Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2008 г.

 
Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2008 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, както и съгласно дадените указания, приети с Протокол № 2 от 12.01.2009 г. на заседание на Комисията по правни въпроси на ВСС.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1.1. Брой дела за разглеждане – граждански, наказателни. Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години.
1.2. Брой свършени /решени/ дела – граждански и наказателни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.
1.3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове
1.4. Брой прекратени дела - анализ на причините.
1.5. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и касационна проверка, изводи.
1.6. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – наказателни, граждански, търговски, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за две години назад.
1.7. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
1.8. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес.
1.9. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления.
1.10. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.
1.11. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – не добра работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство – материално, процесуално, конкретни предложения.
2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
2.3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години /2006 г., 2007 г. и 2008 г./
3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
3.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/
3.2. Брой на служителите
3.3. Становище за промени в щата
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми
4.2. Техническо оборудване
5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Съдържание 1. Движение на делата
През 2008 година в Районен съд град Омуртаг са разгледани общо 744 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са общо 91 броя. През цялата година са постъпили и са образувани общо 653 дела. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 12%, а новообразуваните са 88%.
В сравнителен аспект се установява намаляване броя на общо разгледаните дела, които за 2007 г. са били 1 048, а за 2006 г. са били 1 143.
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2008 г. са 455 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 58 броя, а новопостъпили са 397 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 61% от всички разгледани дела. Забелязва се значително намаляване на броя на постъпилите през годината граждански дела в сравнение с предходни години. Например за 2007 г. те са били 590 броя /193 броя повече/, а през 2006 г. са били 701 броя. До голяма степен това намаляване се дължи на липсата на образувани дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, предвид направените законодателни промени в тези закони и изтеклия законов срок за завеждане на искови производства по тях. Тези дела са били 217 постъпили за 2007 г. и 126 постъпили за 2006 г.
Постъплението по видове граждански дела е онагледено с графика № 2.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2008 г. са 289 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 33 броя, а новопостъпили са 256 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 39% от всички разгледани дела. Леко е намаляло постъплението на този вид дела спрямо предходната 2007 г., когато в РС – Омуртаг са били образувани 290 броя наказателните дела /35 дела повече/, а през 2006 г. – 274 броя.
Постъплението на отделните видове наказателни дела е онагледено на графика №3.
Анализ на причините за забава съобразно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ.
През отчетният период за 2008 г. от общо 744 броя дела за разглеждане, работещите съдии са обявили за решаване и са свършили 643 броя граждански и наказателни дела или това са 86% от всички разгледани дела. По този показател също се констатира понижение на резултатите спрямо предходната година, тъй като за 2007 г. съотношението между свършени /957 бр./ дела и общо разгледани /1 048 броя/ е било 91%. Същевременно е налице подобряване на показателя спрямо този за 2006 г., когато същото съотношение е било 83% при свършени 949 дела от общо разгледани 1 143 броя. От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 527 броя или това са 82% от свършените дела. Налице е спад в процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела в сравнение с предходните две години, когато това съотношение е било 94% за 2007 г. и 96% за 2006 г. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 101 броя, което е 14% от всички разгледани дела. Аналогично с показателя “свършени дела” и тук е налице влошаване на съотношението несвършени спрямо разгледани дела в сравнение с 2007 г. /9%/ и подобрение спрямо 2006 г. /15%/.
Граждански дела – от разгледаните 455 броя граждански дела през годината са свършени 376 дела. През 2007 г. свършените граждански дела са били 642 броя, а през 2006 г. техният брой е бил 705 дела. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2008 г. е 83% при съотношение за 2007 г. - 92%, а за 2006 г. - 87%. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 79 броя, което е 17% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено спрямо предходните две години, когато за 2007 г. то е било 8%, а за 2006 г. е било 13%. От свършените граждански дела решените в 3-месечен срок са общо 292 броя или това са 78%. За 2007 г. свършените в 3-месечен срок граждански дела от общо свършените са били 93%, а за 2006 г. те са били 98%. 71% от гражданските дела, разгледани по общия ред, са свършени в 3-месечен срок. Отложените след първото открито съдебно заседание граждански дела съставляват 14,69% от насрочените такива. Намаленият процент свършени дела през отчетната година и съответно завишеният процент несвършени такива, както и намалелият брой свършени в 3-месечен срок дела, се дължи до голяма степен на въведените с новия ГПК /2008 г./ задължителни процесуални срокове: 1 – месечен срок по чл. 131 от ГПК за подаване на писмен отговор, а в случай на предявяване на насрещен иск в този срок се налага предоставяне на ответната страна на друг 1-месечен срок за отговор по насрещния иск. Новата процедура затруднява все още страните по делата и води до тяхната пасивност по отношение на депозиране на писмени отговори в предоставените срокове, което от своя страна принуждава съда да изчаква пълното изтичане на тези срокове и едва тогава да се произнесе с определение по чл. 140 от ГПК като тепърва насрочи открито съдебно заседание по делото. По някои дела страните се позовават на разпоредбата на чл. 148 от ГПК и искат ново съдебно заседание за събиране на доказателства, които не са събрани по независещи от тях причини. Такова отлагане на делото също води до продължаването му за период над 3 месеца. Най-съществена причина за забавянето на делата е проблемът с намирането на страните за връчване на книжата. В голям брой случаи ответникът не живее на посочения в исковата молба адрес, което налага да се изискат от ищеца данни за неговите настоящ и постоянен адреси, да се залепят уведомления и да се назначава особен представител, а тези процесуални действия също изискват време. Неточното оформяне на съобщенията и уведомленията от съответните длъжностни лица от своя страна също проточва процедурата по делото, поради което доведе и до налагане на съответните санкции по ГПК в някои случаи. Наред с това в края на съдебната ваканция настъпи кадрова промяна в РС – Омуртаг чрез преместването на заместник – председателя Пламен Драганов, отговарящ за разпределението и образуването на гражданските дела, считано от 01.09.2008 г. в РС – Търговище. Наложи се поетите от същия магистрат дела, част от които бяха на етап размяна на книжа, а други насрочени в съдебни заседания, да бъдат разпределени между съдия Кюлеров и председателя Петрова и включени в техните графици. Това обстоятелство също до известна степен забави движението на определен брой граждански дела. Предвид указанията по Протокол № 30 от 08.07.2008 г. на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС за това, че делата следва да се отчитат като решени едва след обявяване на съдебния акт в срочната книга, се установява, че при някои граждански дела въпреки спазването на 1-месечния срок за написване на решението по делото, то самото дело се оказва разгледано няколко дни след 3-месечния срок. Тази констатация означава, че следва съдебните състави да съобразяват по-прецизно спазването на общия 3-месечен срок за приключване на делото при насрочване на съдебното заседание и при написване на съдебния акт.
