Приключили конкурси в Районен съд – Омуртаг

На тази страница се публикува информация за провежданите и приключилите конкурси в Районен съд – Омуртаг след 2008 година. От тук може да изтеглите примерна бланка на „Заявление за кандидатстване на работа“ в следните файлови формати: RTF (Rich Text Format), PDF (Portable Document Format) и ODT (OpenDocument Text).

Данни за проведен конкурс на 17.05.2012 г.

КОНКУРС за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

РАЙОНЕН СЪД - ОМУРТАГ

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" с местонахождение на работното място в "Съдебно – изпълнителна служба" в Районен съд град Омуртаг.

ИЗИСКВАНИЯ: За длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" се назначава лице, което е пълнолетен български гражданин, има завършено средно образование, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, не е поставено под запрещение, не е лишено от право да заема определена длъжност, не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания:

 1. Отлични компютърни, комуникативни, организационни умения и лични качества;
 2. Познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване;
 3. Добри умения за работа с граждани;
 4. Добри умния за работа в екип.

Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител:

 1. Умения за работа в областта на електронното банкиране и познания за работа със счетоводни и банкови документи;
 2. Бързина и прецизност при подготвяне и създаване на текстови електронни документи.

ОЦЕНЯВАНЕ: Поставяне на комплексна оценка по десетобалната система, базираща се на данните за кандидатите в подадените документи и на резултатите от проверката на практическите им умения при работа с компютърна техника, както и от проведените събеседвания.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Писмено заявление за участие в конкурса, декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от КТ; копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността /задължително е представянето на копие от диплом за завършено средно образование и по възможност удостоверение за придобита компютърна грамотност/; копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; свидетелство за съдимост; удостоверение за липса на психично заболяване на кандидата; автобиография; мотивационно писмо от кандидата.

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Докладва всички документи постъпващи по делата на Държавния съдебен изпълнител, следи за спазване сроковете по делата, превежда постъпилите суми по тях на взискателите, прави отчисления на дължимите държавни такси и ги превежда по сметка на РС-Омуртаг, изготвя статистически отчет в края на всяко шестмесечие и справки по молби от страните по делата.

Минимален размер на основната работна заплата: 450 лева.

Документите се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата в служба "Регистратура" в сградата на РС – Омуртаг, като след постъпването им подалите ги лица получават талон с вписан входящ номер и дата на приемането на документите.

Обявата е публикувана на 21.03.2012 г. във вестник "Шуменска заря".

Начин на провеждане на конкурса:

 • Преценка на знанията и уменията на кандидатите по данните, отразени в подадените документи;
 • Проверка на практическите умения на кандидатите за работа с компютърна техника - Microsoft Windows и Microsoft Office, в т.ч. Microsoft Excel и Microsoft Word, както и със стандартно офис оборудване;
 • Проверка уменията на кандидатите за бързо и прецизно написване - създаване на електронен документ с текстообработващи програми;
 • Преценка на личните и професионални качества на кандидатите чрез провеждане на събеседване от страна на комисията с всеки кандидат.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0605/6-24-23

 

Публикувано на 23.03.2012 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

 

С решение от сряда, 02 май 2012 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-12-37/15.03.2012 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1. Анелия Благовестова Хрисиянова
 2. Блага Лукова Панчева
 3. Валентина Димитрова Стойчева
 4. Геновева Владимирова Стефанова
 5. Десислава Вълчанова Димитрова
 6. Елеонора Стелиянова Иванова
 7. Красимира Тодорова Стоянова
 8. Мариана Рускова Василева
 9. Милкана Тодорова Маринова
 10. Радмила Йорданова Зарева
 11. Силвия Тодорова Иванова
 12. Снежанка Георгиева Георгиева
 13. Станислава Василева Стаменова
 14. Стела Димитрова Бижева
 15. Стилияна Асенова Кирилова
 16. Тамара Йорданова Климентова

Конкурсът да се проведе на дата - четвъртък, 17 май 2012 г. от 9:30 часа, във Втора заседателна зала, етаж 1 на Районен съд – град Омуртаг, пл. "Независимост", Съдебна палата.

 

Публикувано на 02.05.2012 г.

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

 

С решение от сряда, 02 май 2012 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-12-37/15.03.2012 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, не допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1. Илиа Христофоров Ангелакидис

В 7 (седем) дневен срок от обявяване на настоящия списък недопуснатите кандидати могат да подадат жалба против решението на комисията до Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг.

 

Публикувано на 02.05.2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно Решение от 11.05.2012 година на Административния ръководител - Председател на Районен съд - град Омуртаг, по чл. 157, ал. 7 от ПАРОАВАС, се отменя Решение от 02.05.2012 година на конкурсната комисия, назначена да проведе конкурс, обявен за длъжността "Съдебен секретар" с местонахождение на работното място в "Съдебно – изпълнителна служба" в Районен съд град Омуртаг, за недопускане на кандидата Илиа Христофоров Ангелакидис, като същия се допуска до участие в конкурса.

 

Публикувано на 11.05.2012 г.

 

КЛАСИРАНЕ

НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ, ПРОВЕДЕН НА 17.05.2012 Г.

 

 1. Блага Лукова Панчева ....................... 4,778
 2. Валентина Димитрова Стойчева ......... 7,513
 3. Геновева Владимирова Стефанова ...... 4,112
 4. Десислава Вълчанова Димитрова ........ 4,268
 5. Елеонора Стелиянова Иванова ............. 4,627
 6. Илиа Христофоров Ангелакидис .......... 5,818
 7. Красимира Тодорова Стоянова ............ 5,891
 8. Мариана Рускова Василева ................... 8,000
 9. Милкана Тодорова Маринова ............... 4,894
 10. Радмила Йорданова Зарева ................. 6,743
 11. Силвия Тодорова Иванова .................. 6,383
 12. Станислава Василева Стаменова ......... 4,011
 13. Стела Димитрова Бижева .................... 7,451
 14. Стилияна Асенова Кирилова ................ 7,661
 15. Тамара Йорданова Климентова ............. 6,622

На основание чл. 159 от Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, конкурсната комисия единодушно класира първите трима кандидати, получили най-висок резултат, както следва:

 1. Мариана Рускова Василева ................... 8,000
 2. Стилияна Асенова Кирилова ............... 7,661
 3. Валентина Димитрова Стойчева .......... 7,513

 

 

Публикувано на 19.05.2012 г.