Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2012 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2012 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1.1. Брой дела за разглеждане – граждански, наказателни. Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години.
1.2. Брой свършени /решени/ дела – граждански и наказателни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.
1.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове
1.3.1. Брой прекратени дела - анализ на причините.
1.4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
1.7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство – материално, процесуално, конкретни предложения.
2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
2.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период /2009 г., 2010 г. и 2011 г./
2.4. Вписвания.
3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
3.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.
3.2. Брой на служителите.
3.3. Становище за промени в щата.
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми.
4.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
5. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание 1. Движение на делата в Районен съд – Омуртаг
През 2012 година в Районен съд град Омуртаг са разгледани общо 1 285 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2012 г. са общо 95 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 1 190 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 7%, а новообразуваните са 93%. От висящите дела съотношението на делата от двата основни вида – граждански и наказателни, е почти изравнено /49 бр. ГД към 46 бр. НД/.
В сравнителен аспект е ЗАПАЗЕН И УВЕЛИЧЕН броя на общо разгледаните дела спрямо предходния тригодишен период /2009÷2011 г./, тъй като разгледаните дела през 2011 г. са били 1 283 броя, през 2010 г. - 1183 броя, през 2009 г. те са били 924 броя.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2012 г. са 843 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2012 г. са 49 броя, а новопостъпили са 794 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 66% от всички разгледани дела и така с 1% е увеличено процентното им съдържание от предходния отчетен период за 2011 г. Налице е УВЕЛИЧЕНИЕ броя на постъпилите през годината граждански дела в сравнение с предходната 2011 година, когато те са били 775 броя, спрямо 2010 г. - 712 броя, и спрямо 2009 година, когато те са били 513 броя. Установява се НАМАЛЯВАНЕ на постъпилите заповедни производства спрямо предходни години и същевременно УВЕЛИЧАВАНЕ постъплението на граждански дела по общия ред и на частни граждански дела. Постъпилите през 2012 г. заповедни производства са 435 броя спрямо 458 броя за предходната 2011 г. и те представляват 55% от всички постъпили през годината граждански дела, докато през 2011 г. това процентно съдържание е било 59%. През 2012 г. са постъпили и съответно образувани 29 броя дела по приложението на ЗСПЗЗ, а от този тип дела през предходните 2011 г. и 2010 г. не са отчетени брой постъпили дела.
Фигура 1 – Сравнение на броя на постъпилите дела, по видове, през 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2012 г. са 442 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2012 г. са 46 броя, а новопостъпили са 396 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 34% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява НАМАЛЕНИЕ броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния отчетен период за 2011 г., когато техният брой е бил 418 дела, но е същевременно по-голям в сравнение с 2010 г., когато броят им е бил 391, и за 2009 г., когато тези дела са били 310 броя.
По отношение постъплението на наказателни дела следва да се отбележи, че през 2012 г. е намалял броя на постъпилите НОХД спрямо този вид дела, постъпили през 2011 г. – 140 броя за 2012 г. спрямо 157 дела за 2011 година и 174 броя за 2010 г. От постъпилите 140 броя НОХД след като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 НПК – 63 броя, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 77 броя /спрямо 98 броя за 2011 г. и 113 броя за 2010 г./. Налице е леко увеличение броя на НОХД по внесени споразумения /63 броя за 2012 г., 59 бр. да 2011 г. и 61 бр. за 2010 г./ и съответно намаление на НОХД по внесени обвинителни актове спрямо предходния отчетен период. От гореизложените данни следва извода за наложила се тенденция през предходните три години на намаляващо постъпление на НОХД. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Фигура 2 – Сравнителна графика на постъпилите дела, по видове (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2012 г. от общо 1 285 броя дела за разглеждане, работещите съдии са свършили 1 150 броя граждански и наказателни дела или това са 89% от всички разгледани дела. Този показател е понижен в сравнение с предходните години, тъй като през 2011 г. е бил 93%, за 2010 г. съотношението между свършени и разгледани дела е 92%, през 2009 г. разгледаните дела са били 924 броя, а свършените – 844 броя /91% от първите/. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 1 080 броя или това са 94% от свършените дела. Този резултат сочи на леко понижение нивото на показателя от предходните два отчетни периода за 2011 г. и 2010 г., когато процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела е било 95%.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 135 броя, което е 11% от всички разгледани дела. По отношение и на този показател "висящи дела в края на отчетния период" се забелязва увеличение с 4% на нивото му от предходния отчетен период за 2011 г. /7%/, както и спрямо 2010 г. и 2009 г., когато висящите дела са били 8%. От останалите 135 висящи дела 47 броя или 35% са наказателни, а 88 броя или 65% са граждански. Установява се почти двойно увеличение броя на висящите граждански дела през отчетната година, тъй като за 2011 г. те са били 49 броя, през 2010 г. те са били 55 бр., за 2009 г. са били 50 бр. По отношение на наказателните дела е налице сравнително запазване броя и понижаване на относителния им дял в общо висящите дела в края на отчетния период спрямо предходните два периода, тъй като за 2012 г. са 35%, за 2011 г. са 48% /46 бр./, за 2010 г. са 39% /35 бр./, в края на 2009 г. те са 38%.
Останалите висящи граждански дела в края на периода са резултат от постъпването и образуването на дела от този вид в края на годината и невъзможността да бъдат приключения до края на същата поради естеството на процедурата по разглеждането им – само размяната на книжата по чл. 131 ГПК трае поне един месец, а след това насрочването на откритото съдебно заседание също става приблизително в едномесечен срок с оглед редовното призоваване на страните. Общо 58 граждански дела от останалите висящи 88 броя са постъпили през месеците октомври, ноември и декември 2012 г. 4 броя ГД са спирани, което е забавило движението им. Констатирани нередности по исковите молби и времето за отстраняването им, както и предявените насрещни искове и размяната на книжата по тях са причина за невъзможността да бъдат свършени до края на 2012 г. четири броя ГД. Има 8 делбени производства, които поради естеството на процедурата, преминаваща през 2 фази, са останали висящи за следващия отчетен период. Някои дела са отсрочвани неколкократно по молба на страни или вещи лица и това е забавило хода им. Следва някои от съдебните състави в РС – Омуртаг да ускорят произнасянето на определения по чл. 140 ГПК, тъй като престояването на делото при съдията за по-дълъг период с цел да се произнесе посоченото определение, също е причина, водеща до увеличаване броя на висящите дела в края на отчетния период. Поради констатирането на тази предпоставка за забавяне на делата със Заповед № РД 12-80/01.11.2012 г. е въведен контролен механизъм, насочен към произнасянето на съдиите по граждански дела в разумни срокове.
От висящите в края на 2012 г. 47 броя наказателни дела 26 броя са НОХД, 16 броя са НАХД, 2 броя са НЧХД и 3 бр. НЧД. 24 броя от всички останали висящи наказателни дела са постъпили в съда през втората половина на месец ноември и през месец декември 2012 г., поради което насрочването и приключването им до края на годината се е оказало невъзможно. Налице са 3 броя спрени наказателни дела като по две от тях са издадени европейски заповеди за арест. Голям брой от висящите към края на отчетния период наказателни дела са отлагани и отсрочвани поради неявяване на призовани свидетели или вещи лица, за назначаване на допълнителни съдебни експертизи, поради неявяване на подсъдими. Почти по всяко НОХД с предмет престъпление по чл. 235 НК се налага допускане на съдебна лесотехническа експертиза в съдебното производство. Установява се по широко прилагане на санкционния подход спрямо участници в делата, които с отсъствието си са станали причина за отлагането им. През 2012г. се установява значително подобрение на показателя за висящи НЧХД, при които от общо 17 разгледани дела /5 броя останали от предходен период и 12 броя постъпили през 2012 г./ само 2 НЧХД са останали висящи в края на настоящия отчетен период, докато през 2011 г. от 8 разгледани НЧХД 5 броя са останали несвършени в края на годината.
Фигура 3 – Сравнение между брой разгледани и брой свършени дела, по видове (граждански и наказатаелни)
Граждански дела – от разгледаните 843 броя граждански дела през годината са свършени 755 дела. През 2011 г. свършените граждански дела са били 781 броя, през 2010 г. - 707 броя, а през 2009 г. свършените такива са били 542 броя. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2012 г. е 90%, за 2011 г. - 94%, през 2010 г. е 93%, през 2009 г. е 92%. Констатира се тенденция на ПОНИЖЕНИЕ процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния тригодишен период. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 88 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено спрямо предходната 2011 г., когато същото е било 6%, спрямо 2010 г. – 7%, и за 2009 година - 8%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 723 броя или това са 96% като относно този показател се констатира абсолютно ЗАПАЗВАНЕ на стойността му за 2011 г., 2010 г. и 2009 г. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 89% са свършени в 3-месечен срок спрямо съотношение от 84% за 2011 г., 85% за 2010 г., 89% за 2009 г., което води до извода, че е УВЕЛИЧЕН процента на исковите производства, приключени в 3-месечен срок. Отложените след първото открито съдебно заседание граждански дела /23 броя/ съставляват 10% от насрочените такива /242 броя/. Този показател е ПОДОБРЕН значително в сравнение с предходния отчетен период за 2011 г., когато отложените след І-во заседание дела са съставлявали 18% от насрочените такива, като е достигнато нивото на показателя от 2009 г. /10%/. Броят на всички  отлагания на заседания по гражданските дела изобщо е 36 бр., което съставлява 15% от общо насрочените съдебни заседания по този вид дела. При анализа на показателите на всеки от съдиите в РС – Омуртаг се установява, че съдия Петрова е приключила 92% от разгледаните от нея граждански дела, съдиите Кюлеров и Захариева – по 90% от разгледаните от всеки от тях дела. Съдия Караниколов е приключил 84% от разпределените му и разгледани от него граждански дела, въпреки, че същият участва само с 50% в разпределението на дела от този вид и е бил докладчик само по 161 броя граждански дела от разгледаните през годината. Сравнително по-ниският процент свършени от съдия Караниколов граждански дела се отразява на общия резултат на съда относно свършените дела, който е влошен спрямо предходните години. Следователно съдия Караниколов следва да положи усилия за приключване на по-голям брой дела от общо разгледаните от него такива в рамките на едногодишния период.
