СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

 

 
Съдебната администрация включва:
Административен секретар и съдебни служители от обща и специализирана администрация съгласно длъжностното разписание на съда.
При осъществяването на своята дейност съдебната администрация се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица и на правилата за професионална етика на съдебните служители.
Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда и дейността й се организира от административния секретар.
 
Административният секретар подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му.
 • Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
 • Приема жалби, сигнали и предложения;
 • Организира приема на граждани от председателя на съда;
 • Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки.
 
Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност.
Специализираната администрация е организирана в служби и самостоятелни длъжности, както следва:
 1. „Регистратура за класифицирана информация“;
 2. „Регистратура“;
 3. „Съдебно деловодство“;
 4. „Съдебни секретари“;
 5. „Архив“;
 6. „Служба по връчване на призовки и съдебни книжа“;
 7. „Служител по сигурността на информацията“.
В районните съдилища има и бюра за съдимост. Функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, както и контролът върху нея се уреждат с Наредба на министъра на правосъдието.
 
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Служба „Регистратура“ е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
В регистратурата на районния съд се приемат и регистрират книжата на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, копия от вписаните възбрани, сведения за тежестите от териториалната дирекция на Националната агенция за приходи, от службата по вписвания, нотариалният акт и наддавателни предложения по ГПК.
Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия в препоръчителен формат А4.
Общи функции на служба „Регистратура“:
 • Приема и регистрира входящата кореспонденция;
 • Експедира изходящата кореспонденция;
 • Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
 • Води разносна книга;
 • Разпределя и направлява постъпилата поща;
На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.
Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението и състава, номера на делото и годината.
ВАЖНО: Необходимо е да се знае, че молби, с които се иска препис от решения или удостоверения, както и вносен документ за внесена държавна такса, се подават обикновено в деловодството.
 
Служба „Съдебно деловодство“ включва: трима деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела.
Общи функции на съдебното деловодство:
 • Окомплектова разпределените по докладчици входящи документи;
 • Извършва вписвания в съответните деловодни книги;
 • Предоставя справки по делата;
 • Организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
 • Изготвя копия и заверени преписи по висящи дела, които се дават на страните и техните пълномощници след подаване на молба, съответно резолюция на съдия докладчик и след заплащане на дължимата държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1,00 лв. за всяка следваща страница.
Служителите от служба „Съдебно деловодство“ нямат право да дават правни консултации.
 
Служба „Съдебни секретари“ включва всички съдебни секретари в съда.
Съдебният секретар:
 • Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
 • Изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец, номерира страниците, изготвя и поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
 • Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
 • Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други, по определени образци;
 • Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
Протоколите се изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.
 
Служба „Архив“ осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи.
Общи функции:
 • приема от служба „Съдебно деловодство“ свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
 • води архивната книга;
 • отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
 • извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
 • изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
 • отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни решения и присъди и за издаване на изпълнителни листа след заплащане на дължимата държавна такса.
Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.
 
Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ отговаря за своевременното и законосъобразното връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.
Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони.
Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от съответния съд.
 
Бюро за съдимост при районен съд издава свидетелства и справки за съдимост на лицата, родени в района на съда.
В бюро „Съдимост“ се приемат заявления за издаване на свидетелство за съдимост и получават готовите през целия ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Лична карта (представя се в оригинал);
 • Документ за платена държавна такса - 5.00 лв.;
Срок за издаване на свидетелството за съдимост:
 • за родените в населени места, влизащи в съдебния район на Районен съд – Омуртаг, свидетелствата се издават в деня на подаване на заявлението или най-късно на следващия ден;
 • за родените в населени места, влизащи други съдебни ройони, свидетелствата се издават до 3 дни от подаване на заявлението.

ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ!

Гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

От 2013 година Министерство на правосъдието предоставя услуга – електронно свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството на адрес: https://cs.mjs.bg. За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Общата администрация подпомага дейността на административния ръководител на съда, съдебния администратор или административния секретар и специализираната администрация съобразно Класификатора на длъжностите за съдебни служители.
Общата администрация е организирана в следните административни звена: дирекции, отдели и сектори.
Общата администрация се състои от следните административни звена:
 1. „Финансова дейност и снабдяване“;
 2. „Стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на съда“;
 3. „Човешки ресурси“;
 4. „Информационно обслужване и информационни технологии“;
 5. „Пресслужба и информация“.
 
Общи функции:
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
 • осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
 • завежда, приключва и отчита бюджетните и набирателните сметки на съда;
 • извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели;
 • събира и отчита държавните такси; таксите на страните по изпълнителни дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се отнасят по отделна сметка;
 
Общи функции:
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда;
 • отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
 • осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
 • прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
 • организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на съда в интернет;
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;