Отчетен доклад

за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2007 г.

 
Настоящият годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд – град Омуртаг през отчетната 2007 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. Брой на работещите в Районен съд град Омуртаг съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/
1.2. Брой на служителите
1.3. Становище за промени в щата
2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
2.1. Брой на постъпилите дела – граждански, наказателни. Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 месеца.
2.2. Брой на свършените дела – граждански, наказателни. Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца.
2.3. Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до постановяване на съдебния акт.
2.4. Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години /2005 г., 2006 г. и 2007 г./
3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
3.2. Брой на свършените изпълнителни дела. /Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са повече от един/.
3.3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години /2005 г., 2006 г. и 2007 г./
4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
4.1. Сграда, оборудване, проблеми
4.2. Техническо оборудване
5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Съдържание 1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
През отчетният период за 2007 г. в Районен съд - Омуртаг по щат са утвърдени пет щатни броя места за магистрати, в т.ч. председател, заместник – председател и трима районни съдии, 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за съдия по вписванията. От началото на календарната 2007 г. и в течение на същата са настъпили кадрови промени, които касаят както някои от магистратските места, така и длъжността на държавния съдебен изпълнител. Разглеждането на всички дела от началото на отчетния период до 15.02.2007 г. се е извършвало от четири съдебни състава, председателствани от следните магистрати: Председател на ОРС – Анета Петрова с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 9 години и 7 месеца, заместник - председател Пламен Драганов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 6 години и 2 месеца, районен съдия Пламен Караниколов с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 7 години и 7 месеца и районен съдия Росица Цветкова, работила в РС – Омуртаг до 14.02.2007 г. вкл. Поради преместване на двама от районните съдии в съответни административни съдилища, считано от 03.01.2007 г. е освободено мястото за районен съдия, заемано до тази дата от Красимира Тодорова, а считано от 15.02.2007 г. е освободена заеманата от Росица Цветкова длъжност за районен съдия. След тези кадрови промени разглеждането на делата в ОРС се е извършвало от три съдебни състава, председателствани от председателя Анета Петрова, заместник – председателя Пламен Драганов и районен съдия Пламен Караниколов. Междувременно освободените бройки за длъжността ”районен съдия” са обявени за заемане посредством провеждане на конкурс, в резултат на който с Решение на ВСС от 21.09.2007 г. по протокол № 29 на щатната бройка, обособена за длъжността “районен съдия” - гражданско право, е назначен Станимир Николов Йорданов–Кюлеров с юридически стаж 4 години и 11 месеца, встъпил в длъжност на 15.10.2007 г. Другата бройка за длъжността “районен съдия” – наказателно право, въпреки приключването на конкурсната процедура продължава да бъде незаета, поради обжалване решението на ВСС за назначаване на спечелилия конкурса кандидат. В края на отчетния период разглеждането на делата в РС – Омуртаг е извършвано от общо 4 съдебни състава, председателствани от магистратите Петрова, Драганов, Караниколов и Кюлеров.
Единствената щатна бройка за длъжността “държавен съдебен изпълнител” в РС – Омуртаг е заемана до 14.10.2007 г. вкл. от Станимир Йорданов–Кюлеров. След назначаването на последния на длъжността “районен съдия” тази бройка е свободна и обявена за заемане чрез конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието. В Службата по вписванията не са настъпили кадрови промени и там длъжността “съдия по вписванията” се заема от Мариан Георгиев с общ юридически стаж 6 години.
Гореизложеното показва, че през отчетния период РС – Омуртаг не е бил кадрово обезпечен, тъй като през по-голямата част от същия са били постоянно заети само три щатни бройки за магистрати от общо пет, а едната от освободените магистратски бройки е била незаета през целия отчетен период и продължава да бъде незаета и понастоящем. Въпреки недостатъчната кадрова обезпеченост работещите през отчетния период съдии в ОРС са успели да приключат по-голямата част от разгледаните през годината дела. Поемането на останалите от преместилите се съдии неприключени дела също допълнително е натоварило графика на работилите през целия отчетен период съдии.
В края на отчетната 2007 г. незаетите щатни бройки в РС – Омуртаг са за длъжностите “районен съдия” - наказателно право и “държавен съдебен изпълнител”.