Фигура 4 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени граждански дела
Запазеното ниво на показателя "свършени в 3-месечен срок дела" спрямо предходните периоди, се дължи принципно на запазения дисциплиниран подход на някои съдебни състави към прилагане на процесуалните разпоредби на ГПК и към спазване на регламентираните в този кодекс срокове, включително и посредством налагане на глоби на страни по дела, които с поведението си са станали причина за отлагане на делото. Ниският процент граждански дела, свършени в срок над 3 месеца /4%/, включва спирани на различни основания дела /3 бр./, отсрочвани по молби на страни, поради допускане на експертизи или заради предявени насрещни искове, което забавя хода на делото. Съществуват и граждански дела /5 броя/, които статистически се отчитат като свършени над 3-месечния срок, но по тях не се стигнало до постановяване на определение по чл. 140 ГПК, от който момент съгласно статистическите правила започва да тече препоръчителния 3-месечен срок за разглеждане и решаване на едно дело. Тези дела са били прекратени поради неотстранени нередности на искови молби, поради откази или оттегляне на искове, поради недопустимост на иск или поради изпращане по подсъдност на друг съд. И въпреки че забавянето им над 3-месечния срок не се дължи на поведението на съдията, а по-скоро на продължаващата размяна на книжа или предприети действия на страните, то въведения програмен продукт изчислява 3-месечните срокове по тези дела от датата на образуване на делото до прекратяването му. В същото време периода на размяна на книжа до постановяване на определението по чл. 140 ГПК по дела, по които такъв акт се постановява, не се включва в изчисляването на 3-месечния срок за разглеждане на делото.
Фигура 5 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи граждански дела
Делбените дела поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото дори след второто съдебно заседание /5 броя/. Трудностите с призоваването на страни по дела, породени от неточно изпълнение на задълженията на призовкари от други съдебни райони или кметове на населени места, също водят до отлагане или отсрочване на дела, които остават несвършени в рамките на 3-месечния срок.
Наказателни дела - от разгледаните 442 броя наказателни дела през годината са свършени 395 дела. През 2011 г. са приключени 407 бр., през 2010 г. 386 наказателни дела, през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя. Следователно през 2012 г. се установява НАМАЛЯВАНЕ броя на свършените наказателни дела спрямо предходната отчетна година, което е логична последица от по-малкия брой постъпили и разгледани наказателни дела в сравнение с 2011 г. Същевременно е приключен по-голям брой дела в сравнение с 2010 г. и 2009 г. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2012 г. е 89%, което е с 1% по-малко от съотношението за 2011 г. /90%/, спрямо 92% за 2010 г.и 91% за 2009 година. Налице е намаляване на съотношението между свършени и разгледани наказателни дела в сравнение с предходните три години, въпреки че броят на свършените наказателни дела спрямо 2010 г. и 2009 г. е по-голям. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 47 броя, което е 11% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение също е леко повишено в сравнение с предходните три години, когато за 2011 г. е било 10%, за 2010 г. е било 8%, за 2009 г. е било 9%.
Фигура 6 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени нох дела
От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 357 броя или това са 90%. Забелязва се понижаване нивото на този показател спрямо предходния тригодишен период, когато съотношението между свършените в 3-месечен срок наказателни дела спрямо общо свършените е било 93%. Отложените НОХД съставляват 31% от насрочените дела от този вид, тъй като 58 НОХД от общо насрочените 185 броя дела от този вид са били отложени. Изводът от сравнителната преценка на тази констатация е: влошаване нивото на показателя "отложени наказателни дела от общ характер", изразяващ се в увеличение с 6% броя на отложените наказателни дела ОХ през годината спрямо предходния отчетен период за 2011 г. /25%/ и с 3% спрямо 2010 г. /29%/.
Отлагането на наказателните дела се дължи на трудности, свързани с откриване на подсъдими лица и неявяване на редовно призовани такива. В някои случаи делата се отлагат и поради необходимост да се изяснят въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на експертизи. Направените доказателствени искания от страните, счетени от съдебния състав за основателни с оглед обективното решаване на делото, също са причина за отлагане на наказателните дела. В други случаи наказателни дела се отлагат поради неявяване на свидетели и вещи лица. В тези случаи съдебните състави прилагат предвидените в НПК санкции спрямо свидетели, вещи лица и подсъдими: глоби, изменение на мерки за неотклонение и др. Молби на защитници, които са възпрепятствани да се явят и чиято замяна би накърнила правото на защита на подсъдимия, също са основание за отлагане на делата. При някои наказателни дела отлаганията и съответно надвишаването на 3-месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция и наложило се впоследствие отлагане за още едно заседание. Недостатъчното изясняване на обстоятелствата по делото на досъдебна фаза налага особено по по-сложните от фактическа и правна страна НОХД, като тези с обвинения по чл. 235 НК, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели. Наред с това честото оспорване от страна на защитата на направената в досъдебното производство експертиза по тези дела води до отлагане на делата с оглед назначаване на тройни и дори петорни съдебни експертизи.
През 2012 г. е ПОДОБРЕНА работата по НЧХД, тъй като е по-висок процента на свършените дела от този вид, повишен е и процента на приключените дела в 3-месечен срок /40% спрямо 33% за 2011 г. и 2010 г. и 38% за 2009 г./, намален е и броят на висящите дела в края на отчетния период. По НЧХД са проведени общо 28 броя открити съдебни заседания, от които в 13 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 46% отложени наказателни дела от частен характер. Равнището на този показател отложени НЧХД е подобрено значително в сравнение с предходния отчетен период, когато е било 67%. Това равнище е подобрено за първи път в рамките на четиригодишния период от 2009 г. до 2012 г. вкл., тъй като при най-голям брой разгледани НЧХД за 2012 г. в сравнение с предходните три години процентното отношение между отложени и насрочени дела от този вид е най-ниско. Въпреки подобреното ниво на показателите отложени и свършени в 3-месечен срок НЧХД следва да се положат повече усилия от съдиите при разглеждане на наказателни дела от частен характер, като се преценяват внимателно направените искания за отлагане и отсрочване на делата. Следва по-активно да се прилагат способи за доброволно уреждане на спора чрез напътване на страните към сключване на спогодба и др., което е възможност за бързо приключване на делата от този вид.
Фигура 7 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени НЧХ дела
Наказателните дела от административен характер, разглеждани в РС – Омуртаг през 2012 г., са такива по чл. 78а НК и дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН. От разгледаните през годината 41 броя НАХД по 78а НК са приключени 37 дела, или това са 90%. От свършените дела от този вид 37 броя са разгледани в 3-месечен срок /100%/.
При сравнителен анализ с предходния отчетен период се установява ПОДОБРЯВАНЕ равнището показателите за свършени и приключени в 3-месечен срок дела от този вид /97% за 2011 г./. При разгледани през годината общо 112 НАХД по ЗАНН, 100 броя са свършени, или това са 89% /спрямо 82% за 2011 г./, а 84% от тях са приключени в 3-месечен срок. Въпреки увеличения брой постъпили НАХД в сравнение с 2011 г., съдиите са успели да приключат през 2012 г. по-голям брой дела от този вид. От разгледаните НАХД /по жалби против наказателни постановления и по чл. 78а НК/ 16 броя са останали висящи към 01.01.2013 г. Причината за останалите висящи дела е, че 13 броя от тях са постъпили през м. ноември и декември 2012 г. и е било невъзможно приключването им в рамките на отчетния период. Другите 3 броя са били отложени са събиране на допълнителни доказателства.
Фигура 7 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи наказателни дела
През отчетният период за 2012 г. от общо 1 150 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 907 броя дела или това са 79% от свършените дела и 71% от всички разгледани дела. Налагащият се извод при тази констатация е, че за поредна година съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела. Наред с това се установява леко увеличение процентното съдържание на приключилите с акт по същество дела от общо свършените спрямо предходните отчетни периоди за 2010 г. и 2011 г., когато решените по същество дела са били 78% /943 броя/ за 2011 г. и 78% от свършените /858 броя/ за 2010 г., докато за 2009 г. те са били 75% /636 бр./.