Разглеждането на показателя “свършени граждански дела” в сравнителен аспект за период от 3 години е графично изобразено на графика № 4.
Наказателни дела - от разгледаните 289 броя наказателни дела през годината са свършени 267 дела. През 2007 г. свършените наказателни дела са били 315 броя, а през 2006 г. техният брой е бил 270 дела. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2008 г. е 92% при съотношение за 2007 г. - 91%, а за 2006 г. - 84%. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 22 броя, което е 8% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено в сравнение предходните две години, когато за 2007 г. то е било 9%, а за 2006 г. е било 18%. От свършените наказателни дела решените в 3-месечен срок са общо 235 броя или това са 88%. За 2007 г. свършените в 3-месечен срок наказателни дела от общо свършените са били 94%, а за 2006 г. те са били 91%. Отложените НОХД съставляват 35,71% от насрочените дела от този вид. Следователно въпреки подобряване на показателя брой свършени наказателни дела през годината и съответно намаляване броя на висящите наказателни дела в края на периода в сравнение с предходните две години, налице е влошаване показателя свършени дела в 3-месечен срок и на показателя отложени НОХД. Забавеното разглеждане на наказателните дела, което води до излизане извън посочения срок, се дължи на трудности, свързани с откриване на подсъдими лица, неявяване на редовно призовани такива, което неминуемо налага отлагане на делото. Представените молби с приложени болнични листи или най – често епикризи за проведено стационарно лечение на подсъдими и техни защитници също водят до отлагане на делата. Продължителността на някои наказателни дела извън рамките на 3-месечния срок се причинява и от спирането им, наложило се поради невъзможност да бъде открит подсъдим, чието присъствие е задължително. В редки случаи делата се отлагат поради неявяване на голям брой призовани свидетели и поради направени доказателствени искания. При констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство съдиите са предприемали съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на не явил се подсъдим в по-тежка, както и налагане на глоби на защитници и свидетели. Във всички случаи наказателните дела са насрочени за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, а отлагането за следващи заседания винаги е съобразявано с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК. Надхвърлянето на 3-месечния срок при разглеждането на наказателните дела до известна степен може да се обясни с незаетата щатна бройка за съдия по наказателни дела през първата половина на периода.
Наказателните дела от административен характер по реда на ЗАНН са решени 79% в 3-месечния срок. При разгледани през годината общо 37 НАХД по ЗАНН са проведени 43 заседания, което показва, че по едно дело средно се провежда по 1,16 броя заседания.
Разглеждането на показателя “свършени граждански дела” в сравнителен аспект за период от 3 години е графично изобразено на графика № 5.
През отчетният период за 2008 от общо 643 броя свършени граждански и наказателни дела решените по същество са общо 534 броя дела или това са 83% от свършените дела и 72% от всички разгледани дела. Налагащият се извод при тази констатация е, че съдиите в РС – Омуртаг са се произнесли със съдебни актове по съществото на споровете по по-голямата част от приключените дела.
Граждански дела - свършените дела от този вид с постановен акт по съществото на спора са общо 314 броя или това са 84% от всички свършени граждански дела. За 2007 г. това съотношение е 92%, а за 2006 г. е 90%. Относително по-малкия брой решени по същество дела на фона на свършените се дължи на въведените законови промени, съгласно които: предявени искове по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ са недопустими вече; пасивното поведение на страните по дела при предоставен срок за извършване на процесуални действия, касаещи хода на делото, също води до прекратяването му. По 10 броя граждански дела са постигнати съдебни спогодби.
От гражданските дела приключили с решение по същество са 160 дела по общия ред, 78 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 48 решени други частни граждански дела /молби по чл. 73, ал. 2 от СК и др./, 23 решени дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, останали висящи от 2007 г., 4 дела от заведените от или срещу търговци.
Наказателни дела – от свършените наказателни дела през 2008 г. решени по същество са 220 броя или това са 82% от свършените наказателни дела. За 2007 г. това съотношение е 86%, а за 2006 г. е 68%. Решени с постановена присъда НОХД са общо 78 броя, НЧХД – 9 бр., НАХД по чл. 78а НК – 15 броя, НЧД от досъдебното производство 56 броя. Сред НОХД по видове най-голям брой постановени присъди има за общоопасни престъпления /чл. 343б, чл. 343в от НК/ - 43 броя, следват присъдите за престъпления против собствеността – 20 броя. Постановени са присъди за престъпления против стопанството, документни престъпления и престъпления против реда и общественото спокойствие.
По изложения показател е графика №6.
Общият брой прекратени дела през 2008 г. е 109 броя или това са 17% от свършените дела.