През 2007 година РС град Омуртаг е бил с утвърдени 22 щатни бройки, в т. ч. магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители, което означава, че е запазена щатната численост, утвърдена през 2006 година. През отчетния период щатното разписание на РС – Омуртаг включва както и през 2006 г. 15 броя съдебни служители, като видовете длъжности са запазени такива, каквито са били през предходния отчетен период. Единствената кадрова промяна, отнасяща се до съдебната администрация на РС – Омуртаг, е предизвикана от освобождаването на двама служители: Соня Славова, заемала длъжността “съдебен архивар” до 14.02.2007 г., и Светослав Сотиров, заемал длъжността “призовкар” до 01.03.2007 г., като и двамата са освободени по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ. След проведени конкурси съгласно чл. 164, ал. 1 от ПСАРОАВАС двете освободени работни места са заети както следва: длъжността “съдебен архивар” - от Снежана Миленкова, считано от 16.04.2007 г., и длъжността “призовкар” – от Димитър Дянков, считано от 16.04.2007 г. Утвърденият щат на служителите през отчетният период е бил изцяло попълнен с изключение на времето от близо два месеца, през което е проведена конкурсната процедура за освободените две работни места. Понастоящем всички съдебни служители са назначени на безсрочен трудов договор. По-голямата част от тях са с дългогодишен трудов стаж в съдебната администрация. Трима от служителите са със завършено висше образование, един – с полувисше, а останалите са със средно общо или средно специално образование. През отчетния период не са налагани дисциплинарни наказания на съдебни служители. Въз основа на Правилника за съдебната администрация в РОАВАС /в сила от 26.10.2004 г./ на съдебните служители е извършено трето по ред атестиране според критериите и процедурата в този нормативен акт. Вследствие на направения анализ на работата на всеки съдебен служител и предвид получените оценки при предходните две атестации, на основание чл. 189 ал.4 от Правилника 5 съдебни служители са повишени в ранг с една степен, считано от 01.11.2007 г., и това са: Кирил Димитров – деловодител СИС, Светла Симеонова – деловодител наказателни дела, Велислава Илиева – деловодител СИС, Диянка Константинова – съдебен секретар и Даниела Андонова – съдебен секретар. В поставената на видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни служители до момента няма постъпили оплаквания. През 2007 г. някои от съдебните служители преминаха съответни курсове на обучение и взеха участие в семинари: главният специалист-счетоводител Евгени Станчев е участвал в семинар на тема “Финансово управление и счетоводство”, съдебните служители Тодорка Иванова и Велислава Илиева са преминали през задължително обучение по ЗЗКИ, административният секретар се е обучавал на тема” Единна информационна система за противодействие на престъпността”, а всички съдебни служители са се явили и са получили сертификати от курс по програма, съгласувана с изискванията на “Европейски сертификат за компютърни умения” /“Windows”, “Word”, “Excel” и “Internet”/. Необходимо е занапред служителите да се включат и участват по – активно в курсове за подобряване на квалификацията им.
Предвид утвърдения щат на работните места за съдии – 5 на брой, и в случай на 100%-ва кадрова обезпеченост на тези места, в РС – Омуртаг не е налице нужда от бъдещо увеличаване щата на магистратските места. Държавният съдебен изпълнител и съдията по вписванията успяват да се справят своевременно с разглеждането на съответно изпълнителните и нотариалните дела. Насроченият конкурс за освободената длъжност “държавен съдебен изпълнител” в ОРС е предпоставка за заемането на това работно място и за пълноценна работа в СИС.
По отношение щатната численост и видовете длъжности в съдебната администрация на РС – Омуртаг следва да се посочи, че понастоящем все още не са използвани някои възможности за откриване на нови длъжности според уредбата в ПСАРОВАС. В служба “Деловодство” продължават да работят двама съдебни деловодители, като единият от тях изцяло е поел работата в бюро “Съдимост”. Това положение означава, че почти цялата дейност, характерна за тази служба, а именно: образуване на дела, изготвяне на първоначалните списъци и изпращане на призовки, следене на срокове и т.н., се извършва от един съдебен деловодител. Изложеното, както и разширените функции и задължения на служителите съгласно новия Правилник, налага да се иска увеличаване на щата с една бройка за длъжността “съдебен деловодител”. С оглед функциите, които Правилника възлага на длъжността “съдебен администратор”, както и заложеното в типовата длъжностна характеристика изискване за висше икономическо образование към тази длъжност, то разкриването на такава щатна бройка значително би подпомогнало цялостната дейност в съда. Липсата на тези длъжности в щатното разписание на РС – Омуртаг е обяснима с невъзможността да бъдат обособени работни места за евентуално назначените служители. Наболелият дългогодишен проблем, породен от липсата на съдебна сграда и недостатъчния брой помещения, с които разполага съда, се явява и пречка за разширяване на щата и по – добро организиране и разпределяне на работата на съдебната администрация.
Съдържание 2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През 2007 година в Районен съд град Омуртаг са постъпили общо 880 дела, от които гражданските дела са 590 броя, а наказателните дела - 290 броя. В сравнение с предходния отчетен период за 2006 г. се установява намаляване на общия брой на постъпилите дела с 95 броя. Това намаление се дължи най – вече на спадналото постъпление на граждански дела, които през 2006 г. са били 701 броя, т.е. със 111 броя по-малко са постъпилите граждански дела през 2007 г. Констатира се леко увеличение броя на постъпилите наказателни дела, които от 274 броя за 2006 г. са нараснали на 290 броя през 2007 г. /с 16 броя повече/.
