Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2011 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2011 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1.1. Брой дела за разглеждане – граждански, наказателни. Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години.
1.2. Брой свършени /решени/ дела – граждански и наказателни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.
1.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове
1.3.1. Брой прекратени дела - анализ на причините.
1.4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
1.7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство – материално, процесуално, конкретни предложения.
2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
2.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.3. Сравнителен анализ на постъпленията спрямо предходния 3-годишен период /2008 г., 2009 г. и 2010 г./
2.4. Вписвания.
3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
3.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.
3.2. Брой на служителите.
3.3. Становище за промени в щата.
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми.
4.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ

Съдържание 1. Движение на делата в Районен съд – Омуртаг
През 2011 година в Районен съд град Омуртаг са разгледани общо 1 283 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2011 г. са общо 90 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 1 193 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 7%, а новообразуваните са 93%. По-голямата част от висящите дела в началото на периода са граждански /55 броя/, а останалите са наказателни /35 броя/.
В сравнителен аспект се установява УВЕЛИЧЕНИЕ броя на общо разгледаните дела спрямо предходния тригодишен период /2008÷2010 г./, тъй като разгледаните през 2010 г. са били 1183 броя, през 2009 г. те са били 924 броя, а през 2008 г. – 744 броя.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2011 г. са 830 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2011 г. са 55 броя, а новопостъпили са 775 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 65% от всички разгледани дела и така с 1% е увеличено процентното им съдържание от предходния отчетен период за 2010 г. Налице е УВЕЛИЧЕНИЕ броя на постъпилите през годината граждански дела в сравнение с предходната 2010 г., когато те са били 712 броя, спрямо 2009 година, когато те са били 513 броя и спрямо 2008 г., когато са били 397 броя. Значително е увеличено постъплението на заповедни производства спрямо предходни години и постъпилите през 2011 г. 458 броя частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, представляват 59% от всички постъпили през годината граждански дела, с което е надминато това съотношение за предходния отчетен период /52%/.
Фигура 1 – Сравнение на броя на постъпилите дела, по видове, през 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2011 г. са 453 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2011 г. са 35 броя, а новопостъпили са 418 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 35% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява УВЕЛИЧЕНИЕ броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния тригодишен период /2008÷2010 г./, тъй като през 2010 г. техният брой е 391, през 2009 г. броят им е 310, а през 2008 г. техният брой е бил 256.
По отношение постъплението на наказателни дела следва да се отбележи, че през 2011 г. е намалял броя на постъпилите НОХД спрямо този вид дела, постъпили през 2010 г. – 157 броя за 2011 г. спрямо 174 броя за 2010 г. Същевременно броят на постъпилите НОХД през 2011 г. е по-голям спрямо постъпилите от този вид дела през 2009 г. /119 бр./ и през 2008 г. /103 броя/. От постъпилите 157 броя НОХД след като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 НПК – 59 броя, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 98 броя /113 броя за 2010 г./. Налице е намаляване броя на НОХД по внесени споразумения и на НОХД по внесени обвинителни актове спрямо предходния отчетен период. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Фигура 2 – Сравнителна графика на постъпилите дела, по видове (граждански и наказателни)
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2011 г. от общо 1 283 броя дела за разглеждане, работещите съдии са свършили 1 188 броя граждански и наказателни дела или това са 93% от всички разгледани дела.По този показател също се констатира ПОДОБРЯВАНЕ на резултатите спрямо предходните години, тъй като през 2010 г. съотношението между свършени и разгледани дела е 92%, през 2009 г. разгледаните дела са били 924 броя, а свършените – 844 броя /91% от първите/, за 2008 г. съотношението между свършени /643 бр./ дела и общо разгледани /744 броя/ е било 86%. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 1129 броя или това са 95% от свършените дела.Този резултат сочи на пълно запазване нивото на показателя от предходните два отчетни периода за 2010 г. и 2009 г. и съответно на подобряването му спрямо 2008 г., когато процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела е 82%.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 95 броя, което е 7% от всички разгледани дела. По отношение и на този показател "висящи дела в края на отчетния период" се забелязва намаляване с 1% на нивото му от предходните два отчетни периода за 2010 г. и 2009 г., когато висящите дела са били 8%, и е налице съответно подобряване на работата, тъй като за 2008 г. съотношението несвършени спрямо разгледани дела е 14%. От останалите 95 висящи дела 46 броя или 48% са наказателни, а 49 броя или 52% са граждански. Забелязва се тенденция на значително намаляванепроцента на висящите граждански дела през последните години, тъй като за 2010 г. те са били 61%, за 2009 г. са били 63% от останалите несвършени в края на периода, а за 2008 г. са били 78% от всички несвършени дела. По отношение на наказателните дела се установява тенденция на увеличен относителен дял в общо висящите дела в края на отчетния период спрямо предходните два периода, тъй като за 2008 г. останалите несвършени наказателни деля съставляват 23% от общо несвършените, в края на 2009 г. те са 38%, а в края на 2010 г. са 39%. Останалите висящи граждански дела в края на периода са резултат от постъпването и образуването на дела от този вид в края на годината и невъзможността да бъдат приключения до края на същата поради естеството на процедурата по разглеждането им – само размяната на книжата по чл. 131 ГПК трае поне един месец. Общо 42 граждански дела от останалите висящи 49 броя са постъпили през м. ноември и м. декември 2011 г. Налице е едно спряно гражданско дело. Има делбени производства, които поради необходимостта от попълване на делото с писмени доказателства преди насрочването му в открито съдебно заседание, са останали висящи за следващия отчетен период.
От висящите в края на 2011 г. 46 наказателни дела 17 броя са НОХД, 21 броя са НАХД, а 5 броя са НЧХД. 28 броя от всички останали висящи наказателни дела са внесени от РП – Омуртаг или подадени от други лица през месеците ноември и декември 2011 г., поради което насрочването и приключването им до края на годината се е оказало невъзможно. Налице са 4 броя спрени дела, както и такива, които през годината са били отсрочвани и отлагани по причини, произтичащи от поведението на страните по тях. Следва съдиите да прилагат стриктно мерки, дисциплиниращи страните и участниците в производството с оглед предотвратяване отлагането на делата. Особено остро стои този въпрос при НЧХД, при които от общо 8 разгледани дела /2 броя останали от предходен период и 6 броя постъпили през 2011 г./ 5 НЧХД са останали висящи в края на настоящия отчетен период.
Фигура 3 – Сравнение между брой разгледани и брой свършени дела, по видове (граждански и наказатаелни)
Граждански дела – от разгледаните 830 броя граждански дела през годината са свършени 781 дела. През 2010 г. свършените граждански дела са били 707 броя, през 2009 г. свършените такива са били 542 броя, а през 2008 г. - 376 броя. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2011 г. е 94%, през 2010 г. е 93%, през 2009 г. е 92% при съотношение за 2008 г. - 83%. Констатира се тенденция на ПОВИШЕНИЕ процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния тригодишен период, като най-висок е достигнатият процент на това съотношение през отчетната 2011 г. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 49 броя, което е 6% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е ПОДОБРЕНО спрямо предходната 2010 г., когато е било 7%, спрямо 2009 година, когато е било 8%, и спрямо 2008 г., когато то е било 17%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 753 броя или това са 96% като относно този показател се констатира абсолютно запазване на стойността му за 2010 г. и 2009 г. и значително повишение спрямо 2008 г. /78%/. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 84% са свършени в 3-месечен срок спрямо съотношение от 85% за 2010 г., 89% за 2009 г., 71% за 2008 г. Отложените след първото открито съдебно заседание граждански дела /52 броя/ съставляват 18% от насрочените такива /287 броя/. Този показател е влошен в сравнение с предходния отчетен период за 2010 г., когато отложените след І-во заседание дела са съставлявали 8% от насрочените такива, а през 2009 г. е бил 10%.
Фигура 4 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени граждански дела
Подобряването на показателя процент свършени дела през отчетната година и съответно намаляване на процента несвършени дела, запазеното ниво на показателя "свършени в 3-месечен срок дела", се дължи на дисциплинирания подход на страните по делата и на някои съдебни състави към прилагане на процесуалните разпоредби на ГПК и към спазване на регламентираните в този кодекс срокове. Наред с това състоянието на този показател се обяснява и с увеличеното постъпление на заповедни производства през 2011 г., които са приключени 100% в 3-дневен срок. Ниският процент граждански дела, свършени в срок над 3 месеца /4%/, включва спирани по общо съгласие на страните дела /10 бр./, отлагани по молби на страни и поради искане на вещи лица дела, както и поради направени в съдебно заседание искания за допускане на съдебни експертизи, базирани на събраните към този момент доказателства. Това са и причините за отлагане на дела след първото съдебно заседание.
Фигура 5 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи граждански дела
Делбените дела поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза – обявяване на проект за разделителен протокол, одобряването му от съответните ОС "Земеделие" и обявяване на делото за решаване с оглед обявяване проекта за окончателен, както и евентуалното обжалване на това решение преди насрочване на заседанието за теглене на жребий, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото дори след второто съдебно заседание /5 броя/. Трудностите с призоваването на страни по дела, породени от неточно изпълнение на задълженията на призовкари от други съдебни райони или кметове на населени места, също водят до отлагане или отсрочване на дела, които остават несвършени в рамките на 3-месечния срок.