Граждански дела – прекратените граждански дела през годината са общо 62 броя или това са 16% от свършените граждански дела. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 39 броя, като следват частните граждански дела – 16 броя. 10 дела, разгледани по общия ред, са прекратени поради постигната съдебна спогодба и това са дела за издръжка и за делба, а 29 дела са били прекратени по подсъдност, заради недопустимост на иска, не отстраняване на нередовности в хода на делото, поради оттегляне или отказ от иск. Прекратените ЧГД са били такива за изпълнение на съдебна поръчка, вписване на отказ от наследство и прекратени поради изпращане по подсъдност – общо 16 броя. В сравнение с предходните две години е нараснал процентния дял на прекратените граждански дела.
Наказателни дела – прекратените наказателни дела през годината са общо 47 броя или това са 18% от свършените наказателни дела. Прекратените НОХД са 35 броя, като 15 от тях са върнати на районна прокуратура, 19 броя са приключили със споразумение, а 1 брой е прекратено поради други причини. Връщането на делата на прокурора се дължи на допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия или пострадалия, като в почти всички случаи тези нарушения са допуснати в стадия по изготвяне на обвинителния акт и се изразяват в следното: неяснота и непълнота на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, което пречи на подсъдимия да разбере в какво точно е обвинен и да организира защитата си; противоречие между представена фактическа обстановка и приета правна квалификация и др. Нарушенията, ограничаващи процесуалните права на обвиняемия, допуснати на досъдебното производство от разследващия орган, се изразяват в неспазване на процедурните правила на глава ХХХ от НПК относно особеностите при провеждане на разследване срещу непълнолетни. Нарушенията, ограничаващи процесуалните права на пострадалия, се свеждат до: липса на прецизно описание на предмета на престъплението по вид, размер и количество, което препятства възможността на пострадалия да предяви граждански иск; на досъдебното производство не се разясняват правата на пострадалите да поискат призоваването си за предявяване на досъдебното производство. При подобни нарушения съдът не би могъл да започне и проведе съдебното производство и да постанови присъда съобразно процесуалните изисквания и това налага връщане на съответните дела на прокуратурата. В този аспект следва да се посочи, че почти всички наказателни дела с констатирани отстраними съществени процесуални нарушения са върнати на прокурора с разпореждане по чл. 249 от НПК в стадия на подготвителните действия /11 броя/ и само 4 броя са върнати в съдебно заседание, което показва, че съдиите в РС – Омуртаг подхождат с внимание и отговорност при подготовката на делата преди насрочването им в съдебно заседание. В сравнение с предходните две години е нараснал процентния дял на прекратените наказателни дела спрямо 2007 г., но е намалял спрямо 2006 г.
По изложения показател е графика № 7.
През 2008 г. броят на изпратените за инстанционен контрол дела на РС – Омуртаг е общо 94, от които граждански – 50 броя, и наказателни – 44 броя. Следователно 13% от всички разгледани и 15 % от свършените през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като по-голям дял заемат обжалваните актове по граждански дела.
Граждански дела – Сред този вид дела най-много са обжалваните актове по разгледани облигационни и вещни искове. Върналите се през 2008 г. граждански дела, обжалвани през предходни години и през 2008 г., с резултати от инстанционна проверка са общо 70 броя. От тези дела 63 броя са с проверени решения, постановени по тях, а 7 дела са с проверени определения. От справката за проверените решения следва, че 50 от тях са потвърдени изцяло, 3 решения са отменени изцяло поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 3 броя са отменени поради невиновно поведение на съда - представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, 5 решения са отменени частично поради нарушения на материалния или процесуалния закон, и 2 решения отменени частично поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция. От върналите се през годината преминали през инстанционен контрол съдебни определения 3 броя са потвърдени изцяло, а 4 броя са напълно отменени поради нарушения на материалния или процесуалния закон.
През касационна проверка са преминали само 8 броя от върналите се през годината дела като 5 от тях са с потвърдени решения. 2 броя са с частично отменени поради нарушения на процесуалния и материалния закон съдебни актове и 1 брой с частично отменено съдебно решение поради представяне на нови доказателства.
Наказателни дела – От общо 44 броя обжалвани и протестирани наказателни дела най-голям е броят на обжалваните присъди по НОХД – 21, а по НЧХД е 9. От постановените решения по НАХД /по ЗАНН/ обжалваните са общо 11 броя. Най-много обжалвани присъди има по делата за престъпления против собствеността /8 бр./, както и за общоопасни престъпления /6 бр./. Резултатите от инстанционната проверка на обжалваните съдебни актове по наказателни дела показват, че от всички върнали се през годината 45 обжалвани и протестирани дела 30 съдебни акта са потвърдени, 8 акта са изменени, а 7 са отменени изцяло. Изменението на съдебните актове се изразява в промяна на правната квалификация на престъплението, в промяна на вида или размера на наказанието, както и изменение в гражданската част на присъдата досежно размера на обезщетението по гражданския иск. От отменените напълно съдебни актове 2 броя са решения по НАХД /по ЗАНН/, отменени поради неправилно приложение на материалния или процесуалния закон, 1 брой определение по НЧД по чл. 243 от НПК, което е отменено и върнато на РП – Омуртаг, останалите 4 броя са отменени изцяло присъди по НОХД като делата са върнати за ново разглеждане. Причини за отмяната са допуснати нарушения на процесуалните правила – липса на мотиви досежно приети от съда изводи за авторство и форма на извършване на престъплението, както и неизпълнение правомощията на съдията – докладчик да върне делото на прокурора още в подготвителния стадий като вместо това се е произнесъл с присъда по нередовен обвинителен акт.
