Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2010 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2010 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 от заседание на КПВ на ВСС, проведено на 13.12.2010 г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1.1. Брой дела за разглеждане – граждански, наказателни. Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години.
1.2. Брой свършени /решени/ дела – граждански и наказателни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.
1.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове
1.3.1. Брой прекратени дела - анализ на причините.
1.4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.
1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
1.7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство – материално, процесуално, конкретни предложения.
2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
2.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години /2008 г., 2009 г. и 2010 г./.
2.4. Вписвания.
3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
3.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.
3.2. Брой на служителите.
3.3. Становище за промени в щата.
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми.
4.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Съдържание 1. Движение на делата в Районен съд – Омуртаг
През 2010 година в Районен съд град Омуртаг са разгледани общо 1 183 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г. са общо 80 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 1 103 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 7%, а новообразуваните са 93%. По-голямата част от висящите дела в началото на периода са граждански /50 броя/, а останалите са наказателни /30 броя/.
В сравнителен аспект се установява УВЕЛИЧЕНИЕ броя на общо разгледаните дела спрямо предходния тригодишен период /2007÷2009 г./, тъй като разгледаните през 2009 г. дела са били 924 броя, през 2008 г. – 744 броя, а през 2007 г. – 1 048 дела.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2010 г. са 762 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г. са 50 броя, а новопостъпили са 712 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 64% от всички разгледани дела и с това е запазено процентното им съдържание от предходния отчетен период за 2009 г. Налице е ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ броя на постъпилите през годината граждански дела в сравнение с предходната 2009 година, когато те са били 513 броя, спрямо 2008 г., когато са били 397 броя, както и спрямо новопостъпилите дела през 2007 г. - 590 броя. Двойно е увеличено постъплението на заповедни производства спрямо предходни години и постъпилите през 2010 г. 368 броя частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК представляват 52% от всички постъпили през годината граждански дела. Увеличен спрямо 2009 г. е и броят на постъпилите през 2010 г. граждански дела по общия ред.
Фигура 1 - Сравнение на броя на постъпилите дела през 2008, 2009, 2010 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2010 г. са 421 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г. са 30 броя, а новопостъпили са 391 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 36% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява УВЕЛИЧЕНИЕ броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходния тригодишен период /2007÷2009 г./, тъй като през 2009 г. броят им е 310, през 2008 г. техният брой е бил 256, а през 2007 г. – 290 дела.
По отношение постъплението на наказателни дела следва да се отбележи, че през 2010 г. се е увеличил броя на постъпилите НОХД – 174 броя. Докато през изминалия 3-годишен период /2007÷2009 г./ постъпилите НОХД са по - малко на брой /129 за 2007 г., 103 за 2008 г. и 119 за 2009 г./. От постъпилите 174 броя НОХД след като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 НПК – 61 броя, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 113 броя. Върху резултата на този показател пряко влияние оказва работата на РП – Омуртаг.
Фигура 2 – Съотношение между постъпилите дела по видове
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2010 г. от общо 1 183 броя дела за разглеждане, работещите съдии са свършили 1 093 броя граждански и наказателни дела или това са 92% от всички разгледани дела. По този показател също се констатира ПОДОБРЯВАНЕ на резултатите спрямо предходните години, тъй като през 2009 г. разгледаните дела са били 924 броя, а свършените – 844 броя /91% от първите/, за 2008 г. съотношението между свършени /643 бр./ дела и общо разгледани /744 броя/ е било 86%, а през 2007 г. свършените дела са били 91% от разгледаните през годината. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 1 040 броя или това са 95% от свършените дела. Този резултат сочи на пълно запазване нивото на показателя от предходния отчетен период и съответно на значително подобряване работата на съда по отношение разглеждането на делата в 3-месечен срок спрямо 2008 г., когато процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела е 82%, и 94% за 2007 г.
Останалите НЕСВЪРШЕНИ дела в края на отчетния период са общо 90 броя, което е 8% от всички разгледани дела. По отношение и на този показател "висящи дела в края на отчетния период" се забелязва също запазване на нивото от предходния отчетен период, когато висящите дела са били също 8% от общо разгледаните през 2009 г., и е налице съответно подобряване на работата, тъй като за 2008 г. съотношението несвършени спрямо разгледани дела е 14%, е за 2007 г. е 9%. От останалите 90 висящи дела 35 броя или 39% са наказателни, а 55 броя или 61% са граждански. Забелязва се тенденция на намаляване процента на висящите граждански дела през последните години, тъй като за 2009 г. те са били 63% от останалите несвършени в края на периода, а за 2008 г. са били 78% от всички несвършени дела. По отношение на наказателните дела се установява тенденция на увеличен относителен дял в общо висящите дела в края на отчетния период спрямо предходните два периода, тъй като за 2008 г. останалите несвършени наказателни деля съставляват 23% от общо несвършените, в края на 2009 г. те са 38%, а в края на 2010 г. са 39%. Останалите висящи граждански дела в края на периода са резултат от постъпването и образуването на дела от този вид в края на годината и невъзможността да бъдат приключения до края на същата поради естеството на процедурата по разглеждането им – само размяната на книжата по чл. 131 ГПК трае поне един месец. Общо 30 граждански дела от останалите висящи 55 броя са постъпили през втората половина на м. ноември и през м. декември 2010 г. Поради спиране по общо съгласие на страните 10 граждански дела са останали несвършени към края на периода. Останалите 15 броя висящи граждански дела са делбени производства, които поради двете фази продължават по-дълго във времето, или дела, които поради конституиране на нови страни или поради продължаване на процедурата по призоваване на страните и прилагане на чл. 47 ГПК, не са били свършени към края на 2010 г.
От висящите в края на 2010 г. 35 наказателни дела 18 броя са НОХД, 14 броя са НАХД, а 2 броя са НЧХД. 27 броя от всички останали висящи наказателни дела са внесени от РП – Омуртаг или подадени от други лица през месеците ноември и декември 2010 г., поради което насрочването и приключването им до края на годината се е оказало невъзможно. Налице са спрени дела, както и такива, които през годината са били отсрочвани и отлагани по причини, произтичащи от поведението на страните по тях. Следва съдиите, разглеждащи наказателни дела, да прилагат стриктно мерки, дисциплиниращи страните и участниците в производството с оглед предотвратяване отлагането на делата.
Фигура 3 – Съотношение между свършените дела по видове
Граждански дела – от разгледаните 762 броя граждански дела през годината са свършени 707 дела. През 2009 г. свършените граждански дела са били 542 броя, през 2008 г. - 376 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 642 дела. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2010 г. е 93%, през 2009 г. е 92% при съотношение за 2008 г. - 83%, и за 2007 г. - 92%. Констатира се тенденция на ПОВИШЕНИЕ процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид спрямо предходния тригодишен период, като най-висок е достигнатият процент на това съотношение през отчетната 2010 г. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 55 броя, което е 7% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е ПОДОБРЕНО значително спрямо предходната 2009 година, когато е било 8%, спрямо 2008 г., когато то е било 17%, а за 2007 г. е било също 8%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 681 броя или това са 96% като относно този показател се констатира абсолютно запазване на стойността му за 2009 г. и значително повишение спрямо периода на другите две предходни години: за 2008 г. това съотношение е било 78%, а за 2007 г. – 93%. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 85% са свършени в 3-месечен срок спрямо съотношение от 89% за 2009 г., 71% за 2008 г. и 89% за 2007 г. Отложените след първото открито съдебно заседание граждански дела /26 броя/ съставляват 8% от насрочените такива /328 броя/. Този показател е подобрен в сравнение с предходния отчетен период за 2009 г., когато отложените след І-во заседание дела са съставлявали 10% от насрочените такива, и значително подобрен спрямо 2008 г., когато съотношението между отложени след първо заседание дела /155 броя/ спрямо общо насрочените 497 броя е било 31%, а за 2007 г. – 37%.
