки съдия е свършвал средно на месец по 11.27 броя граждански дела, и по 6.63 броя наказателни дела, определени отново на база от общо 48 отработени човекомесеци. Предвид липсата на незаети щатни бройки за съдии и отработени максимален брой човекомесеци действителната натовареност съвпада напълно с натовареността по щат. От изложените данни следва, че е намалена действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани дела спрямо предходния тригодишен период, тъй като за 2012 г. тази натовареност е била 26.77 бр., за 2011 г. – 26.73 бр., за 2010 г. - средна натовареност на съдия от разгледани дела – 24.65 броя месечно /за граждански дела – 31.75 броя, за наказателни дела – 17.54 броя/. Стойностите на показателя за 2013 г. са по-високи от тези за 2009 г. – средна натовареност на съдия от разгледани дела – 19.25 броя месечно, както и за 2008 г. - 18.10 броя разгледани дела средномесечно. Същата тенденция отличава и показателя действителна натовареност на съдиите по свършени дела: през 2013 г. нивото на показателя е 17.90 бр. спрямо 23.96 бр. дела средномесечно на съдия за 2012 г., 24.75 броя за 2011 г., и 22.77 броя за 2010 г. И тук почти е достигнато равнището на показателя от 2009 г., когато 17.58 броя са били свършените дела средномесечно на съдия.
И през този отчетен период се прилага Заповед № 225/21.12.2010 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг, съгласно която всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда. Този начин на разпределение на делата се оказва по-удачен с оглед сравнително по-равномерното натоварване на съдиите, и с него се избягва прекомерното двойно по-голямото натоварване на двамата съдии, които биха разглеждали само граждански дела.
С най-голям брой разгледани дела през годината е бил съдия Станимир Йорданов-Кюлеров – общо 307, от които 238 граждански дела и 69 наказателни дела.
Съдия Пламен Караниколов е разгледал общо 254 броя дела, от които 126 граждански дела и 128 наказателни дела.
Съдия Невяна Захариева е с разгледани общо 240 броя дела, от които 118 граждански и 122 наказателни дела.
Председателят на съда Анета Петрова е разгледала през годината общо 203 броя дела, в т.ч. 162 броя граждански и 41 броя наказателни дела.
Фигура 8 – Сравнителна графика за броя на общо разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела, по съдии
Председателят на съда Анета Петрова е приключила общо 180 дела или това са 89% от делата, които е разгледала, като 92% от тях са приключени в 3-месечен срок.
От разгледаните 307 дела съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е свършил 85% от тези дела /262 броя/, от които в 3-месечен срок са свършени 93%.
Съдия Захариева е приключила също 85% от разгледаните от нея дела или това са общо 203 броя, като 88% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Караниколов е свършил 214 дела или това са 84% от разгледаните от него дела, като от тях 91% са свършени в 3-месечен срок.
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разглеждани от тях дела през годината, като се наблюдава леко понижение на показателите в това отношение в сравнение с миналата 2012 година. Нивото на показателя за приключени в 3-месечен срок дела е високо и свидетелства за бързина на правораздаването в РС – Омуртаг.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2013 г. 57 граждански дела 35 са с изцяло потвърдени съдебни актове, 2 решения и 7 определения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 10 решения и 2 определения са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон и 1 решение е отменено частично поради невиновно поведение на съда – представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция. Изводът е, че 61% от проверените актове са потвърдени. Изложените данни показват, че през 2013 г. съдиите в РС – Омуртаг са показали по-добро качество в правораздавателната дейност в сравнение с отчетния период за 2012 г., когато потвърдените съдебни актове са съставлявали 37% от проверените такива, а това означава почти два пъти повече потвърдени актове през 2013 г. През отчетния период е значително по-малък и броят на отменените частично съдебни актове поради нарушения на закона, тъй като за 2012 г. техният брой е бил 27. Въпреки че показват подобрение в качеството на изготвените съдебни актове по разгледаните граждански дела в ОРС, посочените резултати позволяват и налагат да се поставят цели към още по-качествена работа чрез изготвяне на мотивирани и законосъобразни съдебни актове.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2013 г. 51 наказателни дела 38 са с потвърдени актове, 12 броя са с изцяло отменени съдебни актове, а 1 бр. решение е било изменено в наказателната част. Тези данни сочат, че по 75% от проверените дела актовете са потвърдени. Констатираният резултат свидетелства за подобряване на дейността по наказателни дела, тъй като през 2012 г. 71% от проверените съдебни актове по наказателни дела са били потвърдени, а броят на изцяло отменените актове е бил 20.
Председателят на съда Анета Петрова има 9 потвърдени съдебни акта през 2013 г., които съставляват 64% от проверените й актове /14 бр./, като са налице 2 изцяло отменени акта.