Наказателни дела - от разгледаните 453 броя наказателни дела през годината са свършени 407 дела. През 2010 г. са приключени 386 наказателни дела, през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя, а през 2008 г. те са били 267 броя. Следователно през 2011 г. са приключени най-голям брой наказателни дела в сравнение с предходния тригодишен отчетен период. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2011 г. е 90%, спрямо 92% за 2010 г., 91% за 2009 г. и за 2008 г. - 92%. Налице е намаляване на съотношението между свършени и разгледани наказателни дела в сравнение с предходните три години. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 46 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение също е влошено в сравнение предходните три години, когато за 2010 г. е било 8%, за 2009 г. е било 9%, за 2008 г. е било 8%. От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 378 броя или това са 93%. Забелязва се запазване нивото на този показател спрямо предходната 2010 г. и 2009 г., докато за 2008 г. свършените в 3-месечен срок наказателни дела от общо свършените са били 88%. Отложените НОХД съставляват 25% от насрочените дела от този вид, тъй като 53 НОХД от общо насрочените 208 броя дела от този вид са били отложени. Изводът от сравнителната преценка на тази констатация е: подобряване нивото на показателя "отложени наказателни дела от общ характер", изразяващ се в намаляване с 4% броя на отложените наказателни дела ОХ през годината спрямо предходния отчетен период за 2010 г. /29%/. Отлагането на наказателни дела от общ характер е намаляло значително в сравнение и с 2009 г. /39%/ и спрямо 2008 г., когато отложените НОХД са били 36% от насрочените.
Фигура 6 – Сравнителна графика на отложени спрямо насрочени нох дела
Отлагането на наказателните дела се дължи на трудности, свързани с откриване на подсъдими лица и неявяване на редовно призовани такива. В някои случаи делата се отлагат и поради необходимост да се изяснят въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на експертизи. Направените доказателствени искания от страните, счетени от съдебния състав за основателни с оглед обективното решаване на делото, също са причина за отлагане на наказателните дела. В други случаи наказателни дела се отлагат поради неявяване на свидетели и вещи лица. В тези случаи съдебните състави прилагат предвидените в НПК санкции спрямо свидетели, вещи лица и подсъдими: глоби, изменение на мерки за неотклонение и др. При някои наказателни дела просрочването на 3 – месечния срок се причинява от насрочването им за дата след съдебната ваканция и наложило се впоследствие отлагане за още едно заседание. Недостатъчното изясняване на обстоятелствата по делото на досъдебна фаза налага особено по по-сложните от фактическа и правна страна НОХД, като тези с обвинения по чл. 235 НК, да се изискват в съдебно заседание допълнително писмени доказателства и да се призовават свидетели. Наред с това честото оспорване от страна на защитата на направената в досъдебното производство експертиза по тези дела води до отлагане на делата с оглед назначаване на тройни и дори петорни съдебни експертизи.
Следва да се положат повече усилия от съдиите при разглеждане на наказателни дела от частен характер, като се вземат адекватни и ефективни мерки по елиминиране проблема с честото им отлагане и с цел приключването им в рамките на 3-месечния срок. Нуждата от такива мерки се налага от констатираните за 2011 г. показатели за този вид дела, а именно, че от 8 разгледани НЧХД свършените са 3 броя, а от тях приключени в 3-месечен срок е само 1 брой, или 33%. Този показател за срочно разглеждане на делата е запазен спрямо 2010 г., но е влошен спрямо 2009 г. /38%/ и спрямо 2008 г. /57%/. По НЧХД са проведени общо 9 броя открити съдебни заседания, от които в 6 заседания е постановено отлагане на делото, а това означава 67% отложени наказателни дела от частен характер, с което състоянието на този показател е влошено спрямо предходния отчетен период. При тези констатации следва да се отбележи, че съдиите в ОРС следва да положат значителни усилия относно срочното и качествено разглеждане на НЧХД, като преценяват внимателно направените искания за отлагане и отсрочване на делата, и по този начин да се постигне разглеждането на тези дела в рамките на 3-месечния срок, както и да се намали броя на проведените по същите открити съдебни заседания.
Наказателните дела от административен характер, разглеждани в РС – Омуртаг през 2011 г., са такива по чл. 78а НК и дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН. От разгледаните през годината 32 броя НАХД по 78а НК са приключени 29 дела, или това са 91%. От свършените дела от този вид 28 броя са разгледани в 3-месечен срок /97%/. При сравнителен анализ с предходен отчетен период се установява леко влошаване на показателите за свършени и приключени в 3-месечен срок дела от този вид. По тези дела са проведени 29 съдебни заседания, което съответства на броя на свършените 29 дела. При разгледани през годината общо 98 НАХД по ЗАНН, 80 броя са свършени, или това са 82%, а 88% от тях са приключени в 3-месечен срок. От разгледаните НАХД по жалби против наказателни постановления 18 броя са останали висящи към 31.12.2011 г. Причината за останалите висящи дела е, че 19 броя от тях са постъпили през м. ноември и декември 2011 г. и е било невъзможно приключването им в рамките на отчетния период.
Фигура 7 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи наказателни дела
И през 2011 г. продължава да действа въведения от началото на 2010 г. контролен механизъм, изразяващ се в изготвяне на ежемесечни справки за отложените дела и причините за отлагането им. С оглед на отразеното в справките и с цел вземане на мерки за намаляване честотата на отлагане на делата на 02.11.2011. по заповед на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг е свикано и проведено общо събрание на съдиите. На същото са разгледани принципно и в конкретика проблеми, довели до отлагане на граждански и наказателни дела, като е обсъдено, че следва прецизно да се преценяват направените искания за събиране на доказателства с оглед на тяхната допустимост и основателност без да се толерират опитите на страни да шиканират процеса. Обърнато е специално внимание на високия процент отложени НЧХД и е коментирано, че и по тези дела следва да се сведат до минимум възможностите за многократно отлагане. Разяснено е на съдиите, които разглеждат граждански дела от началото на 2011 г., че следва до голяма степен да изясняват фактите и твърденията по гражданските дела при постановяване на определението по чл. 140 ГПК, което ще предотврати нуждата от отлагане на делата в открито заседание. На 03.11.2011 г. по инициатива на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг е проведено съвместно съвещание на съдиите при ОРС, прокурорите при ОРП и разследващите полицаи към РУ "П" – Омуртаг, на което са обсъдени допуснати на досъдебното производство пропуски по уточняване на актуалните адреси за призоваване на лицата, което в съдебно заседание води до нередовно призоваване на участници в делата и до отлагане на последните.
През отчетният период за 2011 г. от общо 1188 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 943 броя дела или това са 79% от свършените дела и 73% от всички разгледани дела. Налагащият се извод при тази констатация е, че съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела. Наред с това се установява увеличаване процентното съдържание на приключилите с акт по същество дела от общо свършените спрямо предходния отчетен период за 2010 г., когато решените по същество дела са били 78% от свършените /858 броя/, и за 2009 г., когато те са били 75% /636 бр./.
Граждански дела - свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 715 броя или това са 92% от всички свършени граждански дела. За 2010 г. те са съставлявали 91%, за 2009 г. - 85% от свършените граждански дела, а за 2008 г. това съотношение е 84%. Следователно е налице тенденция на увеличение процентното съдържание на броя свършени граждански дела с акт по съществото на спора в продължение на четири отчетни периода. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 110 броя са дела по общия исков ред, 25 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 456 броя заповедни производства, и 124 други дела, сред които спорове от и срещу търговци /2 броя/ и дела по ЗЗДН, ЗЗДетето и ЗГР /71 броя/ и частни граждански дела, образувани предимно по искания по СК /51 броя/. Нараснал е броят на свършените заповедни производства в сравнение с 2010 г. По 679 броя граждански дела /вкл. и заповедни производства/ предявените претенции са били уважени изцяло, по 19 дела – частично, а по 17 дела претенциите са били отхвърлени.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2011 г. решени по същество са 228 броя или това са 56% от свършените наказателни дела. С това е запазено съотношение от 2010 г., докато за 2009 г. това съотношение е 58%, за 2008 г. е 82%, а за 2007 г. е 86%. При този вид дела се наблюдава тенденция на намаляване процентното съдържание на решените по същество наказателни дела от общия брой свършени такива в сравнение с предходните 2009 г. и 2008 г. Тази тенденция се обяснява със значително по-големия брой одобрени от съда споразумения през 2010 г. и 2011 г., което води до прекратяване на производството, а не до решаването му по същество. От разгледаните през годината общо 175 броя НОХД решени с постановена присъда са 60 броя, докато броят на НОХД с одобрени споразумения по тях е 88 броя /50% от разгледаните НОХД/. Проведените разпити пред съдия, образувани в наказателни частни дела също не приключват с акт по същество, а се отбелязват като прекратени, и техният брой за 2011 г. е 56. Приключилите с присъда НЧХД са 2 бр., НАХД по чл. 78а НК с постановено решение – 28 броя, решените с акт по същество НЧД/ кумулации, искания по ЗЗ и др./ са 67 броя, а НАХД, образувани по жалби по ЗАНН са 71 броя. Сред НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V НК – 31 броя, следват присъдите за общоопасни престъпления по глава ХІ НК /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 15 броя. Предвид тази констатация е запазено положението от предходния отчетен период, когато също най-много са били постановените присъди за престъпления против собствеността, следвани постановените присъди за общоопасни престъпления. Постановени са 6 броя присъди за престъпления против стопанството по глава VІ от НК, като тук се включват и присъдите за престъпления по чл. 235 НК. Постановени са присъди за престъпления против личността по глава ІІ НК /4 броя/, престъпления против правата на гражданите по глава ІІІ НК /1 брой/ и престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации по глава VІІІ НК /1 брой/.
