Банкови сметки на Районен съд – Омуртаг

 
БЮДЖЕТНА БАНКОВА СМЕТКА
БЮДЖЕТНА СМЕТКА за държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост и др.:
 
IBAN - BG11 UBBS 8002 3106 0357 02, BIC код - UBBSBGSF,
при „Обединена българска банка“ АД, клон град Омуртаг
НАБИРАТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за депозити за вещи лица, съдебни гаранции, свидетели, СИС:
 
IBAN - BG60 UBBS 8002 3300 1250 30, BIC код - UBBSBGSF,
при „Обединена българска банка“ АД, клон град Омуртаг

БАНКОВА СМЕТКА на АВ
Агенция по вписванията (служба по вписванията) - Имотен регистър:
 
IBAN - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код - CREXBGSF,
при ТБ „ТОКУДА БАНК“ АД - офис „Централно управление“