Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2009 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2009 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1.1. Брой дела за разглеждане – граждански, наказателни. Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години.
1.2. Брой свършени /решени/ дела – граждански и наказателни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.
1.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове
1.3.1. Брой прекратени дела - анализ на причините.
1.4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за две години назад.
1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
1.7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство – материално, процесуално, конкретни предложения.
2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./
3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
3.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.
3.2. Брой на служителите.
3.3. Становище за промени в щата.
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми.
4.2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми.
5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Съдържание 1. Движение на делата в Районен съд – Омуртаг
През 2009 година в Районен съд град Омуртаг са разгледани общо 924 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2009 г. са общо 101 броя. През цялата година са постъпили и са образувани общо 823 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 11%, а новообразуваните са 89%. По-голямата част от висящите дела в началото на периода са граждански /79 броя/, а останалите са наказателни /22 броя/.
В сравнителен аспект се установява увеличение броя на общо разгледаните дела спрямо разгледаните през 2008 г., които са били 744 броя, но не е достигнат броя по този показател от 2007 г. – 1 048 дела.
Фигура 1 - Сравнение на броя на постъпилите дела през 2007, 2008, 2009 г.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2009 г. са 592 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2009 година са 79 броя, а новопостъпили са 513 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 64% от всички разгледани дела. Налице е увеличение броя на постъпилите през годината граждански дела в сравнение с предходната 2008 година, когато те са били 397 броя, но не е достигнат броя на новопостъпилите дела през 2007 г. - 590 броя.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2009 г. са 332 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2009 година са 22 броя, а новопостъпили са 310 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 36% от всички разгледани дела. През отчетния период се установява увеличение броя на постъпилите наказателни дела в сравнение с предходните две години, тъй като през 2008 г. техният брой е бил 256, а през 2007 година – 290 дела.
По отношение постъплението на наказателни дела следва да се отбележи, че като цяло през изминалия 3-годишен период /2007 г. ÷ 2009 г./ постъпващите НОХД са сравнително малко на брой /129 за 2007 г., 103 за 2008 г. и 119 за 2009 г./. От постъпилите 119 броя НОХД след като се приспаднат внесените споразумения по чл. 382 НПК – 18 броя, следва извода, че образуваните НОХД по внесени обвинителни актове са 101 броя. Този сравнително нисък брой е показател, който се определя от работата на РП – Омуртаг.
Фигура 2 – Съотношение на постъпилите дела по видове
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2009 година от общо 924 броя дела за разглеждане, работещите съдии са свършили 844 броя граждански и наказателни дела или това са 91% от всички разгледани дела. По този показател също се констатира подобряване на резултатите спрямо предходната година, тъй като за 2008 г. съотношението между свършени /643 бр./ дела и общо разгледани /744 броя/ е било 86%. Достигнато е нивото на показателя свършени дела от 2007 г., когато също свършените дела са били 91% от разгледаните през годината. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 799 броя или това са 95% от свършените дела.Този резултат сочи на значително подобряванеработата на съда по отношение разглеждането на делата в 3-месечен срок, тъй като за 2008 г. процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела е 82%, и 94% за 2007 г. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 80 броя, което е 9% от всички разгледани дела. По отношение и на този показател "висящи дела в края на отчетния период" се забелязва подобряване на работата, тъй като за 2008 г. съотношението несвършени спрямо разгледани дела е 14%, а за 2007 г. е 9%. От останалите 80 висящи дела 30 броя или 38% са наказателни, а 50 броя или 63% са граждански. Останалите висящи граждански дела в края на периода са резултат от постъпването и образуването на дела от този вид през последния месец на годината и невъзможността да бъдат приключения до края на същата поради естеството на процедурата по разглеждането им – само размяната на книжата по чл. 131 ГПК трае поне един месец. По редица дела се налага провеждане и на процедура по чл. 47 ГПК – даване на указания за представяне на справки за адресната регистрация на ответниците, залепване на уведомления и изтичане на сроковете след това. Тази процедура също отнема около месец и едва след нея предстои назначаване на особени представители и отново размяна на книжа. Именно провеждането на тези процедури, регламентирани от ГПК и налагащи се по редица дела поради особеностите на казусите, водят до забавяне на делата и обуславят до голяма степен висящността в края на отчетния период. Към края на 2009 г. има и 4 спрени дела, които също са част от несвършените дела. Наличието на делбени дела, които изискват повече време за приключването им, обжалването на постановени определения в рамките на гражданските дела, конституирането на нови страни и поставянето на допълнителни задачи на вещите лица са също фактори, формиращи броя на висящите граждански дела. От висящите в края на 2009 г. 17 НОХД 7 броя са образувани в края на годината, а останалите 10 НОХД са останали висящи за следващия отчетен период поради отлагане заради неявяване на призовани свидетели, нужда от събиране на допълнително доказателства, неявяване на защитник. Именно за последната причина е необходимо да се предприемат законодателни мерки, които да осуетят възможностите за отлагане на делата поради неявяване на защитник като същевременно бъде обезпечено правото на защита на подсъдимия без да се рискува допускането на процесуални нарушения относно правата на последния.
Фигура 3 – Съотношение на свършените дела по видове
Граждански дела – от разгледаните 592 броя граждански дела през годината са свършени 542 дела. През 2008 г. свършените граждански дела са били 376 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 642 дела. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2009 г. е 92% при съотношение за 2008 г. - 83%, и за 2007 г. - 92%. Констатира се повишение на процента свършени граждански дела от разгледаните от този вид в сравнение с предходния отчетен период и достигане нивото на показателя за 2007 г. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 50 броя, което е 8% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено значително спрямо предходната година – 2008 г., когато то е 17%, а за 2007 г. е било също 8%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 519 броя или това са 96% като и относно този показател се констатира значително повишение спрямо периода на предходните две години: за 2008 г. това съотношение е било 78%, а за 2007 г. – 93%. От гражданските дела, разгледани по общия ред, 89% са свършени в 3-месечен срок спрямо съотношение от 71% за 2008 г. и 89% за 2007 г. Отложените след първото открито съдебно заседание граждански дела /33 броя/ съставляват 10% от насрочените такива /324 броя/. Този показател е значително подобрен в сравнение с предходния отчетен период за 2008 г., когато съотношението между отложени след първо заседание дела /155 броя/ спрямо общо насрочените 497 броя е било 31%, а за 2007 г. – 37%. Подобряването на показателите процент свършени дела през отчетната година и съответно намаляване на процента несвършени дела, както и увеличеният процент свършени в 3-месечен срок дела – повишение с 18% спрямо предходния отчетен период, и намаляване процента на отложените след първото открито съдебно заседание дела, се дължи на по-дисциплинирания подход на страните по делата и на съдебните състави към прилагане на процесуалните разпоредби на ГПК и към спазване на регламентираните в този кодекс срокове. Ниският процент граждански дела, свършени в срок над 3 месеца /4%/ се обяснява с факта, че по някои дела страните се позовават на разпоредбата на чл. 148 от ГПК и искат ново съдебно заседание за събиране на доказателства, които не са събрани по независещи от тях причини. Това е причината и за отлагане на делата след първото съдебно заседание. Делбените дела поради естеството на процедурата им, особено в рамките на ІІ-ра фаза – обявяване на проект за разделителен протокол, одобряването му от съответните ОС "Земеделие" и обявяване на делото за решаване с оглед обявяване проекта за окончателен, както и евентуалното обжалване на това решение преди насрочване на заседанието за теглене на жребий, предполагат удължаване на производството над 3 месеца, както и отлагане на делото дори след второто съдебно заседание.