Фигура 4 - Съотношение между отложените дела спрямо насрочените дела
Подобряването на показателя процент свършени дела през отчетната година и съответно намаляване на процента несвършени дела, запазеното ниво на показателя "свършени в 3-месечен срок дела", и намаляване процента на отложените след първото открито съдебно заседание дела, се дължи на по-дисциплинирания подход на страните по делата и на съдебните състави към прилагане на процесуалните разпоредби на ГПК и към спазване на регламентираните в този кодекс срокове. Ниският процент граждански дела, свършени в срок над 3 месеца /4%/ се обяснява с факта, че по някои дела страните се позовават на разпоредбата на чл. 148 от ГПК и искат ново съдебно заседание за събиране на доказателства, които не са събрани по независещи от тях причини. Това е причината и за отлагане на делата след първото съдебно заседание. Делбените дела поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза – обявяване на проект за разделителен протокол, одобряването му от съответните ОС "Земеделие" и обявяване на делото за решаване с оглед обявяване проекта за окончателен, както и евентуалното обжалване на това решение преди насрочване на заседанието за теглене на жребий, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото дори след второто съдебно заседание. Единични са случаите на отлагане на граждански дела поради предоставена възможност на ответната страна да вземе становище по направено изменение на иск или поради неизготвено и непредставено в срок експертно заключение.
Фигура 5 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи Граждански дела
Наказателни дела - от разгледаните 421 броя наказателни дела през годината са свършени 386 дела. През 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя, през 2008 г. те са били 267 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 315 дела. Следователно през 2010 г. са приключени най-голям брой наказателни дела в сравнение с предходния тригодишен отчетен период. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2010 г. е 92%, докато за 2009 г. то е било 91%, при съотношение за 2008 г. - 92% и за 2007 г. 91%. Налице е запазване на съотношението между свършени и разгледани наказателни дела през предходните четири години. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 35 броя, което е 8% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение също е запазено в сравнение предходните две години, когато за 2009 г. е било 9%, за 2008 г. е било 8%, а за 2007 г. то е било 9%. От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 359 броя или това са 93%. Забелязва се запазване нивото на този показател спрямо предходната 2009 г. – резултат, констатиран и при гражданските дела. За 2008 г. свършените в 3-месечен срок наказателни дела от общо свършените са били 88%, а за 2007 г. те са били 94%. Отложените НОХД съставляват 29% от насрочените дела от този вид, тъй като 65 НОХД от общо насрочените 221 броя дела от този вид са били отложени. Изводът от сравнителната преценка на тази констатация е: значително подобряване нивото на показателя "отложени наказателни дела от общ характер", изразяващ се в намаляване с 10% броя на отложените наказателни дела през годината спрямо предходния отчетен период за 2009 г. Отлагането на наказателни дела от общ характер е намаляло значително в сравнение и с 2008 г., когато отложените НОХД са били 36% от насрочените, като е доближено нивото на показателя от 2007 г. - 27%.
Фигура 6 – Съотношение между отложените дела спрямо насрочените дела
Отлагането на наказателните дела се дължи на трудности, свързани с откриване на подсъдими лица и неявяване на редовно призовани такива. В някои случаи делата се отлагат и поради необходимост да се изяснят въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на експертизи. Направените доказателствени искания от страните, счетени от съдебния състав за основателни с оглед обективното решаване на делото, също са причина за отлагане на наказателните дела. В други случаи наказателни дела се отлагат поради неявяване на свидетели и вещи лица. След въвеждане на контролен механизъм от началото на 2010 г., изразяващ се в изготвяне на ежемесечни справки за отложените дела и причините за отлагането им, се наблюдава по-ефикасен контрол от страна на съдебните състави върху представяните от страните болнични листи и други медицински документи, обясняващи неявяване по дела, по-широко приложение на предвидените в НПК санкции спрямо свидетели, вещи лица и подсъдими: глоби, изменение на мерки за неотклонение и др. Следва да се положат повече усилия от съдиите при разглеждане на наказателни дела от частен характер, като се вземат адекватни и ефективни мерки по елиминиране проблема с честото им отлагане и с цел приключването им в рамките на 3-месечния срок. Нуждата от такива мерки се налага от констатираните за 2010 г. показатели за този вид дела, а именно, че от 11 разгледани НЧХД свършените са 9 броя, а от тях приключени в 3-месечен срок са само 3 броя, или 33%. Този показател за срочно разглеждане на делата е влошен спрямо 2009 г. /38%/ и спрямо 2008 г. /57%/. От насрочените 24 НЧХД 15 броя са били отложени, а това означава 63% отложени наказателни дела от частен характер. Именно влошаването на показателя разгледани в 3-месечен срок НЧХД повлиява отрицателно върху нивото на този показател за всички наказателни дела, а оттам и за всички дела, разгледани в ОРС през годината.
Наказателните дела от административен характер, разглеждани в РС – Омуртаг през 2011 г., са такива по чл. 78а НК и дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления по реда на ЗАНН. От разгледаните през годината 39 броя НАХД по 78а НК са приключени 38 дела, или това са 97%. Всички свършени дела от този вид са разгледани в 3-месечен срок /100%/. При разгледани през годината общо 59 НАХД по ЗАНН, 46 броя са свършени, или това са 78%, а 96% от тях са приключени в 3-месечен срок.
Фигура 7 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи Наказателни дела
По тези дела са проведени 45 съдебни заседания, което съответства на броя на свършените 46 дела. От разгледаните НАХД по жалби против наказателни постановления 13 броя са останали висящи към 31.12.2010 г. Причината за останалите висящи дела е, че 12 броя от тях са постъпили през м. декември 2010 г. и е било невъзможно приключването им в рамките на отчетния период.
През отчетният период за 2010 г. от общо 1 093 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 858 броя дела или това са 78% от свършените дела и 73% от всички разгледани дела. Налагащият се извод при тази констатация е, че съдиите в РС – Омуртаг са решили по същество споровете по по-голямата част от приключените дела. Наред с това се установява увеличаване процентното съдържание на приключилите с акт по същество дела от общо свършените и разгледаните такива спрямо предходния отчетен период за 2009 г., когато решените по същество дела са били 75% от свършените и 69% от разгледаните дела.
Граждански дела - свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 643 броя или това са 91% от всички свършени граждански дела. За 2009 г. те са съставлявали 85% от свършените граждански дела, за 2008 г. това съотношение е 84%, а за 2007 г. то е 92%. Следователно е налице тенденция на увеличение процентното съдържание на броя свършени граждански дела с акт по съществото на спора в продължение на три отчетни периода. От гражданските дела, приключили с решение по същество, 129 броя са дела по общия исков ред, 24 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 359 броя заповедни производства, и 70 други дела, сред които спорове от и срещу търговци /4 броя/ и дела по ЗЗДН, ЗЗДетето и ЗГР /66 броя/. Двойно е нараснал броят на свършените заповедни производства в сравнение с 2009 г. и този резултат до голяма степен се дължи на изменението относно подсъдността на заповедните производства, публикувано в ДВ бр. 42/2009 г. По 590 броя граждански дела /вкл. и заповедни производства/ предявените претенции са били уважени изцяло, по 37 дела – частично, а по 16 дела исковите претенции са били отхвърлени.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2010 г. решени по същество са 215 броя или това са 56% от свършените наказателни дела. За 2009 г. това съотношение е 58%, за 2008 г. е 82%, а за 2007 г. е 86%. При този вид дела се наблюдава тенденция на намаляване процентното съдържание на решените по същество наказателни дела от общия брой свършени такива в сравнение с предходните три години. Тази тенденция се обяснява със значително по-големия брой одобрени от съда споразумения, което води до прекратяване на производството, а не до решаването му по същество. От разгледаните през годината общо 191 броя НОХД решени с постановена присъда са 62 броя, докато броят на НОХД с одобрени споразумения по тях е 83 броя /43% от разгледаните НОХД/. Проведените разпити пред съдия, образувани в наказателни частни дела също не приключват с акт по същество, а се отбелязват като прекратени, и техният брой за 2010 г. е 45. Приключилите с присъда НЧХД са 8 бр., НАХД по чл. 78а НК с постановено решение – 37 броя, решените с акт по същество НЧД са 63 броя, а НАХД, образувани по жалби по ЗАНН са 45 броя. Сред НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V НК – 24 броя, следват присъдите за общоопасни престъпления по глава ХІ НК /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 16 броя. През предходния отчетен период е констатирано обратното – най-голям брой постановени присъди за общоопасни престъпления и по-малък брой присъди за престъпления против собствеността. Постановени са 13 броя присъди за престъпления против стопанството по глава VІ от НК, като тук се включват и присъдите за престъпления по чл. 235 НК. Постановени са присъди за престъпления против личността по глава ІІ НК /5 броя/, престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК /3 броя/ и престъпления против реда и общественото спокойствие по глава Х НК /1 брой/.