От постъпилите наказателни общ характер дела най-много са общоопасните престъпления - 61 броя, следват делата за престъпления против собствеността – 49 броя, престъпления против стопанството – 9 бр., престъпления против личността - 6 броя, останалите дела са за престъпления против реда и общественото спокойствие /2 бр./, престъпления против брака, семейството и младежта /1 бр./, престъпление против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи обществени функции /1 брой/. От новообразуваните НЧХД общо 15 на брой - 13 броя дела са по чл. 130 от НК, 2 броя по чл. 148 във връзка с чл. 146 от НК. Общо осъдените лица /НОХД + НЧХД/ са 148 броя, от които 4 непълнолетни лица, а оправданите са 8 броя /5 броя по НОХД и 3 броя по НЧХД/. От наложените наказания общо 47 са “лишаване от свобода”, от които 29 наказания са с отложено изпълнение по реда на чл. 66 от НК, 9 е броят на наложените наказания “глоба”, а 72 са наложените наказания “пробация”. От констатираните данни следва, че леко е намалял броят на осъдените лица в сравнение с отчетната 2006 г. /157 броя/ и наред с това се е увеличил броят на оправданите лица /4 броя за 2006 г./. Установява се значително по – широко прилагане на наказанието “пробация” в сравнение с предходния период, когато броят на наложените наказания от този вид е бил 22, за сметка на по-рядкото налагане на другите видове наказания. Постъпилите НАХД по чл. 78а от НК са 25 броя, НАХД по жалби срещу НП са 62 броя, а дела по УБДХ не са образувани. Постъпили са и са образувани НЧД – 57 броя, сред които за реабилитация – 2 броя, по ЗЗдравето – 6 броя, по чл. 25 от НК – 19 броя, други – 32 броя. През отчетния период са образувани и 29 НЧД за проведени разпити пред съдия по реда на чл. 222 и чл. 223 от НПК.
Структурата на постъпилите граждански дела е следната: 108 броя по Семейния Кодекс, 102 броя по облигационни искове, 153 броя – по вещни искове, делби - 26 броя, по Кодекса на труда - 5 броя, по чл.237 от ГПК – 118 броя и други дела/по ЗЗДН, ЗЗДетето и др./ 78 броя.
В сравнение с миналата година – 2006 г., се установява намаляване постъплението на гражданските дела: за 2006 г.гражданските дела са били 701 броя, което означава, че през 2007 г. са постъпили със 111 броя по-малко граждански дела. При постъплението на наказателни дела се наблюдава увеличение, тъй като за 2006 г. техният брой е 274, а за 2007 г. – е 290, което означава, че през отчетния период са постъпили с 16 дела повече от миналия такъв.
Средномесечното постъпление на делата е 73.33 броя дела, а за всяко едно от 5-те работни места за съдии това постъпление е 14.67 броя дела на месец. Налице е намаляване броя на постъпващите дела в ОРС в сравнение с миналия отчетен период за 2006 г. Това обстоятелство несъмнено рефлектира върху натовареността на съдиите по щат, която също е намаляла спрямо 2006 г. /16.25 бр. дела на съдия месечно. През целият отчетен период разпределението на делата е ставало по правилата на случайния избор, въведен съгласно чл. 26 ал.1 от ПСАРОВАС, чрез въведения от ВСС програмен продукт “Law choice”. По този начин се гарантира не само обективно, но и равномерно разпределение на постъпващите дела съобразно видовете им и всички съдии получават за разглеждане сравнително еднакъв брой дела от всеки вид.
Постъпилите дела се разпределят по съдии, както следва:
 • Анета Петрова – 152 броя граждански дела и 82 броя наказателни дела, или общо 234 бр. дела.
 • Пламен Драганов - 179 броя граждански дела и 79 броя наказателни дела, или общо 258 бр. дела.
 • Росица Цветкова - 18 броя граждански дела и 4 броя наказателни дела, или общо 22 бр. дела.
 • Пламен Караниколов – 186 броя граждански дела и 125 броя наказателни дела, или общо 311 бр. дела.
 • Станимир Кюлеров - 55 броя граждански дела.
През отчетният период за 2007 г. от новопостъпилите 880 броя дела и останалите висящи такива от 2006 г. – 168 броя, т.е. общо 1048 броя дела за разглеждане, работещите съдии са обявили за решаване и са свършили 957 броя граждански и наказателни дела или това са 91% от разгледаните дела, в т.ч. 642 граждански и 315 наказателни. През 2006 г. свършените дела са били общо 975 броя /949 броя + 26 броя НЧД разпити/. Забелязва се повишаване на процентното съотношение между свършени и разгледани дела спрямо състоянието му от миналия отчетен период, когато е било 85%, т.е. покачване с 6%. Броят на свършените през 2007 г. дела /957бр./ надвишава броя на постъпилите през същата година дела – 880 броя. Това означава, че съдиите от Омуртагски районен съд са приключили всички постъпили през годината дела. От изложеното се установява, че броят на останалите “висящите” дела /91/ в края на годината в сравнение с предходните периоди е намалял значително, тъй като в края на отчетните 2005 г. и 2006 г. останалите несвършени дела са били съответно по 168 броя.
