Приключили конкурси в Районен съд – Омуртаг

На тази страница се публикува информация за провежданите и приключилите конкурси в Районен съд – Омуртаг след 2008 година. От тук може да изтеглите примерна бланка на „Заявление за кандидатстване на работа“ в следните файлови формати: RTF (Rich Text Format), PDF (Portable Document Format) и ODT (OpenDocument Text).

Данни за проведен конкурс на 27.05.2009 г.

КОНКУРС по документи и проверка на практическите умения за работа с компютърна техника – Microsoft Office и Microsoft Windows, както и със стандартно офис оборудване за длъжността "ДЕЛОВОДИТЕЛ - СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ"

РАЙОНЕН СЪД - ОМУРТАГ

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС по документи и проверка на практическите умения за работа с компютърна техника – Microsoft Office и Microsoft Windows, както и със стандартно офис оборудване за длъжността "ДЕЛОВОДИТЕЛ - СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ".

ИЗИСКВАНИЯ: Завършено средно образование. Отлични компютърни умения, комуникативни, организационни умения, лични качества. Познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, добри умения за работа с граждани и добри умения за работа в екип.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: преценка на знанията и уменията на кандидатите по данните, отразени в подадените документи и проверка на практическите умения на кандидатите за работа с компютърна техника - Microsoft Office, Microsoft Windows, както и със стандартно офис оборудване.

ОЦЕНЯВАНЕ: Поставяне на комплексна оценка, базираща се на данните за кандидатите в подадените документи и на резултатите от проверката на практическите им умения за работа с компютърна техника.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за кандидатстване за работа;
 • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност;
 • Декларация от кандидата за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността /задължително е представянето на копие от диплом за завършено средно образование и по възможност удостоверение за придобита компютърна грамотност/;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за липса на психично заболяване на кандидата;
 • автобиография /CV/ и мотивационно писмо.

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Образува съдебно – изпълнителните дела - приема документи; вписва данни по движение на делата в дневници и книги и в автоматизираната деловодна програма; придвижва съдебно – изпълнителните дела; изпълнява указанията на държавния съдебен изпълнител по делото; изготвя и изпраща призовки за изпълнение; издава запорни съобщения, удостоверения и др. книжа; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на държавния съдебен изпълнител; вписва данни и прави справки по делата; експедира пощата на съдебно - изпълнителното деловодство.

МИНИМАЛНА ОСНОВНА ЗАПЛАТА: 400 лева

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ в служба деловодител ‛Регистратура“ в Районен съд - град Омуртаг в срок от един месец от датата на публикуване на обявата.

Обявата е публикувана на 01.04.2009 г. във вестник ‛Експрес“.


ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0605/24-23

 

Публикувано на 01.04.2009 г.

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕЛОВОДИТЕЛ - СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“
В РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

 

С решение от 08.05.2009 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № 52/30.03.2009 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, не допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1. Елица Иванова Еленкова – в представената декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ не е декларирана липса на обвързаност с всички обстоятелства изброени в посочения текст.
 2. Нела Росенова Димитрова – не е представила удостоверение за липса на психично заболяване, като същата е представила медицинско направление изх. 4052/02.04.2009 г.

Поради технически проблеми причините за недопускане на кандидатите се публикуват на 11.05.2009 г.

В 3 /три/ дневен срок от публикуване на причините за недопускане, недопуснатите кандидати могат да подадат жалба против решението на комисията до Председателя на Районен съд – град Омуртаг.

 

Публикувано на 11.05.2009 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДЕЛОВОДИТЕЛ - СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ"
В РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

 

С решение от 08.05.2009 г. на Конкурсна комисия, назначена със Заповед № 52/30.03.2009 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – град Омуртаг, допуска до участие в конкурса следните кандидати, подредени по азбучен ред:

 1.   Блага Лукова Панчева
 2.   Даниела Станиславова Николова
 3.   Деляна Боянова Иванова
 4.   Диян Илиев Данков
 5.   Емилия Бончева Стефанова
 6.   Ивалина Стефанова Станкова
 7.   Мария Андреева Маринова
 8.   Наталия Василева Кънева
 9.   Нела Георгиева Илкова
 10.   Радка Илиева Иванова
 11.   Снежана Николова Димитрова
 12.   Танер Мустафа Каракаш
 13.   Тихомира Стоянова Тодорова
 14.   Христина Иванова Петкова
 15.   Цветелин Стефанов Борисов

Конкурсът ще се проведе на 27.05.2009 г. от 09:00 часа, във Втора заседателна зала, етаж 1 на Районен съд – град Омуртаг, пл. "Независимост", Съдебна палата.

 

Публикувано на 11.05.2009 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно Решения от 12.05.2009 г. на Административния ръководител - Председател на Районен съд - град Омуртаг, издадени по реда на чл. 191, ал. 7 от ПАРОАВАС, се отменя Решение от 08.05.2009 г. на конкурсната комисия, назначена да проведе конкурс, обявен за длъжността "Деловодител - съдебно изпълнение" при РС Омуртаг, за недопускане на лицата Елица Иванова Еленкова и Нела Росенова Димитрова, като същите се допускат до участие в конкурса.

 

Публикувано на 12.05.2009 г.

 

КЛАСИРАНЕ

НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
"ДЕЛОВОДИТЕЛ - СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ" В РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ,
ПРОВЕДЕН НА 27.05.2009 Г.

 

 1.   Христина Иванова Петкова ................ 5,73
 2.   Тихомира Стоянова Тодорова ............ 5,53
 3.   Снежана Николова Димитрова ........... 4,80
 4.   Наталия Василева Кънева .................. 4,60
 5.   Радка Илиева Иванова ....................... 4,20
 6.   Нела Росенова Димитрова .................. 3,93
 7.   Деляна Боянова Иванова .................... 3,87
 8.   Мария Андреева Маринова ................. 3,73
 9.   Ивалина Стефанова Станкова ............ 3,47
 10.   Елица Иванова Еленкова .................. 3,33
 11.   Блага Лукова Панчева ...................... 3,20
 12.   Емилия Бончева Стефанова .............. 3,20
 13.   Нела Георгиева Илкова .................... 3,00
 14.   Диян Илиев Данков .......................... 2,73
 15.   Цветелин Стефанов Борисов ............ 2,60

На основание чл. 193 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, конкурсната комисия единодушно класира първите трима кандидати, получили най-висок резултат от проведения практически изпит:

 1.   Христина Иванова Петкова.............. 5,73
 2.   Тихомира Стоянова Тодорова.......... 5,53
 3.   Снежана Николова Димитрова......... 4,80

 

Публикувано на 29.05.2009 г.