Съдия Невяна Захариева има потвърдени 23 акта, които съставляват 66% от проверените й актове през годината /35 бр./, като изцяло отменените й актове са 9 броя.
Съдия Пламен Караниколов има 22 потвърдени и 4 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 73% от проверените му актове /30 бр./.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров има 19 потвърдени и 6 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 66% от проверените му актове /29 бр./.
От свършените през годината 318 наказателни дела броят на приключените НОХД е 115, на НЧХД е 8, на АНД по чл. 78а от НК е 26. От разгледаните НОХД 40 броя са приключили с присъда, а 61 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 5 броя НЧХД са с постановени присъди, а 3 броя са прекратени. По 26 броя АНД по чл. 78а от НК са постановени решения, като липсват прекратени производства от тези АНД.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди, решения и одобрени споразумения през 2013 г. е 140 лица, като 109 лица са осъдени по НОХД, 3 лица – по НЧХД и 28 лица са с наложено административно наказание по чл. 78а НК. Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД са за престъпления против собствеността по глава V на НК – 41 броя, следват осъдените лица за общоопасни престъпления по гл. ХІ на НК – 38 бр. /като броят на осъдените за престъпления против собствеността е намалял в сравнение с 2012 г. - 56 бр., и с 2011 г., когато е бил 124 броя/. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ НК са 13 броя – предимно за престъпления по чл. 235 НК, спрямо 12 осъдени лица за 2012 г. За престъпления против личността по гл. ІІ НК са осъдени 8 лица, докато за 2012 г. осъдените са били 6 бр. За документни престъпления по гл. ІХ НК са осъдени 3 лица, а 2 бр. лица са осъдени за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК. За престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, по глава VІІІ НК са осъдени 2 лица.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 116 броя, 35 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 81 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица – подсъдимите и обвиняемите по споразуменията, за отчетния период е бил 143 като осъдените са общо 109 лица: 68 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 41 броя са осъдени с присъди, т.е. по-голям брой лица са получили наказание в резултат на сключено споразумение. Следователно 76% от подсъдимите са признати за виновни /при 75% за 2012 г., 82% за 2011 г., 81% за 2010 г. и 89% за 2009 г./, а 38% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди спрямо 35% осъдени с присъди лица за 2012 г. Осъдените по тези НОХД, приключили със споразумение, съставляват 62% от всички осъдени лица /спрямо 65% за 2012 г., 59% за 2011 г. и 52% за 2010 г./. Данните сочат, че 95% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени /41 осъдени лица от 43 подсъдими/, а 88% са осъдените подсъдими за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК. Осъдените лица за документни престъпления съставляват 60% от подсъдимите по тези дела. 50% са осъдените лица по НОХД за престъпления против стопанството, а 44% са осъдените за престъпления против личността по гл. ІІ НК.
Заедно с пониженото постъпление на НОХД през 2013 г. е намален и броят на съдените и осъдени лица през отчетния период, които съответно са 143 подсъдими и 109 осъдени лица спрямо 193 подсъдими и 144 осъдени за 2012 г., 265 съдени лица и 216 осъдени от тях през 2011 г., като за предходните години резултати са следните: 2010 г. - съдени 217 лица и осъдени 175 лица, спрямо съдени 123 лица и осъдени 109 лица за 2009 г. През посочените години се установява тенденция на намаляване броя на съдените, респ.осъдени лица, като и тук почти са достигнати резултатите от 2009 г.
От съдените лица по АНД по чл. 78 а от НК /29 броя/ 28 броя или 97% /спрямо 83% за 2012 г., 82% за 2011 г., 95% за 2010 г./ са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК. Нивото на показателя осъдени лица АНД по чл. 78а НК е увеличено в сравнение с изминалия тригодишен период.
От осъдените по НОХД общо 109 лица 3 лица са били непълнолетни, като всички те са били осъдени за извършени престъпления против собствеността.
Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период по НОХД са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание "лишаване от свобода" - 60 броя /спрямо 84 бр. за 2012 г., 138 за 2011 г. и 100 осъдени лица на това наказание през 2010 г./, като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 45 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 15 /спрямо 18 лица за 2012 г., 29 лица за 2011 г. и 19 лица за 2010 г./.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието "пробация" – 32 броя /спрямо 50 бр. за 2012 г./, а 11 са наложените наказания "глоба" /спрямо 6 бр. за 2012 г./.
Същата поредност и честота на налаганите видове наказания е констатирана и през предходните отчетни периоди за 2012 г. и 2011 г.
По НЧХД са осъдени 3 лица, като на 2 от тях е било наложено наказание "глоба", а на 1 лице – наказание "пробация".