От общо свършените дела 957 броя, 859 броя дела са приключили със съдебен акт по същество, а 98 броя дела са били прекратени. И през настоящия отчетен период продължава тенденцията на нарастване броя на приключилите дела със съдебен акт по същество, която се наблюдава в продължение на последните четири години /700 за 2004 г., 783 – за 2005 г., 815 – за 2006 г. и 829 бр. за 2007 г./. Това положение означава, че все по – голям брой от заведените в ОРС спорове получава своето решение по същество.
От общо свършените 957 броя дела средномесечно по щат на един съдия на база 12 месеца са свършвани 15.95 дела. Като се имат предвид посочените по – горе данни за средномесечното постъпление на делата следва извода, че съдиите при Омуртагски районен съд свършват средно месечно постъпилите дела.
Действителната натовареност на съдиите от РС – Омуртаг съобразно отработените човекомесеци /35 спрямо 51 за предходния отчетен период/, е 27.34 свършени дела.
Свършените дела се разпределят по съдии, както следва:
 • Анета Петрова е приключила общо 180 броя граждански дела и 94 броя наказателни дела, или общо 274 броя дела.
 • Пламен Драганов е свършил общо 202 броя граждански дела и 99 броя наказателни дела, или общо 301 броя дела.
 • Пламен Караниколов е свършил 227 броя граждански дела и 118 броя наказателни дела, или общо 345 броя дела.
 • Станимир Кюлеров е свършила 17 броя граждански дела.
 • Росица Цветкова е приключила 16 броя граждански дела и 4 броя наказателни дела, или общо 20 броя дела.
От общия брой свършени дела – 957, в тримесечен срок са били свършени 897 броя дела или това са 94%, което показва, че почти всички свършени дела са разгледани в 3-месечен срок.
От свършените НОХ дела /130 бр./ в 3-месечен срок са били свършени 119 броя или това са 92%. В това отношение се наблюдава покачване броя на разгледаните в този срок дела в сравнение с 2006 г. /86%/. Общо 27.42% от общия брой на насрочените НОХД са били отлагани. Причините за отлагането на този вид дела са същите, както през предходни периоди - неявяване на страни по делото, създаване на условия за пълноценно реализиране правото на защита на подсъдимия чрез осигуряване на адвокатска защита или необходимост от събиране на нови доказателства, както и неявяване на свидетели и вещи лица. Трудностите по призоваването на подсъдими и свидетели, идващи от промяна на местоживеенето им, и молбите от адвокатите – защитници за отлагане на наказателни дела, макар и с приложени към същите доказателства за ангажираността им, също се явяват честа причина за отлагане на делата. От друга страна намаляване броя на отложените НОХД, чийто процент спрямо насрочените ОХ дела за миналия отчетен период е 48.32%, се дължи на по-широкото приложение на процедурата на съкратеното съдебно следствие /40 наказателни дела са разгледани по този ред/ и завишените санкции за участници в процеса, които се явяват причина за отлагане на делото без налични уважителни причини.
От общо свършените 642 граждански дела в тримесечен срок са приключени 600 броя граждански дела, което е 93 % от приключените общо граждански дела. Този факт означава, че в сравнение с предходния отчетен период е намалено процентното съотношение на делата, приключени в рамките на 3 – месечния срок, спрямо общия брой свършени граждански дела, което тогава е било 98%. По разгледаните 700 граждански дела са проведени общо 986 открити заседания, като отложените дела са 134. Следователно 13.60% от гражданските дела са били отложени през отчетния период. Основни причини за отлагането на гражданските дела са проблемите с призоваването на страните, породени от разминаването между фактическото местоживеене на лицето и официалните данни за неговия постоянен или настоящ адрес, измененията на исковете, необходимостта от събиране на допълнително доказателства за изясняване предмета на спора, както и лошите метеорологични условия в района през зимния период, което пречи на придвижването на страните.
Наказателните дела от административен характер са решени 98 % в 3-месечния срок. По отношение на този вид дела констатираните причини за разглеждането на 2% от делата в срок, по-дълъг от 3 месеца, са нередовното призоваване и наличието на уважителни причини за неявяване на страните и свидетелите по нарушението.
През отчетния период се забелязва намаляване броя на висящите дела: към 01.01.2007 г. неприключени са били 168 дела, а към 31.12.2007 г. техният брой е 91. При гражданските дела се установява значително намаляване на висящите дела: от 110 висящи дела към 01.01.2007 г. този брой е намалял на 58 броя към 31.12.2007 г. Намаляване на висящността има и при наказателните дела, тъй като към 01.01.2007 г. те са били 58 броя, а към 31.12.2007 г. са 33 броя.
През 2007 г.броят на съдиите по щат е запазен спрямо предходния отчетен период и с оглед понижения брой общо разгледани дела е намаляла и натовареността по щат. Последната относно разгледаните дела е в размер на 17.47 броя дела на съдия, а за 2006 г. е била в размер на 19.05 броя. Относно свършените дела натовареността по щат е в размер на 15.95 броя дела за 2007 г. спрямо 16.25 бр. /с НЧД разпити/ за 2006 г.