Общият брой прекратени дела през 2010 г. е 235 броя или това са 22% от свършените дела.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 64 броя или това са 9% от всички свършени граждански дела. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 26 броя, като следват бързите производства по чл. 310 ГПК – 15 броя и частните граждански дела, вкл. заповедните производства – също 15 броя. В останалите прекратени дела - общо 8 броя, са включени 4 дела, водени от и срещу търговци, и 4 броя други граждански дела /по ЗЗДН, ЗЗДетето и ЗГР/. От прекратените граждански дела 16 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 48 броя са прекратени по други причини. Сред прекратените поради постигната съдебна спогодба дела са 2 дела за делба, 13 дела по искове за издръжка и 1 дело по облигационен иск. Прекратените по други причини дела са 3 бракоразводни дела, 1 дело по иск за издръжка, 13 дела по облигационни искове, 3 дела по вещни искове, 6 трудови спора, 1 делба, 9 заповедни производства и 11 други дела. Причините за прекратяването на 48 граждански дела, които са прекратени по "други причини" са следните: най-голям брой граждански дела са прекратени поради отказ и оттегляне на предявените искове /11 броя/, 5 граждански дела са прекратени поради констатирани в хода на делото и неотстранени в срок нередности на исковата молба, 4 дела са прекратени по правилата за подсъдност и 3 дела са прекратени поради недопустимост на иска. Има 1 брой гражданско дело, прекратено поради изтичане на 6-месечния срок след спиране на делото по общо съгласие на страните. Прекратените ЧГД /15 броя/ са били такива за изпълнение на съдебна поръчка /2 броя/, вписване на отказ от наследство, по искания с основание чл. 448 ГПК. От ЧГД има прекратени поради изпращане по подсъдност /4 броя/.
Броят на прекратените граждански дела и процентното им съдържание в свършените дела от този вид /9%/ през 2010 г. са намалени в сравнение с предходната 2009 година, тъй като съотношението между прекратени и общо свършени граждански дела тогава е било 15%, както и спрямо 2008 г., когато то е било 16%, но е повишено леко в сравнение с 2007 г., когато е било 8%.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 171 броя или това са 44% от свършените наказателни дела. Забелязва се покачване процентното съдържание на прекратените наказателни дела в общо свършените такива спрямо предходните години, тъй като за 2009 г. този показател е бил 42%, а за 2008 г. е бил 18%. Както се посочи по-горе това увеличение се дължи на по-големия брой внесени от прокуратурата и одобрени от съда споразумения по чл. 382 и чл. 384 НПК. Прекратените НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 83 броя, от които 61 броя споразумения, внесени след приключване на досъдебното производство, и 22 броя споразумения, постигнати след внасяне на обвинителния акт в съда. През 2009 г. общия брой НОХД, прекратени поради одобряване на постигнати споразумения, е 24, а за 2008 г. същият е 22. От прекратените НОХД 22 броя са върнати на районна прокуратура, а 6 броя са прекратени поради други причини, като неодобряване на внесени споразумения и връщането на делата на РП /5 броя/ и прекратяване на наказателното производство поради настъпила амнистия /1 брой/. Наказателните частни дела, прекратени "по други причини" са дела за изпълнение на наказателни съдебни поръчки, дела по ЗЗдравето – 4 броя прекратени поради неявяване на лица или започнало доброволно лечение.
Върнатите на прокуратурата НОХД, образувани по внесени обвинителни актове, съставляват 13% от постъпилите през 2010 г. НОХД в съда. Тези данни показват намаляване процентното съдържание на върнатите дела от съда на прокуратурата в общия брой на постъпилите НОХД в сравнение с предходната 2009 г., когато това съотношение е било 14%, а през 2008 г. е било 15%. Връщането на делата на прокурора се дължи на констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати в досъдебното производство, и довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите или пострадалите. Една част от тези нарушения са допуснати от разследващите полицаи, във фазата на разследването. Нарушенията, ограничаващи процесуалните права на обвиняемия, допуснати на досъдебното производство от разследващия орган се състоят в непрецизно формулиране на обвинението, поради което обвиняемият не може да разбере в какво е обвинен и да организира правилно защитата си, а това от своя страна води до ограничаване на процесуалните му права в наказателното производство. Нарушенията, ограничаващи процесуалните права на пострадалия, се състоят в нарушаване на процесуалните правила за предявяване на материалите по разследването. Втората част отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които ограничават правата на обвиняемия или пострадалия са допуснати в стадия на изготвяне на обвинителния акт и същите се изразяват в следното: неясно и непълно описание на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, което пречи на обвиняемия да разбере в какво точно е обвинен и да организира защитата си, както и да бъде точно очертан предмета на доказване по делото; противоречие между описана фактическа обстановка и приета правна квалификация на деянието; противоречия в самия диспозитив на обвинителния акт и др. При подобни нарушения съдът не би могъл да започне и проведе съдебното производство и да постанови присъда съобразно процесуалните изисквания и това налага връщане на съответните дела на прокуратурата Следва да се отбележи, че от всички наказателни дела, върнати на прокурора – общо 22 броя, с разпореждане по чл. 249 от НПК в стадия на подготвителните действия са върнати 20 броя и само 2 броя са върнати в открито съдебно заседание. Изложеното показва, че съдиите в РС – Омуртаг подхождат с внимание и отговорност при подготовката на делата преди насрочването им в съдебно заседание.
През 2010 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 95, от които граждански – 37 броя, и наказателни – 58 броя. Следователно 9% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като значително по-голям е относителния дял на обжалваните актове по наказателни дела.
Граждански дела – Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по разгледани облигационни искове /12 броя/, следват делата, образувани по искове по СК /6 броя/ и по вещни искове /6 броя/, има и обжалвани актове по трудови спорове /5 броя/. Върналите се през 2010 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2010 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 39 броя. От тези дела 27 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 12 дела са с проверени определения. От справката за проверените решения следва, че 19 от тях са потвърдени изцяло, 3 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 5 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 6 броя са потвърдени изцяло, а 4 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон. Изводът е, че 70% от проверените решения са потвърдени и 50% от проверените определения са потвърдени. В това отношение се констатира подобрение на показателя потвърдени решения по граждански дела в сравнение с предходния отчетен период.
През касационна проверка са преминали само 3 броя от върналите се през годината граждански дела като 2 броя са с частично отменени съдебни актове поради нарушения на процесуалния и материалния закон, а по 1 дело съдебното решение е изцяло отменено поради нарушения на процесуалния и материалния закон.
Наказателни дела – От общо 58 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните присъди по НОХД – 21 и на решения по НАХД /жалби по ЗАНН/ - 20 броя. Броят на обжалваните присъди по НЧХД е 4. Резултатите от инстанционната проверка на обжалваните съдебни актове по наказателни дела показват, че от всички върнали се през годината 49 обжалвани и протестирани дела – 37 броя присъди и решения и 12 броя определения, като 30 съдебни акта са потвърдени, 5 акта са изменени, а 14 са отменени изцяло. Изменението на съдебните актове касае наказателната част на присъдата по всички изменени присъди и се изразява в промяна на вида или размера на наказанието, в частична отмяна на присъда в осъдителната й част и съответно оправдаване на подсъдимия, в отмяна в частта относно предмета на отнемане в полза на държавата на основание чл. 53 НК, в промяна на правната квалификация на престъплението. Цялостната отмяна на съдебните актове е последвана от връщане на делото за ново разглеждане на съда, действащ по случая като въззивна инстанция /НАХД по жалби по ЗАНН/ - 2 броя, с връщане делото директно на прокурора – 1 брой, с връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане /НОХД/ – 5 броя, и с постановяване на решение по същество от горната инстанция – 6 броя. Основания за отмяна на съдебните актове и връщане на делата за ново разглеждане на първоинстанционния съд са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите и пострадалите – липса на мотиви /недостатъчна обоснованост на съдебния акт/, пропуск за произнасяне по искане за конституиране като частен обвинител.