Общият брой прекратени дела през 2011 г. е 245 броя или това са 21% от свършените дела. Макар и при увеличен брой прекратени дела спрямо предходния отчетен период, се установява минимално намаляване на процентното съотношение между прекратени и свършени дела спрямо 2010 г. /22%/.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 66 броя или това са 8% от всички свършени граждански дела. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 30 броя, като следват частните граждански дела, вкл. заповедните производства – 20 броя, бързите производства по чл. 310 ГПК – 14 броя. От прекратените граждански дела 17 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 49 броя са прекратени по други причини. Сред прекратените поради постигната съдебна спогодба дела са 1 дело за делба, 10 дела по искове по СК и 5 дела по искове по КТ. Прекратените по други причини дела са 4 дела по СК, 12 дела по облигационни искове, 3 дела по вещни искове, 2 трудови спора, 2 делбени производства, 2 заповедни производства и 24 други дела /по ЗЗДН, ЗЗДетето/. Причините за прекратяването на 49 граждански дела, които са прекратени по "други причини" са следните: 6 броя дела за прекратени поради оттегляне на иска, също 6 броя дела са прекратени поради изпращането им по подсъдност на друг съд, 5 граждански дела са прекратени поради установена недопустимост на предявения иск, а 5 други дела са прекратени поради констатирани и неотстранени в срок нередовности на исковата молба, 2 дела са прекратени поради направени откази от иск, 2 бракоразводни дела са прекратени поради неявяване на ищец и 1 гражданско дело е прекратено поради липса на направено искане за възобновяване в 6-месечния срок, изтекъл след спирането му по съгласие на страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Прекратените ЧГД /20 броя/ са били 2 заповедни производства, изпратени по подсъдност на друг съд, такива за изпълнение на съдебна поръчка /2 броя/, вписване на отказ от наследство /11 броя/, 4 броя са изпратени по подсъдност на друг съд и 1 дело, прекратено поради липса на процесуална дееспособност на молителя.
Броят на прекратените граждански дела и процентното им съдържание в свършените дела от този вид /8%/ през 2011 г. са намалени в сравнение с предходната 2010 година, тъй като съотношението между прекратени и общо свършени граждански дела тогава е било 9%, спрямо 15% за 2009 г., както и спрямо 2008 г., когато то е било 16%.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 179 броя или това са 44% от свършените наказателни дела. Забелязва се запазване процентното съдържание на прекратените наказателни дела в общо свършените такива спрямо предходната 2010 г., и повишаване на същото спрямо предходните други две години, тъй като за 2009 г. този показател е бил 42%, а за 2008 г. е бил 18%. Както се посочи по-горе това увеличение се дължи на по-големия брой внесени от прокуратурата и одобрени от съда споразумения по чл. 382 и чл. 384 НПК през 2010 г. и 2011 г. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 88 броя, от които 59 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство, и 29 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. През 2010 г. общия брой НОХД, прекратени поради одобряване на постигнати споразумения, е 83, за 2009 г. – 25 броя, а за 2008 г. същият е 22 броя. От всички прекратени НОХД 9 броя са върнати на районна прокуратура поради установени съществени процесуални нарушения на досъдебното производство, а 1 брой е прекратено поради други причини, а именно на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК наказателното производство е прекратено поради настъпила смърт на подсъдимия. Наказателните частни дела, прекратени "по други причини" /14 броя/ са дела за изпълнение на наказателни съдебни поръчки /6 броя/, дела по ЗЗдравето /4 броя/, и поради недопустимост на искането за кумулация. НАХД, образувани по жалби против наказателни постановления, са прекратени /9 бр./ поради просрочване и недопустимост на жалбата.
Върнатите на прокуратурата НОХД съставляват 6% от постъпилите през 2011 г. НОХД в съда. Тази констатация означава съществено снижаване процента на върнатите на РП – Омуртаг НОХД в сравнение с предходната 2010 г., когато те са съставлявали 13% от постъпилите през годината НОХД, спрямо 2009 г., когато това съотношение е било 14%, а през 2008 г. е било 15%. За първи път през 2011 г. се установява постигането на съществен резултат от предприеманите през годините мерки по решаване на съществуващия проблем, свързан с големия брой върнати на прокуратурата НОХД поради допускани съществени процесуални нарушения. През изминалия тригодишен период са провеждани редица съвместни съвещания на съдиите от ОРС, прокурорите от ОРП и разследващите полицаи, на които са обсъждани конкретни въпроси и нарушения, довели до връщане на делата. Статистиката показва, че едва през 2011 г. дългогодишният проблем може да се счита преодолян, тъй като от 22 броя върнати на РП – Омуртаг НОХД през 2010 г., през 2011 г. този брой е само 9. Връщането на делата на прокурора се дължи на констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати в досъдебното производство, и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите или пострадалите. По-голямата част от констатираните нарушения се отнасят до работата на прокурора по изготвяне на обвинителния акт и се изразяват в неясно описание на изпълнителните деяния на подсъдимите и във фактическа необоснованост на повдигнатите обвинения, в противоречие между изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт факти и дадената правна квалификация; противоречия в самия диспозитив на обвинителния акт между текстова и цифрова квалификация на деянието, в излагане на противоречиви и взаимоизключващи се данни относно количеството на предмета на престъплението по обвинения по чл. 235 НК, в повдигане на по-тежко обвинение с обвинителния акт в сравнение с обвинението, за което лицето е привлечено като обвиняем на досъдебното производство. По едно от НОХД същественото нарушение на процесуалните правила е допуснато на досъдебното производство от разследващите органи, които не са положили необходимите усилия да установят чия собственост са откраднатите вещи, поради което е повдигнато обвинение за противозаконно отнемане на вещи, които са собственост на лице, различно от посоченото, и по този начин се нарушават правата на пострадалия в процеса.
През 2011 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 109, от които граждански – 41 броя, и наказателни – 68 броя. Следователно 9% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като по-голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела.
Граждански дела – Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по разгледани облигационни искове /18 броя/, следват делата, образувани по вещни искове /10 броя/, по други дела/ по ЗЗДН, ЗЗДетето и др. Върналите се през 2011 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2011 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 32 броя. От тези дела 18 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 14 дела са с проверени определения. От справката за проверените решения следва, че 7 от тях са потвърдени изцяло, 4 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 5 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон и 1 решение е отменено изцяло поради невиновно поведение на съда. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 7 броя са потвърдени изцяло, 4 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон и 3 броя са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 39% от проверените решения са потвърдени и 50% от проверените определения са потвърдени. В това отношение се констатира запазване на показателя потвърдени определения по граждански дела в сравнение с предходния отчетен период, но същевременно и влошаване на показателя потвърдени решения спрямо 2010 г., когато те са съставлявали 70% от проверените решения.
През 2011 г. в РС – Омуртаг са върнати от ВКС 3 граждански дела, по които са били подадени касационни жалби против постановените по тях решения. И трите дела не са допуснати до касационно обжалване, поради което и не могат да бъдат коментирани резултати от касационна проверка на граждански дела по описа на ОРС през отчетния период.
Наказателни дела – От общо 68 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните присъди по НОХД – 20 и на решения по НАХД /жалби по ЗАНН/ - 31 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 3. Резултатите от инстанционната проверка на обжалваните съдебни актове по наказателни дела показват, че от всички върнали се през годината 62 обжалвани и протестирани дела 48 броя са присъди и решения, а 14 броя са определения. От преминалите инстанционен контрол присъди и решения по наказателни дела 29 броя са потвърдени, 4 решения по НАХД по ЗАНН са отменени изцяло и са върнати за ново разглеждане, 2 присъди по НОХД и 1 решение по НАХД по чл. 78а НК са отменени и делата са върнати за ново разглеждане на съда, 2 броя присъди по НОХД са отменени и делата са върнати директно на прокуратурата, 8 присъди са изменени в наказателната част, а 1 присъда е изменена в гражданско – осъдителната част. От преминалите инстанционен контрол определения 8 броя са потвърдени, а 6 броя са отменени изцяло. Два броя НОХД са с отменени съдебни актове през 2011 г. и делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на съда. Основания за отмяна на съдебните актове по НОХД и връщане на делата за ново разглеждане на първоинстанционния съд са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите – липса на мотиви, изразяващи се в недостатъчна обоснованост на съдебния акт, и по-конкретно в липса на приета за установена от съда фактическа обстановка и в липса на анализ на доказателствата /едното НОХД са разгледано и решено от съдия Караниколов, а другото е било със съдия – докладчик Кюлеров/.
От изложените данни следва извода, че 60% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове.