През отчетния период РС – Омуртаг е работил при незапълнен щат на съдиите – едната съдийска бройка е незаета през цялата година, а другата съдийска бройка е била свободна в продължение на 8 месеца. Това обстоятелство в съвкупност с ползваните от работещите съдии отпуски, е довело до значително намаляване на отработените човекомесеци от 51 за миналия отчетен период на 35 за настоящия такъв. В резултат на изложените причини съответно значително се е увеличила действителната натовареност: от 22.41 за 2006 г. за общо разгледаните дела на 29.94 броя дела за 2007 г., и от 19.12 /с НЧД разпити/ през 2006 г. на 27.34 през 2007 г. за свършените дела.
Почти всички дела са произнесени от съдиите със съдебни актове в законовите срокове. През отчетния период е регистрирана една жалба за бавност, подадена против съдия Караниколов във връзка с движението на гр.д. № 41/2007 г. Същата е уважена частично от Председателя на ОС – Търговище. За случая следва да се отбележи, че посоченото гражданско дело е било с повишена правна сложност, а съдия Караниколов работи като районен съдия от 2006 г.
Анализът на постъплението на делата през 2007 г. в сравнение с предходните две години показва, че е налице намаление на този показател спрямо предходните отчетни периоди през 2006 г. и 2005 г., които са съответно 975 броя и 932 броя. Този спад се дължи на намаленото постъпление на граждански дела, като в частност това са не само разгледаните по общия ред, но и частните граждански дела. Постъпилите през 2007 г. НОХД са повече в сравнение с постъпилите през 2006 г. /129 бр. за 2007 г. спрямо 91 бр.– през 2006 г. и 121 броя за 2005 г./. Същевременно е намален броят на постъпилите НАХД по чл. 78А от НК /25 бр. за 2007 г., 29 бр. за 2006 г. и 38 бр. за 2005 г./, както и на НЧД, които от 65 бр. за 2006 г. са намалели на 28 бр. за 2007 г., а за 2005 г. са били 54 броя/. По отношение на постъплението на НАХД, образувани по реда на ЗАНН, се наблюдава увеличение, тъй като показателят за 2007 г. /64 броя/ надминава показателите за предходните две години – 47 броя за 2006 г. и 52 броя за 2006 г.
/вж. Приложение № 1/
Съдържание 3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Постъпилите изпълнителни дела през отчетният период са 190 броя, а несвършени в началото на отчетния период са 602 броя. Всички новопостъпили дела са водени общо за сумата от 237 106 лева. Сумата, за която са водени несвършените към началото на 2007 г. изпълнителни дела, е 753 304 лева. През отчетния период са постъпили 96 изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци /най-голям е броят на новопостъпилите изпълнителни дела с взискатели търговци – 66 бр./ и 94 изпълнителни дела в полза на граждани /най-голям сред тях е броят на делата за издръжка - 38 броя/. Не е образувано нито едно дело в полза на държавата. В СИС при ОРС има 1 щ.бр. за държавен съдебен изпълнител. От началото на отчетния период до 14.10.2007 г. вкл. длъжността е заемана от Станимир Йорданов – Кюлеров, но след посочената дата мястото е свободно и понастоящем в РС – Омуртаг няма действащ ДСИ. Районен съдия Кюлеров съвместява работата на съдебен изпълнител до заемането на длъжността вследствие на конкурс.
Общият брой свършени изпълнителни дела в Съдебно-изпълнителна служба е 150 броя в т.ч. 124 броя свършени чрез реализиране на вземането, 16 броя изпратени на друг съдебен изпълнител и 10 изпълнителни дела – прекратени по други причини. Събраната общо сума по свършените дела е в размер на 190 692 лева. През отчетния период не са постъпвали дела с взискател държавата, но има висящи такива от предходни периоди – 3 броя, които не са свършени и понастоящем. От общо водените дела в полза на ЮЛ и търговци /381 бр./ свършените са 45 броя и събраната по тях сума е в размер на 57 504 лева /в сравнение със събраната сума от 290 767 лева за предходния период/. В полза на граждани са водени общо 404 броя изпълнителни дела през годината, като свършените са общо 104 броя, а останалите висящи са 300 броя. Събраната по тези дела сума е в размер на 133 188 лева /надвишаваща сумата, събрана по този тип дела през 2006 г.- 101 512 лева/. Най – голяма събираемост се установява при делата за събиране на вземания по трудови спорове. Съдебно изпълнителната служба е работила през изминалият период в състав от един секретар и един деловодител, като организацията и ръководството на работата се е осъществявала от Председателя на съда и държавния съдебен изпълнител Станимир Кюлеров. Длъжността на ДСИ е била заета от началото на отчетния период до 14.10.2007 г. вкл. Служителите Велислава Илиева и Кирил Димитров изпълняват отговорно, своевременно и качествено служебните си задължения, поради което същите са сред служителите, повишени в ранг с една степен след третото по ред атестиране.