Граждански дела -свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 671 броя или това са 89% от всички свършени граждански дела. За 2011 г. те са били 92%, за 2010 г. са съставлявали 91%, за 2009 г. - 85% от свършените граждански дела, а за 2008 г. това съотношение е 84%. Налице е тенденция на сравнително запазване процентното съдържание на броя свършени граждански дела с акт по съществото на спора в продължение на четири отчетни периода. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 117 броя са дела по общия исков ред, 9 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 426 броя заповедни производства, 24 броя административни дела по прилагането на ЗСПЗЗ и 37 други дела, сред които дела по чл. 26 и чл. 30 от ЗЗДетето /24 бр./ ЗЗДН /2 бр./, искове по ЗГР и др. От предявените искове по СК 39 са уважени изцяло, 10 са частично уважени, а 2 са отхвърлени. От облигационните искове 52 са уважени изцяло, 4 – частично, а 7 броя са отхвърлени. Има 2 уважени вещни иска и 1 – отхвърлен. От решените 2 делбени иска и двата са уважени. От приключилите спорове по искове по КТ 3 броя са с уважен иск, 2 дела са с частично уважен иск, а по 2 дела искът е отхвърлен. От свършените 28 административни дела по ЗСПЗЗ 24 броя са с уважени жалби.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2012 г. решени по същество са 236 броя или това са 60% от свършените наказателни дела. При тези данни е налице УВЕЛИЧЕНИЕ броя и процентното съотношение на приключилите с акт по същество наказателни дела спрямо предходни отчетни периоди. През 2011 г. решените по същество наказателни дела са били 228 броя или 56% от всички свършени наказателни дела, същите са данните и за 2010 г., а за 2009 г. това съотношение е 58%. Наред с намаления брой решени по същество НОХД /което кореспондира с намаленото им постъпление/ в сравнение с предходните периоди, се установява увеличен брой приключили с акт по същество НАХД по чл. 78а НК /35 броя спрямо 28 броя за 2011 г./, както и на НАХД, образувани по жалби срещу наказателни постановления /99 броя спрямо 71 броя за 2011 г./. От разгледаните през годината общо 157 броя НОХД решени с постановена присъда са 40 броя. Приключилите с присъда НЧХД са 7 бр. спрямо само 2 броя за 2011 г., решените с акт по същество НЧД /кумулации, искания по ЗЗ и др./ са 55 броя. Сред НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V НК – 15 броя, следват присъдите за общоопасни престъпления по глава ХІ НК /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 12 броя. Предвид тази констатация е запазено положението от предходния отчетен период, когато също най-много са били постановените присъди за престъпления против собствеността, следвани от постановените присъди за общоопасни престъпления. Постановени са 7 броя присъди за престъпления против стопанството по глава VІ от НК, като тук се включват и присъдите за престъпления по чл. 235 НК. Постановени са присъди за престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV от НК – 3 броя, по 1 присъда за престъпления против личността по глава ІІ НК, престъпления против реда и общественото спокойствие по глава Х НК и за документни престъпления по глава ІХ НК.
Общият брой прекратени дела през 2012 г. е 243 броя или това са 21% от свършените дела. Налице е абсолютно ЗАПАЗВАНЕ нивото на този показател в сравнение с предходната 2011 г. и сравнително запазване на това ниво в сравнение с данните за него от 2010 година /22%/.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 84 броя или това са 11% от всички свършени граждански дела. Установява се увеличение броя и процентното отношение на прекратените ГД спрямо свършените такива /през 2011 г. те са били 66 броя или 8% от свършените граждански дела/. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 32 броя, като следват частните граждански дела /31 броя/, заповедните производства – 9 броя, бързите производства по чл. 310 ГПК – 6 броя. Тази последователност е запазена спрямо 2011 г. От прекратените граждански дела 4 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 80 броя са прекратени по други причини. Прекратените поради постигната съдебна спогодба дела, чието количество е значително намалено в сравнение с предходните две години /за 2011 г. – 17 бр., за 2010 г. - 16 бр./  са 2 дела по искове по СК и 2 дела по искове по КТ. Прекратените по други причини дела са 7 дела по СК, 19 дела по облигационни искове, 4 дела по вещни искове, 2 трудови спора, 2 делбени производства, 9 заповедни производства и 33 други дела /по ЗЗДН, ЗЗДетето/. Причините за прекратяването на 80 граждански дела, които са прекратени по "други причини" са следните: 8 броя дела са прекратени поради оттегляне на иска, 4 броя поради направен отказ от иск, 15 броя дела са прекратени поради изпращането им по подсъдност на друг съд, 6 граждански дела са прекратени поради установена недопустимост на предявения иск, а 11 дела са прекратени поради констатирани и неотстранени в срок нередности на исковата молба, 1 бракоразводно дело е прекратено поради неявяване на ищец, 3 бр. заповедни производства са прекратени след обезсилване на издадена заповед за изпълнение. Други прекратени ЧГД са били 7 броя за изпълнение на съдебна поръчка, вписване на отказ от наследство /19 броя/.
Броят на прекратените граждански дела и процентното им съдържание в свършените дела от този вид са увеличени спрямо предходните две години без да е достигнато равнището на показателя за 2009 г., тъй като  през 2011 г. прекратените ГД са били 8% от свършените такива, през 2010 година те са били 9%, а през 2009 г. - 15%.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 159 броя или това са 40% от свършените наказателни дела. Забелязва се намаляване процентното съдържание на прекратените наказателни дела в общо свършените такива спрямо предходната 2011 година и 2010 г., когато това съотношение е било 44%, както и спрямо 2009 г., когато е било 42%. Това намаляване се дължи на по-малкия брой прекратени по други причини наказателни дела в сравнение с предходната 2011 г., както и поради силно намаления спрямо 2010 г. брой на върнатите за доразследване наказателни дела на прокуратурата. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 84 броя, от които 63 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство, и 21 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. По отношение на разгледаните от съда споразумения за прекратяване на наказателни производства е налице сравнително запазване на броя им в сравнение с предходните две години. На районна прокуратура поради установени съществени процесуални нарушения на досъдебното производство са върнати 8 дела. Отчитат се 4 бр. НОХД, прекратени по други причини, а именно: направени от всички съдии в РС – Омуртаг отводи по съответните дела, което е наложило прекратяването им и изпращането им на ВКС за определяне на друг компетентен съд. Прекратените по други причини НЧХД /3 бр./ са поради оттегляне на тъжба и неявяване на частния тъжител в насроченото заседание, а 5 броя НЧХД са прекратени поради постигната спогодба. От приключените НАХД по чл. 78а НК 2 бр. са прекратени и върнати на РП – Омуртаг. Общо 46 броя НЧД са образувани за провеждане на разпити пред съдия и същите се отчитат като прекратени в деловодната програма. Наказателните частни дела, прекратени "по други причини" /11 броя/ са дела за изпълнение на наказателни съдебни поръчки /4 броя/, дела по ЗЗдравето /3 броя/, поради недопустимост на искания /2 бр./. От НАХД, образувани по жалби против наказателни постановления, 1 бр. е прекратено поради недопустимост на жалбата.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 5.6% от постъпилите през 2012 г. НОХД в съда. Тази констатация означава, че вече втора поредна година се поддържа едно сравнително ниско ниво на този показател, което показва подобряване на работата и на РП – Омуртаг. За предходната 2011 г., върнатите НОХД на РП са били 6%, а през 2010 г. те са съставлявали 13% от постъпилите през годината НОХД, спрямо 2009 г., когато това съотношение е било 14%, а през 2008 г. е било 15%. През изминалия тригодишен период са провеждани редица съвместни съвещания на съдиите от ОРС, прокурорите от ОРП и разследващите полицаи, на които са обсъждани конкретни въпроси и нарушения, довели до връщане на делата. Статистиката показва, че едва през 2011 г. и следващата 2012 г. дългогодишният проблем може да се счита преодолян. Връщането на делата на прокурора се дължи на констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати в досъдебното производство, и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите. По-голямата част от констатираните нарушения са допуснати при изготвяне на обвинителния акт и се изразяват в непълно и неясно описание на фактическата обстановка в обстоятелствената част на обвинителния акт – неяснота относно степента на участие на всеки от подсъдимите при осъществяване на изпълнителното деяние при престъпления, осъществени при условията на съучастие, несъответствие между описани факти в обстоятелствената част на обвинителния акт и установените по делото, в противоречие между изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт факти и дадената правна квалификация, в излагане на противоречиви данни относно количеството на предмета на престъплението по обвинение по чл. 235 НК, извършено при условията на чл. 26 от НК, водещо до грешно посочване на общото количество дървесина – предмет на престъплението, в повдигане с обвинителния акт на обвинение за престъпление за период, различен от посочения при привличане на лицето като обвиняем на досъдебното производство. Друга част от нарушенията са допуснати от разследващите органи – назначаване на служебен защитник на обвиняем, при наличие на редовно упълномощен такъв, в разрез с разпоредбите на чл. 95 и чл. 96 от НПК. По едно НОХД, образувано по внесено в съда споразумение, последното не е одобрено поради противоречие със закона и делото е върнато на прокурора.