През 2011 г. в РС – Омуртаг няма върнати наказателни дела с резултати от касационна проверка.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2011 г. са 830 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г. са 55 броя, а новопостъпили са 775 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 65% от всички разгледани дела и с това се забелязва тенденция на увеличаване относителния дял на гражданските дела от всички разгледани дела спрямо предходния отчетен период за 2010 г. и за 2009 г., когато те са съставлявали 64%, а през 2008 г. са били 61%. Постъпилите през годината граждански дела представляват 65% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява увеличение в сравнение с предходната 2010 г., когато броят им е бил 712, както и спрямо 2009 година, когато броят на новопостъпилите дела е 513, а през 2008 г. е 397. Налице е тенденция на увеличено постъпление на граждански дела в рамките на четиригодишния период 2008÷2011 г. Увеличен ръст в постъплението бележат заповедните производства, докато при останалите граждански дела се забелязва запазване броя им от предходния отчетен период и дори леко намаляване, напр. при гражданските дела по общия ред.
От разгледаните 830 граждански дела през годината са свършени 781 дела, или това са 61% от всички разгледани дела в съда /1183 бр./ и 66% от всички свършени в съда дела. През 2010 г. свършените граждански дела са били 707 бр., през 2009 г. 542 броя, през 2008 г. - 376 броя. Изводът е, че през 2011 г. в РС – Омуртаг при увеличено постъпление на граждански дела са приключени най-голям брой дела от този вид в сравнение с предходните три години – 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2011 г. е 94% при съотношение за 2010 г. – 93%, за 2009 г. - 92%, за 2008 г. 83%. Следователно и тук се наблюдава подобряване работата на съда спрямо предходните три години. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 49 броя, което е 6% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено спрямо предходната 2010 г., когато е било 7%, спрямо 2009 г., когато е било 8%, значително е подобрено спрямо 2008 г., когато то е било 17%. Причини за увеличения процент свършени граждански дела спрямо предходните години е запазения дисциплинирания подход на съда към разглеждането на делата и стриктното спазване на 3-дневния срок за решаване на заповедните производства, които заемат над 50% от гражданските дела в съда през отчетния период. Количеството останали несвършени дела в края на периода /49 броя/ обхваща както постъпили през м. ноември и през м. декември 2010 г. дела /42 броя/, така и спрени по общо съгласие на страните дела /1 брой/, делбени производства, които поради двете фази продължават по-дълго във времето, и дела, по които продължилата размяна на книжа е довела до необходимост да бъдат насрочени в открито заседание през следващия отчетен период.
Изложеното показва, че натовареността на съдиите при разглеждане на граждански дела продължава да е по-голяма в сравнение с натовареността им при разглеждане на наказателни дела. При увеличено постъпление на граждански дела се констатира увеличен процент на свършените дела от всички разгледани от този вид в сравнение с предходния тригодишен период /2007÷2009 г./.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2011 г. са 453 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2011 г. са 35 броя, а новопостъпили са 418 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 35% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 35% от всички новопостъпили дела. Постъплението на този вид дела спрямо предходните две години и увеличено, тъй като за 2010 г. новообразуваните наказателни дела са били 391 броя, за 2009 г. – 310 броя, за 2008 г. те са били 256 броя. Наблюдава се намален брой постъпили през годината НОХД /в т.ч. и внесени споразумения/, и това се отнася за преобладаващите по предмет НОХД в ОРС. Образуваните НОХД за общоопасни престъпления са 56 броя спрямо 92 броя за 2010 г., докато спрямо 2009 г. /47 броя/ броят е увеличен. 65 броя НОХД за престъпления против собствеността са образувани през 2011 г., с което малко е надвишен броят им от 2010 г. /40 броя/ и над два пъти е увеличен броят им спрямо 2009 г. /28 броя/. От разгледаните 453 броя наказателни дела през годината са свършени 407 дела /90%/. През 2010 г. свършените наказателни дела са били 386 бр., през 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя, през 2008 г. - 267 броя. Следователно по отношение на наказателните дела са наблюдава тенденция на увеличаване броя на свършените наказателни дела през последните четири години, като за 2011 г. той е най-голям. Свършените наказателни дела заемат 34% от свършените дела от всички видове. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледаните в съда дела е 31%, а спрямо разгледаните наказателни дела през 2011 г. е 90% при съотношение за 2010 г. – 92%, за 2009 г. - 91%, за 2008 г. 92%, а за 2007 г. 91%, т.е. налице е понижаване нивото на този показател. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 46 броя, което е 10% от всички разгледани дела от този вид. Този показател е влошен в сравнение предходните две години, когато за 2010 г. е бил 8%, за 2009 г. е било 9%, за 2008 г. то е било 8%. Изводът от направените констатации е, че през 2011 г. е налице увеличено постъпление на наказателни дела, но наред с това е нараснал и броят на свършените дела от този вид в сравнение с предходните години. Същевременно е понижено процентното съдържание на свършените наказателни дела в разглежданите такива през годината, респ. е увеличен процента на останалите висящи дела в края на периода. Въпреки проявеното старание от съдиите за осъществяване на по-добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, за спазването на предвидените процесуални срокове – насрочването на делата за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, съобразяване на отлагането им за следващи заседания с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК, и предприемане на съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на неявили се подсъдими в по-тежка, както и налагане на глоби на защитници, вещи лица и свидетели при констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство, при определени дела е имало причини, които да довели до невъзможност за приключване на делата в рамките на отчетния период. Образуването на 28 броя наказателни дела през последните два месеца на отчетната 2011 г. и невъзможността да бъдат насрочени и приключени до края на годината предпоставя висящността им в кроя на отчетния период. Ефективен за повишаване броя на свършените наказателни дела в рамките на отминалия отчетен период е продължилото прилагане на въведения контролен механизъм, изразяващ се в изготвянето на ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата, и които водят до отлагане на последните. По повод отразеното в тези справки е проведено и общо събрание на съдиите за обсъждане на причините за отлагане на делата и предприемане на мерки относно тяхното елиминиране. Относно средната натовареност на съда по отношение на наказателните дела следва извода за увеличен брой постъпили и съответно по-голям брой свършени дела спрямо предходния тригодишен период, но същевременно се установява понижаване на процентното съдържание на свършените наказателни дела в разгледаните от този вид дела спрямо предходния период.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата "Law choice". През цялата 2011 година наличния щат за магистрати в РС – Омуртаг е бил зает и действително работещите съдии са били 4. С оглед на това действителната средна месечна натовареност на съдиите при общо 48 отработени човекомесеци /в последните са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите/ по отношение на разгледаните през годината дела е 26,73 броя, като натовареността по отношение на разгледаните граждански дела е 17,29 броя месечно на всеки от четиримата съдии при 48 отработени човекомесеци, а относно разгледаните наказателни дела – 9,44 броя на месец при 48 отработени човекомесеци. Натовареността на съдиите по критерия "свършени дела" е 24,75 броя средно месечно, като всеки съдия е свършвал средно на месец по 16,27 броя граждански дела, и по 8,48 броя наказателни дела, определени отново на база от общо 48 отработени човекомесеци. Предвид липсата на незаети щатни бройки за съдии и отработени максимален брой човекомесеци действителната натовареност съвпада напълно с натовареността по щат. От изложените данни следва, че е нараснала действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани и свършени дела спрямо предходните три отчетни периода за 2010 г. 2009 г. и 2008 г., когато е била, както следва: за 2010 г. - средна натовареност на съдия от разгледани дела – 24,65 броя месечно /за граждански дела – 31,75 броя, за наказателни дела – 17,54 броя/, и средна натовареност от свършени дела – 22,77 броя месечно /29,46 свършени граждански дела и 16,08 свършени наказателни дела/, 2009 г. – средна натовареност на съдия от разгледани дела – 19,25 броя месечно, и средна натовареност от свършени дела – 17,58 броя месечно, същата за 2008 г. е била 18,10 броя разгледани дела средномесечно и 15,64 броя свършени дела средномесечно. Съгласно Заповед № 225/21.12.2010 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда. Тази реорганизация на разпределението на делата е наложена от продължилата два отчетни периода – 2009 г. и 2010 г., тенденция на трайно количествено преимущество на гражданските дела спрямо наказателните в приблизително съотношение 2:1. С оглед разпределението на съдиите на граждански и наказателни състави през тези периоди, се оказа, че гражданските съдии са двойно по-натоварени от съдиите по наказателни дела. Именно с цел осигуряване на равномерно натоварване на съдиите и по-широко приложно поле на случайното разпределение на делата предвид малобройния магистратски щат на съда с горепосочената заповед е въведено такова процентно разпределение на видовете дела, при което съдиите разглеждали до този момент граждански дела, респ. наказателни дела, са запазили максималния си процент на участие в тези дела, и са включени с по 50% участие в разпределението на вида дела, каквито до този момент не са разглеждали. По този начин през 2011 г. се постигна едно по-равномерно натоварване на четирите съдебни състава в РС – Омуртаг.
С най-голям брой разгледани дела през годината са били съдия Станимир Кюлеров – общо 374, от които 283 граждански дела и 91 НОХД, и съдия Невяна Захариева с разгледани общо 373 броя дела, от които 226 граждански и 147 наказателни дела.
Съдия Пламен Караниколов е разгледал общо 309 броя дела, от които 131 граждански дела и 178 наказателни дела.
Председателят на съда Анета Петрова е разгледала през годината общо 227 броя дела, в т.ч. 190 броя граждански и 37 броя наказателни дела.
Фигура 8 – Сравнителна графика за броя на общо разгледани, свършени и свършени в 3-месечен срок дела, по съдии
От разгледаните 374 дела съдия Кюлеров е свършил 94% от тези дела /352 броя/, от които в 3-месечен срок са свършени 96%.
