ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 
Съдебни актове съгласно чл. 64 от ЗСВ (Закон за съдебната власт)
чл. 64. (1) Актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Публикуването на актовете по ал. 1 се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове.
(3) Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.
 
Постановените и влезлите в сила съдебни актове (обезличен вариант), подлежащи на публикуване съгласно утвърдени „Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове“ в районен съд – Омуртаг, са подредени хронологично по години и периоди, като един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате постановените съдебни актове, по дела, разглеждани от Районен съд – Омуртаг, е необходимо да изберете период (седмица) от списъка по-долу. Може да използвате и формата за търсене на постановени съдебни актове за да намерите постановен съдебен акт по конкретно дело!
 
Съдебни актове - 2009 г. [стр. 1]
Изберете период от списъка по-долу, за да разгледате публикуваните съдебни актове!

Последна актуализация: понеделник, 23 октомври 2017 г. | 15:01 ч.
 
Постановени съдебни актове по години
Списъци с постановените и влезлите в сила съдебни актове (обезличен вариант), през текущата и предходните години:
 
Допълнителна информация
От началото на 2010 година на разположение е „Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове“ (ЦУБИПСА), на адрес legalacts.justice.bg. Чрез него е създадена възможност за търсене на постановени съдебни актове от съдилищата на територията на страната и може да се извършва както опростено търсене на съдебен акт по определени критерии - „Съд“, „Вид дело/Година“ и „Дело №“, така и Разширено търсене на съдебен акт.