Фигура 4 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи Граждански дела
Наказателни дела - от разгледаните 332 броя наказателни дела през годината са свършени 302 дела. През 2008 г. свършените наказателни дела са били 267 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 315 дела. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2009 г. е 91% при съотношение за 2008 г. - 92% и за 2007 г. - 91%. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 30 броя, което е 9% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е запазено в сравнение предходните две години, когато за 2008 г. е било 8%, а за 2007 г. то е било 9%. От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 280 броя или това са 93%. За 2008 г. свършените в 3-месечен срок наказателни дела от общо свършените са били 88%, а за 2007 г. те са били 94%. Налице е подобряванена показателя свършени в 3-месечен срок наказателни дела спрямо предходния отчетен период и достигане състоянието на този показател от 2007 г. Отложените НОХД съставляват 39% от насрочените дела от този вид. Следователно наред със запазване на показателя брой свършени наказателни дела през годината и броя на висящите наказателни дела в края на периода, както и повишаване на процента свършени дела в 3-месечен срок в сравнение с предходните две години, налице е увеличаване броя на отложените НОХД, които са били 36% от насрочените през 2008 г. наказателни дела, и 27% за 2007 г. Отлагането на наказателните дела се дължи на трудности, свързани с откриване на подсъдими лица и неявяване на редовно призовани такива. В някои случаи делата се отлагат и поради необходимост да се изяснят въпроси, останали неизяснени на досъдебното производство, чрез допускане и извършване на експертизи. Направените доказателствени искания от страните, счетени от съдебния състав за основателни с оглед обективното решаване на делото, също са причина за отлагане на наказателните дела.
Наказателните дела от административен характер са решени 100% в 3-месечен срок. При разгледани през годината общо 37 НАХД по ЗАНН са проведени 30 заседания като 30 броя дела са свършени, а 7 броя са останали висящи към 31.12.2009 г. Това показва, че почти всяко дело от този вид се решава в едно съдебно заседание. Аналогично е положението с отлаганията на НАХД по чл. 78а НК.
Фигура 5 – Сравнителна графика за броя на Разгледани, Свършени, Свършени в 3 месечен срок и Висящи Наказателни дела
През отчетният период за 2009 от общо 844 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 636 броя дела или това са 75% от свършените дела и 69% от всички разгледани дела. Налагащият се извод при тази констатация е, че съдиите в РС – Омуртаг са се произнесли със съдебни актове по съществото на споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела- свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 462 броя или това са 85% от всички свършени граждански дела. За 2008 г. това съотношение е 84%, а за 2007 г. то е 92%. От гражданските дела приключили с решение по същество 128 броя са дела по общия исков ред, 24 броя бързи производства по чл. 310 ГПК, 177 броя заповедни производства. По отношение на гражданските дела се установява запазване на процентното съотношение между решени по същество и свършени граждански дела.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2009 година решени по същество са 174 броя или това са 58% от свършените наказателни дела. За 2008 г. това съотношение е 82%, а за 2007 г. е 86%. Решени с постановена присъда НОХД са общо 67 броя, НЧХД - 4 бр., НАХД по чл. 78а НК с постановено решение - 33 броя. Сред НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за общоопасни престъпления по глава ХІ НК /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 24 броя, следват присъдите за престъпления против собствеността по глава V НК - 20 броя. Постановени са присъди за престъпления против стопанството по глава VІ от НК /11 броя/, престъпления против личността по глава ІІ НК /5 броя/, престъпления против реда и общественото спокойствие по глава Х НК /2 броя/, престъпления против брака, семейството и младежта по глава ІV НК /2 броя/ и документни престъпления по глава ІХ НК /1 брой/. От тези данни следва извода за намаляване процентното съдържание на решените по същество наказателни дела от общо свършените дела от този вид в сравнение с предходните две години – 2007 г. и 2008 г., което показва, че по-голяма част от делата приключват със споразумение по глава 29 НПК.
Общият брой прекратени дела през 2009 г. е 208 броя или това са 25% от свършените дела.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 80 броя или това са 15% от всички свършени граждански дела. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 38 броя, като следват частните граждански дела - 19 броя. От прекратените дела 21 броя са приключили с постигане на съдебна спогодба по чл. 234 ГПК, а 59 броя са прекратени по други причини. 12 дела, разгледани по общия ред, са прекратени поради постигната съдебна спогодба като 10 от тях са дела за делба, а 26 дела са били прекратени по други причини: изпратени по подсъдност; заради недопустимост на иска, неотстраняване на нередовности в хода на делото, поради оттегляне или отказ от иск, поради изтичане на 6-месечния срок след спиране на делото по общо съгласие на страните. Прекратените ЧГД са били такива за изпълнение на съдебна поръчка, вписване на отказ от наследство и прекратени поради изпращане по подсъдност - общо 19 броя.
Броят на прекратените граждански дела е запазен в сравнение с предходната 2008 г. година, тъй като съотношението между прекратени и общо свършени граждански дела тогава е било 16%, но е повишен в сравнение с 2007 г., когато е било 8%.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 128 броя или това са 42% от свършените наказателни дела. Прекратените НОХД са 45 броя, като 17 от тях са върнати на районна прокуратура, 25 броя са приключили с одобрено от съда споразумение, а 3 броя са прекратени поради други причини, а именно: неодобряване на внесени споразумения и връщането на делата на РП.