От изложените данни следва извода, че 61% от проверените от горна инстанция актове по наказателни дела са с потвърдени съдебни актове.
През касационна проверка са преминали общо 3 броя НОХД, като по 1 от тях съдебният акт, постановен по него от РС – Омуртаг, е потвърден изцяло, а по другите две дела присъдите са отменени изцяло и вместо тях са постановени други присъди.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2010 г. са 762 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г. са 50 броя, а новопостъпили са 712 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 64% от всички разгледани дела, което означава, че в РС – Омуртаг е по-голяма натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела. Запазено е процентното им съдържание от предходния отчетен период за 2009 г. – 64%, докато през 2008 г. процентният дял на разгледаните граждански дела от всички разгледани е бил 61%, а през 2007 г. е бил 67%. Постъпилите през годината граждански дела представляват 65% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява значително увеличение в сравнение с предходната 2009 година, когато броят на новопостъпилите дела е 513, за 2008 г. е 397, а за 2007 г. - 590 дела. Налице е тенденция на увеличено постъпление на граждански дела в рамките на тригодишния период 2008÷2010 г. В сравнение с предходния отчетен период се констатира нарастване броя на гражданските дела по общия ред /в т.ч. облигационни искове и трудови спорове/ и двойно увеличение на заповедните производства. От 79 броя за 2008 г. и 180 броя за 2009 г. последните са се увеличили на 368 броя през 2010 г.
От разгледаните 762 броя граждански дела през годината са свършени 707 дела, или това са 60% от всички разгледани дела в съда /1 183 бр./ и 65% от всички свършени в съда дела. През 2009 г. свършените граждански дела са били 542 броя, през 2008 г. - 376 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 642 дела. Изводът е, че през 2010 г. в РС – Омуртаг са приключени най-голям брой граждански дела в сравнение с предходните три години – 2007 г., 2008 г., 2009 г. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2010 г. е 93% при съотношение за 2009 г. - 92%, за 2008 г. 83%, а за 2007 г. 92%. Следователно и тук се наблюдава подобряване работата на съда спрямо предходните три години. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 55 броя, което е 7% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено спрямо предходната 2009 г., когато е било 8%, значително е подобрено спрямо 2008 г., когато то е било 17%, и спрямо 2007 г., когато е било 8%. Основна предпоставка за увеличения процент свършени дела спрямо предходните години е запазения дисциплинирания подход на съда и страните към разглеждането на делата, предотвратяване на възможностите за отлагане, произнасяне по всички направени доказателствени искания в закрито заседание, с което в голяма степен делото се подготвя за решаване в откритото заседание, и насрочване на откритите заседания в кратки разумни срокове. Стриктното спазване на процесуалните срокове за изготвяне на съдебните актове също води до бързо и своевременно приключване на гражданските дела. Количеството останали несвършени дела в края на периода /55 броя/ обхваща както постъпили през втората половина на м. ноември и през м. декември 2010 г. дела /30 броя/, така и спрени по общо съгласие на страните дела /10 броя/, делбени производства, които поради двете фази продължават по-дълго във времето, и дела, по които продължилата размяна на книжа е довела до необходимост да бъдат насрочени в открито заседание през следващия отчетен период.
Изложеното показва, че съдиите, разглеждащи граждански дела, са поели по-голямата част от разгледаните общо дела в съда през годината и наред с това са успели да приключат по-голям процент дела от всички свършени дела за периода. Налице е увеличено постъпление на граждански дела в сравнение с предходния тригодишен период /2007÷2009 г./ и същевременно по-голям брой свършени дела от този вид през 2010 г.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2010 г. са 421 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г. са 30 броя, а новопостъпили са 391 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 36% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 35% от всички новопостъпили дела. Постъплението на този вид дела спрямо предходните две години и увеличено, тъй като за 2009 г. новообразуваните наказателни дела са били 310 броя, за 2008 г. те са били 256 броя, а през 2007 г. те са били 290 броя. Наблюдава се почти двойно увеличение на НОХД, образувани за общоопасни престъпления /92 броя за 2010 г. спрямо 47 броя за 2009 г./ и престъпления против собствеността /40 броя за 2010 г. спрямо 28 броя за 2009 г./. От разгледаните 421 броя наказателни дела през годината са свършени 386 дела /92%/. През 2009 г. свършените наказателни дела са били 302 броя, през 2008 г. - 267 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 315 дела. Следователно по отношение на наказателните дела са наблюдава тенденция на увеличаване броя на свършените наказателни дела през последните четири години, като за 2010 г. той е най-голям. Свършените наказателни дела заемат 35% от свършените дела от всички видове. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледаните в съда дела е 33%, а спрямо разгледаните наказателни дела през 2010 г. е 92% при съотношение за 2009 г. - 91%, за 2008 г. 92%, а за 2007 г. 91%, т.е. налице е запазване нивото на този показател. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 35 броя, което е 8% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е запазено в сравнение предходните две години, когато за 2009 г. е било 9%, за 2008 г. то е било 8%, а за 2007 г. е било 9%. Изводът от направените констатации е, че през 2010 г. е налице увеличено постъпление на наказателни дела, но наред с това е нараснал и броят на свършените дела от този вид в сравнение с предходните години, повишено е и процентното съдържание на свършените наказателни дела в разглежданите такива през годината. Подобряването на показателите през този отчетен период се дължи на осъществяваната от съдиите по-добра подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, в спазването на предвидените процесуални срокове – насрочването на делата за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, а отлагането им за следващи заседания е съобразявано с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК, при констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство съдиите са предприемали съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на неявили се подсъдими в по-тежка, както и налагане на глоби на защитници, вещи лица и свидетели. Ефективен за повишаване броя на свършените наказателни дела в рамките на отминалия отчетен период е въведения от началото на същия контролен механизъм, изразяващ се в изготвянето на ежемесечни справки за броя на отложените през месеца наказателни дела и причините за отлагането им. Този механизъм дава възможност своевременно да се открият и преустановят констатирани неправилен подход и действия, свързани с поведението на съда по отношение спазването на процесуалните срокове и законовите предпоставки за отлагането на делата, и които водят до отлагане на последните.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт всички постъпили в РС – Омуртаг дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата "Law choice". Като се отчете незаетия щат за заместник на административния ръководител – заместник председател, считано от 01.01.2010 г., и закриването на същия с Решение по Протокол № 11 от 18.03.2010 г. от заседание на ВСС, следва че през цялата 2010 година действително работещите съдии са били 4. С оглед на това действителната средна месечна натовареност на съдиите при общо 48 отработени човекомесеци /в последните са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите/ по отношение на разгледаните през годината дела е 24.65 броя, като натовареността на гражданските съдии по този критерий е 31.75 броя месечно/ при 24 отработени човекомесеци от съдиите, разглеждащи граждански дела/, а на наказателните – 17.54 броя на месец/ при 24 отработени човекомесеци от съдиите, разглеждащи наказателни дела/. Натовареността на съдиите по критерия "свършени дела" е 22.77 броя средно месечно, като гражданските съдии са свършвали средно на месец по 29.46 броя дела, а наказателните съдии – по 16.08 броя дела. От изложените данни следва, че е значително е нараснала действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани и свършени дела спрямо предходните два отчетни периода за 2009 г. и 2008 г., когато е била, както следва: за 2009 г. – средна натовареност на съдия от разгледани дела – 19.25 броя месечно /за граждански дела – 24.67 броя, за наказателни дела – 13.83 броя/, и средна натовареност от свършени дела – 17.58 броя месечно /22.58 свършени граждански дела и 12.58 свършени наказателни дела/, същата за 2008 г. е била 18.10 броя разгледани дела средномесечно и 15.64 броя свършени дела средномесечно. За пореден отчетен период се констатира по-голяма натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела, в сравнение с наказателните състави. Макар и с повече разгледани през годината дела средно месечно съдиите Петрова и Кюлеров са приключвали по-голям брой граждански дела в сравнение със съдиите, разглеждащи наказателни дела. Този извод налага извършването на реорганизация при разпределението на съдиите по състави, предвид и намаления щат за магистрати и с оглед равномерното натоварване на работещите съдии.
