ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ

Отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг
Отчетни доклади за дейността на Районен съд – Омуртаг, изготвени в съответствие с изискванията на Закон за съдебната власт, съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на годишните доклади на Комисията по правни въпроси на Висш съдебен съвет.
 

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2016 г.

Отчетен доклад
2015 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2015 г.

Отчетен доклад
2014 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2014 г.

Отчетен доклад
2013 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2013 г.

Отчетен доклад
2012 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2012 г.

Отчетен доклад
2011 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2011 г.

Отчетен доклад
2010 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2010 г.

Отчетен доклад
2009 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2009 г.

Отчетен доклад
2008 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2008 г.

Отчетен доклад
2007 година

Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2007 г.
Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Омуртаг през 2007 г. - Версия за печат - PDF
PDF версия

[502.3 KB]
 
 
   Резултати от проверки/ревизии
Резултати от проверки/ревизииДОКЛАД за извършена ревизия от ОС Търговище на РС Омуртаг по граждански дела - 2014 г.
Резултати от проверки/ревизииДОКЛАД за извършена ревизия от ОС Търговище на РС Омуртаг по наказателни дела - 2014 г.
 
Резултати от проверки/ревизииДОКЛАД за извършена ревизия от ОС Търговище на РС Омуртаг по граждански дела - 2015 г.
Резултати от проверки/ревизииДОКЛАД за извършена ревизия от ОС Търговище на РС Омуртаг по наказателни дела - 2015 г.
 
Резултати от проверки/ревизииДОКЛАД за извършена проверка от ОС Търговище на РС Омуртаг по граждански дела - 2016 г.
Резултати от проверки/ревизииДОКЛАД за извършена проверка от ОС Търговище на РС Омуртаг по наказателни дела - 2016 г.
 
   Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.).