Съдия Захариева е приключила също 94% от разгледаните дела или това са общо 349 броя, като 95% от свършените дела са приключени в 3-месечен срок.
Съдия Караниколов е свършил 279 дела или това са 90% от разгледаните от него дела, като от тях 94% са свършени в 3-месечен срок.
Съдия Петрова е приключила общо 208 дела или това са 92% от делата, които е разгледала, като 97% от тях са приключени в 3-месечен срок.
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разглеждани от тях дела през годината, като се наблюдава подобрение на показателите в това отношение в сравнение с миналата 2010 година. Установява се и по-равномерно натоварване на съдиите при разпределението на делата в сравнение с предходната година, когато поради двойно по-малкото постъпление на наказателни дела един граждански съдия е разгледал почти 3 пъти повече дела от един наказателен съдия.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2011 г. 32 граждански дела 14 са с изцяло потвърдени съдебни актове, 8 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 8 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон и 1 решение е отменено изцяло поради невиновно поведение на съда. Този резултат показва добро качество на изготвените съдебни актове по разгледаните граждански дела в ОРС като следва да се очаква и подобрение на постигнатото в тази насока.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2011 г. 62 наказателни дела 37 са с потвърдени актове, а 16 броя са с изцяло отменени съдебни актове и 9 са с изменени актове. Тези данни водят до извода, че следва да се подобри качеството на работа на съдиите по наказателни дела и да не се допускат процесуални нарушения при разглеждането на тези производства в съдебна фаза, както и своевременно да се откриват и отстраняват допуснатите на досъдебното производство съществени нарушения, за да не се превръщат в предпоставка за отмяна на постановения акт на съда при инстанционен контрол.
С най-голям брой потвърдени съдебни актове е съдия Невяна Захариева – общо 25 акта, които съставляват 78% от проверените й актове през годината, като изцяло отменените й актове са 5 броя.
Съдия Анета Петрова има 10 потвърдени съдебни акта през 2011 г., които съставляват 67% от проверените й актове, като е налице само 1 изцяло отменен акт /определение/.
Съдия Станимир Йорданов–Кюлеров има 9 потвърдени и 9 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 38% от проверените му актове.
Съдия Пламен Караниколов има 7 потвърдени и 9 изцяло отменени акта, като потвърдените съставляват 30% от проверените му актове.
С най-голям брой отменени съдебни актове са съдиите Пламен Караниколов и Станимир Йорданов-Кюлеров /по 9 броя/, което води до извода за необходимост от повишаване качеството на постановяваните от същите съдебни актове и прецизното им изготвяне съгласно процесуалните изисквания, както и стриктно спазване на правилата за разглеждане на наказателните дела в рамките на съдебното производство. Следва съдиите да подхождат по-внимателно и прецизно към разглеждането на делата и изготвянето на съдебните актове с цел подобряване качеството на правосъдната дейност на ОРС.
От свършените през годината 407 наказателни дела броят на приключените НОХД е 158, на НЧХД е 3, на НАХД по чл. 78а от НК е 29. От разгледаните НОХД 60 броя са приключили с присъда, а 88 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 2 броя НЧХД са с постановени присъди, а 1 брой е прекратено. Почти всички НАХД по чл. 78а от НК – 28 броя са с постановено решение, а едно дело е прекратено.
Общият брой осъдени лица с постановени от РС – Омуртаг присъди и одобрени споразумения през 2011 г. е 216 лица. Най-голям брой осъдени лица по приключените НОХД има по делата за престъпления против собствеността по глава V на НК - 124 броя спрямо 46 за 2010 г. Следват осъдените лица за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК /59 броя спрямо 97 броя за 2010 г./, като тук са включени осъдените лица за престъпления по чл. 343б, чл. 343в НК, чл. 346 НК и по чл. 343, ал. 1, б. "б", ал. 3, б. "а" НК. Осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ НК са 16 броя – предимно за престъпления по чл. 235 НК, спрямо 23 осъдени през 2010 г. За документни престъпления по гл. ІХ НК са осъдени 6 лица, а 4 са осъдените престъпления против личността по глава ІІ НК.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 157 броя, 59 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 98 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица – подсъдимите и обвиняемите по споразуменията, за отчетния период е бил 265 като осъдените са общо 216 лица: 128 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 88 броя са осъдени с присъди, т. е. по-голям брой лица са получили наказание в резултат на сключено споразумение. Следователно 82% от подсъдимите са признати за виновни /при 81% за 2010 г. и 89% за 2009 г./, а 41% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди.Намаленият процент осъдени лица с присъди се дължи на увеличения брой НОХД, приключили с одобрено от съда споразумение между страните, като осъдените по тези НОХД съставляват 59% от всички осъдени лица /спрямо 52% за предходния отчетен период/. Данните сочат, че 100 % от подсъдимите за документни престъпления по гл. ІХ НК са осъдени. 98% от подсъдимите за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК са осъдени /59 лица/, а 79% са осъдените подсъдими за престъпления против собствеността по глава V на НК /124 лица спрямо 46 осъдени лица през 2010 г./. 57% са осъдените лица по НОХД за престъпления против личността по гл. ІІ НК. От съдените лица за престъпления против стопанството 59% са осъдени /за 2010 г. това съотношение е било по-високо – 64%/. По-малкият относителен дял осъдени лица спрямо внесени обвинителни актове за престъпления по тази глава на НК /в сравнение с престъпленията по другите глави на НК/ се обяснява със спецификата на състава на чл. 235, ал. 1 НК, по който са внесените обвинения в РС – Омуртаг за престъпления против стопанството. Липсата на съдебна практика по прилагането на този състав и трудностите, които срещат разследващите органи в процеса на доказване на тези престъпления, обясняват сравнително по-ниския процент постановени осъдителни присъди. Типичният за този вид дела "регионален" характер обуславя техния по-голям брой само в райони с наличие на повече горски масиви, а от това следва и липсата на константна съдебна практика по същите. Настоящата редакция на чл. 235 НК, в която при запазване на първоначалния текст са направени някои изменения, води до противоречиви тълкувания относно правата на пострадалите собственици на гори от частния горски фонд и ощетените лица в някои особени производства по НПК. В частност, нееднозначното решаване на въпроса за характера на престъплението – на формално или резултатно извършване, води до въпроси относно пострадалите субекти и техните права, до възможността за прилагане на разпоредбата на чл. 78а НК /възстановяването на щетите/ едновременно с отнемане на предмета на престъплението съгласно чл. 235, ал. 7 НК. Обобщаването на съществуващата към момента съдебна практика чрез издаването на тълкувателно решение или тълкувателно постановление значително би улеснило работата на съдиите, разглеждащи наказателни дела за престъпления по чл. 235 НК.
Въпреки пониженото постъпление на НОХД през 2011 г. е УВЕЛИЧЕН БРОЯ НА СЪДЕНИТЕ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА през отчетния период, които съответно са 265 съдени лица и 216 осъдени от тях, като за предходните години резултати са следните: 2010 г. - съдени 217 лица и осъдени 175 лица, спрямо съдени 123 лица и осъдени 109 лица за 2009 г.
От съдените лица по НАХД по чл. 78 а от НК /34 броя/ 28 броя или 82% /спрямо 95% за 2010 г./ са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК. Намаления процент осъдени лица се обяснява и с друга статистическа констатация, а именно: за разлика от предходните две години /2009 г. и 2010 г./, когато НАХД по чл. 78а НК са били свършвани 97%, то през отчетния период свършени дела от този вид спрямо разгледаните такива са 91%.
От осъдените по НОХД общо 216 лица 6 лица са били непълнолетни, като 5 от тях са осъдени за извършени престъпления против собствеността и 1 е осъден за престъпление против личността по гл. ІІ НК.
Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание "лишаване от свобода" - 139 броя /спрямо 100 осъдени лица на това наказание през 2010 г./, като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 110 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 29 /спрямо 19 лица за 2010 г./. Сред осъдените на лишаване от свобода лица е и 1 осъдено лице със срок на изтърпяване на наказанието от 3 години до 15 години.
На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието "пробация" – 57 броя, а 7 са наложените наказания "глоба".
ПоНЧХД са осъдени само 2 лица и на същите са наложени наказания "лишаване от свобода", чието изпълнение е било отложено при условията на чл. 66 НК.
По НАХД по чл. 78а от НК осъдените 28 лица са с наложени наказания глоба по чл. 78а от НК /27 лица/ и други наказания /1 лице/.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и НАХД по чл. 78 а НК, е 246 и същият е УВЕЛИЧЕН спрямо 2010 г., като най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 141, следва броя на наложените наказания "пробация" – 57, и "глоба", вкл. и административна глоба – 34 броя.