С най-голям брой разгледани дела през годината е бил съдия Станимир Кюлеров – общо 513, от които 511 граждански дела и 2 НОХД, като същият е свършил 93% от тези дела /478броя/.
Председателят на съда Анета Петрова е разгледала през годината общо 259 броя дела, в т.ч. 250 броя граждански и 9 броя наказателни, от които е приключила общо 239 дела или това са 92% от делата, които е разгледала. 
Съдия Пламен Караниколов е разгледал 218 дела /217 наказателни дела и 1 гражданско дело/, от които е свършил 198 дела или това са 91% от разгледаните от него дела.
Съдия Невяна Захариева е разгледала 193 броя само наказателни дела и е свършила 178 от тях, т.е. 92%.
От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили почти всички разглеждани от тях дела през годината, като се наблюдава подобрение на показателите в това отношение в сравнение с миналата 2009 година.
Съдиите, разглеждали през 2010 г. граждански дела, са поемали разнообразни по предмет и основание дела с оглед извършваното разпределение на случаен принцип. От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2010 г. 39 граждански дела 4 броя са с отменени изцяло решения и 3 броя с отменени изцяло определения. Броят на потвърдените съдебни решения е 19, а на потвърдените определения – 6. Този резултат показва добро качество на изготвените съдебни актове по разгледаните граждански дела в ОРС.
Всеки от съдиите, работещи по наказателни дела, е разглеждал дела от всички видове наказателни - НОХД, НЧХД, НЧД и НАХД с различна степен на сложност предвид извършваното случайно разпределение. От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2010 г. 49 наказателни дела 30 са с потвърдени актове, а 14 броя са с изцяло отменени съдебни актове. Тези данни водят до извода, че следва да се подобри качеството на работа на съдиите по наказателни дела и да не се допускат процесуални нарушения при разглеждането на тези производства в съдебна фаза.
С най-голям брой потвърдени съдебни актове е съдия Невяна Захариева – общо 16 акта, а останалите съдии имат по равен брой потвърдени съдебни актове, а именно – по 13 броя.
С най-голям брой отменени съдебни актове е съдия Пламен Караниколов, /8 броя/ което води до извода за необходимост от повишаване качеството на постановяваните от същия съдебни актове и прецизно изготвяне на същите съгласно процесуалните изисквания, както и стриктно спазване на правилата за разглеждане на наказателните дела в рамките на съдебното производство.
През изминалия отчетен период бе извършена проверка от Инспектората към ВСС на дейността на РС – Омуртаг по наказателни дела за цялата 2010 г. В изготвения доклад са дадени препоръки, в изпълнение на които е издадена Заповед № 91 от 18.05.2010 г. на административния ръководител на РС – Омуртаг. Съгласно същата съдиите следва стриктно да спазват визирания в чл. 252, ал. 1 НПК 2-месечен срок за насрочване на делото и посочения в чл. 271, ал. 10 НПК максимален срок до 3 месеца при отлагане на делото; при условията на чл. 252, ал. 2 НПК да се иска писмено разрешение от председателя на съда, съдиите да се произнасят по всички въпроси на чл. 248 НПК при насрочване на делото. На свиканото Общо събрание на съдиите на същите е разяснена препоръката на Инспектората към ВСС за използване на предвидените в НПК процесуални средства за дисциплиниране на страните и на вещите лица чрез прилагане на санкциите по чл. 271, ал. 11 НПК. Прилагането на взетите мерки на практика, в това число и контролния механизъм за изготвяне на месечни справки за отложените дела, е довел до повишаване процентното съдържание на приключените в 3-месечен срок НОХД – 90% за 2010 г., спрямо 85% за 2009 г. и 88% за 2008 г., както и до намаляване броя на отложените НОХД.
От свършените през годината 386 наказателни дела броят на приключените НОХД е 173, на НЧХД е 9, на НАХД по чл. 78а от НК е 38. От разгледаните НОХД 62 броя са приключили с присъда, а 83 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 8 броя НЧХД са с постановени присъди, а 1 брой е прекратено. Почти всички НАХД по чл. 78а от НК – 37 броя са с постановено решение, а едно дело е прекратено.
Най-голям брой осъдени лица по приключените от ОРС НОХД има по делата за общоопасните престъпления /97 броя/ по глава ХІ на НК, като тук са включени осъдените лица за престъпления по чл. 343б, чл. 343в НК, чл. 346 НК и по чл. 343, ал. 1, б. "б", ал. 3, б. "а" НК. Осъдените лица за престъпления против собствеността по глава V на НК са 46, а 23 лица са осъдени за престъпления против стопанството глава VІ НК – предимно за престъпления по чл. 235 НК, 5 са осъдените престъпления против личността по глава ІІ НК и 1 осъден за престъпление против реда и общественото спокойствие по глава Х НК.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 174 броя, 61 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 113 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица – подсъдимите и обвиняемите по споразуменията, за отчетния период е бил 217 като осъдените са общо 175 лица: 91 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 84 броя са осъдени с присъди, т.е. съотношението на осъдени по споразумение и осъдени по присъди е приблизително 1:1. Следователно 81% от подсъдимите са признати за виновни /при 89% за 2009 г./, а 48% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди. Намаленият процент осъдени лица с присъди се дължи на значителното увеличение броя на внесените споразумения, по които осъдените съставляват 52% от всички осъдени лица. 89% от подсъдимите за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК са получили осъдителни присъди /97 лица/, а 81% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени /46 лица/. От съдените лица за престъпления против стопанството 64% са с осъдителни присъди. По-малкият относителен дял осъдени лица спрямо внесени обвинителни актове за престъпления по тази глава на НК /в сравнение с престъпленията по другите глави на НК/ се обяснява със спецификата на състава на чл. 235, ал. 1 НК, по който са внесените обвинения в РС – Омуртаг за престъпления против стопанството. Липсата на съдебна практика по прилагането на този състав и трудностите, които срещат разследващите органи в процеса на доказване на тези престъпления, обясняват сравнително по-ниския процент постановени осъдителни присъди.
Паралелно с увеличеното постъпление на НОХД през 2010 г. е нараснал и броя на съдените и осъдени лица през отчетния период, както следва за 2010 г. съдени 217 лица и осъдени 175 лица спрямо съдени 123 лица и осъдени 109 лица за 2009 г.
От съдените лица по НАХД по чл. 78 а от НК /44 броя/ 42 броя или 95% са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78 а НК.
От осъдените по НОХД общо 175 лица 6 лица са били непълнолетни, като 5 от тях са осъдени за извършени престъпления против собствеността и 1 е осъдено за извършено общоопасно престъпление по гл. ХІ от НК. Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание "лишаване от свобода" - 100 броя, като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 81 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 19. На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието "пробация" – 56 броя, а 13 са наложените наказания "глоба", като 6 от тях са административни глоби по чл. 78а НК.
ПоНЧХД са осъдени общо 7 лица като на 6 от тях са наложени административни глоби, а на 1 лице е наложено наказание "лишаване от свобода", чието изпълнение е било отложено.
По НАХД по чл. 78а от НК осъдените 42 лица са с наложени наказания глоба по чл. 78а от НК /36 лица/ и други наказания /6 лица/.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и НАХД, е 224 като най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 101, като следва броят на наложените наказания "пробация" – 56, и "глоба", вкл. и административна глоба – 55.