Връщането на делата на прокурора се дължи на допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия или пострадалия, като част от тези нарушения са допуснати в стадия по изготвяне на обвинителния акт, а друга част са допуснати на досъдебното производство от разследващия орган. Първата група нарушения се изразяват в следното: неяснота и непълнота на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, което пречи на подсъдимия да разбере в какво точно е обвинен и да организира защитата си, както и да бъде точно очертан предмета на доказване по делото; противоречие между представена фактическа обстановка и приета правна квалификация и др. Нарушенията, ограничаващи процесуалните права на обвиняемия, допуснати на досъдебното производство от разследващия орган, се изразяват в непрецизна формулировка на повдигнатото обвинение, което още на този етап препятства обвиняемото лице да разбере точно обвинението. Нарушенията, ограничаващи процесуалните права на пострадалия, се свеждат до: липса на прецизно описание на предмета на престъплението по вид, размер и количество, което пречи на пострадалия да предяви граждански иск; на досъдебното производство се нарушават правилата за предявяване на материалите по разследването като се извършва предявяване на лица, нямащи качеството на пострадали или представители на пострадали, в някои случаи не се призовават за предявяване пострадали, които изрично са поискали това. При подобни нарушения съдът не би могъл да започне и проведе съдебното производство и да постанови присъда съобразно процесуалните изисквания и това налага връщане на съответните дела на прокуратурата. В този аспект следва да се посочи, че от всички наказателни дела, върнати на прокурора – 17 броя, 14 броя са върнати с разпореждане по чл. 249 от НПК в стадия на подготвителните действия, 1 брой е върнато при въззивно обжалване от ОС – Търговище на РП – Омуртаг, и само 2 броя са върнати в открито съдебно заседание – първо по ред. Изложеното показва, че съдиите в РС – Омуртаг подхождат с внимание и отговорност при подготовката на делата преди насрочването им в съдебно заседание.
През 2009 година ежемесечно са провеждани съвместни съвещания на районно ниво с участие на магистратите от РС – Омуртаг и РП – Омуртаг, на разследващите полицаи от РУ на МВР – Омуртаг и адвокати от АК – Търговище. На същите са обсъждани освен основния въпрос за причините, обуславящи връщането на наказателни дела от съда на прокуратурата, също и други проблеми, решаването на които съдейства за разглеждането на наказателните дела в по-кратки срокове.
Прекратените НОХД по други причини – 3 броя, представляват неодобрени от съда споразумения по глава 29 от НПК. Причините за връщане на делата на прокурора касаят противоречие със закона и са следните: сключване на споразумение без да са възстановени причинените с престъплението имуществени вреди, което е задължителна предпоставка по смисъла на чл. 381, ал. 3 НПК; незаконосъобразност на уговореното наказание – при липса на предпоставки за условно осъждане е уговорено изпълнението на определеното наказание да се отложи по реда на чл. 66 НК.
През 2009 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 83, от които граждански – 34 броя, и наказателни – 49 броя. Следователно 10% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като по-голям дял заемат обжалваните актове по наказателни дела.
Граждански дела – Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по разгледани облигационни и делбени искове. Върналите се през 2009 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2009 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 47 броя. От тези дела 41 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 6 дела са с проверени определения. От справката за проверените решения следва, че 24 от тях са потвърдени изцяло, 8 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 7 са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 1 брой е отменено изцяло поради невиновно поведение на съда, и 1 брой е отменено частично поради невиновно поведение на съда - представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 4 броя са потвърдени изцяло, а 2 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон.
През касационна проверка са преминали 20 броя от върналите се през годината граждански дела като 13 от тях са с потвърдени решения, 3 броя са с изцяло отменени решения поради нарушения на процесуалния и материалния закон, 3 броя са с частично отменени съдебни актове поради нарушения на процесуалния и материалния закон и 1 брой е с изцяло отменено съдебно решение поради невиновно поведение на съда: събиране на нови доказателства.
От изложените данни следва извода, че 60% от проверените актове по граждански дела са били потвърдени изцяло, а 21% са били отменени изцяло.
Наказателни дела – От общо 49 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните присъди по НОХД – 17, а по НЧХД е 7. От постановените решения по НАХД /по ЗАНН/ обжалваните са общо 10 броя. Резултатите от инстанционната проверка на обжалваните съдебни актове по наказателни дела показват, че от всички върнали се през годината 48 обжалвани и протестирани дела – 34 броя присъди и решения и 14 броя определения, 33 съдебни акта са потвърдени, 10 акта са изменени, а 4 са отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане. Изменението на съдебните актове се изразява в промяна на правната квалификация на престъплението, в промяна на вида или размера на наказанието, както и изменение в гражданската част на присъдата досежно размера на обезщетението по гражданския иск. Основания за отмяна на съдебните актове и връщане на делата за ново разглеждане са допуснати нарушения на процесуалните правила – липса на мотиви досежно приети от съда изводи за съставомерност на деянието, допуснати нарушения от съдебния състав при приемане за съвместно разглеждане на гражданския иск.
През касационна проверка е преминало само едно НОХД, като съдебният акт, постановен по него от РС – Омуртаг, е потвърден изцяло.
От изложените данни следва извода, че 69% от проверените от горна инстанция наказателни дела са с потвърдени съдебни актове.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2009 г. са 592 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2009 година са 79 броя, а новопостъпили са 513 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 64% от всички разгледани дела, което означава, че в РС – Омуртаг е по-голяма натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела. През 2008 година процентният дял на разгледаните граждански дела от всички разгледани е бил 61%, а през 2007 г. е бил 67%. Натовареността от разгледани граждански дела се е увеличила спрямо предходния отчетен период на 2008 г., но не е достигнала натовареността от 2007 г. Постъпилите през годината граждански дела представляват 62% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява значително увеличение в сравнение с предходната 2008 година, когато броят им е 397, но не е достигнат броя им през 2007 г. - 590 дела. В сравнение с предходния отчетен период се констатира нарастване броя на заповедните и бързите производства. Недостигането на броя постъпили граждански дела от 2007 г. се дължи на голямата разлика в установения брой образувани дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ през 2007 г. – 217 броя и броя на тези дела през 2009 г. – 1 брой. Това намаление е напълно закономерно, поради направените законодателни промени в тези закони и изтеклия законов срок за завеждане на искови производства по тях. От разгледаните 592 броя граждански дела през годината са свършени 542 дела, или това са 59% от всички разгледани дела в съда /924 бр./ и 64% от всички свършени в съда дела. През 2008 г. свършените граждански дела са били 376 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 642 дела. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2009 г. е 92% при съотношение за 2008 г. 83%, а за 2007 г. 92%. Следователно и тук се наблюдава подобряване работата на съда спрямо предходен отчетен период. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 50 броя, което е 8% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е значително подобрено спрямо предходната 2008 г., когато то е било 17%, като е достигнато нивото на показателя за 2007 г., когато също е било 8%. Основна предпоставка за увеличения процент свършени дела спрямо предходната година е по-дисциплинирания подход на съда и страните към разглеждането на делата, предотвратяване на възможностите за отлагане, произнасяне по всички направени доказателствени искания в закрито заседание, с което в голяма степен делото се подготвя за решаване в откритото заседание, и насрочване на откритите заседания в кратки разумни срокове. Количеството останали несвършени дела в края на периода обхваща както постъпили през м. 12.2009 г. дела /28 броя/, така и дела, по които продължилата размяна на книжа е довела до необходимост да бъдат насрочени в открито заседание през следващия отчетен период.