През 2012 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 158 броя, от които граждански – 60 броя, и наказателни – 98 броя. Следователно 14% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като по-голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела. Тези данни показват, че през отчетния период са изпратени на инстанционен контрол по-голям брой съдебни актове в сравнение с 2011 г. и 2010 г., когато този брой е бил съответно 109 бр. и 95 бр.
Граждански дела В сравнителен аспект почти е увеличен броят на обжалваните актове по граждански дела /60 бр. за 2012 г. спрямо 41 бр. за 2011 г. и 37 бр. за 2010 г./. Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по разгледани трудови спорове /24 броя/, следват делата, образувани по облигационни искове /10 бр./ административни дела по ЗСПЗЗ /9 бр./, решения по искове по СК /6 бр./ и по вещни искове /5 броя/. Върналите се през 2012 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2012 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 60 броя, които по брой надвишават двойно отчетените като проверени съдебни актове през 2011 г. От тези дела 53 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 7 дела са с проверени определения. От справката за проверените решения следва, че 19 от тях са потвърдени изцяло, 6 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 27 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон и 1 решение е отменено изцяло поради невиновно поведение на съда. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 3 броя са потвърдени изцяло, а 4 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 36% от проверените решения са потвърдени и 43% от проверените определения са потвърдени. В това отношение се констатира леко влошаване на показателя потвърдени определения и решения по граждански дела в сравнение с предходния отчетен период. Същевременно броят на потвърдените решения по ГД надвишава почти тройно потвърдените през 2011 г. решения, които са били 7 броя.
През 2012 г. в РС – Омуртаг са върнати от ВКС 4 граждански дела, по които са били подадени касационни жалби против постановените по тях решения. По три от тях актовете не са допуснати до касационно обжалване, поради което и не могат да бъдат коментирани резултати от касационна проверка на тези дела. По 1 бр. дело решението на ОРС е било отменено от въззивната инстанция, като при касационната проверка ВКС е потвърдил решението на въззивния съд.
Наказателни дела – От общо 98 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните присъди по НОХД – 25 и на решения по НАХД /жалби по ЗАНН/ - 53 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 5. Резултатите от инстанционната проверка на обжалваните съдебни актове по наказателни дела показват, че от всички върнали се през годината 91 обжалвани и протестирани дела 77 броя са присъди и решения, а 14 броя са определения. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 56 броя са потвърдени, 4 решения по НАХД по ЗАНН са отменени изцяло и са върнати за ново разглеждане, 4 присъди по НОХД са отменени и делата са върнати за ново разглеждане на съда, 1 присъда по НОХД е отменена и делото е върнато директно на прокуратурата, 1 присъда по НОХД и 5 решения по НАХД срещу наказателни постановления са били отменени и горната инстанция е постановила решение по съществото на спора, 3 присъди и 1 решение са изменени в наказателната част, а 2 присъди са изменени в гражданско – осъдителната част. От преминалите инстанционен контрол определения 9 броя са потвърдени, 2 броя са отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на съда, 3 дела са с отменени изцяло актове, като вместо тях са постановени актове по същество от горестоящия съд. Основания за отмяна на съдебните актове по НОХД и връщане на делата за ново разглеждане на първоинстанционния съд са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите, изразяващи се в недостатъчна обоснованост на съдебния акт, и по-конкретно в липса на мотиви относно приета съставомерност на деянието по конкретния състав на НК, липса на надлежно обосноваване на приетата за установена от съда фактическа обстановка, липса на анализ на доказателствата и изложение на правни изводи за връзката между събрани доказателства и приета фактическа обстановка; позоваване в присъдата на гласни доказателства, събрани на ДП, които не са били приобщени по законовия ред към доказателствения материал по време на съдебното производство; неправилно определяне на наказанието; произнасяне на присъда от незаконен съдебен състав с участие на съдебни заседатели без законът да изисква такива. НОХД – 4 бр., по които присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане са със съдия – докладчик Пламен Караниколов /НОХД № 227/2011 г., НОХД № 123/2010 г., НОХД № 92/2011 г. и НОХД № 226/2012 г./.
От изложените данни следва извода, че 70% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове, с което се отбелязва ПОДОБРЕНИЕ нивото на този показател в сравнение с предходната 2011 г., когато 60% от проверените актове по наказателни дела са били потвърдени.
През 2012 г. в РС – Омуртаг няма върнати наказателни дела с резултати от касационна проверка.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2012 г. са 843 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2012 г. са 49 броя, а новопостъпили са 794 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 66% от всички разгледани дела и с това се забелязва тенденция на увеличаване относителния дял на гражданските дела от всички разгледани дела спрямо предходния отчетен период за 2011 г. /65%/, както и за 2010 г. и за 2009 г., когато те са съставлявали 64%. Постъпилите през годината граждански дела представляват 67% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява увеличение в сравнение с предходната 2011 г., когато броят им е бил 775, както и спрямо 2010 година, когато броят на новопостъпилите ГД е 712, а за 2009 г. е бил 513. Налице е тенденция на увеличено постъпление на граждански дела в рамките на четиригодишния период 2009÷2012 г. Увеличен ръст в постъплението бележат гражданските дела по общия ред /186 бр. за 2012 г. спрямо 140 бр. за 2011 г. и 156 бр. за 2010 г./. За разлика от отчетните данни за предходните периоди през настоящия отчетен период се наблюдава леко намаление в броя на постъпилите заповедни производства, които са 435 броя спрямо 458 бр. за 2011 г. През 2012 г. заповедните производства съставляват 55% от постъпилите граждански дела.
От разгледаните 843 граждански дела през годината са свършени 755 дела, или това са 66% от всички свършени в съда дела. През 2011 г. свършените граждански дела са били 781 бр., през 2010 г. те са 707 бр., през 2009 г. - 542 броя. Изводът е, че през 2012 г. в РС – Омуртаг при увеличено постъпление на граждански дела са приключени приблизително същия брой дела от този вид в сравнение с предходната 2011 г., като е запазено и същото процентно отношение между свършени ГД и общо свършени дела. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 88 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е завишено спрямо предходната 2011 г. /6%/, спрямо 2010 г., когато е било 7%, и спрямо 2009 г., когато е било 8%.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2012 г. са 442 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2012 г. са 46 броя, а новопостъпили са 396 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 34% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 33% от всички новопостъпили дела. Постъплението на този вид дела спрямо предходната година е намалено. Наблюдава се леко намаляване броя на постъпилите през годината НОХД. Образуваните НОХД за общоопасни престъпления са запазили достигнатия и през 2011 г. брой /56 броя/, но същевременно е намаляло постъплението на НОХД за престъпления против собствеността /38 бр./ спрямо 65 броя през 2011 г., и 40 бр. за 2010 г. От разгледаните 442 броя наказателни дела през годината са свършени 395 дела /89%/. През 2011 г. свършените наказателни дела са били 407 бр., през 2010 г. 386 бр., през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя. Следователно по отношение на наказателните дела са наблюдава тенденция на увеличаване броя на свършените наказателни дела през последните четири години, като за 2011 г. той е най-голям. Свършените наказателни дела заемат 34% от свършените дела от всички видове. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 47 броя, което е 11% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е влошен в сравнение предходните две години, когато за 2011 г. е бил 10%, за 2010 г. е бил 8%, за 2009 г. - 9%. Изводът от направените констатации е, че през 2012 г. е налице намалено постъпление на наказателни дела, респ. намален брой свършени дела от този вид в сравнение с предходните години. Въпреки проявеното старание от съдиите за осъществяване на по-добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове – насрочването на делата за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, съобразяване на отлагането им за следващи заседания с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК, и предприемане на съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на неявили се подсъдими в по-тежка, както и налагане на глоби на защитници, вещи лица и свидетели при констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство, при определени дела е имало причини, които са довели до невъзможност за приключване на делата в рамките на отчетния период. Ефективен за повишаване броя на свършените наказателни дела в рамките на отминалия отчетен период е продължилото прилагане на въведения контролен механизъм, изразяващ се в изготвянето на ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата, и които водят до отлагане на последните. По повод отразеното в тези справки се подлагат на обсъждане причините за отлагане на делата и предприемане на мерки относно тяхното елиминиране.
