СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

 
Ръководител на съдебно-изпълнителна служба:
Държавен съдебен изпълнител - Силвия ИВАНОВА
 
Телефони за връзка:
Държавен съдебен изпълнител - (0605) 6-34-06
Деловодство (канцелария) - (0605) 6-34-72
Работно време на деловодството: от 8:30 ч. до 17:00 ч., без прекъсване
 
В съдебно-изпълнителна служба се извършват следните административни услуги:
  • Приемане на молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложени изпълнителни листа, обезпечителни заповеди и др.
  • Извършване на справки по несвършени изпълнителни дела.
  • Приемане на документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплащане на суми по изпълнителни дела.
  • Издаване на преписи по изпълнителните дела.
  • Издаване на удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
  • Приемане на жалби и възражения по изпълнителните дела.
*Забележка: Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.
Съдебно-изпълнителна служба се намира в съдебна палата, ет. 1, стая № 8.

Публични продажби:
Публичните продажби се обявяват на информационното табло в сградата на Районен съд – Омуртаг.
Интересуващите се от имотите/движимите вещи могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба, Съдебна палата, етаж 1, стая № 8, всеки присъствен ден и час и да прегледат книжата.
Предложения за участие в наддаването се подават в същата канцелария, като предварително се внася задатък от 10% върху началната цена на имотите/движимите вещи, по сметка на Държавен съдебен изпълнител в банка „Обединена българска банка“ АД, клон град Омуртаг, банкова сметка № BG60 UBBS 8002 3300 1250 30, BIC – UBBS BGSF.

 

С П И С Ъ К

на публичните продажби
на движими вещи и недвижими имоти
провеждани от Държавен съдебен изпълнител
при Районен съд – Омуртаг

Към настоящия момент има 3 обявени продажби на движими вещи и недвижими имоти!

#1 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 31/2015 г.
Обявление:    Обявление № 20153510400031 » [109.2 KB]
Вид продан:   Втора публична продан
Период (срок):   от 20.11.2017 г. до 20.12.2017 г.
Вид имущество:   Недвижимо имущество
Описание:   УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи), квартал № 3, по плана на село Зелена морава, община Омуртаг, с площ от 1 470 кв. м., заедно с построената в него МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – МАНДРА, със застроена площ от 165 кв. м., при граници на парцела: от две страни улици, УПИ с пл. № 3 и УПИ VІІ.
Местоположение:   село Зелена морава, община Омуртаг
Начална цена:   11 400.00 лв.
   
#2 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 76/2010 г.
Обявление:    Обявление № 20103510400076 » [112.5 KB]
Вид продан:   Публична продан
Период (срок):   от 21.11.2017 г. до 21.12.2017 г.
Вид имущество:   Недвижимо имущество
Описание:   1.) Селскостопански обект - Краварник, застроена площ 571 кв.м., построен в дворно място с площ 1.837 дка (...). Цената от която започва проданта е в размер на 10 650,00 лева;
2.) Селскостопански обект - навес със застроена площ от 372 кв.м., по документ за собственост, а по експертиза 145.92 кв. м. построен в дворно място с площ 1.784 дка (...). Цената от която започва проданта е в размер на 2 700,00 лева.
Местоположение:   село Орач, община Антоново
Начална цена:   13 350.00 лв.
   
#3 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 60/2017 г.
Обявление:    Обявление № 20173510400060 » [109.0 KB]
Вид продан:   Публична продан
Период (срок):   от 08.12.2017 г. до 08.01.2018 г.
Вид имущество:   Недвижимо имущество
Описание:   ДВОРНО МЯСТО, част от имот с планоснимачен № 65 с площ от 1 750 кв. м. по плана на село Станец, община Омуртаг, за който е отреден УПИ II-65 в кв. 18 с площ от 1 000 кв. м. с построените в него полумасивно жилище с площ от 64 кв. м., паянтова сграда с площ от 24 кв. м., навес с площ от 8 кв. м., при граници на имота – УПИ I-65, улица, УПИ III-62, землищна граница.
Местоположение:   село Станец, община Омуртаг
Начална цена:   8 850.00 лв.
   

Последна актуализация: сряда, 15 ноември 2017 г.
 
Заявление за допускане до участие в публична продан
Наддавателно предложение