Изложеното показва, че съдиите, разглеждащи граждански дела, са поели по-голямата част от разгледаните общо дела в съда през годината и наред с това са успели да приключат по-голям процент дела от всички свършени дела за периода.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2009 г.са 332 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2009 година са 22 броя, а новопостъпили са 310 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 36% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 38% от всички новопостъпили дела. Постъплението на този вид дела спрямо предходните две години и увеличено, тъй като за 2008 г. новообразуваните наказателни дела са били 256 броя, а през 2007 г. те са били 290 броя. От разгледаните 332 броя наказателни дела през годината са свършени 302 дела /91%/. През 2008 г. свършените наказателни дела са били 267 броя, а през 2007 г. техният брой е бил 315 дела. Следователно е повишен и броят свършени наказателни дела спрямо предходната отчетна година. Свършените наказателни дела заемат 36% от свършените дела от всички видове. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2009 г. е 91% при съотношение за 2008 г.  - 92%, а за 2007 г.  - 91%, т.е. налице е запазване нивото на този показател. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 30 броя, което е 9% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е запазено в сравнение предходните две години, когато за 2008 г. то е било 8%, а за 2007 г. е било 9%. И през този отчетен период запазването на показателя за свършени наказателни дела се дължи на осъществяваната от съдиите пълноценна подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, в спазването на предвидените процесуални срокове - във всички случаи наказателните дела са насрочени за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, а отлагането за следващи заседания винаги е съобразявано с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК, при констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство съдиите са предприемали съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на неявили се подсъдими в по-тежка, както и налагане на глоби на защитници и свидетели.
И през този отчетен период всички постъпили в РС – Омуртаг дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата "Law choice". Като се отчете незаетия щат за заместник на административния ръководител – заместник председател, считано от 01.09.2008 година, следва че през цялата 2009 година действително работещите съдии са били 4. С оглед на това действителната средна месечна натовареност на съдиите при общо 48 отработени човекомесеци /в последните са включени и периодите на ползван платен годишен отпуск от съдиите/ по отношение на разгледаните през годината дела е 19,25 броя, като натовареността на гражданските съдии по този критерий е 24,67 броя месечно /при 24 отработени човекомесеци от съдиите, разглеждащи граждански дела/, а на наказателните – 13,83 броя на месец /при 24 отработени човекомесеци от съдиите, разглеждащи наказателни дела/. Натовареността на съдиите по критерия "свършени дела" е 17,58 броя средно месечно, като гражданските съдии са свършвали средно на месец по 22,58 броя дела, а наказателните съдии – по 12,58 броя дела. От изложените данни следва, че е нараснала действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани и свършени дела спрямо предходния отчетен период, когато същата за 2008 г. е била 18,10 броя разгледани дела средномесечно и 15,64 броя свършени дела средномесечно. Констатира се по-голяма натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела, в сравнение с наказателните състави. Макар и с повече разгледани през годината дела средно месечно съдиите Петрова и Йорданов-Кюлеров са приключвали по-голям брой граждански дела в сравнение със съдиите, разглеждащи наказателни дела.
С най-голям брой разгледани дела - само граждански, през годината е бил съдия Станимир Кюлеров – 392 броя, като същият е свършил 92% от тези дела /362 броя/. Председателят на съда Анета Петрова е разгледала през годината общо 229 броя дела, в т.ч. 199 броя граждански и 30 броя наказателни, от които е приключила общо 207 дела или това са 90% от делата, които е разгледала. Съдия Невяна Захариева е разгледала 153 броя наказателни дела и е свършила 148 от тях, т.е. 97%. Съдия Пламен Караниколов е разгледал 150 дела /149 наказателни дела и 1 гражданско дело/, от които е свършил 127 дела или това са 85% от разгледаните от него дела. От изложените факти следва, че съдиите в РС – Омуртаг са приключили значителна част от разглежданите от тях дела през годината, като с най-добър резултат в това отношение е съдия Захариева, която е приключила 97% от разпределените на неин доклад наказателни дела. По подобряване на обсъдения показател следва да положи усилия съдия Караниколов, който има разпределени най-малък брой дела, а същевременно е приключил най-нисък процент дела.
От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2009 г. 47 граждански дела само 8 броя са с отменени изцяло решения и 2 броя с отменени изцяло определения. Този резултат показва добро качество на изготвените съдебни актове по разгледаните граждански дела в ОРС.
Всеки от съдиите, работещи по наказателни дела, е разглеждал дела от всички видове наказателни - НОХД, НЧХД, НЧД и НАХД с различна степен на сложност. От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2009 г. 48 наказателни дела 33 са с потвърдени актове, а само 4 броя са с отменени съдебни актове и делата са върнати за ново разглеждане. Тези данни позволяват да се направи положителен извод за качеството на наказателното правораздаване в РС – Омуртаг.
С най-голям брой потвърдени съдебни актове е съдия Невяна Захариева – общо 18 акта, след нея е съдия Караниколов с 15 потвърдени акта, а след тях са съдиите Петрова и Йорданов-Кюлеров – с по 11 потвърдени акта.
През изминалия отчетен период бе извършена проверка от Инспектората към ВСС на дейността на РС – Омуртаг по граждански дела за цялата 2008 г. В изготвения доклад са дадени четири препоръки, като 2 от тях са били реализирани още от началото на 2009 г. За стриктното спазване на едномесечния срок за написване на съдебното решение е въведена форма на контрол, изразяваща се в изготвяне на ежемесечни справки с данни за дела с ненаписани в срок съдебни актове. Резултатът от въведената практика е липсата на просрочени съдебни решения по граждански дела за 2009 г. На всяко тримесечие се осъществява контрол и върху редовното и законосъобразно водене на деловодните книги. Протоколите за случаен избор на докладчик се прилагат по съответното дело, за което се отнасят. Със взетите мерки в срок са приведени в изпълнение препоръките, дадени в акта за резултати от извършената от Инспектората на ВСС планова проверка на гражданските дела в РС – Омуртаг за 2008 г.
От свършените през годината 302 наказателни дела броят на приключените НОХД е 112, на НЧХД е 8, на НАХД по чл. 78а от НК е 34. От разгледаните НОХД 67 броя са приключили с присъда, а 25 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 4 броя НЧХД са с постановени присъди, а 4 броя са прекратени. Почти всички НАХД по чл. 78а от НК – 33 броя са с постановено решение, а едно дело е прекратено.
Най-голям брой осъдени лица по постановени от ОРС присъди има по делата за общоопасните престъпления /47 броя/ по глава ХІ на НК, 31 са осъдените лица за престъпления против собствеността по глава V на НК, 11 са осъдените лица за престъпления против стопанството глава VІ НК – предимно за престъпления по чл. 235 НК, 4 присъди са постановени за престъпления против реда и общественото спокойствие по глава Х НК и 4 са осъдените за престъпления против личността по глава ІІ НК.