/Виж графики № 8, № 9 и № 10/
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2008 г. са 455 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 58 броя, а новопостъпили са 397 броя дела. Разгледаните граждански дела през годината съставят 61% от всички разгледани дела, което означава, че в РС – Омуртаг е по-голяма натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела. През 2007 г. процентният дял на разгледаните граждански дела от всички разгледани е бил 67%, а през 2006 г. е бил 71%. Натовареността от разгледани граждански дела е спаднала спрямо предходните две години. Постъпилите през годината граждански дела представляват 61% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява значително намаляване в сравнение с предходните две години. Например за 2007 г. постъпилите граждански дела са били 590 броя /с 193 броя повече/, а през 2006 г. са били 701 броя. До голяма степен това намаляване се дължи на липсата на образувани дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, предвид направените законодателни промени в тези закони и изтеклия законов срок за завеждане на искови производства по тях. Тези дела са били 217 броя постъпили за 2007 г. и 126 броя постъпили за 2006 г. От разгледаните 455 броя граждански дела през годината са свършени 376 дела, или това са 51% от всички разгледани дела в съда /744 бр./ и 58% от всички свършени в съда дела. През 2007 г. свършените граждански дела са били 642 броя, а през 2006 г. техният брой е бил 705 дела. Съотношението между свършени граждански дела и общо разгледани дела от този вид през 2008 г. е 83% при съотношение за 2007 г. 92%, а за 2006 г. 87%. Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо 79 броя, което е 17% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено спрямо предходните две години, когато за 2007 г. то е било 8%, а за 2006 г. е било 13%. Причините за намаления процент свършени дела спрямо предходните две години са анализирани в т. 2 – “Брой свършени дела” на настоящия доклад, но като най-съществена причина за забавянето на делата следва да се подчертае проблемът с намирането на страните за връчване на книжата. В голям брой случаи ответникът не живее на посочения в исковата молба адрес, което налага да се изискат от ищеца данни за неговите настоящ и постоянен адреси, да се залепят уведомления и да се назначава особен представител, а тези процесуални действия също изискват време. Неточното оформяне на съобщенията и уведомленията от съответните длъжностни лица от своя страна също проточва процедурата по делото, поради което води в някои случаи и до налагане на съответните санкции по ГПК.
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2008 г. са 289 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 33 броя, а новопостъпили са 255 броя дела. Разгледаните наказателни дела през годината съставят 39% от всички разгледани дела, а постъпилите през годината дела от този вид са 39% от всички новопостъпили дела. Леко е намаляло постъплението на този вид дела спрямо предходната 2007 г., когато в РС – Омуртаг са били образувани 290 броя наказателните дела /35 дела повече/, а през 2006 г. – 274 броя. През 2007 г. разгледаните наказателни дела спрямо всички разгледани дела са били 33%, а през 2006 г. това съотношение е било 29%. Това показва, че относителния дял на разгледаните през отчетния период наказателни дела спрямо разгледаните дела от всички видове в съда се е увеличил в сравнение с предходните две години. От разгледаните 289 броя наказателни дела през годината са свършени 267 дела. През 2007 г. свършените наказателни дела са били 315 броя, а през 2006 г. техният брой е бил 275 дела. Свършените наказателни дела заемат 42% от свършените дела от всички видове. Съотношението между свършени наказателни дела и общо разгледани дела от този вид през 2008 г. е 92% при съотношение за 2007 г. 91%, а за 2006 г. 84%. Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период са общо 22 броя, което е 8% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е подобрено в сравнение предходните две години, когато за 2007 г. то е било 9%, а за 2006 г. е било 18%. Подобряването на показателя за свършени наказателни дела се дължи на осъществяваната от съдиите пълноценна подготовка на делото в стадия на подготвителните действия, в спазването на предвидените процесуални срокове - във всички случаи наказателните дела са насрочени за първо съдебно заседание в предвидения от чл. 252, ал. 1 от НПК срок, а отлагането за следващи заседания винаги е съобразявано с разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК, при констатирано виновно поведение на участници в наказателното производство съдиите са предприемали съответните процесуални мерки като изменение на мярката за неотклонение на неявил се подсъдими в по–тежка, както и налагане на глоби на защитници и свидетели.
И през този отчетен период всички постъпили в РС – Омуртаг дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата “Law choice”. Като се отчетат настъпилите през годината кадрови промени в магистратския състав: считано от 01.07.2008 г. постъпи наказателния съдия Невяна Захариева, а считано от 01.09.2008 г. заместник – председателя Пламен Драганов, разглеждащ граждански дела, се премести на длъжност “районен съдия” в РС – Търговище, следва че през цялата година действително работещите съдии са били 4 /двата месеца – юли и август, през които всичките 5 магистратски места са били заети, съвпадат със съдебната ваканция и с отпуска на съдия Драганов/. С оглед на това средната месечна натовареност на съдиите по отношение на разгледаните през годината дела е 12,40 броя, като натовареността на гражданските съдии по този критерий е 15,17 броя месечно, а на наказателните – 9,63 броя на месец. Натовареността на съдиите по критерия “свършени дела” е 10,72 броя средно месечно, като гражданските съдии са свършвали средно на месец по 12,53 броя дела, а наказателните съдии – по 8,9 броя дела.
Отработените човеко-месеци са общо 41,10 (20,76 граждански състави и 20,33 наказателни състави) като при това положение действителната натовареност на съдиите по разгледани дела средно месечно е 18,10 броя (21,92 броя граждански дела и 14,22 броя наказателни дела), а действителната натовареност на съдиите по свършени дела средно месечно е 15,64 броя (18,11 броя граждански дела и 13,13 броя наказателни дела).