Изложеното показва, че натовареността на съдиите при разглеждане на граждански дела продължава да е по-голяма в сравнение с натовареността им при разглеждане на наказателни дела. Относно средната натовареност на съда по отношение на гражданските дела паралелно с констатираното увеличено постъпление се установява леко намаляване броя на свършените дела в сравнение с предходния период, но запазване на по-високи нива в сравнение с по-стари периоди /2010 г. и 2009 г./. Относно средната натовареност на съда при наказателните дела следва извода за намален брой постъпили и съответно по-малък брой свършени дела спрямо предходната година /2011 г./, но запазване отново на по-високи стойности не тези показатели спрямо 2010 г. и 2009 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата "Law Choice". През цялата 2012 година наличния щат за магистрати в РС – Омуртаг е бил зает и действително работещите съдии са били 4. С оглед на това действителната средна месечна натовареност на съдиите при общо 48 отработени човекомесеци /в последните са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите/ по отношение на разгледаните през годината дела е 26.77 броя, като натовареността по отношение на разгледаните граждански дела е 17.56 броя месечно на всеки от четиримата съдии при 48 отработени човекомесеци, а относно разгледаните наказателни дела – 9.21 броя на месец при 48 отработени човекомесеци. Натовареността на съдиите по критерия "свършени дела" е 23.96 броя средно месечно, като всеки съдия е свършвал средно на месец по 15.73 броя граждански дела, и по 8.23 броя наказателни дела, определени отново на база от общо 48 отработени човекомесеци. Предвид липсата на незаети щатни бройки за съдии и отработени максимален брой човекомесеци действителната натовареност съвпада напълно с натовареността по щат. От изложените данни следва, че е запазена действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани дела спрямо предходната 2011 г. като е увеличена спрямо 2010 г., 2009 г. и 2008 г., когато е била, както следва: за 2010 г. - средна натовареност на съдия от разгледани дела – 24.65 броя месечно /за граждански дела – 31.75 броя, за наказателни дела – 17.54 броя/, за 2009 г. – средна натовареност на съдия от разгледани дела – 19.25 броя месечно, същата за 2008 г. е била 18.10 броя разгледани дела средномесечно. Същата тенденция отличава и показателя действителна натовареност на съдиите по свършени дела: за 2012 г. тя е 23.96 бр. дела средномесечно на съдия и е намалена леко в сравнение с предходната 2011 г., когато средна натовареност за свършени дела е била 24.75 броя месечно, но отново е по-висока в сравнение с предходните 2010 г. и 2009 г., когато средната натовареност от свършени дела за 2010 г. е била 22.77 броя месечно и за 2009 г. - 17.58 броя свършени дела средномесечно.
И през този отчетен период се прилага Заповед № 225/21.12.2010 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг, съгласно която всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда. Този начин на разпределение на делата се оказва по-удачен с оглед сравнително по-равномерното натоварване на съдиите, тъй като в противен случай двамата съдии, разглеждащи граждански дела бяха двойно по-натоварени от другите двама съдии, занимаващи се само с наказателни дела.
С най-голям брой разгледани дела през годината е бил съдия Станимир Йорданов-Кюлеров – общо 387, от които 307 граждански дела и 80 наказателни дела.
Съдия Пламен Караниколов е разгледал общо 329 броя дела, от които 161 граждански дела и 168 наказателни дела.
Съдия Невяна Захариева е с разгледани общо 308 броя дела, от които 155 граждански и 153 наказателни дела.
Председателят на съда Анета Петрова е разгледала през годината общо 261 броя дела, в т.ч. 220 броя граждански и 41 броя наказателни дела
Фигура 8 – Сравнителна графика за броя на общо разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела, по съдии
Съдия Петрова е приключила общо 241 дела или това са 92% от делата, които е разгледала, като 97% от тях са приключени в 3-месечен срок. По този начин съдия Петрова е запазила напълно нивото на показателите от предходния отчетен период.
От разгледаните 387 дела съдия Кюлеров е свършил 90% от тези дела /348 броя/, от които в 3-месечен срок са свършени 92%. С тези макар и много добри равнища на показателите съдия Кюлеров е понижил нивата им в сравнение с предходната 2011 г.
Съдия Захариева е приключила също 90% от разгледаните дела или това са общо 276 броя, като 94% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок. При нея също се констатира леко понижение нивото на показателите за свършени и приключени в 3-месечен срок дела.
Съдия Караниколов е свършил 285 дела или това са 87% от разгледаните от него дела, като от тях 94% са свършени в 3-месечен срок. Макар и да е понижил процентното отношение на свършените към разгледаните дела в сравнение с предходната 2011 г., съдия Караниколов е запазил нивото на показателя "приключени в 3-месечен срок дела".
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разглеждани от тях дела през годината, като се наблюдава запазване на показателите в това отношение в сравнение с миналата 2011 година. Установява се и по-равномерно натоварване на съдиите при разпределението на делата в сравнение с 2010 г. и 2009 г., когато поради двойно по-малкото постъпление на наказателни дела един граждански съдия е разгледал почти 3 пъти повече дела от един наказателен съдия.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2012 г. 60 граждански дела 22 са с изцяло потвърдени съдебни актове, 6 решения и 4 определения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 27 решения са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон и 1 решение е отменено изцяло поради невиновно поведение на съда. Изводът е, че 37% от проверените актове са потвърдени. Този резултат показва сравнително добро качество на изготвените съдебни актове по разгледаните граждански дела в ОРС като следва да се целят още по-добри резултати в това отношение.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2012 г. 91 наказателни дела 65 са с потвърдени актове, а 20 броя са с изцяло отменени съдебни актове и 6 са с изменени актове. Тези данни сочат, че по 71% от проверените дела актовете са потвърдени, а това е един добър резултат, който е подобрен в сравнение с 2011 г.
Съдия Анета Петрова има 15 потвърдени съдебни акта през 2012 г., които съставляват 83% от проверените й актове /18 бр./, като е налице само 1 изцяло отменен акт.
Съдия Невяна Захариева има потвърдени 28 акта, които съставляват 67% от проверените й актове през годината /42 бр./, като изцяло отменените й актове са 8 броя.
Съдия Пламен Караниколов има 28 потвърдени и 13 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 55% от проверените му актове /51 бр./ и с това е подобрено нивото на показателя "потвърдени актове" спрямо 2011 г.
Съдия Станимир Йорданов-Кюлеров има 16 потвърдени и 8 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 40% от проверените му актове /40 бр./.
С най-голям брой отменени съдебни актове е съдия Пламен Караниколов /13 броя/, което води до извода за необходимост от повишаване качеството на постановяваните от същия съдебни актове и прецизното им изготвяне съгласно процесуалните изисквания, както и стриктно спазване на правилата за разглеждане на наказателните дела в рамките на съдебното производство.
От свършените през годината 395 наказателни дела броят на приключените НОХД е 131, на НЧХД е 15, на НАХД по чл. 78а от НК е 37. От разгледаните НОХД 40 броя са приключили с присъда, а 79 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 7 броя НЧХД са с постановени присъди, а 8 броя са прекратени. По 35 броя НАХД по чл. 78а от НК са постановени решения, а две дела са прекратени.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди и одобрени споразумения през 2012 г. е 184 лица. Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД има по делата за престъпления против собствеността по глава V на НК – 56 броя, и за общоопасни престъпления по гл. ХІ на НК – 55 бр./ като броят на осъдените за престъпления против собствеността е намалял в сравнение с 2011 г., когато е бил 124 броя, и това е последица от намаления брой постъпили НД по тази глава през годината. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ НК са 12 броя – предимно за престъпления по чл. 235 НК, спрямо 16 осъдени лица за 2011 г. За документни престъпления по гл. ІХ НК са осъдени 6 лица, същият е броят на осъдените лица за престъпления против личността, а 5 бр. лица са осъдени за  престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 140 броя, 63 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 77 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица – подсъдимите и обвиняемите по споразуменията, за отчетния период е бил 193 като осъдените са общо 144 лица: 93 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 51 броя са осъдени с присъди, т.е. по-голям брой лица са получили наказание в резултат на сключено споразумение. Следователно 75% от подсъдимите са признати за виновни /при 82% за 2011 г., 81% за 2010 г. и 89% за 2009 г./, а 35% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди. Осъдените по тези НОХД, приключили със споразумение, съставляват 65% от всички осъдени лица /спрямо 59% за предходния отчетен период и 52% за 2010 г./. Данните сочат, че 95% от подсъдимите за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК са осъдени /55 лица/, а 80% са осъдените подсъдими за престъпления против собствеността по глава V на НК. 55% са осъдените лица по НОХД за престъпления против личността по гл.ІІ НК, а 46% са осъдените лица от подсъдимите за документни престъпления. От съдените лица за престъпления против стопанството 41% са осъдени.
Заедно с пониженото постъпление на НОХД през 2012 г. е намален и броя на съдените и осъдени лица през отчетния период, които съответно са 193 подсъдими и 144 осъдени лица спрямо 265 съдени лица и 216 осъдени от тях през 2011 г., като за предходните години резултати са следните: 2010 г. - съдени 217 лица и осъдени 175 лица, спрямо съдени 123 лица и осъдени 109 лица за 2009 г.
От съдените лица по НАХД по чл. 78 а от НК /41 броя/ 34 броя или 83% /спрямо 82% за 2011 г., 95% за 2010 г./ са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК.
От осъдените по НОХД общо 144 лица 5 лица са били непълнолетни, като всички те са били осъдени за извършени престъпления против собствеността.
Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период по НОХД са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание "лишаване от свобода" - 84 броя /спрямо 138 за 2011 г. и 100 осъдени лица на това наказание през 2010 г./, като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 66 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 18 /спрямо 29 лица за 2011 г. и 19 лица за 2010 г./. Сред осъдените на лишаване от свобода лица е и 1 осъдено лице със срок на изтърпяване на наказанието от 3 години до 15 години за престъпление против собствеността.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието "пробация" – 50 броя, а 6 са наложените наказания "глоба".