През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 119 броя, 18 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 101 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица – подсъдимите и обвиняемите по споразуменията, за отчетния период е бил 123 като осъдените са общо 109 лица: 35 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 74 броя са осъдени с присъди. Следователно 89% от подсъдимите са признати за виновни, а 68% от всички осъдени са с наложено наказание по постановени осъдителни присъди. 90% от подсъдимите за общоопасни престъпления по глава ХІ на НК /52 лица/ са получили осъдителни присъди, а 91% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени. От съдените лица за престъпления против стопанството 69 % са с осъдителни присъди. По-малкият относителен дял осъдени лица спрямо внесени обвинителни актове за престъпления по тази глава на НК се обяснява със спецификата на състава на чл. 235, ал. 1 НК, по който са внесените обвинения в РС – Омуртаг. Липсата на съдебна практика по прилагането на този състав и трудностите, които срещат разследващите органи в процеса на доказване на тези престъпления, обясняват сравнително по-ниския процент постановени осъдителни присъди.
От съдените лица по НАХД по чл. 78 а от НК /34 броя/ 29 броя или 85% са били признати за виновни и на същите е наложено административно наказание по чл. 78а НК.
От осъдените по НОХД общо 109 лица 2 лица са били непълнолетни. Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание "лишаване от свобода" - 59 броя, като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 44 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 15. На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието "пробация" – 30 броя, а 12 са наложените наказания "глоба", като 6 от тях са административни глоби по чл. 78а НК.
По НЧХД са осъдени общо 5 лица като на 4 от тях са наложени административни глоби, а на 1 лице е наложено друго наказание.
По НАХД по чл. 78а от НК осъдените 29 лица са с наложени наказания глоба по чл. 78а от НК.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и НАХД, е 143 като най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 59, като следва броят на наложените наказания "глоба", вкл. и административна глоба – 45, а след него е наказанието "пробация" – 30.
Картината на наказаната престъпност с влезли в сила присъди /тук са включени присъди, постановени през предходен отчетен период, но влезли в сила през 2009 г., както и присъди, преминали през инстанционен контрол и влезли в сила през отчетния период/ и брой осъдени лица в края на отчетния период е следната: влезлите в законна сила осъдителни присъди по НОХД по описа на РС – Омуртаг са 77 броя, като по тях броят на осъдените лица е 95, в това число 35 лица са с наказания по влезли в сила споразумения – 25 броя. Най-голям е броят осъдени лица в ВЗС присъди за престъпления по чл. 195, ал. 1 НК – 16 осъдени, следват осъдените по чл. 343б НК – 14 лица и по чл. 343в НК – 13 броя. Следва извода, че е най-голям дела на наказаната престъпност по глава ХI от НК – общоопасни престъпления.
От съдените през годината 171 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 11 броя са оправдани, а това са 6% от съдените лица. 6 са оправданите лица по НОХД и те съставляват 5% от подсъдимите по този вид дела, 1 лице е оправдано по НЧХД като съотношението спрямо подсъдими тук е 7%, 4 лица са оправдани по НАХД по чл. 78а от НК – 12% от съдените лица по този вид дела. Основната причина за постановените оправдателни присъди по НОХД е недоказаност на повдигнатите обвинения, като само в един случай оправдателна присъда е постановена поради явна несъставомерност на деянието – предмет на обвинението. Недоказването на обвиненията се дължи до голяма степен на недостатъчния доказателствен материал, събран от разследващите органи. Базирайки се на служебното начало, регламентирано в разпоредбата на чл. 107, ал. 2 НПК, съдебните състави дори са отлагали съдебни заседания с цел събиране на доказателства, посредством които да се разкрие обективната истина по делото. Въпреки положените усилия по някои дела се оказва, че в своята съвкупност всички събрани доказателства не могат да обосноват извода за виновност на подсъдимото лице и съответно се стига до постановяване на оправдателни присъди.
Съдържание 2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
В СИС при ОРС има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител. През целия отчетен период същата е била заета от Владимир Дражев с юридически стаж 2 години 9 месеца и 27 дни.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 144 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 706 броя, или общо делата са били 850 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 485 806 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2009 г. изпълнителни дела, е 814 692 лева. През отчетния период са постъпили 90 изпълнителни дела в полза на граждани в т.ч. 2 броя за предаване на дете и 2 броя въвод във владение, 49 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци в т.ч. 19 изпълнителни дела в полза на банки, постъпили са и 2 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. Налице са 3 образувани изпълнителни дела в полза на държавата за събиране на частни държавни вземания.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 175 броя в т.ч. 122 броя свършени чрез реализиране на вземането, 8 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 45 изпълнителни дела – прекратени по други причини. Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 208 842 лева. Преведените от СИС на Районен съд Омуртаг държавни такси са общо 30 691 лева. През годината са прекратени дела от предходни години по перемция, изпратени по подсъдност на друг СИ или други причини, чиято сума е общо в размер на 128 188 лева. През отчетния период НЯМА постъпили молби от взискатели на основание § 3 от ПЗР на ЗЧСИ във вр. с чл. 427 ГПК за възлагане на висящи изпълнителни дела за продължаване на изпълнителните действия от ЧСИ. За същия период ИМА прехвърляне на изпълнително дела от ЧСИ на ДСИ за продължаване на изпълнителните действия. През 2009 г. няма приключени дела от общо 7 броя разгледани изпълнителни дела в полза на държавата. От общо разгледаните дела в полза на ЮЛ и търговци /438 бр./ свършените са 88 броя и събраната по тях сума е в размер на 71 355 лева. В полза на граждани са водени общо 401 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 85 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 136 067 лева.
В сравнителен аспект с предходните две години се установява следното:
За 2007 г. са постъпили 190 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер общо на 237 106 лева, а свършените дела през този период са 150 броя, по които е събрана общо сумата от 190 692 лева.
За 2008 г. са образувани 225 изпълнителни дела за сумата от 631 055 лева, а свършените дела през периода са 161, по които е събрана сумата от 242 836 лева.
През отчетния период – 2009 г. са образувани 144 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер 485 806 лева, а свършените дела през този период са общо 175 броя, по които е събрана сумата в размер на 208 842 лева.
От направеното сравнение следва извода, че през 2009 г. е намалял броя на постъпващите изпълнителни дела в сравнение с предходните две години, като съпоставено с 2008 г. намалението е с 81 броя дела. Намаленото постъпление като цяло се дължи най-вече на по-малкия брой постъпили изпълнителни дела, образувани в полза на юридически лица и търговци /49 броя за 2009 г.; 135 броя за 2008 г. и 96 броя за 2007 г./. За разлика от тях е повишен броят на делата, образувани в полза на граждани – 90 бр. за 2009 г., 87 бр. за 2008 г., и 94 броя за 2007 г.