Картината на наказаната престъпност с влезли в сила присъди /тук са включени освен постановените от ОРС и влезли в сила присъди от 2011 г., също и присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2011 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период/ в края на отчетния период е следната: влезлите в законна сила осъдителни присъди по наказателни дела по описа на РС – Омуртаг са 57 броя, които ведно с 88 одобрени през отчетния период споразумения сочат, че по 145 броя наказателни дела са налице осъдени лица, в т.ч.141 НОХД и 4 НЧХД. По тези дела броят на осъдените лица е 199, от които 196 лица са осъдени по НОХД, в това число 128 лица са с наказания по влезли в сила споразумения и 71 лица са осъдени с присъди. Броят на съдените лица по НЧХД е три. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди за престъпления по глава V "Престъпления против собствеността" на НК – 105 лица, осъдени за престъпления по чл. 194, чл. 195, чл. 196, чл. 197, чл. 206, чл. 209, чл. 210 и чл. 212 НК. Следват осъдените с ВЗС съдебни актове по гл. ХІ "Общоопасни престъпления" на НК – 58 лица, осъдени за престъпления по чл. 343, ал. 1 НК, чл. 343б НК, чл. 343в НК и чл. 346 НК. Осъдени за извършени престъпления против стопанството /гл. VІ НК – чл. 234, ал. 1 и 2 НК, чл. 234в НК и чл. 235 НК/ са общо 16 лица. За престъпления по гл. ІІ "Престъпления против личността" по НК са осъдени с ВЗС присъди общо 4 лица. Осъдени за извършени документни престъпления по гл. ІХ на НК са 5 лица. Следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава V "Престъпления против собствеността" на НК.
От съдените през годината 310 лица по НОХД, НЧХД, НАХД по чл. 78а НК, 7 броя са оправдани, а това са 2% от съдените лица спрямо 3% за 2010 г. 5 броя са оправданите лица по НОХД и те съставляват 1.9% от подсъдимите по този вид дела спрямо 2.7% за 2010 г. По НЧХД няма оправдани лица при съотношение между оправдани подсъдими по тези дела за 2010 г. 17%. 2 броя са оправданите лица по НАХД по чл. 78а НК като съотношението спрямо съдени лица тук е 6%. По три НОХД са постановени изцяло оправдателни присъди, а по две НОХД с присъдата е осъден единия подсъдим и е оправдан другия подсъдим. Причина за постановените оправдателни присъди по три от тези НОХД е недостатъчно добрата работа на органите на досъдебното производство по събиране на доказателства. Едва в съдебната фаза се установява, че събраните и счетени за достатъчни от прокуратурата доказателства, се оказват недостатъчни за доказване на повдигнатото обвинение. Най-често липсват достатъчно доказателства за установяване авторството на описаното в обвинителния акт деяние/ причина за постановяване на едната от оправдателните присъди/. Базирайки се на служебното начало, регламентирано в разпоредбата на чл. 107, ал. 2 НПК, съдебните състави дори са отлагали съдебни заседания с цел събиране на доказателства, посредством които да се разкрие обективната истина по делото. Въпреки положените усилия по някои дела се оказва, че в своята съвкупност всички събрани доказателства не обосноват категорично извода за виновност на подсъдимото лице и се стига до постановяване на оправдателни присъди. По другите две НОХД са постановени оправдателни присъди поради несъставомерност на деянията, като при тях повдигнатите против подсъдимите обвинения са били по чл. 172б НК и съответно по чл. 234, ал. 1 НК. От постановените оправдателни присъди по НОХД 3 броя са били протестирани като 2 от тях са потвърдени от въззивната инстанция, а по 1 няма резултат от обжалването.
Съдържание 2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В СИС при Районен съд – град Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител. През периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. същата е била заета от Владимир Дражев. Поради преместване на последния в РС – София, в периода от 30.06.2011 г. до 16.10.2011 г. функциите на ДСИ са изпълнявани от Валентин Владимиров – ДСИ при РС – Търговище, командирован със Заповед № 33/06.07.2011 г. на заместник- председателя на ОС – Търговище, както и от районен съдия Станимир Йорданов-Кюлеров с възложени функции съгласно Заповед № 158/02.09.2011 г. на председателя на РС – Омуртаг. Считано от 17.10.2011 г. длъжността е заета на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ от Николай Недялков с юридически стаж 12 години 4 месеца и 23 дни.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 129 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 698 броя, или общо делата са били 827 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 1226169,00 лева.Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2011 г. изпълнителни дела, е 1851878,00 лева. През отчетния период са постъпили 66 изпълнителни дела в полза на граждани в т.ч. 26 дела за издръжки и 7 по трудови спорове. Постъпили са 52 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т.ч. 29 изпълнителни дела в полза на банки, постъпили са и 2 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. Налице са 9 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на частни държавни вземания /8 бр./ и за публично общинско вземане /1 брой/.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 10,75 бр.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 271 броя в т.ч. 53 броя свършени чрез реализиране на вземането, 8 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 210 изпълнителни дела – прекратени по други причини. Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 414 278 лева спрямо 332  425.00 лева за 2010 г. От цялата събрана сума сумата в размер на 360 567 лева е заплатена доброволно от длъжниците.Събраните като държавни такси суми са с общ размер 41  009.00 лева. През годината са прекратени дела от предходни години по перемция, изпратени по подсъдност на друг СИ или по други причини, като несъбраната по тях сума е общо в размер на 283 171.00 лева. През 2011 г. от общо 17 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата е свършено 1 брой изпълнително дело. От общо разгледаните дела в полза на ЮЛ и търговци /407 бр./ свършените са 199 броя и събраната по тях сума е в размер на 220 700 лева. В полза на граждани са водени общо 398 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 70 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 181 225 лева.
Средно месечно ДСИ в свършвал 22.58 бр. изпълнителни дела спрямо 14,92 броя средномесечно за 2010 г., като свършените изпълнителни дела съставляват 33% от водените през годината дела и повече от два пъти надвишават броя на постъпилите през годината изпълнителни дела.
В сравнителен аспект с предходните две години се установява следното:
За 2008 г. са образувани 225 изпълнителни дела за сумата от 631 055 лева, а свършените дела през периода са 161, по които е събрана сумата от 242 836 лева.
За 2009 г. са образувани 144 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер 485 806 лева, а свършените дела през този период са общо 175 броя, по които е събрана сумата в размер на 208 842 лева.
През 2010 г. са постъпили 202 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер на 1 217  125.00 лева, а свършените дела през този период са общо 179 броя, по които е събрана сумата в размер на 332  425.00 лева.
През отчетния период за 2011 г. са постъпили 129 изпълнителни дела, образувани за сумата от 1 226 169 лева, а свършените дела са 271 броя и по тях е събрана сумата от 414 278 лева.
От направеното сравнение следва извода, че през 2011 г. се е намалил броя на постъпилите изпълнителни дела в сравнение с предходните три години, но същите са образувани за по-голяма обща сума. Намаленото постъпление като цяло се дължи на по-малкия брой постъпили изпълнителни дела, образувани в полза на юридически лица и търговци /52 броя спрямо 93 броя за 2010 г.; 49 броя за 2009 г. и 135 броя за 2008 г./. Намален е и броят на делата, образувани в полза на граждани – 66 броя спрямо 94 броя за 2010 г.; 90 бр. за 2009 г. и 87 бр. за 2008 г.
Броят на свършените дела през 2011 г. е 271 изпълнителни дела, и същият е увеличен спрямо предходните три години: 2010 г. /179 броя/, 2009 г. /175 броя/ и спрямо 2008 г. /161 броя/. По – големия брой свършени изпълнителни дела се дължи на по-големия брой прекратени дела поради бездействие на взискателя /перемпция/. Общата събрана сума през 2011 г. е по-голяма от събраните суми през предходните години, тъй като за 2010 г. е събрана сумата от 332425 лева при 208842 лева за 2009 г. и 242836 лева за 2008 г. Намалял е броят на свършените изпълнителни дела, чрез реализиране на вземането, които за 2011 г. са 53 броя, 101 броя за 2010 г. и 122 броя за 2009 г. Обяснението на този показател може да се търси в икономическата криза в страната за отчетния период.
Насрочените публични продажби /движими и недвижими вещи/ за 2011 г. са 9 броя, а въводите във владение – 4 броя.
През отчетния период не са постъпили жалби срещу действията на ДСИ.
С оглед оптимизиране на работата в СИС при ОРС и по-голяма бързина е необходимо централно решаване на следните въпроси:
1. На ДСИ да се осигури достъп, по електронен път до регистъра на осигурените лица и трудовите договори на НОИ, за проверка на получавани доходи от длъжниците по ИД.
2. С оглед бързина за проучване имуществото на длъжника е необходимо на ДСИ да се осигури електронен достъп до имотен и кадастрален регистър и др., които водят регистри за имущество и доходи на длъжника.
Съществено обстоятелство е, че съдебният район обхваща община Омуртаг и община Антоново, в които е налице високо равнище на безработица. Горното неминуемо рефлектира върху събираемостта по принудителен ред на вземанията. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в голям брой случаи нямат собствени вещи и имоти, подлежащи на опис. Липсата на искане от кредиторите в исковото производство за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие. Много от взискателите след образуване на изпълнителното дело не посочват при неефективност на посочения други способи за събиране на вземанията си, въпреки направеното от ДСИ съобщение за това.
През 2011 г. съдията по вписванията при РС - Омуртаг е извършил общо 2 300 броя вписвания /спрямо 1 454 за 2010 г./, като в това число са: 53 вписвания на искови молби, 17 вписани съдебни решения, 7 броя съдебно – разделителни протоколи, 12 броя АДС, 175 броя АОС, 616 броя вписани договори и 1 420 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. Установява се увеличен брой на вписванията спрямо 2010 г. на АОС, договори и нотариални актове. През годината са издадени 242 броя удостоверения и 380 броя преписи на вписани актове. Съдията по вписванията е постановил общо 4 отказа, като само 1 е бил обжалван и резултатът от проверката е отмяна на отказа.