Картината на наказаната престъпност с влезли в сила присъди /тук са включени присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2010 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период/ и брой осъдени лица в края на отчетния период е следната: влезлите в законна сила осъдителни присъди по НОХД по описа на РС – Омуртаг са 153 броя /148 броя по НОХД и 5 броя по НЧХД/, като по тях броят на осъдените лица е 170, в това число 91 лица са с наказания по влезли в сила споразумения /83 броя/. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди за престъпления по гл. ХІ "Общоопасни престъпления" на НК – 55 лица, осъдени за престъпления по чл. 343, ал. 1 НК, чл. 343б НК, чл. 343в НК и чл. 346 НК. Следват осъдените с ВЗС присъди по глава V "Престъпления против собствеността" на НК – 34 лица, осъдени за престъпления по чл. 194, чл. 195, чл. 196, чл. 197, чл. 206, чл. 209, чл. 210 и чл. 212 НК. Осъдени за извършени престъпления против стопанството /гл. VІ НК – чл. 234, ал. 1 и 2 НК, чл. 234в НК и чл. 235 НК/ са общо 26 лица. Осъдени за извършени документни престъпления са 4 лица. Следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава ХІ "Общоопасни престъпления" от НК, с което е запазена тенденцията от предходния отчетен период, когато е направена същата констатация.
От съдените през годината 273 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 8 броя са оправдани, а това са 3% от съдените лица. Шест са оправданите лица по НОХД и те съставляват 2.7% от подсъдимите по този вид дела, две са оправданите лица по НЧХД като съотношението спрямо подсъдими тук е 17%. По три НОХД причина за постановените оправдателни присъди е недостатъчно добрата работа на органите на досъдебното производство по събиране на доказателства. Едва в съдебната фаза се установява, че събраните и счетени за достатъчни от прокуратурата доказателства, се оказват недостатъчни за доказване на повдигнатото обвинение. Най-често липсват достатъчно доказателства за установяване авторството на описаното в обвинителния акт деяние. Базирайки се на служебното начало, регламентирано в разпоредбата на чл. 107, ал. 2 НПК, съдебните състави дори са отлагали съдебни заседания с цел събиране на доказателства, посредством които да се разкрие обективната истина по делото. Въпреки положените усилия по някои дела се оказва, че в своята съвкупност всички събрани доказателства не обосноват категорично извода за виновност на подсъдимото лице и се стига до постановяване на оправдателни присъди. По другите три НОХД са постановени оправдателни присъди поради несъставомерност на деянията. От постановените оправдателни присъди по НОХД 5 броя са били протестирани като 4 от тях са потвърдени от въззивната инстанция, а по 1 няма резултат от обжалването. По НОХД № 21/2010 г. е направено и искане от Главния прокурор за възобновяване на делото, но същото е оставено без уважение от ВКС. Причина за постановените оправдателни присъди по НЧХД е обстоятелството, че събраните доказателства не доказват повдигнатите обвинения.
Съдържание 2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВПИСВАНИЯ
В СИС при Районен съд – град Омуртаг има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител. През целия отчетен период същата е била заета от Владимир Дражев с юридически стаж 3 години 9 месеца и 27 дни.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 202 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 675 броя, или общо делата са били 877 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 1 217 125.00 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2010 г. изпълнителни дела, е 1 051 835.00 лева. През отчетния период са постъпили 94 изпълнителни дела в полза на граждани в т.ч. 2 броя за предаване на дете, 93 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т.ч. 54 изпълнителни дела в полза на банки, постъпили са и 8 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. Налице са 7 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на частни държавни вземания.
Средното месечно постъпление на изпълнителни дела за отчетния период е 16.83 бр.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 179 броя в т.ч. 101 броя свършени чрез реализиране на вземането, 20 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 58 изпълнителни дела – прекратени по други причини. Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 332 425.00 лева, от която сумата в размер на 178 540 лева е заплатена доброволно от длъжниците. Преведените от СИС на Районен съд Омуртаг държавни такси са общо 41 145.00 лева. През годината са прекратени дела от предходни години по перемция, изпратени по подсъдност на друг СИ или други причини, чиято сума е общо в размер на 120 301.00 лева. През отчетния период има една постъпила молба от взискатели на основание §3 от ПЗР на ЗЧСИ във вр. с чл. 427 ГПК за възлагане на висящи изпълнителни дела за продължаване на изпълнителните действия от ЧСИ. През 2010 г. от общо 14 бр. водени изпълнителни дела в полза на държавата са свършени 6 броя изпълнителни дела, като събраната по тях сума е в размер на 16 369.00 лв. От общо разгледаните дела в полза на ЮЛ и търговци /443 бр./ свършените са 88 броя и събраната по тях сума е в размер на 182 894 лева. В полза на граждани са водени общо 410 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 78 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 133 162 лева.
Средно месечно ДСИ в свършвал 14,92 бр. изпълнителни дела, като свършените изпълнителни дела съставляват 20.41% от водените през годината дела и 88.61% от постъпилите през 2010 г. изпълнителни дела.
В сравнителен аспект с предходните две години се установява следното:
За 2008 г. са образувани 225 изпълнителни дела за сумата от 631 055 лева, а свършените дела през периода са 161, по които е събрана сумата от 242 836 лева.
За 2009 г. са образувани 144 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер 485 806 лева, а свършените дела през този период са общо 175 броя, по които е събрана сумата в размер на 208 842 лева.
През отчетният период са постъпили 202 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер на 1 217 125.00 лева, а свършените дела през този период са общо 179 броя, по които е събрана сумата в размер на 332 425.00 лева.
От направеното сравнение следва извода, че през 2010 г. се е увеличил броя на постъпилите изпълнителни дела в сравнение с предходната година, като съпоставено с 2009 г. увеличението е с 58 броя дела. Увеличеното постъпление като цяло се дължи най-вече на по-големия брой постъпили изпълнителни дела, образувани в полза на юридически лица и търговци /93 броя за 2010 г.; 49 броя за 2009 г. и 135 броя за 2008 г./. Повишен е и броят на делата, образувани в полза на граждани – 94 броя за 2010 г.; 90 бр. за 2009 г. и 87 бр. за 2008 г.
Броят на свършените дела през 2010 г. – 179 броя е увеличен спрямо предходните две години 2009 г. /175 броя/ и спрямо 2008 г. /161 броя/. По голямото постъпление се отразява върху общата събрана сума, която за 2010 г. е 332 425.00 лева при 208 842 лева за 2009 г. и 242 836 лева за 2008 г. т.е увеличението спрямо 2009 г. е с 123 583.00 лева, а спрямо 2008 г. е с 89 589.00 лева. Следва да се отбележи, че въпреки увеличеното постъпление е намалял броя на свършените изпълнителни дела, чрез реализиране на вземането спрямо 2009 г., а именно 101 броя за 2010 г. при 122 броя за 2009 г. Обяснението на този показател може да се търси в икономическата криза в страната за отчетния период.
Насрочените изпълнителни действия през 2010 г. са 74 броя.
Насрочените публични продажби /движими и недвижими вещи/ за 2010 г. са 26 броя.
През отчетния период са постъпили 6 броя жалби срещу действията на ДСИ. Няма уважени от Окръжен съд жалби. Това говори за доброто качество на работата на ДСИ.
С оглед оптимизиране на работата в СИС при ОРС и по-голяма бързина е необходимо:
1. На ДСИ да се осигури достъп, по електронен път до регистъра на осигурените лица и трудовите договори на НОИ, за проверка на получавани доходи от длъжниците по ИД.
2. С оглед бързина за проучване имуществото на длъжника е необходимо на ДСИ да се осигури електронен достъп до база данни НАП, КАТ и др. които водят регистри за имущество и доходи на длъжника.
Съществено обстоятелство е, че съдебният район обхваща община Омуртаг и община Антоново, в които е налице високо равнище на безработица. Горното неминуемо рефлектира върху събираемостта по принудителен ред на вземанията. Следва да се отбележи, че има вписани двама действащи ЧСИ, чиито райони на действие обхващат и съдебния район на ОРС. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в голям брой случаи нямат собствени вещи и имоти, подлежащи на опис. Липсата на искане от кредиторите в исковото производство за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие. Много от взискателите след образуване на изпълнителното дело не посочват при неефективност на посочения други способи за събиране на вземанията си, въпреки направеното от ДСИ съобщение за това.