С най-голям брой разгледани граждански дела през годината е бил съдия Станимир Кюлеров – 248 броя, като същият е свършил 79% от тези дела /197 броя/, съдия Петрова е свършила 77% от разгледаните от нея дела, а съдия Драганов е приключил всички разгледани от него в съдебно заседание дела, а разпределените преди преместването му дела са разпределени повторно между съдиите Петрова и Кюлеров. Всеки от съдиите е разглеждал всякакви граждански дела независимо от тяхната тежест и сложност. От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2008 г. 70 граждански дела само 3 броя са с отменени изцяло решения и 4 броя с отменени изцяло определения. Този резултат показва добро качество на изготвените съдебни актове по разгледаните граждански дела в ОРС.
С най-голям брой разгледани наказателни дела през годината е бил съдия Пламен Караниколов – 129 броя, като същият е свършил 91% от тези дела, съдия Петрова е приключила 96% от разгледаните от нея наказателни дела, съдия Драганов – 100%, а съдия Захариева – 91%. Всеки от съдиите е разглеждал дела от всички видове наказателни - НОХД, НЧХД, НЧД и НАХД, независимо от степента на тяхната сложност. От преминалите през инстанционен контрол и върнали се през 2008 г. 45 наказателни дела само 7 броя са с отменени съдебни актове, а от тях 4 дела са с отменени присъди и върнати за ново разглеждане. Тези данни позволяват да се направи положителен извод качеството на наказателното правораздаване в РС – Омуртаг.
От свършените през годината 267 наказателни дела броят на приключените НОХД е 113, на НЧХД е 14, на НАХД по чл. 78а от НК е 15. От разгледаните НОХД 78 броя са приключили с присъда, а 19 броя са прекратени поради сключено от страните и одобрено от съда споразумение. 9 броя НЧХД са с постановени присъди, а 5 броя са прекратени. Всички НАХД по чл. 78а от НК /15 броя/ са с постановено решение. Най-голям брой постановени осъдителни присъди има по делата за общоопасните престъпления/42 броя/ по глава ХІ на НК, 20 постановени присъди има за престъпления против собствеността по глава V на НК, 4 присъди са постановени за престъпления против личността по глава ІІ от НК. През отчетния период в РС – Омуртаг не са разглеждани дела със значим обществен интерес, изброени по конкретни текстове от НК в приложената за целта форма – отчет.
От постъпилите и образувани през годината НОХД – 103 броя 12 от тях са образувани по внесено споразумение, постигнато на досъдебното производство по чл. 382 от НПК, а останалите 91 броя дела НОХД са образувани по внесени обвинителни актове. Въз основа на тези два вида актове броят на съдените лица за отчетния период е бил 135 като осъдените са общо 115 лица: 27 от тях са с наказание по сключено споразумение по глава ХХІХ от НПК, а 88 броя са осъдени с присъди. Следователно 85% от подсъдимите са признати за виновни, като 65% са с постановени осъдителни присъди, а 20% са с наложено наказание по споразумение. 95% от подсъдимите за общоопасни престъпления /58 лица/ по глава ХІ на НК са получили осъдителни присъди, а 89% от подсъдимите за престъпления против собствеността по глава V на НК са осъдени. От съдените лица за престъпления против личността по глава ІІ от НК 54 % са с осъдителни присъди.
От съдените лица по НАХД по чл. 78а от НК /19 броя/ 15 броя или 79% са били осъдени.
От осъдените по НОХД общо 115 лица 4 лица са били непълнолетни. Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период са налагани различни наказания и най-голям е броят на лицата, осъдени с наказание “лишаване от свобода” - 46 броя, като осъдените, при които е отложено изпълнението на това наказание са 27 броя, а тези с постановено ефективно изпълнение са 19. На следващо място като налагано с осъдителните присъди наказание се подрежда наказанието “пробация” – 43 броя, а 17 са наложените наказания “глоба”.
По НЧХД са осъдени общо 10 лица като на 9 от тях са наложени административни глоби, а на 1 лице е наложено наказание “пробация”.
По НАХД по чл. 78а от НК осъдените 15 лица са с наложени наказания глоба по чл. 78а от НК.
Следователно общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД и НАХД, е 140 /77% от съдените лица/ като най-много са лицата с наложено наказание “лишаване от свобода” – 46, като следва броят на наложените наказания “пробация” – 44, а след него е наказанието “глоба” – 41.
От съдените през годината 181 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 14 броя са оправдани, а това са 8% от съдените лица. 10 са оправданите лица по НОХД и те съставляват 7% от подсъдимите по този вид дела, 3 са оправданите лица по НЧХД като съотношението спрямо подсъдими тук е 11%, 1 лице е оправдано по НАХД по чл. 78а от НК – 5% от съдените лица по този вид дела. Основната причина за постановените оправдателни присъди по НОХД е недостатъчно добрата работа на органите на досъдебното производство по събиране на доказателства. Едва в съдебната фаза се установява, че събраните и счетени за достатъчни от прокуратурата доказателства, се оказват недостатъчни за доказване на повдигнатото обвинение. Най-често липсват достатъчно доказателства за установяване авторството на описаното в обвинителния акт деяние. Пропускът на дознателите да закрепят обясненията на обвиняемите и показанията на свидетелите чрез разпит пред съдия по реда на чл. 222 и чл. 223 от НПК води по редица дела до невъзможност да се приобщят към доказателствения материал техни признания или съществени показания от досъдебното производство като по този начин се стига също до постановяване на оправдателни присъди.