По АНД по чл. 78а от НК от осъдените 28 лица 25 броя са с наложени административни наказания глоба по чл. 78а от НК, а 3 непълнолетни лица са с наложено друго наказание /обществено порицание/.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и АНД по чл. 78 а НК, е 140 и е по-малък от общия брой осъдени лица за 2012 г. /184 бр./. За поредна година най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 60, следва броя на наложените наказания "глоба", вкл. и административна глоба – 38 броя, и наказанието "пробация" – 33 бр.
Картината на наказаната престъпност с влезли в сила присъди /тук са включени освен постановените от ОРС и влезли в сила присъди от 2013 година, също и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2013 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период/ в края на отчетния период е следната: влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 39 броя, които ведно с 61 одобрени през отчетния период споразумения сочат, че по 100 броя наказателни дела са налице осъдени лица, в т.ч. 96 НОХД и 4 НЧХД. По тези дела броят на осъдените лица е 110, от които 106 лица са осъдени по НОХД, в това число 68 лица са с наказания по влезли в сила споразумения и 38 лица са осъдени с присъди, а 4 лица са осъдени по НЧХД. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността" на НК – 39 лица, осъдени за престъпления по чл. 194, чл. 195, чл. 196, чл. 197, чл. 205, чл. 209 и чл. 216 НК, от които 14 лица с присъди и 25 лица по споразумение. Следват осъдените с ВЗС съдебни актове по гл. ХІ "Общоопасни престъпления" на НК – 37 лица, осъдени за престъпления по чл. 343, ал. 1 НК, чл. 343б НК, чл. 343в НК, чл. 346 НК, чл. 339 НК и чл. 354а НК, от които 9 лица с присъди и 28 лица по споразумение. Осъдени за извършени престъпления против стопанството /гл. VІ НК – чл. 220 НК, чл. 235 НК и чл. 238 НК/ са общо 13 лица, от които 3 лица са осъдени на основание одобрено споразумение по чл. 381 - чл. 384 НПК. За престъпления по гл. ІІ "Престъпления против личността" по НК са осъдени с ВЗС присъди общо 8 лица, от които 4 лица по споразумение. Осъдени за извършени документни престъпления по гл. ІХ на НК са 3 лица, които са сключили споразумение по чл. 381 - чл. 384 НПК с прокуратурата. 2 лица са били осъдени с ВЗС актове - определение за одобряване на споразумение по гл. 29 НПК за престъпления против брака, семейството и младежта по гл. ІV НК. Същият е броят и на осъдените лица за престъпления по глава VІІІ НПК "Престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации". Следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава V "Престъпления против собствеността" на НК като такъв резултат е бил отчетен и през 2012 г.
От съдените през годината 184 лица по НОХД, НЧХД, АНД по чл. 78а НК, 6 броя са оправдани, а това са 3% от съдените лица спрямо 3.5% за 2012 г., 2% за 2011 г. и 3% за 2010 г. 3 броя са оправданите лица по НОХД и те съставляват 2% от подсъдимите по този вид дела спрямо 2.5% за 2012 г., 1.9% за 2011 г. и 2.7% за 2010 г. По НЧХД оправданите лица са 2 броя или 17% от подсъдимите по този вид дела – 12 бр. 1 лице е оправдано по АНД по чл. 78а НК като съотношението спрямо съдени лица тук е 3%. По 3 НОХД са постановени изцяло оправдателни присъди за трима подсъдими. Причина за постановената оправдателна присъда по НОХД № 209/2011 г. е извода на съда за недоказаност на обвинението, и по-конкретно липсата на доказателства, установяващи авторството на деянието от страна на подсъдимия. Оправдателната присъда по НОХД № 205/2013 г. е постановена с основния мотив, че извършеното от подсъдимия деяние не осъществява признаците на престъпление от общ характер, а е деяние, което се преследва по частен ред, като предвид липсата на изрично направени искания от страна на прокурора и частният обвинител за съда е липсвало основание да се произнесе по обвинение за престъпление от частен характер, поради което е оправдал подсъдимия. По НОХД № 134/2012 г. подсъдимият е признат за невинен, тъй като според съда деянието му не е съставомерно от обективна и субективна страна. И трите оправдателни присъди са били протестирани, като само по НОХД № 134/2012 г. е налице резултат от въззивната проверка, а именно оправдателната присъда на РС – Омуртаг е била отменена изцяло и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Съдържание 2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – град Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 2 щ. бр. за съдебни служители. През отчетния период са работили последователно държавен съдебен изпълнител – Николай Недялков, назначен на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ и заемал длъжността до 05.03.2013 г. вкл., и държавен съдебен изпълнител – Красимир Петков с юридически стаж 14 години 6 месеца и 3 дни, назначен на постоянен трудов договор, считано от 06.03.2013 г., както и две служителки – съдебен секретар и съдебен деловодител.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 110 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 505 броя, или общо делата на производство са били 615 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 1 028 486,00 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2013 г. изпълнителни дела, е 2 339 476,00 лева. Следователно всички изпълнителни дела през отчетния период са водени за общата сума от 3 367 962 лева. През отчетния период са постъпили 44 изпълнителни дела в полза на граждани в т.ч. 22 дела за издръжки, 3 дела за предаване на дете, 1 дело по трудов спор и 18 други /въвод във владение, предаване на вещи и др./ Постъпили са 55 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т.ч. 16 изпълнителни дела в полза на банки. Образувани са 4 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. Налице са 7 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на частни държавни вземания.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 9.17 бр.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 101 броя в т.ч. 29 броя свършени чрез реализиране на вземането, 4 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 68 изпълнителни дела – прекратени по други причини.
Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 445 662 лева спрямо 311 289,00 лева за 2012 г., 414 278,00 лева за 2011 г. и 332 425,00 лева за 2010 г. От цялата събрана сума сумата в размер на 139 298 лева е заплатена доброволно от длъжниците, докато през 2012 г. тази сума е била в размер на 224 075.00 лева. Събраните като държавни такси суми са с общ размер 31 309 лева. През годината са прекратени дела от предходни години по перемция, изпратени по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 76 516 лева спрямо 382 229,00 лева за 2012 г. През 2013 г. от общо 20 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата са свършени 8 броя изпълнителни дела, от които 3 броя – чрез реализиране на вземането и 5 – по други причини. От всички дела в полза на ЮЛ и търговци /250 бр./ свършените са 30 броя и събраната по тях сума е в размер на 316 227 лева. В полза на граждани са водени общо 334 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 63 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 125 222 лева.
Средно месечно ДСИ в свършвал 8,42 бр. изпълнителни дела спрямо 15,67 броя за 2012 г., 22,58 броя средномесечно за 2011 г. и 14,92 броя средномесечно за 2010 г., като свършените изпълнителни дела съставляват 16% от водените през годината дела спрямо 27% за 2012 г.
В сравнителен аспект с предходните три години се установява следното:
Година Образувани дела/за сума Свършени дела Събрана сума
2013 110 / 1 028 486,00 лв. 101 445 662,00 лв.
2012 137 /    458 750,00 лв. 188 311 289,00 лв.
2011 129 / 1 226 169,00 лв. 271 414 278,00 лв.
2010 202 / 1 217 125,00 лв. 179 332 425,00 лв.
От направеното сравнение следва извода, че през 2013 г. са образувани НАЙ-МАЛКО изпълнителни дела за целия четиригодишен период, но същите имат за предмет събиране на обща сума, която по размер надвишава сумата, за която са образувани делата през 2012 г. В съответствие с намаленото постъпление на изпълнителни дела е намален и броят на свършените такива като за 2013 г. същият е най-малък в сравнение с предходните три години. Същевременно през отчетният период ДСИ е успял да събере обща сума, която по размер НАДВИШАВА ВСИЧКИ СЪБРАНИ СУМИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ ТРИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДА. През 2013 г. се констатира понижение в броя на образуваните изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци като то е съществено по отношение делата за събиране вземания на банки, които през настоящия период са 16 броя, а за 2012 г. са били 45 броя. Минимално е понижението на образуваните дела в полза на физически лица, които за 2012 г. са били 48 броя, а през 2013 г. – 44 броя. През отчетния период са установява по-голям брой образувани изпълнителни дела за събиране частни вземания на държавата – 7 броя, спрямо само 1 брой за 2012 г.
Броят на свършените дела през 2013 г. е 101 изпълнителни дела и същият е НАМАЛЕН спрямо предходната 2012 г., когато е бил 188 бр., както и спрямо 2011 г., когато е бил 271 изпълнителни дела, и 2010 г. /179 броя/. Намалението в сравнение с предходния отчетен период се дължи на обстоятелството, че тогава са били прекратени значителен брой дела поради бездействие на взискателя – 122, докато през 2013 г. прекратените по тази причина изпълнителни дела са 68 бр., т.е почти два пъти по-малко. Намален е и броят на изпълнителните дела, приключени чрез реализиране на вземането – 29 броя, спрямо 60 бр. за 2012 г., 53 през 2011 г., и 101 за 2010 г.