Влияние върху събираемостта оказва и противоречивата съдебна практика по отношение на прилагането на разпоредбата на чл. 75, т. 6 ЗБЛД. Компетентните органи отказват да налагат принудително – административни мерки на осн. чл. 75, т. 6 ЗБЛД спрямо длъжниците /въпреки, че разпоредбата не е отменена или изменена/ с мотив за противоречие на българското и европейското законодателство. В не малко от случаите това е единствената марка която мотивира длъжника да прави плащания по изпълнителни дела.
През 2010 г. съдията по вписванията при РС - Омуртаг е извършил общо 1 454 броя вписвания, като в това число са: 55 вписвания на искови молби, 54 вписани съдебни решения, 7 броя съдебно – разделителни протоколи, 19 броя АДС, 159 броя АОС, 129 броя вписани договори и 1 031 броя други вписвания, сред които преобладават нотариалните актове. През годината са издадени 231 броя удостоверения и 107 броя преписи на вписани актове. Съдията по вписванията е постановил общо 11 отказа, като само 1 е бил обжалван и резултатът от проверката е отмяна на отказа.
Съдия по вписванията в РС - Омуртаг е Мариан Георгиев с общ юридически стаж 9 години и 1 месец. Същият работи заедно с назначения в Службата по вписванията младши специалист в общ малък кабинет, който е недостатъчен за поместване на техниката, с която разполага службата. Поради недостатъчната площ на помещението се затруднява приема на граждани и работния процес на съдията и служителя. Предвид недостатъчния брой помещения, с които разполага РС – Омуртаг, и стоящия от години проблем с реализиране правото на строеж, би следвало да се обсъди с Агенция по вписванията варианта за намиране на друго по-подходящо помещение за нуждите на Служба по вписванията, дори извън етажа, на който се помещава РС – Омуртаг.
Съдържание 3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Към началото на отчетния период за 2010 г. в Районен съд - Омуртаг по щат са били утвърдени пет щатни броя места за магистрати, в т.ч. административен ръководител - председател, заместник на административен ръководител - заместник – председател и трима районни съдии, 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за съдия по вписванията. От 01.01.2010 г. до закриването на същия с Решение по Протокол № 11 от 18.03.2010 г. от заседание на ВСС щатът за заместник на административен ръководител - заместник – председател е бил незает, а след закриването му щатната численост на магистратите в ОРС е намалена на 4 броя. Следователно през по-голямата част от годината утвърдената щатна численост е била 22 броя. Магистратските места /4 броя/ са били заети по следния начин: Анета Петрова – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 12 години и 7 месеца, районен съдия Пламен Караниколов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 10 години и 7 месеца, районен съдия Невяна Захариева с юридически стаж – 10 години и 7 месеца, и районен съдия Станимир Йорданов-Кюлеров с юридически стаж 7 години и 11 месеца.
Единствената щатна бройка за длъжността "държавен съдебен изпълнител" в РС – Омуртаг през отчетния период се заема от Владимир Дражев с юридически стаж 3 години 9 месеца и 28 дни.
В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността "съдия по вписванията" се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 9 години и 1 месец.
Гореизложеното показва, че през отчетния период наличните бройки за съдии, ДСИ и СВ са били заети.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати.
През 2010 г. един от магистратите в РС – Омуртаг е преминал през следното обучение: "Гражданскоправни аспекти на превенцията и борба срещу дискриминацията" в град Варна, Държавният съдебен изпълнител е участвал в семинар на тема "Обучение на обучаващи ДСИ по ГПК", а съдията по вписванията е взел участие в обучения на тема "Обучение на обучаващи по прилагане на част "Охранително производство" от новия ГПК и "Обучение на обучаващи по приложението на ЗУТ и ЗКИР и възможностите на Информационната система на имотния регистър" – трите, проведени в град Варна.
През 2010 година РС град Омуртаг, считано от 18.03.2010 г., е бил с утвърдени 22 щатни бройки, в т.ч. магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители, което означава, че е НАМАЛЕНА щатната численост, утвърдена през 2009 година. През отчетния период е прекратено трудовото правоотношение с един съдебен служител, заемал длъжността: "чистач" до 19.06.2010 г. – прекратено на осн. чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ. След получено съгласие от ВСС за заемане на тази длъжност и след проведен конкурс на същата е назначено лицето Таня Николова Благоева, считано от 01.09.2010 г. След проведен конкурс за овакантената през 2009 г. длъжност "огняр", считано от 01.02.2010 г. на същата е назначен Румен Димитров Станчев. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че преобладават служителите, получили оценка "1 – отличен" /8 броя/, а останалите са с оценка "2 – много добър" /5 броя/, като един служител е получил оценка "5 – слаб". Изложеното показва, че като цяло съдебната администрация на ОРС работи много добре. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. В електронната кутия за сигнали и мнения на интернет – страницата на съда също не са постъпили негативни мнения за обслужването на гражданите от страна на съдебната администрация. Периодично се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които се поставят и обсъждат проблеми, възникнали при изпълнение задълженията на служителите, както и въпроси по движението на делата. По този начин се тушират констатираните проблеми и се съдейства за подобряване качеството на работа на съдебната администрация. Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по – активно в курсове за подобряване на квалификацията им, като административният секретар ежегодно и съгласно разписаните му задължения изготвя график на обученията на съдебните служители.
Утвърденият към края на 2010 г. щат на работните места за съдии е 4 броя и при това положение е налице добра кадрова обезпеченост в РС – Омуртаг. Държавният съдебен изпълнител и съдията по вписванията успяват да се справят своевременно с постъпилите съответно изпълнителните и нотариалните дела. Към настоящия момент, предвид намаляването на щатната численост с 1 щ. бр. за магистрат, е променено и съотношението "съдии: съдебни служители", като съотношението съдебни служители: магистрати в РС – Омуртаг е 4:1, съотношението съдебни служители: магистрати /в т.ч. ДСИ и съдия по вписванията/ е 2.67:1. Изводът от изложеното е, че в РС – Омуртаг не е налице належаща нужда от разкриване на нови щатни бройки и от увеличение на щата. Наболелият дългогодишен проблем, породен от липсата на съдебна сграда и недостатъчния брой помещения, с които разполага съда, води до невъзможност да бъдат обособени работни места за евентуално назначените служители и се оказва пречка за разширяване на щата.
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454.05 кв.м., находяща се в парцел IV, пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно 360 кв.м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв.м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г., за което е издаден и по нов АДС № 1687 от 07.09.1998 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ от около 400 кв.м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали, двама районни съдии са в общ кабинет, друг кабинет е предназначен за районен съдия и държавен съдебен изпълнител. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв.м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда. С Решение на Общински съвет – град Омуртаг № 345 от протокол № 28 от заседание, проведено на 15.12.2005 г. е учредено безвъзмездно право на строеж за Съдебна палата в полза на Висш Съдебен Съвет върху 500 кв.м. в УПИ І кв. 43 по плана на град Омуртаг. Въз основа на това решение е издадена Заповед № 250/16.05.2006 г. на Кмета на Община Омуртаг и впоследствие е сключен Договор за учредяване право на строеж върху общински парцел от 05.09.2006 г., по силата на който Община Омуртаг като собственик на УПИ І, отреден за "Съдебна палата" с площ 1500 кв.м. – ЧОС, в кв. 43-а по плана на гр. Омуртаг учредява на ВСС право на строеж за Съдебна палата върху площ от 500 кв.м., безвъзмездно и за срок от 5 години. Предприемането на действия по строеж на сграда за нуждите на РС – Омуртаг би осигурило нормалното функциониране на службите в същия, спокойната работа на съдиите и би дало възможност да се съхраняват делата и документите според законовите изисквания. След законовата промяна, довела до поемане на управлението върху съдебните сгради от Министъра на правосъдието, до същия неколкократно са изпращани искания за започване на процедура по проектиране на съдебна палата ведно с документите, описващи настоящото състояние, както и сведение за нуждите на съда от помещения. Към настоящият момент проблемът продължава да съществува, а срокът на отстъпеното право на строеж предстои да изтече през 2011 г.
През отчетния период продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното обновяване на приложния софтуер.
Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип" чрез програма "LawChoice", разработена и предоставена от Висш съдебен съвет.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство.
В съдебно изпълнителна служба се използва програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ "Темида 2000", извършва се периодична актуализация, като към края на отчетния период той е актуализиран към версия 2.25.8.3.