Съдия по вписванията в РС - Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 10 години и 1 месец. Същият работи заедно с назначения в Службата по вписванията младши специалист в общ малък кабинет, който е недостатъчен за поместване на техниката, с която разполага службата. Поради недостатъчната площ на помещението се затруднява приема на граждани и работния процес на съдията и служителя. Предвид недостатъчния брой помещения, с които разполага РС – Омуртаг, и стоящия от години проблем с липсата на самостоятелна съдебна сграда, би следвало Агенция по вписванията да разгледа варианти за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава РС – Омуртаг.
Съдържание 3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През целия отчетен период за 2011 г. в Районен съд - Омуртаг по щат са били утвърдени четири щатни броя места за магистрати, в т.ч. административен ръководител - председател и трима районни съдии. Налице са 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за съдия по вписванията, както и 16 щ. бр. за съдебни служители. Следователно през цялата година утвърдената щатна численост е била 22 броя. Магистратските места /4 броя/ са били заети по следния начин: Анета Петрова – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 13 години и 7 месеца, районен съдия Пламен Караниколов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 11 години и 7 месеца, районен съдия Невяна Захариева с юридически стаж – 11 години и 7 месеца, и районен съдия Станимир Йорданов-Кюлеров с юридически стаж 8 години и 11 месеца.
Единствената щатна бройка за длъжността "държавен съдебен изпълнител" в РС – Омуртаг от началото на отчетния период до 30.06.2011 г. е заемана от Владимир Дражев с юридически стаж 4 години 9 месеца и 28 дни. След промяна на местоработата на същия от РС – Омуртаг в РС – София, считано от 01.07.2011 г. са предприети действия по осигуряване на командирован ДСИ и паралелно с това е изпратено и искане до министъра на правосъдието за обявяване на конкурс по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ за заемане на длъжността. В периода от 06.07.2011 г. до 23.08.2011 г. функциите на ДСИ са изпълнявани от Валентин Владимиров – ДСИ при РС – Търговище, командирован със Заповед № 33/06.07.2011 г. на заместник - председателя на ОС – Търговище. Със Заповед № 158/02.09.2011 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг тези функции временно са били възложени на районен съдия Станимир Йорданов-Кюлеров на основание чл. 264, ал. 4 ЗСВ. Считано от 18.10.2011 г. длъжността е заета на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ от Николай Недялков с юридически стаж 12 години 4 месеца и 23 дни.
В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността "съдия по вписванията" се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 10 години и 1 месец.
Гореизложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати.
През 2011 г. магистратите в РС – Омуртаг са взели участие в следните организирани от НИП обучения:
"Практически проблеми на обезпечителното производство в наказателния процес" – участвали: председателя на съда Анета Петрова;
"Защита на класифицираната информация в съдебната система" – участвали: председателя на съда Анета Петрова;
"Заповедното производство – правна рамка съгласно ГПК и правото на ЕС" – участвали: председателя на съда Анета Петрова и районен съдия Невяна Захариева;
"Права на пострадалото дете в българския наказателен процес. Необходими промени" – участвали: председателя на съда Анета Петрова, районен съдия Станимир Йорданов-Кюлеров и районен съдия Пламен Караниколов;
"Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър. Подобряване ефикасността на съдебните процедури – способи за преодоляване забавянето на делата" – участвали: районен съдия Станимир Йорданов-Кюлеров и районен съдия Пламен Караниколов.
През 2011 година РС - град Омуртаг е бил с утвърдени 22 щатни бройки, в т.ч. магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители, което означава, че е ЗАПАЗЕНА щатната численост, утвърдена в края на 2010 година. През отчетния период е прекратено трудовото правоотношение с един съдебен служител, заемал длъжността "секретар в СИС", считано от 15.03.2011 г. на осн. чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ. Въпреки направеното искане ВСС не е дал съгласие за назначаване на нов съдебен служител на овакантената бройка. Ето защо към края на отчетния период съдебната администрация на РС – Омуртаг е работила при 94% попълнен щат. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че преобладават служителите, получили оценка "1 – отличен" /13 броя/, а останалите са с оценка "2 – много добър" /1 брой – гл. сп. -счетоводител/, като един служител е получил оценка "4 – задоволителен"/адм. секретар/. Изложеното показва, че като цяло съдебната администрация на ОРС работи много добре. Въз основа на резултатите от направените атестации със Заповед № 216/14.12.2011 г. на адм. ръководител – председател на РС – Омуртаг 9 броя съдебни служители са повишени в ранг на осн. чл. 188, ал. 3 ПАРОАВАС, в т.ч. 3 служители са повишени в І ранг, 2 служители – във ІІ ранг, 2 служители – в ІІІ ранг и 2 служители – от V в ІV ранг. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. В електронната кутия за сигнали и мнения на интернет – страницата на съда също не са постъпили негативни мнения за обслужването на гражданите от страна на съдебната администрация. Периодично се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които се поставят и обсъждат проблеми, възникнали при изпълнение задълженията на служителите, както и въпроси по движението на делата. По този начин се тушират констатираните проблеми и се съдейства за подобряване качеството на работа на съдебната администрация. През 2011 г. в организирани от НИП обучения са се включили следните съдебни служители: в обучение на тема "Работа в екип" – адм. секретар Тошка Йорданова; в обучение на тема "Защита на класифицираната информация в съдебната система" - адм. секретар Тошка Йорданова, съдебния секретар Иванка Николова, съдебен деловодител Светла Симеонова и съдебен архивар Снежана Андреева. Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по-активно в курсове за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият към края на 2010 г. щат на работните места за съдии е 4 броя и при това положение е налице добра кадрова обезпеченост в РС – Омуртаг. През отчетния период бе преодолян възникналия кадрови проблем с длъжността "държавен съдебен изпълнител" като в резултат на своевременно предприети действия е обезпечен работния процес в СИС и на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ със заповед на министъра на правосъдието на длъжността е назначен Николай Недялков. Съдията по вписванията успява да се справя своевременно с постъпилите нотариалните дела. В случай на отсъствие на последния функциите му са изпълнявани от районен съдия, определен със заповед на адм. ръководител – председател на ОРС или от ДСИ по силата на заповед на министъра на правосъдието. Към края на отчетния период съобразно утвърдената щатна численост, е запазено съотношението "съдии: съдебни служители", като съотношението съдебни служители: магистрати в РС – Омуртаг е 4:1, съотношението съдебни служители: магистрати /в т.ч. ДСИ и съдия по вписванията/ е 2,67:1. Предвид незаетата 1 щ. бр за съдебен служител в ОРС към края на периода действителното съотношение между заети щатни бройки в съдебна администрация и магистрати е 3,75:1, а служители спрямо съдии /в т.ч. ДСИ и СВ/ е 2,5:1. Независимо от съотношението между администрация и магистрати, считам че е необходимо назначаването на служител на длъжността "секретар в СИС", тъй като с оглед спецификата на функциите й и отговорността при извършване на парични преводи, е невъзможно тази работа да бъде съвместявана от други съдебен служител. Наред с това при отсъствие на деловодителя в СИС, който към момента изпълнява и работата на секретар СИС, службата остава без съдебен служител, който да осъществява счетоводните операции по изпълнителните дела, а това забавя движението на последните. Получаването на съгласие за провеждане на конкурс за длъжността би дало възможност да се подбере човек със счетоводни познания /образование или опит в тази област/, което би било в интерес на оптималното организиране на работата и качественото й извършване.
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454,05 кв.м., находяща се в парцел IV, пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно 360 кв.м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв.м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г., за което е издаден и по-нов АДС № 1687 от 07.09.1998 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ от около 400 кв.м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали, двама районни съдии са в общ кабинет, друг кабинет е предназначен за районен съдия и държавен съдебен изпълнител. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв. м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда. С Решение на Общински съвет – град Омуртаг № 345 от протокол № 28 от заседание, проведено на 15.12.2005 г. бе учредено безвъзмездно право на строеж за Съдебна палата в полза на Висш Съдебен Съвет върху 500 кв. м. в УПИ І кв. 43 по плана на град Омуртаг. Въз основа на това решение е издадена Заповед № 250/16.05.2006 г. на Кмета на Община Омуртаг и впоследствие е сключен Договор за учредяване право на строеж върху общински парцел от 05.09.2006 г., по силата на който Община Омуртаг като собственик на УПИ І, отреден за "Съдебна палата" с площ 1 500 кв.м. – ЧОС, в кв. 43-а по плана на гр. Омуртаг учредява на ВСС право на строеж за Съдебна палата върху площ от 500 кв.м., безвъзмездно и за срок от 5 години. Въпреки изпращаните след това писма до Министъра на правосъдието и констатациите на посетилите РС – Омуртаг експерти от МП относно неподходящите за нормален работен процес условия, проблемът не е решен. Липсата на предприети конкретни действия по решаването му доведе и до безрезултатното изтичане на 5-годишния срок за реализиране на учреденото право на строеж.
През 2011 година продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т.е. непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти (технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на Районен съд - град Омуртаг.
Организирането на ИТ инфраструктурата, осигурява интегрирането на всички компоненти и нормалната им работа в обща архитектурна среда. Към момента всички компютри на Районен съд – град Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за нуждите на приложенията за управление движението на делата и един сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на всички съдии и съдебни служители.
Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип" чрез програма "LawChoice", разработена и предоставена от Висш съдебен съвет.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, за да работи в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство.