Въпреки по-малкия брой свършени изпълнителни дела през 2013 г. в сравнение в предходните три отчетни периода, общата събрана сума е на – голяма по размер за целия петгодишен период /2009 г. - 2013 г./, тъй като за 2013 г. тя е в размер на 445 662 лева, за 2012 г. е в размер на 311 289 лева, за 2011 г. - 414 278,00 лв., за 2010 г.- 332 425,00 лв. и за 2009 г. - 208 842,00 лв. Обяснението за това е, че през отчетния период са събрани вземанията по няколко изпълнителни дела, които са били със сравнително по-голям материален интерес.
Съществено обстоятелство е, че съдебният район обхваща община Омуртаг и община Антоново, в които е налице високо равнище на безработица. Горното неминуемо рефлектира върху събираемостта по принудителен ред на вземанията. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в голям брой случаи нямат собствени вещи и имоти, подлежащи на опис. Липсата на искане от кредиторите в исковото производство за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие. Много от взискателите след образуване на изпълнителното дело не посочват при неефективност на първоначално посочения други способи за събиране на вземанията си, въпреки направеното от ДСИ съобщение за това.
Насрочените описи пред отчетната година са 25 броя, от които са реализирани 6, насрочени са 25 публични продажби на недвижими вещи, от които са осъществени 9, обявена е една продажба на движими вещи и същата е приключила успешно. През годината няма насрочени и осъществени въводи във владение на недвижим имот, както и липсва реализирано предаване на движими вещи. Причините за нереализирания голям брой насрочени изпълнителни действия могат да се разделят в няколко групи: По отношение на нереализираните описи – една част от тях са отложени поради внасяне от длъжника на част от дълга и разсрочване на задължението; нередовно призоваване на страните за описа, както и неявяване на взискателя и липсата от страна на последния на необходимото съдействие на ДСИ – неосигуряване на транспорт, технически помощници и др. По отношение на нереализираните публични продажби на недвижими имоти основна роля имат икономическите фактори, свързани с ограничения пазар и търсене на недвижими имоти, въпреки разгласяването на продажбите. Дори ипотекираните предварително имоти, стават трудно продаваеми поради местонахождението им /селища с малко на брой население/, сериозно амортизирани сгради и пр.
През отчетния период са постъпили две жалби срещу действията на ДСИ, като една от тях е разгледана и оставена без уважение, а по другата към края на отчетния период няма резултат от разглеждането.
С оглед осигуряване на бързо движение по изпълнителните дела и с цел елиминиране на трудностите по събиране на информация за имуществото на длъжниците следва да се предприемат съответните мерки за осигуряване на електронен достъп на държавните съдебни изпълнители до данните в имотния и кадастралния регистър, а по възможност и до информацията за регистрираните МПС и наложените запори върху такива.
През 2013 г. съдията по вписванията при РС - Омуртаг е извършил общо 3 134 броя вписвания /спрямо 5 438 бр. за 2012 г., 2 300 бр. спрямо 2011 г. и 1 454 за 2010 г./, като в това число са: 82 вписвания на искови молби, 62 вписани съдебни решения, 4 броя съдебно-разделителни протоколи, 12 броя АДС, 373 броя АОС, 960 броя вписани договори и 1 641 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се увеличен брой на вписванията спрямо 2012 г. на искови молби, респ.на съдебни решения, и на АДС. Същевременно се констатира намаляване броя на вписаните АОС /528 бр. за 2012 г./ Понижен е и броят и на вписаните договори /от 2 504 бр. за 2012 г. на 960 бр. за 2013 г./. Значителен спад е налице и при останалите вписвания – от 2 292 бр. за 2012 г. на 1 641 бр. за 2013 г. Понижението броя на вписаните договори се обяснява с по-малкия брой сключвани договори за аренда на земеделски земи в сравнение с предходни години. По отношение на нотариалните актове е налице сравнително запазване на броя вписани такива, но е намалял броя на другите вписвания. През годината са издадени 257 броя удостоверения /почти трикратно намаление спрямо предходната година/ и 533 броя преписи на вписани актове. Общият брой на вписванията през 2013 г. надвишава отчетения брой за 2011 г. и 2010 г. Съдията по вписванията не е постановявал откази за вписване през отчетния период.
Съдия по вписванията в РС - Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 12 години и 11 месеца. Същият работи заедно с главния специалист в Службата по вписванията в общ малък кабинет, който е недостатъчен за поместване на техниката, с която разполага службата. Поради недостатъчната площ на помещението се затруднява приема на граждани и работния процес на съдията и служителя. Предвид недостатъчния брой помещения, с които разполага РС – Омуртаг, и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава РС – Омуртаг.
