Приключили конкурси в Районен съд – Омуртаг

На тази страница се публикува информация за провежданите и приключилите конкурси в Районен съд – Омуртаг след 2008 година. От тук може да изтеглите примерна бланка на „Заявление за кандидатстване на работа“ в следните файлови формати: RTF (Rich Text Format), PDF (Portable Document Format) и ODT (OpenDocument Text).

Данни за проведен конкурс на 17.08.2010 г.

КОНКУРС по документи и събеседване за длъжността "ЧИСТАЧ"

РАЙОНЕН СЪД - ОМУРТАГ

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС по документи и събеседване.

ИЗИСКВАНИЯ: За длъжността "ЧИСТАЧ" се назначава лице, което е пълнолетен български гражданин, има завършено средно образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: по документи и събеседване.

ОЦЕНЯВАНЕ: Поставяне на комплексна оценка, базираща се на данните за кандидатите в подадените документи и от събеседването.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Писмено заявление за участие в конкурса;
 • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 • Декларация от кандидата за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ;
 • Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, /задължително е представянето на копие от диплом за завършено средно образование/;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за липса на психично заболяване на кандидата;
 • Медицинско свидетелство;
 • Автобиография /CV формат/ и мотивационно писмо от кандидата.

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Да поддържа хигиената на помещенията в сградата на Районен съд град - Омуртаг ежедневно. Да приема и издава обекта на СОТ, съответно в началото и в края на работния ден по трудовия си договор. Да отговаря за електроуредите, които са заскладени, като при повреда да докладва на административния ръководител - председател. Да отговаря за достъпа на външни лица в сградата на съда извън работно време след 17,00 часа и проверява сигурността на помещенията непосредствено преди издаване на обекта.

МИНИМАЛНА ОСНОВНА ЗАПЛАТА: 360 лева

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ в служба деловодител ‛Регистратура“ в Районен съд - град Омуртаг в срок от един месец от датата на публикуване на обявата.

Обявата е публикувана в брой 889 от 22.06.2010 г. на вестник "Топ новини".


ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: (0605) 6-24-23

 

Публикувано на 22.06.2010 г.

 

СПИСЪК

на недопуснатите кандидати до участие в конкурса
за длъжността "Чистач" в Районен съд – Омуртаг

 

С решение от 23.07.2010 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № 112/18.06.2010 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, не допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1. Мая Петрова Цветкова - не е представена "декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност".
 2. Петинка Венцова Стоянова - не е представена надлежно попълнена "декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност".

В 7 (седем) дневен срок от обявяване на настоящия списък недопуснатите кандидати могат да подадат жалба против решението на комисията до Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг.

 

Публикувано на 26.07.2010 г.

 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурса
"Чистач" в Районен съд – Омуртаг

 

С решение от 23.07.2010 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № 112/18.06.2010 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1. Галя Йорданова Стефанова
 2. Красимира Тодорова Стоянова
 3. Лилифер Юмерова Илиева
 4. Марияна Василева Стойкова
 5. Ресмие Мехмедова Мустафова
 6. Розка Вичева Георгиева
 7. Таня Николова Благоева
 8. Цветелина Захаринова Стефанова

Конкурсът ще се проведе на 17.08.2010 г. от 10:00 часа, във Втора заседателна зала, етаж 1 на Районен съд – град Омуртаг, пл. "Независимост", Съдебна палата.

 

Публикувано на 26.07.2010 г.

 

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите, участвали в конкурса
за заемане на длъжността "Чистач"
в Районен съд – Омуртаг, проведен на 17.08.2010 г.

 

Въз основа на приложените документи на кандидатите, допуснати до участие в конкурс обявен със Заповед № 112/18.06.2010 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг за заемане на длъжността "Чистач" в Районен съд – град Омуртаг и резултатите от събеседването, като съобрази изискванията за заемане на длъжността "Чистач" и разпоредбата на чл. 159 от ПАРОАВАС, конкурсната комисия единодушно класира първите трима кандидати, получили най-висок резултат в следния ред:

 1. Таня Николова Благоева
 2. Красимира Тодорова Стоянова
 3. Розка Вичева Георгиева

 

Публикувано на 18.08.2010 г.