В служба "Бюро съдимост" функционира единен за цялата страна програмен продукт - Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Системата реализира обмен на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост, като това способства за бързо издаване на свидетелствата за съдимост и изготвяне на искани справки в срок.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ "Темида 2000". Периодично се извършва актуализация на програмния продукт, след изготвяне на обновления, от страна на фирмата разработчик.
В Районен съд - град Омуртаг се използва правно-информационна система "АПИС", достъпна за всички включени в мрежата потребители.
В съдебните зали на Районен съд – град Омуртаг работят системи за аудио запис с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството. Съхраняване и поддържане на актуална информация за записите се извършва чрез архивиране, като същите се съхраняват на технически носители съгласно утвърдени изисквания.
Уеб сайтът на Районен съд - град Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. Съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени "Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове" в районен съд - град Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
На страниците на сайта се извършва периодично публикуване на актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд - град Омуртаг, обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен изпълнител, както и друга полезна информация.
В края на 2011 година Районен съд – град Омуртаг разполага с:
- 2 броя сървъри;
- 9 броя лазерни принтери;
- 1 брой мрежова копирна машина за високо месечно натоварване на печат;
- 3 броя многофункционални цифрови устройства за ниско месечно натоварване на печат;
- 9 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS);
- 20 броя компютърни конфигурации разпределени по работни места както следва:
 1. Магистрати .............................................................  4 броя;
 2. Държавен съдебен изпълнител .....................................  1 брой;
 3. Съдебни секретари ...................................................  4 броя;
 4. Системен администратор ............................................. 1 брой;
 5. Съдебно изпълнителна служба .....................................  2 броя;
 6. Административен секретар ..........................................  1 брой;
 7. Главен специалист – счетоводител .................................  1 брой;
 8. Деловодство ...........................................................  2 броя;
 9. Бюро съдимост .........................................................  1 брой;
 10. Регистратура ...........................................................  1 брой;
 11. Съдебни зали ..........................................................  2 броя;
Към настоящия момент има необходимост от извършване подмяна на акумулаторните батерии на 1 брой UPS за сървър, тъй като капацитета им е намалял. При тяхното включване, напрежението им започва бързо да намалява и те не издържат пълния товар за очакваното време. С непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) е необходимо да се подсигурят 10 от работните станции, с което ще се осигури защитата им при отклонението на параметрите на електрозахранването от техните номинални стойности.
За да се гарантира работоспособността на цялата система (непрекъсваемостта, сигурността и достъпността на инфраструктурата – мрежовата свързаност, компютърните системи, принтерите, мрежовите устройства и др.) е необходимо част от компютърните системи да бъдат подменени с нови такива, тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер.
Съдържание 5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ОМУРТАГ
Изложените в доклада показатели за дейността на РС – Омуртаг водят до извода за продължила и през 2011 г. тенденция на ПОДОБРЯВАНЕ качеството на работа относно срочното и законосъобразно разглеждане на делата, и на дейността на съдебната администрация.
И през 2011 г. е отбелязано УВЕЛИЧЕНО ПОСТЪПЛЕНИЕ на граждански и наказателни дела като този възходящ процес се наблюдава в продължение на четиригодишен период /вкл. 2008 г., 2009 г. и 2010 г./.
Въпреки увеличеното постъпление на двата основни вида дела, съдиите от РС – Омуртаг са приключили 93% от всички разгледани през годината дела, като и в това отношение се наблюдава ПОДОБРЯВАНЕ нивото на този показател спрямо предходните години. Абсолютна устойчивост е налице в състоянието на показателя "свършени в 3-месечен срок дела", тъй като в продължение на 3-годишен период /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ приключените в този срок дела са представлявали 95% от всички свършени дела през съответната година. Тази констатация води до извода за разглеждане на делата в разумни срокове и за осъществяване на бързо правораздаване в РС - Омуртаг.
Друг положителен резултат, констатиран през отчетния период, е НАМАЛЯВАНЕ процентното съдържание на отложените НОХД, които през 2011 г. са 25% от насрочените от този вид дела спрямо 2010 г. - 29%, и спрямо 2009 г. - 39%. Въпреки този резултат, следва съдиите да положат по-сериозни усилия и вземат мерки по намаляване възможностите за отлагане на НОХД и НЧХД. Фактор за намаляване броя на отложените НОХД е продължилото прилагане на въведения през предходния отчетен период контролен механизъм, изразяващ се в изготвяне на месечни справки за отложените дела и причините за отлагането им, както и проведените общи събрания на съдии от ОРС за обсъждане на проблеми по делата, водещи до отлагането им.
При анализ на съдебната практика на РС – Омуртаг относно НОХД са констатирани особени затруднения при разглеждане на дела за престъпления по чл. 235 НК. Липсата на константна съдебна практика по прилагането на този състав и трудностите, които срещат разследващите органи в процеса на доказване на тези престъпления, обясняват сравнително по-ниския процент постановени осъдителни присъди. Оспорването на извършената на досъдебното производство лесотехническа експертиза и исканията на страните за назначаване на тройни или петорни експертизи със специфични за тази материя задачи води и до влошаване на други важни показатели при разглеждането на делата, а именно: до неколкократното им отлагане и приключването им извън рамките на 3-месечния срок. Типичният за този вид дела "регионален" характер обуславя техния по-голям брой само в райони с наличие на повече горски масиви. Настоящата редакция на чл. 235 НК, в която при запазване на първоначалния текст са направени някои изменения, води до противоречиви тълкувания относно правата на пострадалите собственици на гори от частния горски фонд и ощетените лица в някои особени производства по НПК. В частност, нееднозначното решаване на въпроса за характера на престъплението – на формално или резултатно извършване, води до въпроси относно пострадалите субекти и техните права, до възможността за прилагане на разпоредбата на чл. 78а НК /възстановяването на щетите/ едновременно с отнемане на предмета на престъплението съгласно чл. 235, ал. 7 НК. Обобщаването на съществуващата към момента съдебна практика чрез издаването на тълкувателно решение значително би улеснило работата на съдиите, разглеждащи наказателни дела за престъпления по чл. 235 НК.
Проведените през предходните години и през отчетния период съвместни срещи между съдиите от ОРС, прокурорите от ОРП и разследващите полицаи по повод високия процент върнати наказателни дела от съда на прокуратурата, са проявили положителните си резултати едва през 2011 г., когато се констатира съществено снижаване процента на върнатите на РП – Омуртаг НОХД в сравнение с предходната 2010 г. /от 13% на 6%/. През отчетния период се констатира увеличаване броя на осъдените лица по НОХД, увеличен брой наложени наказания "лишаване от свобода" и намаляване броя на оправданите лица спрямо предходния отчетен период.
И през 2011 г. се констатира УВЕЛИЧЕНИЕ на действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани и свършени през годината дела спрямо предходния отчетен период, като тази натовареност напълно съвпада с натовареността по щат предвид липсата на незаети щатни бройки за съдии. В продължение на два отчетни периода – 2009 г. и 2010 г., се наблюдава трайно количествено преимущество на гражданските дела спрямо наказателните в приблизително съотношение 2:1, което означава двойно по-голямо натоварване на съдиите, разглеждащи граждански дела. Предприетата поради тази тенденция със Заповед № 225/21.12.2010 г. на административния ръководител – председател на РС – Омуртаг реорганизация на разпределението на делата, при която всички работещи съдии са включени в разпределението на всички видове дела, образувани в съда, доведе като резултат до по-равномерно натоварване на четирите съдебни състава в РС – Омуртаг през 2011 г. и осигури по-широко приложно поле на случайното разпределение на делата предвид малобройния магистратски щат на съда.
През месец декември 2011 г. съгласно Заповед № 92/21.11.2011 г. на административния ръководител – председател на ОС – Търговище в РС – Омуртаг са извършени ревизии на разгледаните граждански и наказателни дела за периода 01.01.2011 г. - 30.11.2011 г. За резултатите от проверката са изготвени доклади. Изводът на проверяващите за работата по наказателни дела е положителен, а дейността на съдиите по гражданските дела е определена като много добра. Направените констатации показват спазване на визираните от закона процесуални срокове, извършване на прецизна предварителна подготовка на делата, наличие на добра координация между съдии и съдебна администрация по повод движението на делата и създадена отлична организация по администрирането на делата, включваща упражняван контрол върху движението на спрените производства, срочността на изготвените съдебните актове и спазването на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата, както и мониторинг върху отлагането на делата и причините за това.
Към настоящия момент РС – Омуртаг разполага с достатъчно като количество техническо оборудване. Предвид изминалия период от няколко години от въвеждане в употреба на по-голямата част от компютрите и останалата офис техника, за да се гарантира работоспособността на цялата система е необходимо част от компютърните системи да бъдат подменени с нови такива, тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер.
Най-големият проблем на РС – Омуртаг продължава да бъде липсата на самостоятелна сграда и нуждата от помещения, необходими с оглед осигуряване на нормална работа на съдиите и съдебните служители. Въпреки недостатъчните за нормален работен процес условия, от изложените в настоящия доклад данни следва извода, че и през отчетната 2011 г. съдиите са разглеждали и приключвали своевременно и качествено постъпилите в съда дела, а работата на съдебната администрация е била на много добро ниво.

 

януари 2012 година                            Административен ръководител -
град Омуртаг                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /Анета Петрова/