/Виж графика № 11/
Съдържание 2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
В СИС при ОРС има 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител. От началото на отчетния период до 20.05.2008 г. вкл. длъжността е била свободна, но дейността по същата се е извършвала от районен съдия Станимир Кюлеров, който през 2007 г. е работил в РС – Омуртаг като ДСИ. На 20.05.2008 г. на посочената длъжност е назначен Владимир Дражев в резултат на проведен конкурс.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 225 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 642 броя, или общо делата са били 867 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 631 055 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2008 г. изпълнителни дела, е 642 778 лева. През отчетния период са постъпили 135 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци /най-голям е броят на новопостъпилите изпълнителни дела с взискатели търговци – 121 бр./ и 87 изпълнителни дела в полза на граждани. Налице е 1 образувано изпълнително дело в полза на държавата и по-конкретно в полза на НБПП.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно изпълнителна служба е 161 броя в т. ч. 122 броя свършени чрез реализиране на вземането, 6 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 33 изпълнителни дела – прекратени по други причини. Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 242 836 лева. През отчетния период 4 броя дела с взискател държавата /3 от предходен период и 1 новообразувано/ не са приключени. От общо водените дела в полза на ЮЛ и търговци /471 бр./ свършените са 82 броя и събраната по тях сума е в размер на 76 122 лева. В полза на граждани са водени общо 387 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 76 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 470 122 лева.
В сравнителен аспект с предходните две години се установява следното:
През 2006 г. постъпилите изпълнителни дела са 217 броя за сумата от 456 397 лева. По свършените общо 178 броя изпълнителни дела е събрана сумата от 394 887 лева. Събираемост – 87%.
За 2007 г. са постъпили 190 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер общо на 237 106 лева, а свършените дела през този период са 150 броя, по които е събрана общо сумата от 190 692 лева. Събираемост – 80%.
През настоящия отчетен период за 2008 г. са образувани 225 изпълнителни дела за сумата от 631 055 лева, а свършените дела през периода са 161, по които е събрана сумата от 242 836 лева. Събираемост – 38%.
От направеното сравнение следва извода, че през 2008 г. е нараснал броя на постъпващите изпълнителни дела в сравнение с предходните две години. Увеличеното постъпление като цяло се дължи най-вече на по-големия брой постъпили изпълнителни дела, образувани в полза на юридически лица и търговци /125 броя за 2006 г., 96 броя за 2007 г. и 135 броя за 2008 г./. За разлика от тези дела е намалял броят на делата, образувани в полза на граждани – 87 бр. за 2008 г., 94 броя за 2007 г. и за 2006 г. - 91 броя. Това се дължи на намалелия брой постъпили изпълнителни дела за издръжки и трудови спорове.
Броят на свършените дела през 2008 г. – 161 броя е увеличен спрямо 2007 г. - 150, но не достига броят им за 2006 г. /178 броя/. Въпреки, че надвишава размера на общо събраните суми за 2007 г. /190 692 лева/, то размерът на събраната през 2008 г. сума от 242 836 лева не достига тази за 2006 г. /394 887 лева/. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в почти всички случаи не плащат доброволно задълженията си, а и нямат собствени вещи и имоти, които да бъдат описани. Поради високия процент на безработицата в съдебния район почти всички длъжници – физически лица, са безработни и е неприложим способа за запор на трудовите им възнаграждения. Голяма част от изпълнителните дела са за издръжки и някои от тях не могат да се приключат с години до навършване на пълнолетие на издържания. Бездействието на кредиторите по време на исковото производство, когато такова предхожда изпълнителния процес, също поражда проблеми в изпълнението. Липсата на искане за налагане на обезпечителни мерки препятства възможността за събиране на присъдената сума впоследствие.
Съдържание 3. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетният период за 2008 г. в Районен съд - Омуртаг по щат са утвърдени пет щатни броя места за магистрати, в т. ч. председател, заместник – председател и трима районни съдии, 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за съдия по вписванията. От началото на календарната 2008 г. и в течение на същата са настъпили кадрови промени, които касаят както някои от магистратските места, така и длъжността на държавния съдебен изпълнител. Магистратският състав е следният: Анета Петрова – председател с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 10 години и 7 месеца, заместник – председател на съда до 01.09.2008 г. е бил Пламен Драганов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 7 години и 2 месеца, районен съдия – наказателни дела Пламен Караниколов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 8 години и 7 месеца, районен съдия – граждански дела Станимир Кюлеров с юридически стаж 5 години и 11 месеца, а от 01.07.2008 г. като районен съдия – наказателни дела е назначена Невяна Захариева. Тези данни показват, че като цяло през отчетния период разглеждането на делата е извършвано от общо 4 съдебни състава. Към края на периода щатната бройка за “заместник на административния ръководител – заместник – председател” е незаета.
Единствената щатна бройка за длъжността “държавен съдебен изпълнител” в РС – Омуртаг е заета от 20.05.2008 г. от Владимир Дражев. В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността “съдия по вписванията” се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 7 години.
Гореизложеното показва, че през отчетния период РС – Омуртаг не е бил кадрово обезпечен на 100%. Въпреки това работещите през отчетния период съдии в ОРС са успели да приключат по-голямата част от разгледаните през годината дела.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на работещите в съда магистрати.
В края на отчетната 2008 г. незаетата щатна бройка в РС – Омуртаг е 1 - за длъжността “заместник на административния ръководител – заместник – председател”, за което е изпратено съответно писмо до ВСС.
През 2008 г. магистратите в РС – Омуртаг са преминали през следните обучения:
Начална квалификация на новоназначени съдии в гражданско отделение - Граждански процес” - съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров;
“Начална квалификация за новоназначени съдии в гражданско отделение - Облигационно право” - съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров;
“Съдебно сътрудничество по граждански дела” - Станимир Николов Йорданов-Кюлеров;
“Проблеми на особените залози” - съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров;
"Чл. 9, 10 и 11 от ЕКПЧ. Протокол 4 и 7: Гаранции за правото на свобода на придвижването" – председателя Анета Иванова Петрова;
"Съдебна практика на Съда на ЕО" – съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров и съдия Пламен Димитров Караниколов;
“Права на човека - Гаранции за защита правото на собственост /Чл. 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ/” - съдия Анета Иванова Петрова;
"Основи на европейското право " – съдия Пламен Димитров Караниколов и съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров;
“Обучение по новия ГПК” - председателя Анета Иванова Петрова и съдия Станимир Николов Йорданов-Кюлеров;
“Съдебна делба” - съдиите Анета Иванова Петрова и Станимир Николов Йорданов-Кюлеров;
“Професионална етика и антикорупция” – Пламен Димитров Караниколов.