В сравнителен аспект с предходните две години се установява следното:
През 2005 г. са постъпили 234 изпълнителни дела за сумата от 360 102 лева като по свършените 133 броя дела е събрана сумата от 292 060 лева.
През 2006 г. постъпилите изпълнителни дела са 217 броя за сумата от 456 397 лева. По свършените общо 178 броя изпълнителни дела е събрана сумата от 394 887 лева.
За настоящия отчетен период са постъпили 190 броя изпълнителни дела, образувани за сумата в размер общо на 237 106 лева, а свършените дела през този период са 150 броя, по които е събрана общо сумата от 190 692 лева.
От направеното сравнение следва извода, че през 2007 г. е намалял броя на постъпващите изпълнителни дела в сравнение с предходните две години и дори се наблюдава тенденция към намаление на този показател през годините. За целия тригодишен период липсват новопостъпили изпълнителни дела в полза на държавата поради факта, че изпълнителните листи за тези вземания се изпращат на АДВ. Намаленото постъпление като цяло се дължи най – вече на спадналия брой постъпили изпълнителни дела, образувани в полза на юридически лица и търговци /117 бр. за 2005 г., 125 броя за 2006 г. и 96 броя за 2007 г./, в това число липсата на постъпили изпълнителни дела в полза на банки. Този резултат може да се обясни с факта, че вече действат частни съдебни изпълнители, които поемат не малък брой изпълнителни дела. Като се има предвид обстоятелството, че по – голямата част от действащите в град Омуртаг банки са само офиси на клоновете в град Търговище, където са директорите им, обяснимо е подаването на изпълнителните книжа пред ЧСИ в град Търговище, вместо пред ДСИ в град Омуртаг. Леко е увеличен броят на постъпилите изпълнителни дела за събиране на суми в полза на граждани /94 броя/ - през 2006 г. те са били 91 броя, спрямо 117 броя за 2005 г. Това се дължи на увеличения брой постъпили дела за събиране на вземания по трудови спорове спрямо предходния период.
Броят на свършените дела през 2007 г. - 150, е намален спрямо броят им за 2006 г. /178 броя/, но все пак е по-висок от броят на свършените дела за 2005 г. /133 бр./. Значително е намалял размерът на общо събраната сума по изпълнителните дела, която за 2006 г. е 394 887 лева, а за 2005 г. е 292 060 лева. Проблеми на събираемостта са липсата на имущество у длъжниците, които в почти всички случаи не плащат доброволно задълженията си, а и нямат собствени вещи и имоти, които да бъдат описани. Поради високия процент на безработицата в съдебния район почти всички длъжници – физически лица, са безработни и е неприложим способа за запор на трудовите им възнаграждения. Голяма част от изпълнителните дела са за издръжки и някои от тях не могат да се приключат с години до навършване на пълнолетие на издържания. Наред с посочените фактори несъмнено върху общия размер на събраната сума по свършените дела се отразява намалелия брой постъпили дела и по – малката обща сума, за която те са образувани, в сравнение с предходните години.
/вж. Приложение № 2/
Съдържание 4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Стоящият от години проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триетажна масивна сграда със застроена площ 454.05 кв.м., находяща се в парцел IV пл. № 456 в квартал 77 по регулационния план на град Омуртаг, одобрен със Заповед № 162 / 19.08.1992 г. С Акт за общинска собственост № 85 / 16.04.1997 г. целият втори етаж и по – голямата част от първия етаж, а именно 360 кв.м., са обявени за публична общинска собственост със собственик Община Омуртаг. Като съсобственик в акта е вписана държавата по отношение на третия етаж, одържавен по ЗИПО, и на част от първия етаж, обхващаща площ от 94 кв.м. и предоставена на Районен съд – Омуртаг по АДС № 49 / 02.12.1960 г. Със заповед № 143 / 29.02.1996 г. Кметът на Община Омуртаг е предоставил на РС – Омуртаг ползването на останалата част от първия етаж, включваща четири стаи и две тоалетни помещения с изключение на стаята за дежурни. По този начин РС – Омуртаг в момента се помещава на площ 454 кв.м. на първи етаж от гореописаната административна сграда. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за защита на класифицираната информация. Общият брой на помещенията е 12. От тях две по – големи са обособени като съдебни зали, завестник – председателят и един съдия са в общ кабинет, а другите двама съдии също се помещават в един кабинет. Същото положение е и при административния секретар и главния специалист – счетоводител. Държавният съдебен изпълнителят работи в едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към службата по вписванията. Съгласно Правилника за САРОВАС се разширяват функциите и задълженията на служителите в съдебната администрация, което би довело до нужда от увеличаване на щата и съответно до необходимост от помещения. Архивните дела и документи на ОРС се съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било тоалетно помещение на общинската администрация. При тези условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на архивите на СИС и СВписванията и понастоящем те се намират в общо помещение с площ от около 4 кв.м., което представлява преградена част в края на коридора с прозорец на едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават общинската администрация и за целта преминават през етажа на съда.