Съдържание 3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През целия отчетен период за 2013 г. в Районен съд - Омуртаг по щат са били утвърдени четири щатни броя места за магистрати, в т.ч. административен ръководител - председател и трима съдии. Налице са 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за съдия по вписванията. До 24.07.2013 г. съдебната администрация на съда е наброявала 16 щ. бр. за съдебни служители. С Решение по протокол № 31 от заседание на ВСС, проведено на 25.07.2013 г. щатната численост на съда е намалена с 1 свободна щатна бройка за съдебен служител за длъжността "съдебен деловодител", считано от датата на вземане на решението. Следователно към 25.07.2013 г. щатната численост на съда е включвала 22 щатни бройки, а от 25.07.2013 г. утвърдената щатна численост е 21 щатни бройки, в т.ч. 15 бройки за съдебни служители. Магистратските места /4 броя/ са били заети по следния начин: Анета Петрова – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 16 години и 7 месеца, съдия Пламен Караниколов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 13 години и 8 месеца, съдия Невяна Захариева с юридически стаж – 14 години и 7 месеца, и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров с юридически стаж 11 години и 3 месеца. До 06.03.2013 г. длъжността "Държавен съдебен изпълнител" е била заета на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ от Николай Стойчев Недялков, а считано от 06.03.2013 г. на същата е назначен Красимир Стефанов Петков с юридически стаж 14 години 6 месеца и 3 дни. В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността "съдия по вписванията" се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 12 години и 11 месеца. Изложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати. По отношение на двама от съдиите са проведени атестационни процедури от ВСС. В резултат на направеното периодично атестиране съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е получил комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" съгласно Решение по протокол № 45 от заседание на ВСС, проведено на 14.11.2013 г. Спрямо съдия Невяна Захариева е проведена първа по ред процедура за атестиране и с решение по протокол №  39 от заседание на ВСС от 10.10.2013 г. същата е получила комплексна оценка "МНОГО ДОБРА", въз основа на която е придобила статут на несменяемост на основание чл. 207, ал. 1 ЗСВ.
През 2013 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните организирани от НИП обучения:
"Приложение на Семейния кодекс при действащото европейско законодателство" – участвали: председателя на съда Анета Петрова;
"Съдебна психология. Разпит на непълнолетни." – участвали: председателя на съда Анета Петрова;
"Пране на пари. Актуално развитие на европейското законодателство срещу прането на пари - ревизирани препоръки на FATF, предстоящи промени в 3-та AML Directive" – участвали: председателя на съда Анета Петрова;
"Прилагане на закона за административните нарушения и наказания" – участвали: съдия Пламен Караниколов и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
Българо-германски семинар на тема: "Европейска заповед за плащане и принудително изпълнение в Германия" - участвали: съдия Пламен Караниколов и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Конституционният принцип на пропорционалност в германската и европейската съдебна практика" - съдия Станимир Йорданов-Кюлеров.
До 25.07.2013 г. щатната численост на съда е включвала 22 щатни бройки, а считано от 25.07.2013 г. съгласно Решение по протокол № 31 от заседание на ВСС, проведено на 25.07.2013 г. утвърдената щатната численост на съда е НАМАЛЕНА с 1 свободна щатна бройка за съдебен служител за длъжността "съдебен деловодител", поради което към края на отчетния период съдът е работил с щатна численост от 21 щатни бройки, в т.ч. 4 броя магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 15 броя съдебни служители. Бройката, с която е намалена щатната численост на съда, е била свободна от 10.02.2012 г. като по направеното искане през 2012 г. ВСС не е дал съгласие за назначаване на нов съдебен служител. Предвид настъпилата щатна промяна, през втората половина на отчетния период съдебната администрация на РС – Омуртаг е работила при 100% попълнен щат. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че преобладават служителите, получили оценка "1 – отличен" /13 броя/, а двама служители са получили оценка "3 – добър" /адм. секретар и гл. сп. - счетоводител/. Изложеното показва, че като цяло съдебната администрация на ОРС работи много добре. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. В електронната кутия за сигнали и мнения на интернет – страницата на съда също не са постъпили негативни мнения за обслужването на гражданите от страна на съдебната администрация. По повод на конкретни въпроси се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които се поставят и обсъждат проблеми, възникнали при изпълнение задълженията на служителите, както и въпроси по движението на делата. По този начин се тушират констатираните проблеми и се съдейства за подобряване качеството на работа на съдебната администрация. През 2013 г. в организирани от НИП обучения са се включили следните съдебни служители:
1. Мариана Рускова Василева - обучение "Начално обучение за съдебни служители, I-ви модул" в НИП София от 10-14 Февруари 2013 г.;
2. Мариана Рускова Василева - обучение "Начално обучение за съдебни служители, II-ри модул" в НИП София от 24-28 Февруари 2013 г.;
3. Снежана Андреева Миленкова - представяне на новия Методически кодекс на Държавна агенция "Архиви", публичният достъп до ИСДА и НЕРА в читалнята на Държавен архив град Търговище на 28.10.2013 г.;
4. Тошка Йорданова Тодорова - обучение "Стресоустойчивост и управление на времето" - НИП София, проведено в гр. Бургас от 27-29 Март 2013 г.;
5. Тошка Йорданова Тодорова - по проект на ОПАК на тема "Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение" - София от 11-13 Ноември 2013 г.
Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по-активно в курсове за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият към края на 2013 г. щат на работните места за съдии е 4 броя и при това положение е налице добра кадрова обезпеченост в РС – Омуртаг като не се налага намаление или увеличение на този щат. Намаляването би довело до невъзможност да се спазват предвидените в закона процесуални срокове за разглеждане и решаване на делата, както и до затруднения при ползване на платените годишни отпуски или други видове отпуски от съдиите. Не се налагат промени и в щата по отношение щатните бройки за ДСИ и съдия по вписванията. В случай на отсъствие на съдията по вписванията функциите му са изпълнявани от съдия, определен със заповед на адм. ръководител – председател на ОРС, или от ДСИ по силата на заповед на министъра на правосъдието. Към края на отчетния период съобразно утвърдената щатна численост, е променено съотношението "съдии: съдебни служители", като съотношението съдебни служители: магистрати в РС – Омуртаг е 3,75:1, а съотношението съдебни служители: съдии /в т.ч. ДСИ и съдия по вписванията/ е 2,5:1. Предвид извършената промяна в щата понастоящем в администрацията на РС – Омуртаг са налице общо 3 броя съдебни деловодители, като 1 бр. съдебен деловодител се занимава само с образуването и обработването на изпълнителните дела в съдебно – изпълнителна служба. Именно поради щатната промяна е извършено ново разпределение на служебните задължения между другите двама деловодители, образуващи и обработващи гражданските и наказателните дела. На единия съдебен деловодител е възложена изцяло работата по наказателни дела /образуване, докладване и обработка/, като паралелно с това му е възложена и дейността в Бюро Съдимост. На втория съдебен деловодител е възложена цялостната работа по образуване, доклад и обработка на гражданските дела, както и изцяло дейността на служба "Регистратура", включваща обработката на входящата и изходящата кореспонденция. Работата по изпълнението на свършените дела е възложена на съдебния архивар. Посочената натовареност нараства през периода на съдебната ваканция, когато служителите активно ползват платения си годишен отпуск и възможността за взаимно заместване е силно ограничена. Работата на тези служители е свързана с обслужване на граждани и прекомерното натоварване в определени периоди създава реален риск от допускане на грешки при обработване на документите.
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454,05 кв.м., находяща се в парцел IV, пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно 360 кв.м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв.м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г., за което е издаден и по-нов АДС № 1687 от 07.09.1998 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ от около 400 кв.м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи, веществени доказателства и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали, двама съдии са в общ кабинет, друг кабинет е предназначен за съдия и държавен съдебен изпълнител. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв.м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не съществува възможност за обособяване на помещение за съхраняване на веществените доказателства по наказателни дела, както и за адвокатска стая, в която адвокатите да могат да се запознават спокойно с делата. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда.
Въпреки изпращаните през годините писма до МП с обстойна информация досежно условията на работа на РС – Омуртаг, както и с предложени варианти за подобряване на тези условия /чрез строителство на сграда или покупка на такава/, не са предприети мерки по решаването на проблема. Ето защо и през настоящия отчетен период липсата на самостоятелна сграда и недостигът на помещения продължават да бъдат съществен проблем за работещите в РС – Омуртаг.
През изминалата 2013 година в Районен съд - град Омуртаг продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т.е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в обща среда. Към момента всички компютри на Районен съд – град Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип" чрез програма "Law Choice", разработена и предоставена от Висш съдебен съвет.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. Системата обхваща всички дейности свързани с воденето на делата, като позволява извършването на бързи справки във всеки един момент и способства бързото и навременно обслужване на страните по делата.
В служба "Бюро съдимост" функционира единен за цялата страна програмен продукт - Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ "Темида 2000". Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата разработчик.
В Районен съд - град Омуртаг се използва правно-информационна система "АПИС", достъпна за всички включени в локалната мрежа на съда потребители.
В съдебните зали на Районен съд – град Омуртаг работят системи за аудио запис, с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд - град Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. В изпълнение на чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени със Заповед на административния ръководител - Председател на РС - Омуртаг "Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове" в Районен съд - град Омуртаг, се извършва незабавно публикуване на постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове. С утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда и начина на публикуване на постановени съдебни актове, спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и отговорните за изпълнението съдебни служители.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация, свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд - град Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, образци на формуляри и друга полезна информация.
