Приключили конкурси в Районен съд – Омуртаг

На тази страница се публикува информация за провежданите и приключилите конкурси в Районен съд – Омуртаг след 2008 година. От тук може да изтеглите примерна бланка на „Заявление за кандидатстване на работа“ в следните файлови формати: RTF (Rich Text Format), PDF (Portable Document Format) и ODT (OpenDocument Text).

Данни за проведен конкурс на 18.01.2010 г.

КОНКУРС по документи и събеседване за длъжността "ОГНЯР"

РАЙОНЕН СЪД - ОМУРТАГ

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС по документи и събеседване.

ИЗИСКВАНИЯ: За длъжността ‛ОГНЯР“ се назначава лице, което е пълнолетен български гражданин, има завършено средно образование и квалификационен курс; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е поставено под запрещение; не е лишено от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик; не е народен представител; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: по документи и събеседване.

ОЦЕНЯВАНЕ: Поставяне на комплексна оценка, базираща се на данните за кандидатите в подадените документи и от събеседването.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Писмено заявление за участие в конкурса;
 • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 • Декларация от кандидата за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ;
 • Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността /задължително е представянето на копие от диплом за завършено средно образование и копие/;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за липса на психично заболяване на кандидата;
 • Автобиография /CV формат/ и мотивационно писмо от кандидата.

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Подържа и отговаря на нормалното топлоподаване и осигуряване на нормални условия на работа в органите на съдебната власт през отоплителния сезон, започващ от 01 октомври и приключващ на 30 април следи и контролира непрекъснатата и безаварийна работа на парната инсталация и съоръжения, а при необходимост осъществява тяхното текущо ремонтиране /възстановяване/ - отстранява дребни дефекти, а когато това е належащо – сигнализира и информира председателя на съда за оказване на допълнителна техническа помощ от външни фирми – изпълнители. През неотопления сезон и при отсъствие на призовкаря да изпълнява неговите функции във връзка с връчване на призовки.

МИНИМАЛНА ОСНОВНА ЗАПЛАТА: 370 лева

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ в служба деловодител ‛Регистратура“ в Районен съд - град Омуртаг в срок от един месец от датата на публикуване на обявата.

Обявата е публикувана на 23.11.2009 г. във вестник "Търговищки новини".


ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: (0605) 6-24-23

 

Публикувано на 23.11.2009 г.

 

СПИСЪК

на недопуснатите кандидати до участие в конкурса
за длъжността "Огняр" в Районен съд – Омуртаг

 

С решение от 30.12.2009 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № 187/18.11.2009 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, не допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1. Стефан Захариев Стефанов - не е представил свидетелство за правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

В 7 (седем) дневен срок от обявяване на настоящия списък недопуснатите кандидати могат да подадат жалба против решението на комисията до Председателя на Районен съд – град Омуртаг.

 

Публикувано на 30.12.2009 г.

 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурса
за длъжността "Огняр" в Районен съд – Омуртаг

 

С решение от 30.12.2009 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № 187/18.11.2009 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1. Валентин Борисов Климентов
 2. Вълчо Стефанов Вълчев
 3. Николайчо Стоянов Димитров
 4. Румен Димитров Станчев

Конкурсът ще се проведе на 18.01.2010 г. от 10:00 часа, във Втора заседателна зала, етаж 1 на Районен съд – град Омуртаг, пл. „Независимост", Съдебна палата.

 

ВАЖНО!

При явяване на конкурса допуснатите кандидати следва да представят ОРИГИНАЛ на свидетелство за правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

 

Публикувано на 30.12.2009 г.

 

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите, участвали в конкурса
за заемане на длъжността "Огняр"
в Районен съд – Омуртаг, проведен на 18.01.2010 г.

 

Въз основа на приложените документи на кандидатите, допуснати до участие в конкурс обявен със Заповед № 182/17.11.2009 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг за заемане на длъжността "Огняр" в Районен съд – град Омуртаг и резултатите от събеседването, като съобрази изискванията за заемане на длъжността "Огняр" и разпоредбата на чл. 159 от ПАРОАВАС, конкурсната комисия единодушно класира първите трима кандидати, получили най-висок резултат в следния ред:

 1. Румен Димитров Станчев
 2. Николайчо Стоянов Димитров
 3. Вълчо Стефанов Вълчев

 

Публикувано на 19.01.2010 г.