Предвид нуждите на ОРС от помещения и дори от отделна сграда между председателя на ОРС и кмета на Община Омуртаг бе проведен разговор за отстъпване право на строеж в полза на ВСС в имот, находящ се в централната част на града.
С Решение на Общински съвет – град Омуртаг № 345 от протокол № 28 от заседание, проведено на 15.12.2005 г. е учредено безвъзмездно право на строеж за Съдебна палата в полза на Висш Съдебен Съвет върху 500 кв.м. в УПИ І кв. 43 по плана на град Омуртаг. Въз основа на това решение е издадена Заповед № 250 / 16.05.2006 г. на Кмета на Община Омуртаг и впоследствие е сключен Договор за учредяване право на строеж върху общински парцел от 05.09.2006 г., по силата на който Община Омуртаг като собственик на УПИ І, отреден за “Съдебна палата” с площ 1500 кв.м. – ЧОС, в кв. 43-а по плана на гр. Омуртаг учредява на ВСС право на строеж за Съдебна палата върху площ от 500 кв.м., безвъзмездно и за срок от 5 години. Предприемането на действия по строеж на сграда за нуждите на РС – Омуртаг би осигурило нормалното функциониране на службите в същия, спокойната работа на съдиите и би дало възможност да се съхраняват делата и документите според законовите изисквания. След законовата промяна, довела до поемане на управлението върху съдебните сгради от Министерство на правосъдието, на последното са изпратени също документите, описващи настоящото състояние, както и сведение за нуждите на съда от помещения. До настоящият момент проблемът продължава да съществува.
Омуртагски районен съд разполага с 21 броя компютърни конфигурации разпределени по места както следва:
 1. Магистрати ....................................................................... 5 броя;
 2. Държавен съдебен изпълнител ..................................... 1 брой;
 3. Съдебни секретари .......................................................... 4 броя;
 4. Съдебно изпълнителна служба ..................................... 2 броя;
 5. Административен секретар ........................................... 1 брой;
 6. Главен специалист – счетоводител ............................... 1 брой;
 7. Деловодство ....................................................................... 3 броя;
 8. Бюро съдимост ................................................................. 1 брой;
 9. Регистратура ..................................................................... 1 брой;
 10. Съдебни зали .................................................................... 2 броя;
Три от компютрите са предоставени от Агенция по вписванията, както и един брой сървър. През 2007 година от Министерство на правосъдието проект по Програма ФАР BG-2004/016-711.08.01, “Подкрепа за по-нататъшното изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система”, от фирма “Прософт” са доставени за нуждите на съда 10 броя компютърни конфигурации марка TERMINATOR HP в комплект с 17” TFT монитори марка Daewoo (L 7EK), с инсталирана операционна система Microsoft Windows XP Professional и офис пакет Microsoft Office XP Professional, с които са заменени старите такива, неотговарящи на съвременните системни изисквания и препоръки, налагани от внедряването на нов системен и приложен софтуер. По същата линия бяха доставени и два броя лазерни принтери LEXMARK E350d и една компютърна конфигурация по договор BG 070-03-01-0001 – ЛОТ 1 от фирма “СИ ЕН СИС”. Към момента с оглед на осигуряване на безопасна среда на работа е необходимо да бъде инсталиран антивирусен софтуер на всички конфигурации, тъй като само на три от системите (предоставени от Агенция по вписванията) има инсталиран такъв. За осигуряване на непрекъснатост в работата на системите е необходимо осигуряването на Непрекъсваеми захранвания - UPS - (Uninterruptible Power Supply) за защита на възловите точки в мрежата, обезпечаващо защита от токови удари. Необходими са още пет нови конфигурации за замяна на остаряло оборудване.
В Омуртагски районен съд има изградена и функционираща локална компютърна мрежа която свързва голяма част от работните станции. През отчетния период е доставен и един брой 64 битов сървър от Министерство на правосъдието марка Dell PowerEdge 2950 заедно с монитор Dell 17” TFT и UPS Dell \ APC Smart-UPS 1500i. По Проект - Програма Фар 2002–BG 0203.01 “Изпълнение на стратегията за реформа на съдебната система в България” в мрежата работи 32 битов сървър Fujitsu-Siemens PRIMERGY TX300.
За управление движението на съдебните дела (граждански и наказателни) се използва въведената в експлоатация през 2005 г. “Съдебно административна система” (САС) - “Съдебно деловодство”, внедрена от “Информационно обслужване” АД, град Търговище. Очаква се включването в работа на Информационна система СУСД - (Система за управление на съдебните дела) по ЛОТ 1 – “Разработка и внедряване на система за управление на съдебни дела” с изпълнител Siemens Business Services Bulgaria. Въпреки посочения през м.юли 2007 г. от страна на РС – Омуртаг желателен период за включване на системата /01-05.10.2007 г./, до настоящият момент последната не функционира. Предстои и внедряването на системата по ЛОТ 2 – “Разработка и внедряване на система за управление на работния поток от документи” с изпълнител Hewlett-Packard.