През 2008 година РС град Омуртаг е бил с утвърдени 23 щатни бройки, в т. ч. магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители, което означава, че е увеличена щатната численост, утвърдена през 2007 година с 1 щ. бр. за съдебен служител, предназначена за длъжността “системен администратор ІІ степен”. На посочената длъжност е назначен съдебният служител Кирил Димитров, който преди това е заемал длъжността ”деловодител – съдебно изпълнение”. След проведен конкурс за длъжността ”деловодител – съдебно изпълнение” на същата е назначена Стела Викторова, считано от 02.06.2008 г. Като цяло съдебната администрация на ОРС работи добре. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по-активно в курсове за подобряване на квалификацията им.
Предвид утвърдения щат на работните места за съдии – 5 на брой, и в случай на 100%-ва кадрова обезпеченост на тези места, в РС – Омуртаг не е налице нужда от бъдещо увеличаване щата на магистратските места. Държавният съдебен изпълнител и съдията по вписванията успяват да се справят своевременно с разглеждането на съответно изпълнителните и нотариалните дела. По отношение щатната численост и видовете длъжности в съдебната администрация на РС – Омуртаг следва да се посочи, че понастоящем все още не са използвани някои възможности за откриване на нови длъжности според уредбата в ПСАРОВАС. В служба “Деловодство” продължават да работят двама съдебни деловодители, като единият от тях изцяло е поел работата в бюро “Съдимост”. Това положение означава, че почти цялата дейност, характерна за тази служба, а именно: образуване на дела, изготвяне на първоначалните списъци и изпращане на призовки, следене на срокове и т. н., се извършва от един съдебен деловодител. Изложеното, както и разширените функции и задължения на служителите съгласно новия Правилник, налага да се иска увеличаване на щата с една бройка за длъжността “съдебен деловодител”. С оглед функциите, които Правилника възлага на длъжността “съдебен администратор”, както и заложеното в типовата длъжностна характеристика изискване за висше икономическо образование към тази длъжност, то разкриването на такава щатна бройка значително би подпомогнало цялостната дейност в съда. Липсата на тези длъжности в щатното разписание на РС – Омуртаг е обяснима с невъзможността да бъдат обособени работни места за евентуално назначените служители. Наболелият дългогодишен проблем, породен от липсата на съдебна сграда и недостатъчния брой помещения, с които разполага съда, се явява и пречка за разширяване на щата, както и за по-добро организиране и разпределяне на работата на съдебната администрация.
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454,05 кв. м., находяща се в парцел IV пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162/19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85/16.04.1997 г. целият втори етаж и по-голямата част от първия етаж, а именно 360 кв. м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв. м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49/02.12.1960 г. Със заповед № 143/29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ 454 кв. м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали, заместник – председателят и един съдия са в общ кабинет, а другите двама съдии също се помещават в един кабинет. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Държавният съдебен изпълнителят работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Съгласно ПАРОВАС се разширяват функциите и задълженията на служителите в съдебната администрация, което би довело до нужда от увеличаване на щата и съответно до необходимост от помещения. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв. м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда.
С Решение на Общински съвет – град Омуртаг № 345 от протокол № 28 от заседание, проведено на 15.12.2005 г. е учредено безвъзмездно право на строеж за Съдебна палата в полза на Висш Съдебен Съвет върху 500 кв. м. в УПИ І кв. 43 по плана на град Омуртаг. Въз основа на това решение е издадена Заповед № 250/16.05.2006 г. на Кмета на Община Омуртаг и впоследствие е сключен Договор за учредяване право на строеж върху общински парцел от 05.09.2006 г., по силата на който Община Омуртаг като собственик на УПИ І, отреден за “Съдебна палата” с площ 1 500 кв. м. – ЧОС, в кв. 43-а по плана на гр. Омуртаг учредява на ВСС право на строеж за Съдебна палата върху площ от 500 кв. м., безвъзмездно и за срок от 5 години. Предприемането на действия по строеж на сграда за нуждите на РС – Омуртаг би осигурило нормалното функциониране на службите в същия, спокойната работа на съдиите и би дало възможност да се съхраняват делата и документите според законовите изисквания. След законовата промяна, довела до поемане на управлението върху съдебните сгради от Министъра на правосъдието, до същия няколкократно са изпращани искания за започване на процедура по проектиране на съдебна палата ведно с документите, описващи настоящото състояние, както и сведение за нуждите на съда от помещения. До настоящият момент проблемът продължава да съществува.
Районен съд – град Омуртаг разполага с 2 сървъра, 10 броя принтери и 22 броя компютърни конфигурации разпределени по работни места както следва:
 1. Съдии ..........................................................................  5 броя;
 2. Държавен съдебен изпълнител .....................................  1 брой;
 3. Съдебни секретари .......................................................  4 броя;
 4. Системен администратор .............................................. 1 брой;
 5. Съдебно изпълнителна служба .....................................  2 броя;
 6. Административен секретар ...........................................  1 брой;
 7. Главен специалист – счетоводител ...............................  1 брой;
 8. Деловодство ................................................................  3 броя;
 9. Бюро съдимост ............................................................  1 брой;
 10. Регистратура ................................................................  1 брой;
 11. Съдебни зали ...............................................................  2 броя;
В Районен съд – град Омуртаг функционира локална компютърна мрежа която свързва всички работни станции (работни места). През отчетния период е доставена и въведена в експлоатация звукозаписна техника във връзка с изискванията за запис на заседанията съгласно влезлия в сила през месец март 2008 г. Граждански процесуален кодекс. Направено е обновяване на системите за външно озвучаване на съдебните зали.