Същата поредност на налаганите видове наказания е констатирана и през предходния отчетен период за 2011 г.
По НЧХД са осъдени 6 лица, като на 1 от тях е наложено наказание "лишаване от свобода", изпълнението на което е било отложено при условията на чл. 66 НК. На 5 от осъдените лица е било наложено наказание "глоба".
По НАХД по чл. 78а от НК от осъдените 34 лица 32 броя са с наложени административни наказания глоба по чл. 78а от НК, а 2 лица са с наложено друго наказание /обществено порицание/.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и НАХД по чл. 78 а НК, е 184, като въпреки увеличеният брой осъдени лица по НЧХД и НАХД по чл. 78 а НК, се констатира намален брой осъдени лица по НОХД в сравнение с предходния отчетен период. За поредна година най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 85, следва броя на наложените наказания "пробация" – 50, и "глоба", вкл. и административна глоба – 43 броя.
Картината нанаказаната престъпност с влезли в сила присъди /тук са включени освен постановените от ОРС и влезли в сила присъди от 2012 година, също и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2012 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период/ в края на отчетния период е следната: влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 40 броя, които ведно с 79 одобрени през отчетния период споразумения сочат, че по 119 броя наказателни дела са налице осъдени лица, в т.ч. 116 НОХД и 3 НЧХД. По тези дела броят на осъдените лица е 150, от които 147 лица са осъдени по НОХД, в това число 93 лица са с наказания по влезли в сила споразумения и 54 лица са осъдени с присъди, а 3 лица са осъдени по НЧХД. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността" на НК – 64 лица, осъдени за престъпления по чл. 194, чл. 195, чл. 196, чл. 197, чл. 206, чл. 209, чл. 210 и чл. 212 НК, от които 32 лица с присъди и 32 лица по споразумение. Следват осъдените с ВЗС съдебни актове по гл. ХІ "Общоопасни престъпления" на НК – 54 лица, осъдени за престъпления по чл. 343, ал. 1 НК, чл. 343б НК, чл. 343в НК и чл. 346 НК, от които 14 лица с присъди и 40 лица по споразумение. Осъдени за извършени престъпления против стопанството /гл. VІ НК – чл. 234, ал. 1 и 2 НК, чл. 234в НК и чл. 235 НК/ са общо 9 лица. За престъпления по гл.ІІ "Престъпления против личността" по НК са осъдени с ВЗС присъди общо 5 лица, от които 4 лица по споразумение. Осъдени за извършени документни престъпления по гл. ІХ на НК са 7 лица, от които 6 бр. по споразумение. 5 лица са били осъдени с ВЗС актове за престъпления против брака, семейството и младежта по гл. ІV НК, като 3 от тях с присъди и 2 лица по споразумение. Следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава V "Престъпления против собствеността" на НК като такъв резултат е бил отчетен и през 2011 г.
От съдените през годината 256 лица по НОХД, НЧХД, НАХД по чл. 78а НК, 9 броя са оправдани, а това са 3.5% от съдените лица спрямо 2% за 2011 г. и 3% за 2010 г. 5 броя са оправданите лица по НОХД и те съставляват 2.5% от подсъдимите по този вид дела спрямо 1.9% за 2011 г. и 2.7% за 2010 г. По НЧХД оправданите лица са 3 броя или 1.4% от подсъдимите по този вид дела. 1 лице е оправдано по НАХД по чл. 78а НК като съотношението спрямо съдени лица тук е 2%. По четири НОХД са постановени изцяло оправдателни присъди за петима подсъдими. Причина за постановените оправдателни присъди по две от тези НОХД е направеният извод за недоказаност на авторството на деянието – предмет на делото. По другите две НОХД оправдателния мотив е свързан с установена несъставомерност на деянието от обективна или субективна страна, липса на субективен признак /специална цел/. Базирайки се на служебното начало, регламентирано в разпоредбата на чл. 107, ал. 2 НПК, съдебните състави дори са отлагали съдебни заседания с цел събиране на доказателства, посредством които да се разкрие обективната истина по делото. Въпреки положените усилия по някои дела се оказва, че в своята съвкупност всички събрани доказателства не обосноват категорично извода за виновност на подсъдимото лице и се стига до постановяване на оправдателни присъди. От постановените оправдателни присъди по НОХД 2 броя не са били обжалвани или протестирани, 1 брой понастоящем се намира на въззивна инстанция поради подадени въззивна жалба и протест, а 1 бр. присъда е потвърдена след въззивна проверка.
Съдържание 2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В СИС при Районен съд – град Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 2 щ. бр. за съдебни служители. През отчетния период са работили един държавен съдебен изпълнител – Николай Недялков, назначен на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ с юридически стаж 13 години 4 месеца и 19 дни и две служителки – съдебен секретар и деловодител, като съдебният секретар е назначен след проведен конкурс на 04.06.2012 година.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 137 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 556 броя, или общо делата на производство са били 693 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 458 750,00 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2012 г. изпълнителни дела, е 2 489 823,00 лева. През отчетния период са постъпили 48 изпълнителни дела в полза на граждани в т.ч. 28 дела за издръжки, 1 за осъществяване на определен режим на свиждане и 19 други /въвод във владение, предаване на вещи и др./ Постъпили са 85 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т.ч. 45 изпълнителни дела в полза на банки. Образувани са 3 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. Налице е 1 образувано изпълнително дело в полза на държавата за събиране на частни държавни вземания.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 11,42 бр.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 188 броя в т.ч. 60 броя свършени чрез реализиране на вземането, 6 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 122 изпълнителни дела – прекратени по други причини.
Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 311 289.00 лева, спрямо 414 278.00 лева за 2011 г. и 332 425.00 лева за 2010 г. От цялата събрана сума сумата в размер на 224 075.00 лева е заплатена доброволно от длъжниците. Събраните като държавни такси суми са с общ размер 30 112.00 лева. През годината са прекратени дела от предходни години по перемция, изпратени по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 382 229.00 лева. През 2012 г. от общо 17 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата са свършени 4 броя изпълнителни дела, от които 1 – чрез реализиране на вземането и 3 – по други причини. От общо разгледаните дела в полза на ЮЛ и търговци /293 бр./ свършените са 98 броя и събраната по тях сума е в размер на 154 578.00 лева. В полза на граждани са водени общо 376 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 86 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 88 790.00 лева.
Средно месечно ДСИ в свършвал 15.67 бр. изпълнителни дела спрямо 22.58 броя средномесечно за 2011 г.  и 14,92 броя средномесечно за 2010 г., като свършените изпълнителни дела съставляват 27% от водените през годината дела и надвишават броя на постъпилите през годината изпълнителни дела.
В сравнителен аспект с предходните три години се установява следното:
Година Образувани дела/за сума Свършени дела Събрана сума
2009 144 /    485 806.00 лв. 175 208 842,00 лв.
2010 202 / 1 217 125.00 лв. 179 332 425,00 лв.
2011 129 / 1 226 169.00 лв. 271 414 278,00 лв.
2012 137 /    458 750.00 лв. 188 311 289,00 лв.
От направеното сравнение следва извода, че през 2012 г. се е УВЕЛИЧИЛ броя на постъпилите изпълнителни дела в сравнение с предходната година, но същите са образувани за по-малка обща сума. Положителна тенденция е по- големия брой дела образувани в полза на юридически лица и в частност банки /85 броя, спрямо 52 броя за 2011 г. от които 45 в полза на банки, спрямо 29 за предходната година/, което е показателно за възвръщане на доверието към държавното съдебно изпълнение от страна на кредитните институции, доколкото тенденцията през предходните години бе, същите да търсят услугите изключително на частните съдебни изпълнители.
Броят на свършените дела през 2012 г. е 188 изпълнителни дела и същият е намален  спрямо предходната 2011 г., когато е бил 271 изпълнителни дела, но е по-голям в сравнение с данните за 2010 г. /179 броя/ и 2009 г. /175 броя/. Намалението в сравнение с предходния отчетен период се дължи на обстоятелството, че тогава са били прекратени значителен брой дела поради бездействие на взискателя – 210, спрямо 122 през 2012 г. За сметка на това се наблюдава повишение на броя на изпълнителните дела, приключени чрез реализиране на вземането – 60 броя, спрямо 53 през 2011 г., но не е достигнала размерите от предходните две години - 101 за 2010 г. и 122 за 2009 година.
Общата събрана сума през 2012 г. е по-малка в сравнение с предходната и на нивото на 2010 година – 311 289.00 лева за 2012 г., спрямо 414 278.00 лв. за 2011 г. 332 425.00 лв. за 2010 г. и 208 842.00 лв. за 2009 г. Намаленото постъпление е относително, доколкото в отчетените приходи за миналата година са включени и приходите от реализирана продажба на делбен имот в размер на 108 901.00 лева, които не се явяват удовлетворяване на притежание в тесния смисъл на това понятие.