В края на 2013 година Районен съд – град Омуртаг разполага с:
- 2 броя сървъри;
- 9 броя лазерни принтери;
- 1 брой мрежова копирна машина за високо месечно натоварване на печат;
- 3 броя многофункционални цифрови устройства за ниско месечно натоварване на печат;
- 12 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS);
- 22 броя компютърни конфигурации разпределени по работни места както следва:
 1. Магистрати .............................................................  4 броя;
 2. Държавен съдебен изпълнител .....................................  1 брой;
 3. Съдебни секретари ...................................................  4 броя;
 4. Системен администратор ............................................. 1 брой;
 5. Съдебно изпълнителна служба .....................................  2 броя;
 6. Административен секретар ..........................................  1 брой;
 7. Главен специалист - счетоводител .................................  1 брой;
 8. Деловодство ...........................................................  2 броя;
 9. Бюро съдимост .........................................................  1 брой;
 10. Регистратура ...........................................................  1 брой;
 11. Съдебни зали ..........................................................  4 броя;

Необходимо е да се закупи копирна машина от висок клас за голямо месечно натоварване, с цел подмяна на единствената такава в Районен съд - град Омуртаг. Настоящата копирна машина е технически силно амортизирана и експлоатацията й води до чести повреди и прекъсване на работния процес. Извършването на ремонтни дейности за подмяна на отделни компоненти от машината е изключително нерентабилно и трудно реализируемо, поради това, че същата е придобита преди 2004 година, намирането на резервни части е силно затруднено, стойността им е висока, а с подмяната им не може да се гарантира качествена работа и нормален работен процес. Това е единствената машина в съда за печат на документи във формат А3, на която се отпечатват книгите от автоматизираната деловодна система САС "Съдебно деловодство". Копирната машина има възможност за автоматично двустранно отпечатване на документите, и използването й води до оптимизиране (намаляване) на разходите за хартия. Във връзка с подмяната й са изпратени искания до ВСС, но до момента не са осигурени средства за закупуване на нова копирна машина.

През отчетния период бе извършена подмяна на един брой дефектирал принтер.
За да се гарантира работоспособността на цялата система (непрекъсваемостта, сигурността и достъпността на инфраструктурата – мрежовата свързаност, компютърните системи, принтерите, мрежовите устройства и др.) е необходимо част от компютърните системи и периферия, придобити преди 2008 година, да бъдат подменени с нови такива, тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер. Част от техниката дефектира през отчетния период, а друга част показва признаци за предстоящо излизане от работа.
Съдържание 5. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ
Изложените в доклада показатели за дейността на РС – Омуртаг водят до извода за запазване през 2013 г. на постигнатото през предходните години качество на правораздавателния процес относно срочното и законосъобразно разглеждане на делата, както и на работата на съдебната администрация.
През годината е установено понижено постъпление на граждански и наказателни дела, които по брой се доближават до данните за 2009 г. Въпреки това сравнително е запазено процентното съотношение на свършените спрямо разгледаните дела и на процентното изражение на свършените в 3-месечен срок дела спрямо 2012 г. Тази констатация води до извода за разглеждане на делата в разумни срокове и за осъществяване на бързо правораздаване в РС - Омуртаг.
За качеството на правораздаването свидетелстват данните за увеличените спрямо предходния отчетен период проценти на потвърдени актове по граждански /61%/ и наказателни /75%/ дела.
Сигнал за полагане на повече усилия и вземане на адекватни мерки от страна на някои съдебни състави в Районен съд – Омуртаг, са данните за повишения дял на отложените дела, което води и до забавяне на производството в отделни случаи. Следва определени съдии да преценяват по-внимателно исканията и предпоставките за връщане наказателните дела на прокуратурата, като разпореждат това след категорично установяване наличието на законовите основания. Малкото на брой отменени присъди, вследствие на което делата са върнати за ново разглеждане на съда, изискват съответните съдебни състави да отделят повече време и вложат по-голям професионализъм при изготвяне и мотивиране на съдебните си актове.
Продължаващото действие на въведените контроли относно срочността на произнасянето дисциплинира съдебните състави и способства за бързината на правораздаването.
Към настоящия момент РС – Омуртаг разполага с достатъчно като количество техническо оборудване, но предвид изминалия период от няколко години от въвеждане в употреба на по-голямата част от компютрите и останалата офис техника, за да се гарантира работоспособността на цялата система е необходимо част от компютърните системи да бъдат подменени с нови такива, тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер.
При не съвсем подходящите за нормален работен процес условия, от изложените в настоящия доклад данни следва извода, че и през отчетната 2013 г. съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено по-голямата част от постъпилите в съда дела, а работата на съдебната администрация е била на много добро ниво.
януари 2014 година                            Административен ръководител -
град Омуртаг                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /Анета Петрова/