През отчетния период бе създадена Интернет страница на съда, на която се публикуват седмичните графици на насрочените дела, както и друга актуална информация свързана с работата на съда. Съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт на Интернет страницата се публикуват съдебните актове, като е обхванат периода от началото на 2008 г., при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
За управление движението на съдебните дела (граждански и наказателни) се използва Съдебна автоматизирана система (САС) - “Съдебно деловодство”, с разработчик “Информационно обслужване” АД - клон град Варна. Софтуерът се актуализира постоянно в зависимост от периодичността на публикуването на нови версии, извършва се ежедневно архивиране на база данни с цел възстановяването й при необходимост.
В съдебно изпълнителна служба е внедрена Съдебно изпълнителна система (JES) версия 1.99.7, разработена от ЕТ “Темида 2000”, която подпомага както служителите така и държавния съдебен изпълнител за своевременното проследяване на движението по делата, изготвяне на призовки до страните, автоматизирано водене на необходимите регистри и дневници и изчисляване на лихви по делата.
В служба “Бюро съдимост” функционира програмен продукт по ЛОТ 4 на програма ФАР - “Разработка и внедряване на система за издаване на свидетелства за съдимост”. Системата позволява бързо и качествено изготвяне на справки за съдимост и издаването на свидетелство за съдимост.
За подпомагане работата на съдиите се използва Автоматизирана правно информационна система “АПИС”, до която достъп имат всички съдии както и Правно информационна система “CIELA” на издателска къща “CIELA”, като същите периодично се актуализират.
За извършване на разпределението на делата по съдии по “случаен принцип” и документиране на направения избор, се ползва софтуер “LawChoice” разработен от Висш съдебен съвет, въведен по чл. 26, ал. 1, § 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните и апелативните съдилища в страната /отм./.
В счетоводството се използва програмен продукт “Бизнес навигатор”.
Съдържание 5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Изложените по-горе показатели за работата на РС – Омуртаг дават обща представа за цялостната дейност на съда. Последната е резултат от работата на всеки отделен съдия. При разпределението на постъпилите дела е спазван принципа на случайния избор. През 2008 г. ОРС не е бил обезпечен напълно в кадрово отношение, предвид настъпилите през годината промени. Обсъденото намаление на постъплението по двата вида дела – граждански и наказателни, не е свързано с качеството на работата на магистратите в съда. При гражданските дела то може да се обясни с влезлия в сила от 01.03.2008 г. нов ГПК, регламентиращ нови процедури, по отношение на които и магистрати и страни по дела са в процес на усвояване. Вече липсват и дела, които в предходните отчети на съда са заемали значителен дял и това са делата по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Подобрение се констатира в показателя свършени наказателни дела спрямо общия брой разгледани дела спрямо предходните две години. Поради предвидените в новия ГПК по – дълги и задължителни процесуални срокове, както и с оглед трудностите по намирането на страните по делата се констатира намаляване на процентния дял на свършените в 3-месечен срок граждански дела. По-голямата част от свършените делата /83%/ са решени по съществото на спора, а 17% са прекратените. Сравнително малък е дела на обжалваните актове по всички разгледани дела – 13%, като 76% от проверените актове по граждански дела са потвърдени, а 67% са потвърдените обжалвани актове по наказателни дела. Тези резултати свидетелстват за качествено разглеждане и решаване на делата в РС – Омуртаг. От гореизложените показатели следва, че съдиите, разглеждащи граждански дела, са били по – натоварени средно месечно от съдиите по наказателни дела и въпреки това са свършили по-висок процент дела на месец. Описанието на наказаната престъпност води до извода, че 77% от съдените лица по НОХД, НЧХД и НАХД са били осъдени. Подсъдимите, по отношение на които са постановени осъдителни присъди по НОХД, са 85% от всички подсъдими по този вид дела. 7% от подсъдимите по НОХД са били оправдани. Следователно значително по-голям е относителния дял на осъдените спрямо оправданите подсъдими. Предвид констатирания дял на НОХД, по които е прекратено съдебното производство и съответното дело е върнато на прокурора, а именно 12% от всички разгледани НОХД, както и с оглед разглеждането на въпроса с връщането на делата от съда на прокурора като проблем на цялата съдебна система, считам за необходимо извършването на законодателна промяна в разпоредбата на чл. 249 и чл. 288 от НПК като се предвиди възможност за обжалване и протестиране на постановените от съда определения, което да се развива във възможно най-кратки процесуални срокове.
Към настоящия момент РС – Омуртаг разполага с добро техническо оборудване в сравнение с предходни отчетни периоди и това позволява по-голяма бързина и по-добро качество на работата. Изпълнени са изискванията на чл. 64 от ЗСВ като РС – Омуртаг има своя интернет страница, на която се публикуват актовете по делата при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Най-големият проблем на РС – Омуртаг продължава да бъде липсата на самостоятелна сграда и нуждата от помещения, необходими с оглед осигуряване на нормална работа на съдиите и съдебните служители. Този проблем препятства обособяването на работни места за евентуално създадени нови щатни бройки, от каквито има нужда съдебната администрация на ОРС. Преодоляването на този проблем би довело до подобряване качеството на работа на магистратите и съдебната администрация, както и до привеждане на работните условия в пълно съответствие с изискванията на законите на Р България.

 

януари 2009 година                                                   Административен ръководител:
град Омуртаг                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /А. Петрова/