В съдебно изпълнителна служба е внедрена Съдебно-изпълнителна система (JES) версия 1.98.6, разработена от ЕТ “Темида 2000”, която подпомага както служителите така и Държавния съдебен изпълнител за своевременното проследяване на движението по делата, изготвяне на призовки до страните, автоматизирано водене на необходимите регистри и дневници и изчисляване на законни лихви.
По ЛОТ 4 – “Разработка и внедряване на система за издаване на свидетелства за съдимост” с изпълнител “Lirex” е инсталирана финална версия на продукта като е извършена трансформация на базата данни от старата система към новата, проведено е обучение на служители, работещи с нея и същата е в експлоатация. Необходимо е закупуването на скенер за службата с оглед бързина и улесняване въвеждането на бюлетините за осъдени лица в базата данни.
За подпомагане работата на съдиите се използва Автоматизирана правно информационна система “АПИС”, до която достъп имат всички съдии както и Правно информационна система “CIELA” на издателска къща “CIELA”, като същите периодично се актуализират.
Инсталирана е последната версия 3.2 на софтуер “LawChoice” за извършване на разпределението на делата по съдии по “случаен” принцип и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет, въведен по чл. 26, ал. 1, § 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните и апелативните съдилища в страната.
В счетоводството се работи с програмен продукт “Бизнес навигатор”.
Съдържание 5. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ
Изложените по-горе показатели за работата на РС – Омуртаг дават обща представа за цялостната дейност на съда. Последната е резултат от работата на всеки отделен съдия. При разпределението на постъпилите дела е спазван принципа на случайния избор по смисъла на чл. 26 ал. 1 от ПСАРОАВАС. С максимален брой разпределени постъпили граждански и наказателни дела през 2007 г. и с максимален брой свършени през периода дела от двата вида е районен съдия Пламен Караниколов. От обжалваните дела през 2007 г. има общо 33 с отменени съдебни актове, 6 броя са с изменени съдебни актове, а най–голям е броят на оставените в сила актове на съда – 87 броя.
/вж. Приложение №3 за резултатите от работата на всеки съдия от РС – Омуртаг през 2007 г./
Както се посочи по-горе в СИС при ОРС има само една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител. До 15.10.2007 г. през отчетния период длъжността е била заета от ДСИ Кюлеров, който единствен е работил по постъпилите и свършените изпълнителни дела. Влошените резултати /по – малко на брой постъпили и свършени дела/ в сравнение с периода на 2006 г. се дължат на обективни причини, обсъдени по – горе.
/вж. Приложение № 4 за резултатите от работата по съдебното изпълнение през 2007 г./
Общият извод, който следва е, че през отчетния период дейността на магистратите и съдебните служители в Районен съд – Омуртаг е дала по – добри резултати по горе обсъдените показатели в сравнение с предходни периоди. През 2007 г. ОРС не е бил обезпечен достатъчно в кадрово отношение, предвид настъпилите още в началото на същия промени. Към края на периода вследствие на проведения конкурс и ІV-та от общо 5-те щ.бр. за съдии е заета. V-та щ.бр. за съдия – наказателно право не е заета поради заведено дело за обжалване на решението на ВСС за назначаване на класирания кандидат. Съдебните служители са осъществявали задълженията си съгласно нормативните изисквания. През отчетната 2007 г. се е увеличило съотношението между общо разгледани и свършени дела спрямо предходната 2006 г. с 6%. Броят на свършените дела през годината надвишава броя на постъпилите дела през същия период. Намалял е броят на висящите дела в края на периода /от 168 броя в края на 2006 г. на 91 броя в края на 2007 г./. Въпреки увеличената действителна натовареност на съдиите по отношение на разгледаните дела /от 22.41% за 2006 г. на 29.94% за 2007 г./, която е резултат от настъпилите кадрови промени, 94% от всички свършени дела са разгледани в 3-месечен срок. По–голямата част от делата са получили решението си в 1-месечен срок. Броят на потвърдените съдебни актове значително надвишава броя на отменените и изменените. Към настоящия момент РС – Омуртаг разполага с добро техническо оборудване в сравнение с предходни отчетни периоди и това позволява по – голяма бързина и по – добро качество на работата. Най–големият проблем на РС – Омуртаг продължава да бъде липсата на самостоятелна сграда и нуждата от помещения, необходими с оглед осигуряване на нормална работа на съдиите и съдебните служители. Този проблем препятства обособяването на работни места за евентуално създадени нови щатни бройки, от каквито има нужда съдебната администрация на ОРС. Преодоляването на този проблем би довело до подобряване качеството на работа на магистратите и съдебната администрация, както и до привеждане на работните условия в пълно съответствие с изискванията.
януари 2008 година                                                                Административен ръководител:
град Омуртаг                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Омуртаг: /А. Петрова/