Съществено обстоятелство е, че съдебният район обхваща община Омуртаг и община Антоново, в които е налице високо равнище на безработица. Горното неминуемо рефлектира върху събираемостта по принудителен ред на вземанията. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в голям брой случаи нямат собствени вещи и имоти, подлежащи на опис. Липсата на искане от кредиторите в исковото производство за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие. Много от взискателите след образуване на изпълнителното дело не посочват при неефективност на посочения други способи за събиране на вземанията си, въпреки направеното от ДСИ съобщение за това.
Насрочените описи пред отчетната година са 52 от който са реализирани 21, насрочени са 48 публични продажби на недвижими вещи от които са осъществени 5, обявените продажби на движими вещи за 5, от които е приключила успешно 1, насрочени и осъществени са един принудителен въвод във владение на недвижим имот и едно предаване на движими вещи. Причините за нереализирания голям брой насрочени изпълнителни действия могат да се разделят в няколко групи: По отношение на нереализираните описи – значителна част от тях са отложени поради внасяне от длъжника на част от дълга и разсрочване на задължението; нередовно призоваване на страните за описа, както и неявяване на взискателя и лисата от страна на последния на необходимото съдействие на ДСИ – неосигуряване на транспорт, технически помощници и др. По отношение на нереализираните публични продажби на недвижими имоти основна роля имат икономическите фактори, свързани с ограничения пазар и търсене на недвижими имоти, въпреки широката разгласа на продажбите. Дори ипотекираните предварително имоти, стават трудно продаваеми поради местонахождението им /обезлюдени селища/, сериозно амортизирани сгради и пр.
През отчетния период е постъпила една жалба срещу действията на ДСИ, която е оттеглена в хода на процедурата по размяна на книжа между страните.
В края на отчетния период се предприеха действия по направените с предходния отчетен доклад препоръки за изготвяне на искания и получаване на справки за имуществото на длъжниците по електронен път, които макар и не в препоръчаната форма на достъп до съответните регистри, ще се  постигне значително повишаване бързината и ефективността на работата. Необходимо е с оглед проучване имуществото на длъжниците, на ДСИ да се осигури електронен достъп до имотен и кадастрален регистър.
През 2012 г. съдията по вписванията при РС - Омуртаг е извършил общо 5 438 броя вписвания /спрямо 2 300 бр. спрямо 2011 г. и 1 454 за 2010 г./, като в това число са: 68 вписвания на искови молби, 35 вписани съдебни решения, 5 броя съдебно – разделителни протоколи, 6 броя АДС, 528 броя АОС, 2 504 броя вписани договори и 2 292 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се увеличен брой на вписванията спрямо 2011 г. на АОС, съдебни решения, договори и нотариални актове. През годината са издадени 656 броя удостоверения /трикратно увеличение спрямо предходната година/ и 650 броя преписи на вписани актове /двукратно увеличение спрямо 2011 г./. Съдията по вписванията е постановил общо 4 отказа, които не са били обжалвани.
Съдия по вписванията в РС - Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 12 години и 1 месец. Същият работи заедно с главния специалист в Службата по вписванията в общ малък кабинет, който е недостатъчен за поместване на техниката, с която разполага службата. Поради недостатъчната площ на помещението се затруднява приема на граждани и работния процес на съдията и служителя. Предвид недостатъчния брой помещения, с които разполага РС – Омуртаг, и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава РС – Омуртаг.
Съдържание 3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През целия отчетен период за 2012 г. в Районен съд - Омуртаг по щат са били утвърдени четири щатни броя места за магистрати, в т.ч. административен ръководител - председател и трима съдии. Налице са 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за съдия по вписванията, както и 16 щ. бр. за съдебни служители. Следователно през цялата година утвърдената щатна численост е била 22 броя. Магистратските места /4 броя/ са били заети по следния начин: Анета Петрова – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 15 години и 7 месеца, съдия Пламен Караниколов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 12 години и 7 месеца, съдия Невяна Захариева с юридически стаж – 13 години и 7 месеца, и районен съдия Станимир Йорданов-Кюлеров с юридически стаж 10 години и 3 месеца.
И през 2012 г. длъжността "Държавен съдебен изпълнител" е била заета на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ от Николай Недялков с юридически стаж 13 години 4 месеца и 23 дни.
В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността "съдия по вписванията" се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 11 години и 1 месец.
Гореизложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати. По отношение на двама от съдиите са проведени атестационни процедури от ВСС. В резултат на направената атестация съдия Станимир Йорданов-Кюлеров е получил комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" и е придобил статут на несменяемост по силата на решение по протокол № 49 от заседание на ВСС от 15.11.2012 г. Спрямо съдия Караниколов за първи път по време на юридическия му стаж е извършено атестиране като в случая същото е било периодично и с решение по протокол № 52 от заседание на ВСС от 06.12.2012 г. същият е получил комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
През 2012 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните организирани от НИП обучения:
"Съдебни експертизи" – участвали: председателя на съда Анета Петрова;
"Международно сътрудничество по граждански дела в ЕС" – участвали: председателя на съда Анета Петрова и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров;
"Заповедното производство – правна рамка съгласно ГПК и правото на ЕС" – участвали: председателя на съда Анета Петрова и районен съдия Невяна Захариева;
"Заповедното производство по ГПК и принудителното изпълнение в ЕС" – участвали: съдия Пламен Караниколов;
"Международно сътрудничество по наказателни в ЕС" – участвали: съдия Пламен Караниколов;
"Трафик на хора в ЕС" - участвали: съдия Пламен Караниколов и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров.
През 2012 година РС - град Омуртаг е бил с утвърдени 22 щатни бройки, в т.ч. магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители, което означава, че е ЗАПАЗЕНА щатната численост, утвърдена в края на 2011 година. През отчетния период е прекратено трудовото правоотношение с един съдебен служител, заемал длъжността "съдебен деловодител", считано от 10.02.2012 г. на осн. чл. 326, ал. 1 КТ. Въпреки направеното искане ВСС не е дал съгласие за назначаване на нов съдебен служител на овакантената бройка. Същевременно след дадено съгласие от ВСС за провеждане на конкурс и след провеждането на същия, считано от 04.06.2012 г. на длъжността "съдебен секретар" с местонахождение на работното място в СИС при Районен съд - град Омуртаг е назначена Мариана Рускова Василева.  Ето защо към края на отчетния период съдебната администрация на РС – Омуртаг е работила при 94% попълнен щат. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че преобладават служителите, получили оценка "1 – отличен" /12 броя/, един служител е получил оценка "3 – добър" /адм. секретар/ и 1 служител е с оценка 5 /гл. сп. - счетоводител/. Изложеното показва, че като цяло съдебната администрация на ОРС работи много добре. Въз основа на резултатите от направените атестации със Заповед на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг 1 съдебен служител е повишен от ІІІ във ІІ ранг на осн. чл. 188 ПАРОАВАС. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. В електронната кутия за сигнали и мнения на интернет – страницата на съда също не са постъпили негативни мнения за обслужването на гражданите от страна на съдебната администрация. По повод на конкретни въпроси се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които се поставят и обсъждат проблеми, възникнали при изпълнение задълженията на служителите, както и въпроси по движението на делата. По този начин се тушират констатираните проблеми и се съдейства за подобряване качеството на работа на съдебната администрация. През 2012 г. в организирани от НИП обучения са се включили следните съдебни служители: в обучение на тема "Съдебно сътрудничество по граждански дела" – съдебен архивар, изпълняващ и деловодни функции Снежана Андреева. Заявените от други съдебни служители семинари бяха отложени служебно от НИП. Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по-активно в курсове за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият към края на 2012 г. щат на работните места за съдии е 4 броя и при това положение е налице добра кадрова обезпеченост в РС – Омуртаг и не се налага намаление или увеличение на този щат. Намаляването би довело до невъзможност да се спазват предвидените в закона процесуални срокове за разглеждане и решаване на делата. Не се налагат промени и в щата по отношение щатните бройки за ДСИ и съдия по вписванията. В случай на отсъствие на съдията по вписванията функциите му са изпълнявани от съдия, определен със заповед на адм. ръководител – председател на ОРС или от ДСИ по силата на заповед на министъра на правосъдието. Към края на отчетния период съобразно утвърдената щатна численост, е запазено съотношението "съдии: съдебни служители", като съотношението съдебни служители: магистрати в РС – Омуртаг е 4:1, съотношението съдебни служители: съдии /в т.ч. ДСИ и съдия по вписванията/ е 2.67:1. Предвид незаетата 1 щ. бр. за съдебен служител в ОРС към края на периода действителното съотношение между заети щатни бройки в съдебна администрация и магистрати е 3.75:1, а служители спрямо съдии /в т.ч. ДСИ и СВ/ е 2.5:1. Независимо от съотношението между администрация и магистрати, считам че е необходимо назначаването на служител на длъжността "съдебен деловодител", тъй като към момента дейността по входиране и извеждане на кореспонденцията, образуване на граждански и наказателни дела, докладване на несвършените дела и работата в Бюро Съдимост се разпределят между двама съдебни деловодители. Натовареността нараства през периода на съдебната ваканция, когато служителите ползват платения си годишен отпуск и възможността за взаимно заместване е силно ограничена. Назначаването на съдебен служител на свободната щатна бройка би било в интерес на оптималното организиране на работата и качественото й извършване.
