ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

За улесняване на комуникацията с администрацията на Районен съд – Омуртаг на разположение са телефонни номера на отделните служби и звена, както и на съдиите, Държавен съдебен изпълнител и Съдия по вписванията.
За връзка с администрацията на Районен съд – Омуртаг, може да използвате следните телефонни номера:
 
Председател:

Адрес:
7900 – град Омуртаг
пл. „Независимост“

Телефон:
+(359 605) 6-24-23

Факс:
+(359 605) 6-24-23

e-mail:
Невяна ЗАХАРИЕВА  
 
Съдии:
Анета ПЕТРОВА  
 
Държавен съдебен изпълнител:
Детелин ДРАГНЕВ (0605) 6-34-06
 
Съдия по вписванията:
Мариан ГЕОРГИЕВ (0605) 6-23-02
 
Администрация:
Административен секретар (0605) 6-24-23
Главен счетоводител (0605) 6-24-23
Регистратура  
Съдебно деловодство (0605) 6-40-16
Бюро „Съдимост“ (0605) 6-40-16
Съдебни секретари (0605) 6-45-24
Съдебно-изпълнителна служба (0605) 6-34-72
 
Служба по вписванията:
Служба по вписванията: (0605) 6-23-02