Броят на свършените дела през 2009 г. – 175 броя е увеличен спрямо предходните две години 2008 г. /161 броя/ и спрямо 2007 г. / 150 броя/. Предвид намалението през отчетния период на постъпили дела, увеличаването на свършените говори за намаляване на общо висящите такива. По малкото постъпление се отразява върху общата събрана сума, която за 2009 г. е 208 842 лева при 242 836 лева за 2008 г. и 190 692 лева за 2007 г. Следва да се отбележи, че въпреки намалението на постъплението се е запазил броя на свършените изпълнителни дела, спрямо 2008 г. чрез реализиране на вземането, а именно 122 броя.
Насрочените изпълнителни действия през 2009 г. са 38 броя.
Насрочените публични продажби /движими и недвижими вещи/ за 2009 г. са 14 броя.
През отчетния период са постъпили 3 броя жалби срещу действията на ДСИ. По 2 бр. от тях съдът е отменил действията, а 1 бр. е оставена без разглеждане. Най-честите причини за отмяна действията на ДСИ са, че пред въззивната инстанция се представят допълнителни доказателства, които не са били представени пред ДСИ.
С оглед оптимизиране на работата в СИС при ОРС и по-голяма бързина е необходимо:
1. На ДСИ да се осигури достъп, чрез интернет до регистъра на осигурените лица и трудовите договори на НОИ, за проверка на получавани доходи от длъжниците по ИД.
2. С оглед бързина на призоваването и разпоредбата на чл. 47 ГПК е необходимо на ДСИ да се осигури достъп до Националната система за гражданска регистрация на общините "ЕСГРАОН".
Съществено обстоятелство е, че съдебния район на ДСИ обхваща община Омуртаг и община Антоново, които са на едно от първите места в страната по равнище на безработица. Горното неминуемо рефлектира върху събираемостта по принудителен ред на вземанията. Следва да се отбележи, че има вписани двама действащи ЧСИ, чиито райони на действие обхващат и съдебния район на ОРС. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в почти всички случаи не плащат доброволно задълженията си, а и нямат собствени вещи и имоти, които да бъдат описани. Липсата на искане от кредиторите в исковото производство за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие. Много от взискателите след образуване на изпълнителното дело не посочват при неефективност на посочения други способи за събиране на вземанията си, въпреки направеното от ДСИ съобщение за това.
В процентно съотношение на постъпили за събиране към събрани суми събираемостта е 43%.
Предвид гореизложеното може да се направи извод за много добра работа от ДСИ – Владимир Дражев през отчетния период.
Съдържание 3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетният период за 2009 г. в Районен съд - Омуртаг по щат са утвърдени пет щатни броя места за магистрати, в т.ч. административен ръководител - председател, заместник на административен ръководител - заместник – председател и трима районни съдии, 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за съдия по вписванията. През целия отчетен период на 2009 г. реално заети са били 4 магистратски места, като считано от 01.09.2008 г. е свободен щата за заместник на административен ръководител - заместник – председател. Магистратският състав е следният: Анета Петрова – административен ръководител - председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 11 години и 7 месеца, районен съдия – наказателни дела Пламен Караниколов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 9 години и 7 месеца, районен съдия – граждански дела Станимир Йорданов-Кюлеров с юридически стаж 6 години и 11 месеца, и районен съдия – наказателни дела Невяна Захариева с юридически стаж – 9 години и 7 месеца. Тези данни показват, че през отчетния период разглеждането на делата е извършвано от общо 4 съдебни състава.
Единствената щатна бройка за длъжността "държавен съдебен изпълнител" в РС – Омуртаг през отчетния период се заема от Владимир Дражев с юридически стаж 2 години 9 месеца и 27 дни.
В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността "съдия по вписванията" се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 8 години и 1 месец.
Гореизложеното показва, че през отчетния период РС – Омуртаг не е бил кадрово обезпечен на 100%. Въпреки това работещите през отчетния период съдии в ОРС са успели да приключат 91% от всички разгледани през годината дела.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати.
За свободната щатната бройка за "заместник на административния ръководител – заместник – председател" ВСС е уведомен с изпратени в този смисъл писма. До момента за тази длъжност не е обявен конкурс. Предвид големия обем административна работа, която включва правомощия по осъществяване и контрол на различни дейности в областта на счетоводство, трудова медицина, класифицирана информация, дейността на съдебната администрация, материално обезпечаване на съда и др., съществува нужда от назначаване на лице на тази длъжност, което да подпомага дейността на председателя и да го замества в случай на отсъствие. Ето защо ще бъде в интерес на качеството на дейността по управление на съда да бъде обявен конкурс за длъжността "заместник на административен ръководител - заместник – председател" на РС – Омуртаг.
През 2009 г. магистратите в РС – Омуртаг са преминали през следните обучения:
"Законодателни, институционални и практически измерения на пробацията" – председателя Анета Иванова Петрова; съдия Невяна Пейчева Захариева;
"Защита на класифицираната информация в съдебната система" - председателя Анета Иванова Петрова;
"Гаранции за правото на личен и семеен живот /чл. 8 и чл. 5 от Протокол 7/" - председателя Анета Иванова Петрова; съдия Невяна Пейчева Захариева;
"Теоретични и практически аспекти при разследване на престъпления, извършени от организирана престъпна група" - съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров; съдия Пламен Димитров Караниколов;
"Защита от дискриминацията - гражданско правни аспекти" - съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров.
През 2009 година РС град Омуртаг е бил с утвърдени 23 щатни бройки, в т. ч. магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители, което означава, че е ЗАПАЗЕНА щатната численост, утвърдена през 2008 година. През отчетния период са прекратени трудовите правоотношения с двама съдебни служители, заемали следните длъжности: "съдебен секретар" до 16.02.2009 г. – прекратено на осн. чл. 325, т. 1 КТ, и "огняр" до 10.01.2009 г. – прекратено на осн. чл. 325, т. 9 КТ. На основание чл. 185, ал. 2 ПАРОАВАС /отм./ и считано от 04.03.2009 г. на длъжността "съдебен секретар" е преназначен съдебен служител, заемал до този момент длъжността "деловодител – съдебно изпълнение". След проведен конкурс за овакантената длъжност "деловодител– съдебно изпълнение", на същата е назначена Христина Петкова, считано от 03.06.2009 г. За длъжността "огняр" е обявен конкурс, като към края на отчетния период процедурата все още не е приключила. През отчетния период е проведена атестационна процедура на съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри показват, че преобладават служителите, получили оценка "1 – отличен", а останалите са с оценка "2 - много добър", като един служител е получил оценка "4 – задоволителен". Изложеното показва, че като цяло съдебната администрация на ОРС работи много добре. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. В електронната кутия за сигнали и мнения на интернет – страницата на съда също не са постъпили негативни мнения за обслужването на гражданите от страна на съдебната администрация. Предстои изготвянето на анкетен лист, който ще се предоставя за попълване на идващите в съда граждани, като по този начин ще се реализира обратната връзка с последните като се анализират мненията им с цел подобряване качеството на административното обслужване в съда. Периодично се провеждат срещи между магистратите и съдебните служители на ОРС, на които се поставят и обсъждат проблеми, възникнали при изпълнение задълженията на служителите, както и въпроси по движението на делата. По този начин се тушират констатираните проблеми и се съдейства за подобряване качеството на работа на съдебната администрация. Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по – активно в курсове за подобряване на квалификацията им.