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454.05 кв.м., находяща се в парцел IV, пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно 360 кв.м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв.м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г., за което е издаден и по - нов АДС № 1687 от 07.09.1998 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ от около 400 кв.м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи, веществени доказателства и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали, двама съдии са в общ кабинет, друг кабинет е предназначен за съдия и държавен съдебен изпълнител. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв.м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не съществува възможност за обособяване на помещение за съхраняване на веществените доказателства по наказателни дела, както и за адвокатска стая, в която адвокатите да могат да се запознават спокойно с делата. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда.
През 2012 г. се появи внезапно възможност за закупуване на сграда, която е подходяща за нуждите на РС – Омуртаг, а също и за РП – Омуртаг. През периода м. февруари-март 2012 г. бе насрочена публична продан на следния имот: ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ ІХ, кв. 57 с площ 730 кв.м. по плана на град Омуртаг, ведно с построената в същото МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ 422 кв.м. и разгърната застроена площ 844 кв.м., при цена начална цена 262 081.22 лева без ДДС. За обявената публична продан с оглед обсъждане на възможността за участие в същата, бе изпратено искане изх. № 99/14.02.2012 г. от председателя на РС – Омуртаг до Министъра на правосъдието. Впоследствие поради липса на кандидати, бе обявена втора публична продан на имота с определена цена 209 664 лева и начална цена, от която да започне наддаването 157 248 лева. За втората публична продан отново е изпратено искане изх. № 199/30.03.2012 г. от председателя на РС – Омуртаг до Министъра на правосъдието. Отново поради липса на кандидати е обявена трета публична продан на имота вече с цена 163 066.67 лева и начална цена, от която да започне наддаването 122 300 лева. Отново изпратено искане изх. № 276/21.05.2012 г. от председателя на РС – Омуртаг до Министъра на правосъдието с информация за проданта и с искане за преценка на възможността за закупуване на сградата. До момента в РС – Омуртаг не са постъпили писма във връзка с изпратените такива до МП, и съответно не са предприети мерки по решаването на проблема по посочения начин. Ето защо и през настоящия отчетен период липсата на самостоятелна сграда и недостигът на помещения продължават да бъдат съществен проблем пред работещите в РС – Омуртаг.
През изминалата 2012 година в Районен съд - град Омуртаг продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т.е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в обща архитектурна среда. Към момента всички компютри на Районен съд – град Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
В края на отчетния период бе извършена подмяна на два броя компютърни конфигурации с нови такива. Бяха закупени непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), с които се осигурява защитата на шест броя компютърни конфигурации. Чрез закупуването на допълнителните UPS-и се реализира защита на почти всички компютърни конфигурации в Районен съд - град Омуртаг от случайно прекъсване на електрическото захранване и от отклонението на параметрите на електрозахранването от номиналните стойности. За да бъдат защитени всички работни станции в съда, е необходимо закупуването на непрекъсваеми токозахранващи устройства за още три работни станции.
Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип" чрез програма "Law Choice", разработена и предоставена от Висш съдебен съвет.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. Системата обхваща всички дейности, свързани с воденето на делата, като позволява извършването на бързи справки във всеки един момент и способства бързото и навременно обслужване на страните по делата.
В служба "Бюро съдимост" функционира единен за цялата страна програмен продукт - Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ "Темида 2000". Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата - разработчик.
В Районен съд - град Омуртаг се използва правно-информационна система "АПИС", достъпна за всички включени в локалната мрежа на съда потребители.
В съдебните зали на Районен съд – град Омуртаг работят системи за аудио запис, с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд - град Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. В изпълнение на чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени със Заповед на административния ръководител - Председател на РС - Омуртаг "Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове" в Районен съд - град Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове. С утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда и начина на публикуване на постановени съдебни актове, спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и отговорните за изпълнението съдебни служители.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация, свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд - град Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, образци на формуляри и друга полезна информация.
В края на 2012 година Районен съд – град Омуртаг разполага с:
- 2 броя сървъри;
- 9 броя лазерни принтери;
- 1 брой мрежова копирна машина за високо месечно натоварване на печат;
- 3 броя многофункционални цифрови устройства за ниско месечно натоварване на печат;
- 12 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS);
- 22 броя компютърни конфигурации разпределени по работни места както следва:
 1. Магистрати .............................................................  4 броя;
 2. Държавен съдебен изпълнител .....................................  1 брой;
 3. Съдебни секретари ...................................................  4 броя;
 4. Системен администратор ............................................. 1 брой;
 5. Съдебно изпълнителна служба .....................................  2 броя;
 6. Административен секретар ..........................................  1 брой;
 7. Главен специалист – счетоводител .................................  1 брой;
 8. Деловодство ...........................................................  2 броя;
 9. Бюро съдимост .........................................................  1 брой;
 10. Регистратура ...........................................................  1 брой;
 11. Съдебни зали ..........................................................  4 броя;
Към настоящия момент има необходимост от извършване подмяна на акумулаторните батерии на 1 брой UPS за сървър, тъй като капацитета им е намалял. При тяхното включване, напрежението им започва бързо да намалява и те не издържат пълния товар за очакваното време. През отчетния период дефектира и един брой CRT монитор на единия от сървърите, замяната на който е наложително.
През 2012 година бе направено искане за закупуване на копирна машина от висок клас за голямо месечно натоварване, с цел подмяна на единствената такава в Районен съд - град Омуртаг. Настоящата копирна машина е технически силно амортизирана и експлоатацията й води до чести повреди и прекъсване на работния процес. Извършването на ремонтни дейности за подмяна на отделни компоненти от машината е изключително нерентабилно и трудно реализируемо, поради това, че същата е придобита преди 2004 година, намирането на резервни части е силно затруднено, стойността им е висока, а с подмяната им не може да се гарантира качествена работа и нормален работен процес. Това е единствената машина в съда за печат на документи във формат А3, на която се отпечатват книгите от автоматизираната деловодна система САС "Съдебно деловодство". Копирната машина има възможност за автоматично двустранно отпечатване на документите, и използването й води до оптимизиране (намаляване) на разходите за хартия. С евентуалното одобряване на направеното искане за закупуване на копирна машина от висок клас за голямо месечно натоварване ще бъде подменена старата такава и ще се осигури по – икономичен режим на отпечатване на съдебните книжа.
За да се гарантира работоспособността на цялата система (непрекъсваемостта, сигурността и достъпността на инфраструктурата – мрежовата свързаност, компютърните системи, принтерите, мрежовите устройства и др.) е необходимо част от компютърните системи и периферия, придобити преди 2007 година, да бъдат подменени с нови такива, тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер.
Съдържание 5. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ
Изложените в доклада показатели за дейността на РС – Омуртаг водят до извода за запазване през 2012 г. на постигнатото през предходните години качество на работа относно срочното и законосъобразно разглеждане на делата, както и на дейността на съдебната администрация.
При запазено спрямо констатациите от предходния отчетен период постъпление на дела, съдиите от РС – Омуртаг са приключили 89% от всички разгледани през годината дела, като този показател се доближава до нивото си от 2011 г. Почти е запазено равнището на показателя "свършени в 3-месечен срок дела", тъй като в продължение на 3-годишен период /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ приключените в този срок дела са представлявали 95% от всички свършени дела през съответната година, а през 2012 г. нивото му е 94%. Тази констатация води до извода за разглеждане на делата в разумни срокове и за осъществяване на бързо правораздаване в РС - Омуртаг.
Констатира се  процентно намаление на отложените граждански дела в сравнение с предходния отчетен период, но същевременно покачване броя на отложените НОХД. През 2012 г. се отбелязва подобрение на показателите по отношение на НЧХД – проблем, набелязан като задача в преходните отчетни доклади. Относно този вид дела е констатиран по-висок процент свършени дела и приключени дела в 3-месечен срок, съответно по-малко останали висящи дела в края на периоди и намален брой отложени дела. Въпреки тази положителна констатация, следва съдиите да положат по-сериозни усилия и вземат мерки за намаляване възможностите за отлагане на НОХД и НЧХД.
И през 2012 г. предвид запазения щатен състав на магистратите са запазени натовареността по щат и действителната натовареност по отношение на разгледаните и свършените дела.
Към настоящия момент РС – Омуртаг разполага с достатъчно като количество техническо оборудване, но предвид изминалия период от няколко години от въвеждане в употреба на по-голямата част от компютрите и останалата офис техника, за да се гарантира работоспособността на цялата система е необходимо част от компютърните системи да бъдат подменени с нови такива, тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер.
И през 2012 г. съществен проблем за РС – Омуртаг остава липсата на самостоятелна сграда и нуждата от помещения, необходими с оглед осигуряване на нормална работа на съдиите и съдебните служители.
При не съвсем подходящите за нормален работен процес условия, от изложените в настоящия доклад данни следва извода, че и през отчетната 2012 г. съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено постъпилите в съда дела, а работата на съдебната администрация е била на много добро ниво.
януари 2013 година                            Административен ръководител -
град Омуртаг                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /Анета Петрова/