В служба "Бюро съдимост" продължава да функционира единен за цялата страна програмен продукт по ЛОТ 4 на програма ФАР – "Разработка и внедряване на система за издаване на свидетелства за съдимост", Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Автоматизираната система позволява обменът на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро за съдимост да става сравнително бързо и свидетелствата за съдимост да се изготвят в срок.
Към момента всички компютри на Районен съд – град Омуртаг са свързани и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за приложен софтуер и един сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Това позволява ползването на мрежовите ресурси от страна на всички съдии и служители. На един от сървърите е инсталирана правно-информационна система "АПИС" версия 6, и същата е достъпна за всички компютри в локалната мрежа на съда. След публикуването на всеки нов брой на Държавен вестник се извършва и съответно актуализиране на системата.
В съдебните зали на Районен съд – град Омуртаг работят системи за аудио запис с които се извършва звукозапис на съдебните заседания, съгласно изискванията на законодателството, а архивите на записите се съхраняват на технически носители.
Интернет страницата на Районен съд – Омуртаг – (www.rs-omurtag.org), продължава да се актуализира ежедневно. Съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдени "Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове" в районен съд – Омуртаг, се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Извършва се публикуване и на друга актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг, Декларации на служителите в Районен съд – Омуртаг по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и др.
През 2010 година бе създадена възможност за търсене на постановени и публикувани съдебни актове по конкретни дела, като това улеснява достъпа от страна на гражданите и способства за бързо намиране на търсената от тях информация.
В края на 2010 година Районен съд – град Омуртаг разполага с:
- 2 броя сървъри;
- 9 броя лазерни принтери;
- 1 брой мрежова копирна машина за високо месечно натоварване на печат;
- 3 броя многофункционални цифрови устройства за ниско месечно натоварване на печат;
- 9 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS);
- 20 броя компютърни конфигурации разпределени по работни места както следва:
 1. Магистрати .............................................................  4 броя;
 2. Държавен съдебен изпълнител .....................................  1 брой;
 3. Съдебни секретари ...................................................  4 броя;
 4. Системен администратор ............................................. 1 брой;
 5. Съдебно изпълнителна служба .....................................  2 броя;
 6. Административен секретар ..........................................  1 брой;
 7. Главен специалист – счетоводител .................................  1 брой;
 8. Деловодство ...........................................................  2 броя;
 9. Бюро съдимост .........................................................  1 брой;
 10. Регистратура ...........................................................  1 брой;
 11. Съдебни зали ..........................................................  2 броя;
Към настоящия момент има необходимост от извършване смяна на акумулаторните батерии на 1 брой UPS и подсигуряването на 10 от работните станции с непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), с което ще се осигури защитата им при отклонението на параметрите на електрозахранването от техните номинални стойности.
Съдържание 5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Изложените в доклада показатели за дейността на РС – Омуртаг водят до извода за продължаваща и през 2010 г. тенденция на ПОДОБРЯВАНЕ качеството на работа относно срочното и законосъобразно разглеждане на делата, и дейността на съдебната администрация.
И през 2010 г. е отбелязано УВЕЛИЧЕНО ПОСТЪПЛЕНИЕ на граждански и наказателни дела като този възходящ процес се наблюдава в продължение на тригодишен период /2008 г., 2009 г. и 2010 г./, а постъплението на дела през 2010 г. е надминало нивото на този показател и за 2007 г.
Въпреки увеличеното постъпление на двата основни вида дела, съдиите от РС – Омуртаг са приключили 92% от всички разгледани през годината дела, с което е ПОДОБРЕНО нивото на този показател спрямо предходните години. Запазено е състоянието на показателя "свършени в 3-месечен срок дела", тъй като и за 2010 г. и за 2009 г. тези дела са представлявали 95% от всички свършени дела през съответната година. Тази констатация свидетелства за осъществявано своевременно правораздаване в РС - Омуртаг. През второто шестмесечие РС – Омуртаг е с осигурен пряк достъп до НБ "Население" и това дава възможност за бързо изготвяне на справки и по-ускорено придвижване на делата, тъй като преди този достъп изготвянето и получаването на справките продължаваше около месец.
Друг положителен резултат, констатиран през отчетния период, е НАМАЛЯВАНЕ процентното съдържание на отложените дела от общия брой на насрочените такива. Отложените граждански дела съставляват 8% от насрочените дела от този вид, спрямо 10% за 2009 г., 31% за 2008 г. и 37% за 2007 г. С 10% е намален и броя на отложените НОХД, които през 2010 г. съставляват 29% от насрочените от този вид дела, а през 2009 г. са били 39% от тях. С 10% е намален и броя на отложените НЧХД, които са 63% от насрочените такива, при 73% отложени НЧХД за 2009 г. Въпреки тази тенденция на подобряване на показателите, следва съдиите да положат по-сериозни усилия и вземат мерки по намаляване възможностите за отлагане на НОХД и НЧХД. Следва по-стриктно да се прилагат предвидените от НПК санкции за неявили се без уважителни причини страни и участници по делата, в който смисъл е и една от препоръките на Акта с резултати от извършената проверка на наказателните дела, осъществена от ИВСС. Въведеният през годината контролен механизъм, изразяващ се в изготвяне на месечни справки за отложените дела и причините за отлагането им, също действа дисциплиниращо и съдейства за по-бързото разглеждане на делата.
ПРЕОБЛАДАВАЩИЯТ брой потвърдени съдебни актове по граждански и наказателни дела свидетелства за добро качество на постановените съдебни актове, като нивото на същия е подобрено спрямо предходната година.
И през 2010 г. се констатира УВЕЛИЧЕНИЕ на действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани и свършени през годината дела спрямо предходния отчетен период, като тази натовареност напълно съвпада с натовареността по щат предвид липсата на незаети щатни бройки за съдии. В продължение на два отчетни периода – 2009 г. и 2010 г., се наблюдава трайно количествено преимущество на гражданските дела спрямо наказателните в приблизително съотношение 2:1. С оглед разпределението на съдиите на граждански и наказателни състави през тези периоди, се оказва, че гражданските съдии са двойно по-натоварени от съдиите по наказателни дела. Именно това налага извършването на реорганизация в разпределението на съдебните състави с цел осигуряване на равномерно натоварване на съдиите и по-широко приложно поле на случайното разпределение на делата предвид малобройния магистратски щат на съда.
През месец декември 2010 г. съгласно заповед № 82/11.11.2010 г. на административния ръководител – председател на ОС – Търговище в РС – Омуртаг са извършени ревизии на разгледаните граждански и наказателни дела в периода 01.01.2010 г. ÷ 01.12.2010 г. За резултатите от проверката са изготвени доклади. Изводът на проверяващите за работата по наказателни дела е положителен, а дейността на съдиите по гражданските дела е определена като много добра. Направените констатации показват спазване на визираните от закона процесуални срокове, извършване на прецизна предварителна подготовка на делата, наличие на добра координация между съдии и съдебна администрация по повод движението на делата и създадена отлична организация по администрирането на делата, включваща и упражняван контрол върху движението на спрените производства, срочността на изготвените съдебните актове и спазването на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата.
Към настоящия момент РС – Омуртаг разполага с добро техническо оборудване в сравнение с предходни отчетни периоди и това позволява по-голяма бързина и по-добро качество на работата. Интернет страницата на съда се усъвършенства и актуализира постоянно и на същата ежедневно и незабавно се публикуват актовете по делата при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ. РС – Омуртаг е обезпечен и в кадрово отношение.
Най-големият проблем на РС – Омуртаг продължава да бъде липсата на самостоятелна сграда и нуждата от помещения, необходими с оглед осигуряване на нормална работа на съдиите и съдебните служители. Въпреки недостатъчните за нормален работен процес условия, от изложените в настоящия доклад данни следва извода, че и през отчетната 2010 г. се отбелязва повишено качество на работата по граждански и наказателни дела, което е гаранция за осъществяване на бърз и законосъобразен правораздавателен процес.

 

януари 2011 година                                                   Административен ръководител -
град Омуртаг                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /Анета Петрова/