Предвид утвърдения щат на работните места за съдии – 5 на брой, и в случай на 100%-ва кадрова обезпеченост на тези места, в РС – Омуртаг не е налице нужда от бъдещо увеличаване щата на магистратските места. Държавният съдебен изпълнител и съдията по вписванията успяват да се справят своевременно с разглеждането на съответно изпълнителните и нотариалните дела. И в предходни отчетни доклади е посочвано, че по отношение щатната численост и видовете длъжности в съдебната администрация на РС – Омуртаг все още не са използвани някои възможности за откриване на нови длъжности според уредбата в ПАРОВАС. Разкриването на щатна бройка за длъжността "съдебен администратор" би подпомогнало цялостната дейност в съда с оглед функциите, които Правилникът възлага на тази длъжност. Изтъкваната в предходни доклади нужда от разкриване на една бройка за длъжността "съдебен деловодител – наказателни дела" е компенсирана до известна степен с възлагането на деловодни функции на служителя, заемащ длъжността "съдебен архивар". Към настоящия момент съотношението съдебни служители: магистрати в РС – Омуртаг е 3,20:1, съотношението съдебни служители: магистрати /в т.ч. ДСИ и съдия по вписванията/ е 2,29:1. Изводът от изложеното е, че в РС – Омуртаг не е налице належаща нужда от разкриване на нови щатни бройки и от увеличение на щата. Наболелият дългогодишен проблем, породен от липсата на съдебна сграда и недостатъчния брой помещения, с които разполага съда, води до невъзможност да бъдат обособени работни места за евентуално назначените служители и се явява и пречка за разширяване на щата.
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454,05 кв. м., находяща се в парцел IV пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно 360 кв. м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв. м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ от около 400 кв. м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали, двама районни съдии са в общ кабинет, друг кабинет е предназначен за районен съдия и заместник – председателят, като с оглед факта, че последната бройка не е заета понастоящем, в този кабинет е настанен ДСИ. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Системният администратор работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Съгласно ПАРОВАС се разширяват функциите и задълженията на служителите в съдебната администрация, което би довело до нужда от увеличаване на щата и съответно до необходимост от помещения. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв. м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда. С цената на стесняване работната площ на служба "Деловодство" от цялото помещение е преградена част от 4 кв. м. като същата е обособена за сървърно помещение при спазване на минималните изисквания за изграждане на такова.
С Решение на Общински съвет – град Омуртаг № 345 от протокол № 28 от заседание, проведено на 15.12.2005 г. е учредено безвъзмездно право на строеж за Съдебна палата в полза на Висш Съдебен Съвет върху 500 кв. м. в УПИ І кв. 43 по плана на град Омуртаг. Въз основа на това решение е издадена Заповед № 250/16.05.2006 г. на Кмета на Община Омуртаг и впоследствие е сключен Договор за учредяване право на строеж върху общински парцел от 05.09.2006 г., по силата на който Община Омуртаг като собственик на УПИ І, отреден за "Съдебна палата" с площ 1 500 кв. м. – ЧОС, в кв. 43-а по плана на гр. Омуртаг учредява на ВСС право на строеж за Съдебна палата върху площ от 500 кв. м., безвъзмездно и за срок от 5 години. Предприемането на действия по строеж на сграда за нуждите на РС – Омуртаг би осигурило нормалното функциониране на службите в същия, спокойната работа на съдиите и би дало възможност да се съхраняват делата и документите според законовите изисквания. След законовата промяна, довела до поемане на управлението върху съдебните сгради от Министъра на правосъдието, до същия неколкократно са изпращани искания за започване на процедура по проектиране на съдебна палата ведно с документите, описващи настоящото състояние, както и сведение за нуждите на съда от помещения. Към настоящият момент проблемът продължава да съществува.
През отчетната 2009 година продължи подмяната на старата и амортизирана техника и дооборудването с нова такава на работните места, а също и регулярното обновяване на приложния софтуер.
Районен съд – град Омуртаг разполага с 2 сървъра, 10 броя принтери и 21 броя компютърни конфигурации разпределени по работни места както следва:
 1. Съдии ...................................................................  4 броя;
 2. Държавен съдебен изпълнител .....................................  1 брой;
 3. Съдебни секретари ...................................................  4 броя;
 4. Системен администратор ............................................. 1 брой;
 5. Съдебно изпълнителна служба .....................................  2 броя;
 6. Административен секретар .........................................  1 брой;
 7. Главен специалист – счетоводител .................................  1 брой;
 8. Деловодство ...........................................................  3 броя;
 9. Бюро съдимост .........................................................  1 брой;
 10. Регистратура ...........................................................  1 брой;
 11. Съдебни зали ..........................................................  2 броя;
Разработената през 2008 година интернет страница на Районен съд – Омуртаг - www.rs-omurtag.org, продължава да се поддържа и през отчетния период чрез извършване на ежедневна актуализация. На страниците на сайта се публикува актуална информация - графици на насрочени дела, постановени съдебни актове по решени дела, съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт, както и всички влезли в законна сила съдебни актове при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. На сайта се публикуват обяви, съобщения и друга актуална информация свързана с работата на съда.
През отчетния период продължава използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела.
Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип" чрез програма "LawChoice", разработена и предоставена от Висш съдебен съвет.
За управление движението на съдебните дела се използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. Във връзка с извършените актуализации се проведе обучение на част от служителите на Районен съд – град Омуртаг, за запознаване с новите функционалности и направените изменения. Към настоящия момент всички данни се въвеждат своевременно по надлежния ред, системата е актуална и позволява да се извършват коректни справки по движение на делата и да се изготвят необходимите справки и извлечения.
В съдебно - изпълнителна служба продължава използването на програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, разработен от ЕТ "Темида 2000", извършва се периодична актуализация, като към края на отчетния период той е актуализиран към версия 2.22.
