РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

 
ДОБРЕ ДОШЛИ в официалният сайт на Районен съд – Омуртаг!
На страниците на сайта ще Ви запознаем със структурата, организацията и дейността на Районен съд – Омуртаг. Тук може да намерите информация за службите в съда и работното им време, съдебни бланки и формуляри, график на съдебните заседания, постановените съдебни актове, отчетни доклади, обяви, обявления за публични продажби по изпълнителни дела, на движими вещи и недвижими имоти, провеждани от Държавен съдебен изпълнител, конкурси и др., които ще улеснят контактите Ви с администрацията и ще спомогнат за решаването на важни за Вас въпроси.
Чрез непрекъснато обновяване на информацията, се стремим да сме максимално полезни, да улесним търсенето на информация, свързана с дейността на Районен съд – Омуртаг, като се надяваме, да намерите още доста интересни и полезни за себе си материали. В процеса на работа продължаваме да разширяваме функционалността на сайта и да добавяме повече актуална и полезна информация. По този начин ще можем по-навременно и по-добре да удовлетворим потребностите Ви от важна и редовно актуализирана информация свързана с дейността на съда.
За да сте информирани относно публикуваните обявления и съобщения, свързани с работата на Районен съд – Омуртаг, може да посетите раздела с обяви и съобщения.
 
СЪДИЛИЩА
Съдилищата осигуряват правораздаването в Република България. Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. При районния съд има прокуратура. Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго. На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.
Районен съд – Омуртаг е един от 3-те районни съдилища в съдебен окръг Търговище. Към Районен съд – Омуртаг са обособени като самостоятелни - Съдебно-изпълнителна служба и Бюро съдимост. В сградата на съда се помещава и Служба по вписванията към Агенция по вписванията.
 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

В изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от Закон за съдебната власт на интернет страницата на Районен съд – Омуртаг се публикуват съдебните актове на съда незабавно след постановяването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: За да разгледате публикуваните съдебни актове съгласно изискванията на чл. 64 от Закона за съдебната власт, по дела разглеждани от Районен съд – Омуртаг, е необходимо да посетите страницата с постановени съдебни актове, след което да изберете период от списъка.

С цел улесняване търсенето и намирането на определен постановен съдебен акт по конкретно дело (когато потребителят разполага с данни за него), е предоставена възможност за използване на форма за търсене на постановени съдебни актове. По този начин може да се спести време, като се премахва необходимостта от обхождане на публикуваните списъци.

 
Във връзка с подобряване възможностите за комуникация, може да отправяте Вашите мнения, предложения, оплаквания или въпроси свързани с работата на Районен съд – Омуртаг, чрез създадената Електронна кутия за предложения.
В изпълнение на решение на Висш съдебен съвет, Ви предоставяме примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при Висш съдебен съвет.
Във фоайето на съда, на разположение на гражданите са кутии за сигнали до Висш съдебен съвет и до ръководството на Районен съд – Омуртаг в които може да пускате попълнените образци.
За Ваше улеснение от служба „Регистратура“, се извършват бързи справки по движението на всички видове дела и се приемат документи по тях. От там може да поискате информация за движението на Вашето дело или за това къде се помещават службите от администрацията, от които да получите допълнителна информация.
ВАЖНО: За да получите информация за дадено дело, трябва да знаете номера на делото, годината, в която е образувано, както и състава по делото.
 

ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ!

Гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

От 2013 година Министерство на правосъдието предоставя услуга – електронно свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството на адрес: https://cs.mjs.bg. За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
  • Страните по делата и техните представители и адвокатите осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.
  • Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата.
  • Съдебните служители не дават правни съвети.
  • Юридическа помощ оказват адвокатите.
  • Съдиите не приемат граждани и не дават консултации.