В служба "Бюро съдимост" продължава да функционира единен за цялата страна програмен продукт по ЛОТ 4 на програма ФАР – "Разработка и внедряване на система за издаване на свидетелства за съдимост", Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Чрез нея се води електронен регистър на осъдените лица и се издават свидетелства за съдимост, улеснява се работата на административния персонал, и се повишат качеството и бързината при обслужване на гражданите. През отчетния период се извърши актуализация на програмния продукт и се направи обновяване на системата за управление на база от данни (СУБД). Преди извършването на актуализирането се проведе обучение на съдебните служители, работещи с Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост".
За подобряване ефективността на работата на съдебните служители, работещи с Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост", и намаляване на времето необходимо за въвеждане на бюлетините в базата от данни е крайно необходимо закупуването на настолен скенер, чрез който ще се елиминира необходимостта от предварително преписване на теста на бюлетините (в електронен вид) и последващото им въвеждане.
Продължава използването на правно-информационна система "АПИС" версия 6, като след публикуването на всеки нов брой на Държавен вестник се извършва и съответното актуализиране на системата.
Във връзка с подобряване на сигурността и елиминиране на възможността за проникване на зловреден софтуер, както на сървърите така и на работните станции, от Висш съдебен съвет е предоставен антивирусен софтуер "Panda Security". Същия осигурява централизирана защита на всички точки в мрежата, има модул за централизирано управление на защитата и е инсталиран на всички работни станции.
Към момента всички компютри на Районен съд – град Омуртаг са свързани и работят в една физическа мрежа и ползват един сървър за приложен софтуер и един сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост".
Във връзка с нарасналите изискванията за увеличено дисково пространство за водене на електронна папка по всяко едно от делата и възможността по всяко време да се прави справка за делата без необходимост това да става от хартиения носител, чрез съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", в началото на 2009 г. беше въведен в експлоатация нов сървър, който замени стария. На същия бе направена инсталация на операционна система Windows 2003 Server и прехвърлена базата от данни на внедрената съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство". Новият сървър разполага с достатъчно изчислителни ресурси и дисков обем за съхраняване на данни и е конфигуриран за максимална защита на достъпа до данни. Извършва се ежедневно архивиране на данните с цел надеждното им съхранение и последваща възможност за възстановяване при необходимост.
Във връзка с предстоящото водене на делата в електронна форма, чрез сканиране на всички постъпващи документи на хартиен носител и прикачването им към електронна папка, реализирана в съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", ще е необходим настолен скенер.
От министерство на правосъдието се направи разпределение и доставка на компютърна техника, като Районен съд – град Омуртаг получи два броя компютърни конфигурации.
От Висш съдебен съвет беше разпределен един брой компютърна конфигурация и един брой мултифункционално устройство. Същите са въведени в експлоатация, като замениха морално и физически остаряла компютърна техника.
В края на отчетния период е закупена допълнително техника за нуждите на съда: 8 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), с които голяма част от компютрите, включително тези в съдебните зали, са подсигурени срещу случайно прекъсване на захранващото напрежение както и срещу токови удари. Към настоящия момент има необходимост от подсигуряването на още 10 работни станции с непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), с което ще се осигури нормалната им работа. Това ще бъде приоритет през следващите периоди.
Заедно със закупуването на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) е необходимо да бъде направена подмяна на 4 броя компютърни конфигурации, които са технически и морално остарели. Също така за нуждите на съдебното деловодство е необходимо да се извърши подмяна на един брой копирна машина с високо месечно натоварване.
Съдържание 5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Изложените по-горе показатели за работата на РС – Омуртаг водят до извода за ПОДОБРЯВАНЕ качеството на работа относно срочното и законосъобразно разглеждане на делата, и дейността на съдебната администрация.
На първо място следва да се отчете УВЕЛИЧЕНОТО ПОСТЪПЛЕНИЕ на дела през 2009 г. спрямо 2008 г. като тази констатация се отнася и за наказателните, и за гражданските дела. При разпределението на постъпилите дела е спазван принципа на случайния избор, като наказателните дела са се разпределяли между съдиите Анета Петрова, Невяна Захариева и Пламен Караниколов, а гражданските дела – между съдиите Анета Петрова и Станимир Йорданов-Кюлеров.
ПОДОБРЯВАНЕ е налице и по отношение на свършените дела, които през 2009 г. съставляват 91% от всички разглеждани през годината дела, т.е. подобрението на този показател е с 5% спрямо същия за 2008 г. ЗНАЧИТЕЛНО Е ПОДОБРЕН критерия "свършени в 3-месечен срок дела" в сравнение с предходните две години: с 13% спрямо 2008 г. и с 1% спрямо 2007 г., като стойността на този показател за 2009 г. – 95% свидетелства за бързина на правораздаването в РС - Омуртаг. Повишаване процента на приключилите в 3-месечен срок дела се отнася и за гражданските дела, и за наказателните дела, като първите бележат увеличение спрямо 2008 г. с 18% /96%за 2009 г. и 78% за 2008 г./, а вторите са се увеличили с 5% спрямо 2008 г. Значително е намалял и процента на отложените след първо съдебно заседание граждански дела – само 10% за 2009 г. спрямо 31% за 2008 г. и 37% за 2007 г.
ПРЕОБЛАДАВАЩИЯТ брой потвърдени съдебни актове по граждански и наказателни дела свидетелства за добро качество на постановените съдебни актове.
Констатира се УВЕЛИЧЕНИЕ на действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледани и свършени през годината дела спрямо предходния отчетен период за 2008 г.
89% от съдените лица по НОХД са с постановени осъдителни присъди, и само 5% от подсъдимите по този вид дела са били оправдани, като по редица дела разкриването на обективната истина се постига и чрез прилагане на служебното начало, съгласно което съдът изисква и събира доказателства по свой почин.
Към настоящия момент РС – Омуртаг разполага с добро техническо оборудване в сравнение с предходни отчетни периоди и това позволява по-голяма бързина и по-добро качество на работата. Изпълнени са изискванията на чл. 64 от ЗСВ като РС – Омуртаг има своя интернет страница, на която се публикуват актовете по делата при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ и която се усъвършенства и актуализира постоянно. В кадрово отношение е необходимо да бъде заета овакантената от 01.09.2008 г. щатна бройка за "заместник на административен ръководител - заместник – председател", като това би направило възможно разпределянето на гражданските дела /които са двойно повече от наказателните/ и с участието на този магистрат. Най–големият проблем на РС – Омуртаг продължава да бъде липсата на самостоятелна сграда и нуждата от помещения, необходими с оглед осигуряване на нормална работа на съдиите и съдебните служители. Този проблем препятства обособяването на работни места за евентуално създадени нови щатни бройки.
Въпреки трудните работни условия от изложените в настоящия доклад данни следва извода, че през отчетната 2009 г. съдиите в РС – Омуртаг са осъществявали бързо, своевременно и качествено правораздаване.

 

януари 2010 година                                                   Административен ръководител -
град Омуртаг                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /А. Петрова/